ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
ม.1
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ศ21102 ศิลปะค21102 คณิตศาสตร์จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2กิจกรรมแนะแนวว21102 วิทยาศาสตร์
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)2-ครูดรุณี ภูพันนา9-Mr.Li Hong Chen1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ศ21102 ศิลปะท21102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์อ21102 ภาษาอังกฤษว21102 วิทยาศาสตร์
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ2-ครูดรุณี ภูพันนา8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์พ21102 สุขศึกษาอ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1พ21102 สุขศึกษา #จีน2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูปนัดดา นาโควงค์8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1อ21102 ภาษาอังกฤษอ21102 ภาษาอังกฤษI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1ส21102 สังคมศึกษา
9-Mr.Wang Zhanbo8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูปนัดดา นาโควงค์4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์ศ21102 ศิลปะท21102 ภาษาไทยส21102 สังคมศึกษาอ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารศ21102 ศิลปะส21102 สังคมศึกษาพ21102 สุขศึกษา #จีน2ง21101 การงานอาชีพ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)8-ครูจันจิรา สินงาม7-ครูโยธิน ถาบุตร
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษาว21102 วิทยาศาสตร์ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ค21102 คณิตศาสตร์ท21102 ภาษาไทย
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูสาวิตร โคตรสุโน2-ครูดรุณี ภูพันนา1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์ว21102 วิทยาศาสตร์ค21102 คณิตศาสตร์ท21102 ภาษาไทยจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์2-ครูดรุณี ภูพันนา1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมส21102 สังคมศึกษาศ21102 ศิลปะอ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค21102 คณิตศาสตร์
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ท21102 ภาษาไทยศ21102 ศิลปะพ21104 บาสเกตบอล #Sportอ21102 ภาษาอังกฤษ
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ท21102 ภาษาไทยอ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ21102 ภาษาอังกฤษจ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1กิจกรรมแนะแนว
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ9-Mr.Wang Zhanbo4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3พ21104 บาสเกตบอล #Sportจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2ส21102 สังคมศึกษา
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง3-ครูสาวิตร โคตรสุโน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย9-Mr.Li Hong Chen4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.1/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2ส21102 สังคมศึกษาศ21102 ศิลปะ
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์9-Mr.Wang Zhanbo9-Mr.Li Hong Chen4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์อ21102 ภาษาอังกฤษกิจกรรมแนะแนวค21102 คณิตศาสตร์ศ21102 ศิลปะ
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)2-ครูดรุณี ภูพันนา6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2ส21104 ประวัติศาสตร์ค21102 คณิตศาสตร์ว21102 วิทยาศาสตร์I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
9-Mr.Li Hong Chen4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)2-ครูดรุณี ภูพันนา3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษกิจกรรมแนะแนวส21104 ประวัติศาสตร์ว21102 วิทยาศาสตร์I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ท21102 ภาษาไทยจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว21102 วิทยาศาสตร์
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ9-Mr.Li Hong Chen9-Mr.Wang Zhanbo3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.1/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษาค21102 คณิตศาสตร์ท21102 ภาษาไทยอ21102 ภาษาอังกฤษส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย2-ครูดรุณี ภูพันนา1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2ส21102 สังคมศึกษาศ21102 ศิลปะค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น9-Mr.Li Hong Chen4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)2-ครูดรุณี ภูพันนา
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1ส21102 สังคมศึกษาว21102 วิทยาศาสตร์ศ21102 ศิลปะพ21104 บาสเกตบอล #Sport
8-ครูปนัดดา นาโควงค์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1ท21102 ภาษาไทยว21102 วิทยาศาสตร์ส21104 ประวัติศาสตร์อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูปนัดดา นาโควงค์1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2อ21102 ภาษาอังกฤษI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1ท21102 ภาษาไทยส21104 ประวัติศาสตร์
9-Mr.Li Hong Chen8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูปนัดดา นาโควงค์1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษว21102 วิทยาศาสตร์I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1ส21102 สังคมศึกษาท21102 ภาษาไทย
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8-ครูปนัดดา นาโควงค์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.1/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
พ21102 สุขศึกษาค21102 คณิตศาสตร์ว21102 วิทยาศาสตร์ท21102 ภาษาไทยอ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต2-ครูดรุณี ภูพันนา3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ง21101 การงานอาชีพส21102 สังคมศึกษาท21102 ภาษาไทยอ21102 ภาษาอังกฤษว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
7-ครูโยธิน ถาบุตร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ท21102 ภาษาไทยพ21104 บาสเกตบอล #Sportส21102 สังคมศึกษาง21101 การงานอาชีพค21102 คณิตศาสตร์
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)7-ครูโยธิน ถาบุตร2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
พ21104 บาสเกตบอล #SportEISง21101 การงานอาชีพพ21102 สุขศึกษา #จีน2ค21102 คณิตศาสตร์จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูจันจิรา สินงาม2-ครูดรุณี ภูพันนา9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
-X-
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1อ21102 ภาษาอังกฤษจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2ท21102 ภาษาไทย
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8-ครูปนัดดา นาโควงค์8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ9-Mr.Li Hong Chen1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษาI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1ง21101 การงานอาชีพว21102 วิทยาศาสตร์จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-ครูปนัดดา นาโควงค์7-ครูโยธิน ถาบุตร3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์9-Mr.Li Hong Chen
ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.1/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษค22102 คณิตศาสตร์ง22101 การงานอาชีพท22102 ภาษาไทยอ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์7- ครูพายัพ ซาหิน1-ครูรัฐยา แสนสามารถ9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ศ22102 ศิลปะท22102 ภาษาไทยส22102 สังคมศึกษาค22102 คณิตศาสตร์ส22104 ประวัติศาสตร์
6- รองฯกรกช จันตะเสน1-ครูรัฐยา แสนสามารถ4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ศ22102 ศิลปะว22102 วิทยาศาสตร์ส22104 ประวัติศาสตร์อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ22102 ภาษาอังกฤษ
6- รองฯกรกช จันตะเสน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอ22102 ภาษาอังกฤษว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ค22102 คณิตศาสตร์
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ท22102 ภาษาไทยส22102 สังคมศึกษาค22102 คณิตศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษว22102 วิทยาศาสตร์
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์8-ครูประทุมพร อุปบุตร3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษาอ22102 ภาษาอังกฤษท22102 ภาษาไทยอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมว22102 วิทยาศาสตร์
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต1-ครูรัฐยา แสนสามารถ9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.2/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมท22102 ภาษาไทยกิจกรรมแนะแนว
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo1-ครูรัฐยา แสนสามารถ3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
พ22104 กรีฑา #SportEISศ22102 ศิลปะส22102 สังคมศึกษาพ22102 สุขศึกษาค22102 คณิตศาสตร์
5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน7-ครูโยธิน ถาบุตร2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์ศ22102 ศิลปะค22102 คณิตศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษส22102 สังคมศึกษา
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์6- รองฯกรกช จันตะเสน2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์8-ครูประทุมพร อุปบุตร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษส22102 สังคมศึกษาท22102 ภาษาไทย
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
-X-
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.2/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษกิจกรรมแนะแนวท22102 ภาษาไทยอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร1-ครูรัฐยา แสนสามารถ9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ส22104 ประวัติศาสตร์พ22102 สุขศึกษาส22102 สังคมศึกษาค22102 คณิตศาสตร์
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)7-ครูโยธิน ถาบุตร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษาท22102 ภาษาไทยอ22102 ภาษาอังกฤษค22102 คณิตศาสตร์ง22101 การงานอาชีพ
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน1-ครูรัฐยา แสนสามารถ8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระว22102 วิทยาศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระท22102 ภาษาไทย
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
-X-
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมส22102 สังคมศึกษาท22102 ภาษาไทยอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมพ22102 สุขศึกษา
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน1-ครูรัฐยา แสนสามารถ9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.2/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์ท22102 ภาษาไทยว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว22102 วิทยาศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษ
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์1-ครูรัฐยา แสนสามารถ3-ครูสาวิตร โคตรสุโน9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมค22102 คณิตศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์8-ครูประทุมพร อุปบุตร3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
กิจกรรมแนะแนวพ22104 กรีฑา #Sportส22102 สังคมศึกษาศ22102 ศิลปะว22102 วิทยาศาสตร์
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-Mr.Wang Zhanbo5-ครูสิริชัย บุญแสง4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน6- รองฯกรกช จันตะเสน3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษาอ22102 ภาษาอังกฤษพ22104 กรีฑา #Sportศ22102 ศิลปะส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ท22102 ภาษาไทยง22101 การงานอาชีพว22102 วิทยาศาสตร์กิจกรรมแนะแนวส22102 สังคมศึกษา
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ7- ครูพายัพ ซาหิน9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
พ22102 สุขศึกษาว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว22102 วิทยาศาสตร์พ22104 กรีฑา #Sportท22102 ภาษาไทย
7-ครูโยธิน ถาบุตร3-ครูสาวิตร โคตรสุโน9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์5-ครูสิริชัย บุญแสง1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.2/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ส22104 ประวัติศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ท22102 ภาษาไทยง22101 การงานอาชีพอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์1-ครูรัฐยา แสนสามารถ7- ครูพายัพ ซาหิน9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์กิจกรรมแนะแนวอ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค22102 คณิตศาสตร์ศ22102 ศิลปะ
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ท22102 ภาษาไทยว22102 วิทยาศาสตร์อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมส22102 สังคมศึกษาศ22102 ศิลปะ
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษว22102 วิทยาศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส22104 ประวัติศาสตร์พ22104 กรีฑา #Sport
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)5-ครูสิริชัย บุญแสง
-X-
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมพ22102 สุขศึกษาศ22102 ศิลปะว22102 วิทยาศาสตร์ส22102 สังคมศึกษา
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo7-ครูโยธิน ถาบุตร6- รองฯกรกช จันตะเสน9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ง22101 การงานอาชีพส22102 สังคมศึกษาศ22102 ศิลปะว22102 วิทยาศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษ
7- ครูพายัพ ซาหิน4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน6- รองฯกรกช จันตะเสน9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.2/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ศ23102 ศิลปะค23102 คณิตศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1ส23102 สังคมศึกษา
6- ครูรัตนชัย จุลราช2-ครูคมกริช ทรงเย็น3- ครูปัญจารา ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ศ23102 ศิลปะส23102 สังคมศึกษาอ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1ท23102 ภาษาไทย
6- ครูรัตนชัย จุลราช4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo7-ครูธนกฤต สันทา1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว23102 วิทยาศาสตร์ส23102 สังคมศึกษาค23102 คณิตศาสตร์พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3- ครูปัญจารา ซาหิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี5-ครูสิริชัย บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว23102 วิทยาศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ท23102 ภาษาไทยค23102 คณิตศาสตร์
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3- ครูปัญจารา ซาหิน2-ครูคมกริช ทรงเย็น1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1ท23102 ภาษาไทยอ23102 ภาษาอังกฤษว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น7-ครูธนกฤต สันทา1-ครูวิภาพร ประวิเศษ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ท23102 ภาษาไทยง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1อ23102 ภาษาอังกฤษส23102 สังคมศึกษาว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.3/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์ท23102 ภาษาไทยว23102 วิทยาศาสตร์ส23104 ประวัติศาสตร์ส23102 สังคมศึกษา
2-ครูคมกริช ทรงเย็น1-ครูวิภาพร ประวิเศษ3- ครูปัญจารา ซาหิน4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษาว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว23102 วิทยาศาสตร์ศ23102 ศิลปะอ23102 ภาษาอังกฤษ
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3- ครูปัญจารา ซาหิน6- ครูรัตนชัย จุลราช8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ค23102 คณิตศาสตร์ศ23102 ศิลปะท23102 ภาษาไทย
3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต2-ครูคมกริช ทรงเย็น6- ครูรัตนชัย จุลราช1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ท23102 ภาษาไทยส23102 สังคมศึกษาค23102 คณิตศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน2-ครูคมกริช ทรงเย็น1-ครูวิภาพร ประวิเศษ4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษส23104 ประวัติศาสตร์ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1ท23102 ภาษาไทยว23102 วิทยาศาสตร์
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)7-ครูธนกฤต สันทา1-ครูวิภาพร ประวิเศษ3- ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ท23102 ภาษาไทยอ23102 ภาษาอังกฤษง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1พ23104 เซปักตะกร้อ #Sportส23104 ประวัติศาสตร์
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง7-ครูธนกฤต สันทา5-ครูสิริชัย บุญแสง4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.3/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ท23102 ภาษาไทยส23102 สังคมศึกษาง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
2-ครูคมกริช ทรงเย็น3- ครูปัญจารา ซาหิน1-ครูวิภาพร ประวิเศษ4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษาอ23102 ภาษาอังกฤษค23102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
-X-
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ส23102 สังคมศึกษาอ23102 ภาษาอังกฤษท23102 ภาษาไทย
3- ครูปัญจารา ซาหิน2-ครูคมกริช ทรงเย็น4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.3/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1ท23102 ภาษาไทยศ23102 ศิลปะว23102 วิทยาศาสตร์อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7-ครูธนกฤต สันทา1-ครูวิภาพร ประวิเศษ6- ครูรัตนชัย จุลราช3- ครูปัญจารา ซาหิน9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1ส23102 สังคมศึกษาศ23102 ศิลปะพ23102 สุขศึกษาค23102 คณิตศาสตร์
7-ครูธนกฤต สันทา4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร6- ครูรัตนชัย จุลราช5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ท23102 ภาษาไทยอ23102 ภาษาอังกฤษส23102 สังคมศึกษาว23103 วิทยาการคำนวณ #C2อ23102 ภาษาอังกฤษ
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ส23104 ประวัติศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระอ23102 ภาษาอังกฤษว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษอ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพ23102 สุขศึกษาท23102 ภาษาไทยส23102 สังคมศึกษา
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย1-ครูวิภาพร ประวิเศษ4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.3/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษาท23102 ภาษาไทยส23104 ประวัติศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์อ23102 ภาษาอังกฤษ
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)3- ครูปัญจารา ซาหิน8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEISส23102 สังคมศึกษาว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว23102 วิทยาศาสตร์พ23102 สุขศึกษา
5-ครูสิริชัย บุญแสง4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3- ครูปัญจารา ซาหิน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารศ23102 ศิลปะว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ค23102 คณิตศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo6- ครูรัตนชัย จุลราช3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3- ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษศ23102 ศิลปะส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระว23102 วิทยาศาสตร์
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง6- ครูรัตนชัย จุลราช3- ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
พ23102 สุขศึกษาพ23104 เซปักตะกร้อ #Sportอ23102 ภาษาอังกฤษอ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารศ23102 ศิลปะ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมพ23102 สุขศึกษาพ23104 เซปักตะกร้อ #Sportอ23102 ภาษาอังกฤษศ23102 ศิลปะ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.3/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3ส31102 สังคมศึกษาI30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารI30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์7- ครูพายัพ ซาหิน8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
กิจกรรมแนะแนวง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัวอ31102 ภาษาอังกฤษ
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 9-Mr.Li Hong Chen7- ครูพายัพ ซาหิน8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส31102 สังคมศึกษา
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
-X-
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30222 เคมี 2พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sportศ31101 ศิลปะ
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ท31102 ภาษาไทยศ31101 ศิลปะพ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sport
1-ครูประภาพร อุปโคตร6- รองฯกรกช จันตะเสน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา7- ครูพายัพ ซาหิน2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.4/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1ว30241 ชีววิทยา 1
9-Mr.Li Hong Chen8-ครูปนัดดา นาโควงค์3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษาค31102 คณิตศาสตร์ว30241 ชีววิทยา 1
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #SportEISง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1อ31102 ภาษาอังกฤษ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย7-ครูธนกฤต สันทา8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษท31102 ภาษาไทยง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง1-ครูประภาพร อุปโคตร7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น8-ครูจันจิรา สินงาม2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2ส31102 สังคมศึกษาว30222 เคมี 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2กิจกรรมแนะแนวว30222 เคมี 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)7- ครูพายัพ ซาหิน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.4/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2อ31102 ภาษาอังกฤษว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30241 ชีววิทยา 1จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา8-ครูจันจิรา สินงาม3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30222 เคมี 2อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2กิจกรรมแนะแนว
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30222 เคมี 2อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารว30202 ฟิสิกส์ 2
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง7- ครูพายัพ ซาหิน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษาง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารว30202 ฟิสิกส์ 2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย7- ครูพายัพ ซาหิน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.4/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2ท31102 ภาษาไทยค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
8-ครูจันจิรา สินงาม1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2อ31102 ภาษาอังกฤษว30222 เคมี 2
8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ค31102 คณิตศาสตร์ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระจ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
-X-
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2ว30241 ชีววิทยา 1
2-ครูคมกริช ทรงเย็น8-ครูจันจิรา สินงาม3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ศ31101 ศิลปะI30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2ท31102 ภาษาไทย
6- รองฯกรกช จันตะเสน8-ครูจันจิรา สินงาม1-ครูประภาพร อุปโคตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.4/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ท31102 ภาษาไทยว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
1-ครูประภาพร อุปโคตร3-ครูสาวิตร โคตรสุโน2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี8-ครูปนัดดา นาโควงค์9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1ท31102 ภาษาไทย
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง7-ครูธนกฤต สันทา1-ครูประภาพร อุปโคตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัวง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1ค31102 คณิตศาสตร์
7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30241 ชีววิทยา 1ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนังส31102 สังคมศึกษา
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา1-ครูรัฐยา แสนสามารถ4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30241 ชีววิทยา 1ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนังอ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา1-ครูรัฐยา แสนสามารถ8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.4/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30223 เคมี 3อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส32102 สังคมศึกษา
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา8-ครูประทุมพร อุปบุตร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30223 เคมี 3กิจกรรมแนะแนวค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษค32102 คณิตศาสตร์ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง2- ครูวรางคณา มณีนพ4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากลพ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sport
2- ครูวรางคณา มณีนพ6- รองฯกรกช จันตะเสน5-ครูสิริชัย บุญแสง
-X-
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน8-ครูจันจิรา สินงาม3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษาว32106 วิทยาการคำนวณ #C3ว30243 ชีววิทยา 3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.5/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ศ32101 ศิลปะอ32102 ภาษาอังกฤษท32102 ภาษาไทย
6-ครูพักตรา ราชามาตย์8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1ค32102 คณิตศาสตร์
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Wang Zhanbo2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส32104 ประวัติศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #SportEISส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ท32102 ภาษาไทยว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ1-ครูประภาพร อุปโคตร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
9-Mr.Wang Zhanbo9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4ศ32101 ศิลปะว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo6-ครูพักตรา ราชามาตย์3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.5/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ท32102 ภาษาไทยส32102 สังคมศึกษาว30223 เคมี 3
1-ครูประภาพร อุปโคตร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30223 เคมี 3ส32104 ประวัติศาสตร์จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1กิจกรรมแนะแนว
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี9-Mr.Wang Zhanbo4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอ32102 ภาษาอังกฤษ
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
พ30207 อีสปอร์ตอ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.5/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษาอ32102 ภาษาอังกฤษจ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1ท32102 ภาษาไทย
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา9-Mr.Wang Zhanbo1-ครูประภาพร อุปโคตร
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษค32102 คณิตศาสตร์ว30243 ชีววิทยา 3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1ท32102 ภาษาไทยอ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Wang Zhanbo1-ครูประภาพร อุปโคตร9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
-X-
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
กิจกรรมแนะแนวว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ส32102 สังคมศึกษา
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.5/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ศ32101 ศิลปะ
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2ว30223 เคมี 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา8-ครูจันจิรา สินงาม3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sportว30223 เคมี 3
2- ครูวรางคณา มณีนพ5-ครูสิริชัย บุญแสง3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ท32102 ภาษาไทยส32102 สังคมศึกษาค32102 คณิตศาสตร์
1-ครูประภาพร อุปโคตร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวอ32102 ภาษาอังกฤษ
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ9-Mr.Wang Zhanbo9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.5/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.6
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6ว30205 ฟิสิกส์ 5
2- ครูวรางคณา มณีนพ9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ส33104 ประวัติศาสตร์จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-ครูปนัดดา นาโควงค์2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30245 ชีววิทยา 5จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1ส33102 สังคมศึกษา
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา9-Mr.Wang Zhanbo4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ท33102 ภาษาไทยส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษส33104 ประวัติศาสตร์อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sportศ33101 ศิลปะ
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)5-ครูสิริชัย บุญแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)7-ครูธนกฤต สันทา2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1ท33102 ภาษาไทย
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)7-ครูธนกฤต สันทา1-ครูประภาพร อุปโคตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ท33102 ภาษาไทยค33102 คณิตศาสตร์พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sport
1-ครูประภาพร อุปโคตร2- ครูวรางคณา มณีนพ5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30225 เคมี 5จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา9-Mr.Li Hong Chen3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
-X-
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #SportEISอ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
5-ครูสิริชัย บุญแสง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30245 ชีววิทยา 5ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30245 ชีววิทยา 5ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2ส33104 ประวัติศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601ศ33101 ศิลปะอ33102 ภาษาอังกฤษ
2- ครูวรางคณา มณีนพ6- ครูรัตนชัย จุลราช8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2ท33102 ภาษาไทยค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต1-ครูประภาพร อุปโคตร2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส33102 สังคมศึกษา
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษาส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30225 เคมี 5ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30225 เคมี 5ส33102 สังคมศึกษาว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6ค33102 คณิตศาสตร์ว30205 ฟิสิกส์ 5
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601ส33102 สังคมศึกษาว30205 ฟิสิกส์ 5
2- ครูวรางคณา มณีนพ4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษาอ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท33102 ภาษาไทย
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระอ33102 ภาษาอังกฤษอ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
-X-
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ศ33101 ศิลปะจ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2ว30225 เคมี 5
6- ครูรัตนชัย จุลราช9-Mr.Li Hong Chen3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1อ33102 ภาษาอังกฤษ
2- ครูวรางคณา มณีนพ8-ครูปนัดดา นาโควงค์8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษท33102 ภาษาไทยค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง1-ครูประภาพร อุปโคตร2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3อ33102 ภาษาอังกฤษว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าว30225 เคมี 5
9-Mr.Wang Zhanbo8-ครูจันจิรา สินงาม3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าว30225 เคมี 5
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูจันจิรา สินงาม3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM

back to the top