ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
ม.1/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
-X-
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
พ21102 สุขศึกษา
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.1/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21102 สุขศึกษา
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
กิจกรรมแนะแนว
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
-X-
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
-X-
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.1/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
-X-
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
-X-
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.1/4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
-X-
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.1/5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
-X-
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
กิจกรรมแนะแนว
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.2/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ22104 กรีฑา #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
กิจกรรมแนะแนว
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-Mr.Wang Zhanbo
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
พ22102 สุขศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.2/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
-X-
พ22102 สุขศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.2/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
กิจกรรมแนะแนว
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ22102 สุขศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว22102 วิทยาศาสตร์
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.2/4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
พ22102 สุขศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22102 วิทยาศาสตร์
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.2/5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
-X-
พ22102 สุขศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.3/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
-X-
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
พ23102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.3/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
พ23102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.3/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
-X-
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
พ23102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.3/4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
พ23102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.3/5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
6- รองฯกรกช จันตะเสน
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ23102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.4/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 9-Mr.Li Hong Chen
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
-X-
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ศ31101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.4/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7- ครูพายัพ ซาหิน
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ศ31101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7- ครูพายัพ ซาหิน
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
กิจกรรมแนะแนว
7- ครูพายัพ ซาหิน
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.4/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
-X-
ศ31101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
กิจกรรมแนะแนว
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
-X-
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.5/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ32101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
-X-
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
พ30207 อีสปอร์ต
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
-X-
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.5/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ศ32101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
-X-
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.5/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
-X-
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
กิจกรรมแนะแนว
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
-X-
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ32101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.6/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ศ33101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
-X-
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.6/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
-X-
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ33101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
-X-
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.6/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ศ33101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM