ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565
#Break #C1 #C2 #C3 #EIS #เลือกเสรี ม.1 #เลือกเสรี ม.2 #เลือกเสรี ม.3 #Homeroom #Sport #SportEIS #เครื่องแบบ #ชุมนุม #แนะแนว ม.3 #แนะแนว ม.6 #เพิ่มเวลารู้1 #เพิ่มเวลารู้2 #เพิ่มเวลารู้3 #เพิ่มเวลารู้4 #เพิ่มเวลารู้5 #เพิ่มเวลารู้6 #อิสระ #Math601 #Math603 #จีน1 #จีน2
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 ---
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.3/4
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ม.4/3
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3
ม.4/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- ---
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.1/3
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
09.30 - 10.20 ---
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.3/4
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ม.4/3
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3
ม.4/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
ม.6/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
---
10.20 - 11.10 ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ม.1/4
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.3/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- ---
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.3/5
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
ม.6/2
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
ม.1/5
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
11.10 - 12.00 ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ม.1/4
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.3/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.2/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- ---
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sport
ม.5/3
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ม.4/2ม.6/2ม.6/3
--- ---
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.1/1 EIS
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
---
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 ---
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.3/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.3/5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ม.5/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- ---
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sport
ม.4/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
ม.5/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
13.50 - 14.40 ---
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.3/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.3/5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ม.5/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- ---
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sportพ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sport
ม.4/3ม.6/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
ม.1/4
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
14.40 - 15.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา7- ครูพายัพ ซาหิน2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 ---
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
---
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.1/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.4/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
ม.4/1 EIS
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
09.30 - 10.20 ---
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.3/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- --- ---
พ22104 กรีฑา #SportEIS
ม.2/1 EIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.5/2
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.1/5
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
10.20 - 11.10 ---
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.3/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- ---
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sport
ม.6/3
5-ครูสิริชัย บุญแสง
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #SportEIS
ม.4/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11.10 - 12.00 --- --- ---
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.1/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- ---
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
ม.1/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #SportEIS
ม.5/1 EIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ม.5/2
--- --- ---
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
ม.6/2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 ---
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.3/3
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- ---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2ศ20204 วาดภาพระบายสี #เลือกเสรี ม.2ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #เลือกเสรี ม.2ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #เลือกเสรี ม.2ง20241 เกษตรพอเพียง #เลือกเสรี ม.2อ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #เลือกเสรี ม.2
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- ---
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #SportEIS
ม.6/1 EIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.1/4
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
ม.4/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
13.50 - 14.40 ---
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.3/3
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.6/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.1/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- ---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2ศ20204 วาดภาพระบายสี #เลือกเสรี ม.2ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #เลือกเสรี ม.2ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #เลือกเสรี ม.2ง20241 เกษตรพอเพียง #เลือกเสรี ม.2อ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #เลือกเสรี ม.2
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- ---
พ21104 บาสเกตบอล #Sportพ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.1/3ม.3/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ม.5/1 EIS
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.1/4
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
14.40 - 15.30 --- ---
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.6/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ม.5/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5-ครูสิริชัย บุญแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูปนัดดา นาโควงค์8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 ---
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.3/5
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.1/2
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.1/3
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
09.30 - 10.20 ---
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.3/5
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.6/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.2/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ม.5/3
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
ม.4/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
10.20 - 11.10 ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ม.1/5
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.6/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- ---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3ศ20208 จิตรกรรมไทย #เลือกเสรี ม.3ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #เลือกเสรี ม.3ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #เลือกเสรี ม.3อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #เลือกเสรี ม.3
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ม.5/2
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.1/1 EIS
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
11.10 - 12.00 ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ม.1/5
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
---
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.4/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- ---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3ศ20208 จิตรกรรมไทย #เลือกเสรี ม.3ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #เลือกเสรี ม.3ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #เลือกเสรี ม.3อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #เลือกเสรี ม.3
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/4ม.5/2ม.6/2ม.6/3
--- --- --- ---
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 ---
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.6/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.1/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.1/3
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.1/2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
13.50 - 14.40 --- ---
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.6/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5-ครูสิริชัย บุญแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูปนัดดา นาโควงค์8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- ---
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
ม.5/3
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
14.40 - 15.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้นม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูปนัดดา นาโควงค์8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h
u
r
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 ---
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.3/1 EIS
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ม.4/1 EIS
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.2/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
ม.5/3
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
09.30 - 10.20 ---
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ม.3/1 EIS
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ม.4/1 EIS
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.2/5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ม.5/2
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.1/2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
10.20 - 11.10 ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ม.1/1 EIS
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.3/4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.4/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- ---
พ21104 บาสเกตบอล #Sportพ22104 กรีฑา #Sport
ม.1/5ม.2/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11.10 - 12.00 ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ม.1/1 EIS
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.3/4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- ---
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.2/3
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ม.2/5ม.3/2ม.3/5ม.4/2ม.6/1 EIS
--- ---
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ม.5/1 EIS
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
ม.4/3
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ม.1/3
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ม.4/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ม.5/3
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.1/1 EIS
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
13.50 - 14.40 ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ม.1/3
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ม.4/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.2/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- ---
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.2/4
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
ม.6/2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
14.40 - 15.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูปนัดดา นาโควงค์8-ครูประทุมพร อุปบุตร9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Mr.Wang Zhanbo9-Mr.Li Hong Chen
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
F
r
i
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- ---
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.4/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
ม.6/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
---
09.30 - 10.20 --- ---
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.3/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ม.1/5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- ---
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
ม.3/1 EIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.4/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
ม.5/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
10.20 - 11.10 ---
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ม.3/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- ---
พ21104 บาสเกตบอล #Sportพ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sport
ม.1/2ม.5/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11.10 - 12.00 ---
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- ---
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.2/5
5-ครูสิริชัย บุญแสง
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
ม.1/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ม.2/3ม.3/3ม.3/4
--- ---
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.1/5
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
ม.1/3
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ม.1/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- ---
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.3/2
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
ม.6/1 EIS
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.1/4
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
13.50 - 14.40 ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ม.1/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- ---
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.3/3
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ม.5/2
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ม.1/5
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
14.40 - 15.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูปนัดดา นาโควงค์8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM