ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ---
ม.3/4
7-ครูธนกฤต สันทา
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.1/4
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
-X-
ม.3/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
--- --- ---
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
--- -X-
ม.3/3
7-ครูธนกฤต สันทา
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
--- --- ---
ม.3/5
7-ครูธนกฤต สันทา
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.1/5
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
-X-
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
--- --- --- ---
ม.3/1 EIS
7-ครูธนกฤต สันทา
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.1/1 EIS
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
-X-
ม.1/3
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
--- --- --- --- ---
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
-X-
ม.1/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
--- ---
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ---
ม.4/3
8-ครูจันจิรา สินงาม
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ม.3/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
-X-
ม.3/5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
--- --- --- ---
ม.3/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
--- -X- ---
ม.6/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
--- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
--- -X-
ม.6/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
--- --- ---
ม.4/1 EIS
8-ครูจันจิรา สินงาม
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ม.3/4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
-X-
ม.4/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
--- --- --- ---
ม.3/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
--- -X- --- --- --- ---
ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ---
ม.4/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3
---
ม.2/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
-X-
ม.5/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ม.5/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
--- --- ---
ม.1/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
--- ---
ม.1/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
-X- ---
ม.1/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.5/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
--- --- ---
ม.2/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
---
ม.4/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
-X-
ม.1/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
--- --- --- ---
ม.2/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.2/5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.4/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
--- -X- ---
ม.2/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
--- --- ---
ม.4/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.1/5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
--- --- -X- --- --- --- ---
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing) --- ---
ม.6/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
ม.6/2
9-Mr.Wang Zhanbo
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
ม.1/1 EIS
9-Mr.Wang Zhanbo
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
-X- --- --- --- --- ---
ม.4/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.5/2
9-Mr.Wang Zhanbo
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
--- --- -X-
ม.1/4
9-Mr.Wang Zhanbo
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.5/1 EIS
9-Mr.Wang Zhanbo
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
--- --- ---
ม.1/2
9-Mr.Wang Zhanbo
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.5/3
9-Mr.Wang Zhanbo
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ม.5/2
9-Mr.Wang Zhanbo
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
--- -X-
ม.1/3
9-Mr.Wang Zhanbo
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
--- --- --- --- ---
ม.5/2
9-Mr.Wang Zhanbo
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
---
ม.5/1 EIS
9-Mr.Wang Zhanbo
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
-X-
ม.5/3
9-Mr.Wang Zhanbo
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
--- --- --- ---
ม.6/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
ม.4/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
---
ม.1/5
9-Mr.Wang Zhanbo
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
-X-
ม.6/1 EIS
9-Mr.Wang Zhanbo
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
ม.5/2
9-Mr.Wang Zhanbo
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
--- ---
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong) ---
ม.1/3
9-Mr.Li Hong Chen
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
---
ม.1/5
8-ครูจันจิรา สินงาม
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
--- -X-
ม.5/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
ม.1/4
8-ครูจันจิรา สินงาม
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
--- --- ---
ม.4/1 EIS
9-Mr.Li Hong Chen
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
ม.1/5
9-Mr.Li Hong Chen
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
---
ม.6/2
9-Mr.Li Hong Chen
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
-X-
ม.4/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
ม.1/4
9-Mr.Li Hong Chen
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
--- --- ---
ม.1/3
9-Mr.Li Hong Chen
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.4/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
ม.1/1 EIS
9-Mr.Li Hong Chen
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
--- -X-
ม.1/2
9-Mr.Li Hong Chen
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.5/3
9-Mr.Li Hong Chen
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
--- --- ---
ม.5/3
9-Mr.Li Hong Chen
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
ม.1/2
9-Mr.Li Hong Chen
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
---
ม.4/3
9-Mr.Li Hong Chen
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
-X-
ม.1/1 EIS
9-Mr.Li Hong Chen
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.6/2
9-Mr.Li Hong Chen
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
--- --- --- ---
ม.5/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
---
ม.1/3
8-ครูจันจิรา สินงาม
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
-X-
ม.1/4
9-Mr.Li Hong Chen
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.1/5
9-Mr.Li Hong Chen
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
--- ---
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM