Institution name: ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565
Comments:
ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565
All Activities
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.1/4ม.2/4ม.1/2ม.2/2ม.3/2ม.6/1 EISม.1/5ม.3/3ม.4/1 EISม.6/3ม.5/1 EISม.3/5ม.4/2ม.5/3ม.1/1 EISม.3/1 EISม.2/3ม.3/4ม.2/1 EISม.2/5ม.6/2ม.5/2ม.1/3ม.4/3
กิจกรรมแนะแนวท22102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601ว21102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3ว30205 ฟิสิกส์ 5ว30223 เคมี 3ส23102 สังคมศึกษาส31102 สังคมศึกษาส32102 สังคมศึกษาศ21102 ศิลปะศ23102 ศิลปะง22101 การงานอาชีพง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1อ22102 ภาษาอังกฤษอ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)1-ครูรัฐยา แสนสามารถ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูคมกริช ทรงเย็น2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)6- ครูรัตนชัย จุลราช7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูประทุมพร อุปบุตร9-Mr.Li Hong Chen8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.5/2ม.1/2ม.2/2ม.3/5ม.1/3ม.2/4ม.5/3ม.6/3ม.1/5ม.4/1 EISม.5/1 EISม.2/3ม.3/2ม.2/5ม.6/1 EISม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/2ม.3/4ม.1/4ม.3/3ม.4/3ม.6/2
กิจกรรมแนะแนวท21102 ภาษาไทยท22102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603ว21102 วิทยาศาสตร์ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3ว30223 เคมี 3ส22102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาส22104 ประวัติศาสตร์ส33104 ประวัติศาสตร์ศ21102 ศิลปะศ22102 ศิลปะศ23102 ศิลปะง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1อ21102 ภาษาอังกฤษอ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารI30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.4/1 EISม.1/1 EISม.3/4ม.5/2ม.2/2ม.3/2ม.3/1 EISม.5/3ม.6/1 EISม.3/3ม.2/3ม.6/3ม.1/2ม.1/5ม.3/5ม.2/1 EISม.4/2ม.2/5ม.4/3ม.5/1 EISม.1/3ม.2/4ม.1/4ม.6/2
กิจกรรมแนะแนวค21102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค32102 คณิตศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ว30245 ชีววิทยา 5ส23102 สังคมศึกษาส22104 ประวัติศาสตร์ส33102 สังคมศึกษาพ21102 สุขศึกษาพ21102 สุขศึกษา #จีน2พ23104 เซปักตะกร้อ #Sportศ22102 ศิลปะง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัวอ22102 ภาษาอังกฤษอ31102 ภาษาอังกฤษอ32102 ภาษาอังกฤษอ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 9-Mr.Li Hong Chen2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูจันจิรา สินงาม5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน7- ครูพายัพ ซาหิน8-ครูประทุมพร อุปบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูปนัดดา นาโควงค์9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.3/4ม.6/1 EISม.2/5ม.3/5ม.3/3ม.5/1 EISม.3/2ม.3/1 EISม.2/4ม.4/1 EISม.1/5ม.4/3ม.5/3ม.5/2ม.1/2ม.1/3ม.2/3ม.2/2ม.2/1 EISม.1/1 EISม.1/4ม.4/2ม.6/2ม.6/3
ท31102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยท33102 ภาษาไทยค22102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค32102 คณิตศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว30202 ฟิสิกส์ 2ส21102 สังคมศึกษาส31102 สังคมศึกษาพ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sportศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากลอ21102 ภาษาอังกฤษอ21102 ภาษาอังกฤษอ22102 ภาษาอังกฤษอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2-ครูคมกริช ทรงเย็น2- ครูวรางคณา มณีนพ3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Mr.Wang Zhanbo8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.1/3ม.2/1 EISม.3/3ม.2/3ม.3/1 EISม.2/5ม.3/5ม.5/1 EISม.4/1 EISม.5/3ม.1/4ม.2/2ม.1/1 EISม.6/2ม.4/2ม.1/2ม.4/3ม.3/2ม.2/4ม.3/4ม.6/1 EISม.1/5ม.6/3ม.5/2
ท21102 ภาษาไทยท22102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยค22102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3ว30222 เคมี 2ว30243 ชีววิทยา 3ส21102 สังคมศึกษาส22102 สังคมศึกษาส21104 ประวัติศาสตร์ส33104 ประวัติศาสตร์พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sportศ21102 ศิลปะศ31101 ศิลปะง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1อ22102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษอ33102 ภาษาอังกฤษอ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอจ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูคมกริช ทรงเย็น3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.2/3ม.3/1 EISม.4/1 EISม.2/5ม.3/5ม.5/2ม.6/1 EISม.5/3ม.1/3ม.2/1 EISม.3/4ม.5/1 EISม.1/4ม.4/3ม.6/2ม.1/2ม.4/2ม.6/3ม.1/5ม.3/2ม.2/2ม.3/3ม.1/1 EISม.2/4
ท22102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยท31102 ภาษาไทยว22102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3ว30205 ฟิสิกส์ 5ว30243 ชีววิทยา 3ส21102 สังคมศึกษาส22102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาส32102 สังคมศึกษาพ21102 สุขศึกษา #จีน2พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sportพ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sportศ21102 ศิลปะศ31101 ศิลปะศ33101 ศิลปะง21101 การงานอาชีพง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1อ22102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษอ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-ครูจันจิรา สินงาม5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ศ31101 ดนตรีศึกษาส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา7- ครูพายัพ ซาหิน2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EISม.1/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมแนะแนว
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.2/5ม.1/5ม.2/4ม.3/2ม.5/3ม.1/4ม.2/1 EISม.3/1 EISม.6/3ม.1/2ม.3/3ม.1/3ม.6/1 EISม.4/3ม.1/1 EISม.3/5ม.3/4ม.5/1 EISม.6/2ม.5/2ม.2/3ม.2/2ม.4/1 EISม.4/2
กิจกรรมแนะแนวท21102 ภาษาไทยท22102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยท32102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603ว21102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว30205 ฟิสิกส์ 5ว30241 ชีววิทยา 1ส21102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาส23104 ประวัติศาสตร์ศ32101 ศิลปะง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1อ32102 ภาษาอังกฤษอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูคมกริช ทรงเย็น2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)6-ครูพักตรา ราชามาตย์7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Mr.Li Hong Chen8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/4ม.6/3ม.1/3ม.1/1 EISม.2/5ม.4/2ม.5/3ม.1/2ม.3/3ม.3/2ม.6/1 EISม.4/3ม.2/3ม.3/1 EISม.4/1 EISม.2/4ม.2/1 EISม.2/2ม.3/4ม.6/2ม.3/5ม.5/1 EISม.1/5ม.5/2
ท21102 ภาษาไทยท33102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค21102 คณิตศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ค31102 คณิตศาสตร์ค32102 คณิตศาสตร์ว21102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว30205 ฟิสิกส์ 5ว30241 ชีววิทยา 1ส22102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาส31102 สังคมศึกษาพ22102 สุขศึกษาพ22104 กรีฑา #SportEISศ22102 ศิลปะศ23102 ศิลปะง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1อ23102 ภาษาอังกฤษอ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย7-ครูโยธิน ถาบุตร5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูประทุมพร อุปบุตร9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Li Hong Chen9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.3/5ม.6/1 EISม.1/5ม.2/3ม.3/3ม.5/1 EISม.6/2ม.2/1 EISม.3/1 EISม.3/2ม.1/2ม.2/5ม.5/3ม.4/1 EISม.6/3ม.1/3ม.2/2ม.3/4ม.4/2ม.2/4ม.4/3ม.1/1 EISม.1/4ม.5/2
ท23102 ภาษาไทยท33102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ค33102 คณิตศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ส21102 สังคมศึกษาส22102 สังคมศึกษาส32104 ประวัติศาสตร์พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #SportEISพ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sportศ21102 ศิลปะศ22102 ศิลปะศ23102 ศิลปะง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1อ22102 ภาษาอังกฤษอ31102 ภาษาอังกฤษอ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูประทุมพร อุปบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.1/2ม.2/5ม.3/3ม.4/2ม.2/2ม.3/5ม.3/2ม.2/1 EISม.3/1 EISม.1/1 EISม.6/1 EISม.6/3ม.2/4ม.3/4ม.1/4ม.5/1 EISม.1/3ม.5/3ม.4/3ม.1/5ม.2/3ม.4/1 EISม.6/2ม.5/2
ท31102 ภาษาไทยท21102 ภาษาไทยท22102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยท31102 ภาษาไทยค22102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว30225 เคมี 5ว30245 ชีววิทยา 5ส22102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาพ21104 บาสเกตบอล #Sportพ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #SportEISศ21102 ศิลปะศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากลง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัวอ21102 ภาษาอังกฤษอ22102 ภาษาอังกฤษอ31102 ภาษาอังกฤษจ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2-ครูคมกริช ทรงเย็น3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)6- รองฯกรกช จันตะเสน7- ครูพายัพ ซาหิน8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง9-Mr.Li Hong Chen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
-X-
ม.1/5ม.1/1 EISม.3/4ม.5/2ม.4/3ม.4/1 EISม.6/3ม.3/5ม.5/1 EISม.5/3ม.3/2ม.6/1 EISม.3/3ม.1/3ม.3/1 EISม.1/2ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5ม.6/2ม.1/4ม.4/2
กิจกรรมแนะแนวท21102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยท32102 ภาษาไทยค31102 คณิตศาสตร์ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3ว23102 วิทยาศาสตร์ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ส23104 ประวัติศาสตร์พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #SportEISศ20204 วาดภาพระบายสี #เลือกเสรี ม.2ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #เลือกเสรี ม.2ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #เลือกเสรี ม.2ง20241 เกษตรพอเพียง #เลือกเสรี ม.2ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1อ21102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษอ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอจ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2-ครูคมกริช ทรงเย็น3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)5-ครูสิริชัย บุญแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูประทุมพร อุปบุตร9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Mr.Wang Zhanbo8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.3/1 EISม.6/3ม.6/2ม.1/2ม.4/1 EISม.5/3ม.4/3ม.6/1 EISม.1/5ม.3/5ม.4/2ม.1/3ม.3/4ม.3/3ม.1/1 EISม.3/2ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5ม.5/2ม.1/4ม.5/1 EIS
ท23102 ภาษาไทยว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว30202 ฟิสิกส์ 2ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ว30222 เคมี 2ว30245 ชีววิทยา 5ส21102 สังคมศึกษาส23104 ประวัติศาสตร์ส31102 สังคมศึกษาพ21104 บาสเกตบอล #Sportพ23104 เซปักตะกร้อ #Sportศ20204 วาดภาพระบายสี #เลือกเสรี ม.2ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #เลือกเสรี ม.2ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #เลือกเสรี ม.2ง20241 เกษตรพอเพียง #เลือกเสรี ม.2ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1อ21102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษอ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูธนกฤต สันทา8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Li Hong Chen9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.ต้นม.4/2ม.6/2ม.5/3ม.4/1 EISม.4/3ม.6/1 EISม.6/3ม.5/2ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมแนะแนวว33104 วิทยาการคำนวณ #C2ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3ว30202 ฟิสิกส์ 2ว30222 เคมี 2ว30245 ชีววิทยา 5ส33104 ประวัติศาสตร์ศ32101 ศิลปะอ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูปัญจารา ซาหิน4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร1-ครูรัฐยา แสนสามารถ8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8-ครูจันจิรา สินงาม5-ครูสิริชัย บุญแสง8-ครูปนัดดา นาโควงค์7- ครูพายัพ ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน6-ครูพักตรา ราชามาตย์9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
ท31102 ภาษาไทยค31102 คณิตศาสตร์กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.2/3ม.2/4ม.3/3ม.5/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.6/1 EISม.1/1 EISม.3/2ม.4/3ม.5/3ม.1/4ม.3/4ม.5/2ม.1/5ม.6/2ม.3/5ม.2/2ม.4/2ม.6/3ม.2/5ม.4/1 EISม.1/3ม.1/2
กิจกรรมแนะแนวท22102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยท32102 ภาษาไทยค22102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601ว21102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1ว30223 เคมี 3ส21102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาส32102 สังคมศึกษาศ21102 ศิลปะศ33101 ศิลปะง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1อ22102 ภาษาอังกฤษอ31102 ภาษาอังกฤษอ33102 ภาษาอังกฤษอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูคมกริช ทรงเย็น2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Li Hong Chen9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/3ม.6/2ม.1/4ม.2/5ม.3/4ม.3/3ม.6/3ม.1/1 EISม.6/1 EISม.2/1 EISม.4/3ม.5/1 EISม.4/1 EISม.2/4ม.3/1 EISม.2/2ม.5/2ม.2/3ม.1/5ม.3/5ม.1/2ม.3/2ม.4/2ม.5/3
ว22101 วิทยาศาสตร์กิจกรรมแนะแนวท33102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603ว21102 วิทยาศาสตร์ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1ว30223 เคมี 3ว30241 ชีววิทยา 1ส22102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาส22104 ประวัติศาสตร์ส32104 ประวัติศาสตร์พ22102 สุขศึกษาศ21102 ศิลปะง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1อ21102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษจ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2-ครูคมกริช ทรงเย็น2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน7-ครูโยธิน ถาบุตร6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)7-ครูธนกฤต สันทา8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูจันจิรา สินงาม9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5ม.4/3ม.5/3ม.2/2ม.1/3ม.2/4ม.5/1 EISม.1/4ม.6/1 EISม.4/1 EISม.2/1 EISม.1/2ม.6/3ม.2/5ม.2/3ม.4/2ม.6/2ม.1/1 EISม.1/5ม.5/2
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวท22102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ว21102 วิทยาศาสตร์ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2ว30222 เคมี 2ส22102 สังคมศึกษาส21104 ประวัติศาสตร์ส33102 สังคมศึกษาศ20208 จิตรกรรมไทย #เลือกเสรี ม.3ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #เลือกเสรี ม.3ง22101 การงานอาชีพง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #เลือกเสรี ม.3อ22102 ภาษาอังกฤษอ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #เลือกเสรี ม.3อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย1-ครูรัฐยา แสนสามารถ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูประทุมพร อุปบุตร9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Mr.Li Hong Chen8-ครูปนัดดา นาโควงค์9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5ม.1/2ม.2/5ม.5/3ม.1/4ม.2/3ม.4/3ม.4/1 EISม.1/3ม.6/1 EISม.1/1 EISม.5/1 EISม.4/2ม.1/5ม.2/1 EISม.2/2ม.2/4ม.5/2ม.6/2ม.6/3
ท31102 ภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3กิจกรรมแนะแนวท22102 ภาษาไทยค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ว21102 วิทยาศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว30222 เคมี 2ส21104 ประวัติศาสตร์ส33102 สังคมศึกษาศ20208 จิตรกรรมไทย #เลือกเสรี ม.3ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #เลือกเสรี ม.3ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #เลือกเสรี ม.3อ21102 ภาษาอังกฤษอ32102 ภาษาอังกฤษอ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #เลือกเสรี ม.3I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)1-ครูรัฐยา แสนสามารถ2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูโยธิน ถาบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.1/1 EISม.2/3ม.3/5ม.3/2ม.1/5ม.3/1 EISม.6/3ม.1/4ม.4/3ม.6/1 EISม.2/2ม.3/3ม.5/1 EISม.2/5ม.4/2ม.6/2ม.3/4ม.4/1 EISม.5/3ม.2/1 EISม.2/4ม.5/2ม.1/2ม.1/3
ค31102 คณิตศาสตร์ท21102 ภาษาไทยท22102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยค23102 คณิตศาสตร์ว21102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว30202 ฟิสิกส์ 2ว30225 เคมี 5ส22102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาส32104 ประวัติศาสตร์พ22102 สุขศึกษาง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1อ23102 ภาษาอังกฤษอ31102 ภาษาอังกฤษอ32102 ภาษาอังกฤษอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน7-ครูโยธิน ถาบุตร7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ9-Mr.Li Hong Chen9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.ต้นม.6/3ม.4/3ม.6/1 EISม.4/1 EISม.6/2ม.4/2ม.5/2ม.5/1 EISม.5/3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2ว30202 ฟิสิกส์ 2ว30225 เคมี 5ส31102 สังคมศึกษาส33102 สังคมศึกษาง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารอ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4พ30207 อีสปอร์ตกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูปัญจารา ซาหิน4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร1-ครูรัฐยา แสนสามารถ8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8-ครูจันจิรา สินงาม5-ครูสิริชัย บุญแสง8-ครูปนัดดา นาโควงค์3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน7- ครูพายัพ ซาหิน9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Mr.Li Hong Chen
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.ปลายม.ต้น
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา7- ครูพายัพ ซาหิน2- ครูวรางคณา มณีนพ7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต3-ครูนราพร จันทราภรณ์1-ครูรัฐยา แสนสามารถ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง2-ครูดรุณี ภูพันนา7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง3- ครูปัญจารา ซาหิน8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูคมกริช ทรงเย็น8-ครูประทุมพร อุปบุตร6-ครูพักตรา ราชามาตย์1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน8-ครูจันจิรา สินงาม5-ครูสิริชัย บุญแสง8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.1/3ม.2/2ม.3/2ม.4/2ม.1/2ม.2/1 EISม.4/3ม.6/2ม.2/4ม.3/4ม.2/3ม.6/3ม.1/1 EISม.1/5ม.5/1 EISม.3/3ม.3/1 EISม.1/4ม.2/5ม.5/2ม.3/5ม.6/1 EISม.4/1 EISม.5/3
ท21102 ภาษาไทยท22102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยท31102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ค33102 คณิตศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว30205 ฟิสิกส์ 5ส21102 สังคมศึกษาส21102 สังคมศึกษาส32102 สังคมศึกษาศ23102 ศิลปะง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1อ21102 ภาษาอังกฤษอ22102 ภาษาอังกฤษอ32102 ภาษาอังกฤษอ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูคมกริช ทรงเย็น2- ครูวรางคณา มณีนพ9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูจันจิรา สินงาม9-Mr.Li Hong Chen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.5/3ม.1/5ม.1/1 EISม.2/3ม.3/5ม.6/1 EISม.2/5ม.6/3ม.4/3ม.5/1 EISม.1/3ม.3/2ม.6/2ม.3/4ม.1/4ม.3/3ม.3/1 EISม.2/1 EISม.2/4ม.4/2ม.2/2ม.1/2ม.4/1 EISม.5/2
ท32102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค21102 คณิตศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว30205 ฟิสิกส์ 5ว30222 เคมี 2ว30243 ชีววิทยา 3ส21102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาส33102 สังคมศึกษาพ23102 สุขศึกษาศ21102 ศิลปะศ23102 ศิลปะง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1อ22102 ภาษาอังกฤษอ22102 ภาษาอังกฤษอ31102 ภาษาอังกฤษอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Li Hong Chen8-ครูจันจิรา สินงาม9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.2/1 EISม.3/1 EISม.6/3ม.4/2ม.5/2ม.1/3ม.2/5ม.3/4ม.4/1 EISม.4/3ม.5/3ม.1/2ม.2/3ม.3/3ม.6/1 EISม.1/5ม.2/2ม.1/4ม.2/4ม.3/2ม.3/5ม.5/1 EISม.6/2ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนวท23102 ภาษาไทยท33102 ภาษาไทยค31102 คณิตศาสตร์ค32102 คณิตศาสตร์ว21102 วิทยาศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว30202 ฟิสิกส์ 2ว30243 ชีววิทยา 3ส21102 สังคมศึกษาส22102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาส33102 สังคมศึกษาพ21104 บาสเกตบอล #Sportพ22104 กรีฑา #Sportศ21102 ศิลปะศ22102 ศิลปะอ23102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษอ30226 โครงงานภาษาอังกฤษอ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-Mr.Wang Zhanbo1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)6- รองฯกรกช จันตะเสน8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.3/2ม.3/5ม.1/2ม.5/2ม.4/1 EISม.1/3ม.3/4ม.2/1 EISม.1/4ม.3/1 EISม.2/3ม.2/4ม.1/5ม.2/2ม.3/3ม.6/2ม.5/3ม.6/3ม.1/1 EISม.4/3ม.5/1 EISม.2/5ม.4/2ม.6/1 EIS
ว22101 วิทยาศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระท21102 ภาษาไทยท32102 ภาษาไทยค31102 คณิตศาสตร์ว21102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ส22102 สังคมศึกษาส21104 ประวัติศาสตร์ส23104 ประวัติศาสตร์พ22104 กรีฑา #Sportศ22102 ศิลปะอ21102 ภาษาอังกฤษอ22102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษอ33102 ภาษาอังกฤษอ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูปนัดดา นาโควงค์9-Mr.Li Hong Chen9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
-X-
ม.2/4ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5ม.5/1 EISม.6/1 EISม.6/2ม.6/3ม.1/4ม.2/1 EISม.4/1 EISม.2/3ม.5/2ม.4/3ม.2/5ม.1/5ม.2/2ม.1/2ม.1/1 EISม.1/3ม.4/2ม.5/3
ว22101 วิทยาศาสตร์กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6ท21102 ภาษาไทยท22102 ภาษาไทยค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ว22102 วิทยาศาสตร์ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ว30241 ชีววิทยา 1ส22102 สังคมศึกษาส21104 ประวัติศาสตร์ง22101 การงานอาชีพอ21102 ภาษาอังกฤษจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ2-ครูคมกริช ทรงเย็น9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)7- ครูพายัพ ซาหิน8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง9-Mr.Li Hong Chen8-ครูปนัดดา นาโควงค์8-ครูจันจิรา สินงาม9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/5ม.2/5ม.3/4ม.4/3ม.1/2ม.2/3ม.2/2ม.5/2ม.6/3ม.1/4ม.3/5ม.5/3ม.2/1 EISม.3/3ม.2/4ม.4/1 EISม.6/1 EISม.1/1 EISม.3/1 EISม.3/2ม.5/1 EISม.1/3ม.4/2ม.6/2
ว22101 วิทยาศาสตร์ท21102 ภาษาไทยท22102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยท31102 ภาษาไทยว21102 วิทยาศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ว30225 เคมี 5ส21102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาส32102 สังคมศึกษาพ22102 สุขศึกษาพ23102 สุขศึกษาพ22104 กรีฑา #Sportศ31101 ศิลปะศ33101 ศิลปะอ21102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษอ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)7-ครูโยธิน ถาบุตร5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูปนัดดา นาโควงค์8-ครูจันจิรา สินงาม9-Mr.Li Hong Chen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมท32102 ภาษาไทยกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูดรุณี ภูพันนา2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7- ครูพายัพ ซาหิน8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูประทุมพร อุปบุตร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ7-ครูโยธิน ถาบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3-ครูสาวิตร โคตรสุโน8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูนราพร จันทราภรณ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน6-ครูพักตรา ราชามาตย์1-ครูรัฐยา แสนสามารถ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูจันจิรา สินงาม5-ครูสิริชัย บุญแสง8-ครูปนัดดา นาโควงค์9-Mr.Wang Zhanbo9-Mr.Li Hong Chen
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroomท31102 ภาษาไทย
ม.1/4ม.2/3ม.3/2ม.4/1 EISม.1/2ม.2/2ม.4/3ม.6/1 EISม.1/3ม.3/4ม.4/2ม.5/2ม.5/1 EISม.3/1 EISม.2/1 EISม.3/3ม.1/1 EISม.5/3ม.2/4ม.1/5ม.3/5ม.6/3ม.2/5ม.6/2
ท21102 ภาษาไทยท22102 ภาษาไทยท23102 ภาษาไทยท31102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601ว21102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ว30243 ชีววิทยา 3ส23102 สังคมศึกษาส22104 ประวัติศาสตร์ส23104 ประวัติศาสตร์พ21102 สุขศึกษาศ32101 ศิลปะง22101 การงานอาชีพอ21102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษอ33102 ภาษาอังกฤษอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูคมกริช ทรงเย็น2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูประทุมพร อุปบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.2/2ม.1/3ม.6/2ม.2/4ม.4/1 EISม.6/3ม.2/1 EISม.3/4ม.3/3ม.1/5ม.5/3ม.5/1 EISม.1/2ม.3/2ม.3/5ม.3/1 EISม.2/5ม.1/1 EISม.1/4ม.6/1 EISม.2/3ม.4/3ม.4/2ม.5/2
ท32102 ภาษาไทยกิจกรรมแนะแนวท21102 ภาษาไทยท33102 ภาษาไทยค22102 คณิตศาสตร์ค31102 คณิตศาสตร์ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603ว22102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3ว30223 เคมี 3ว30243 ชีววิทยา 3ส21102 สังคมศึกษาส23102 สังคมศึกษาพ23102 สุขศึกษาพ23104 เซปักตะกร้อ #SportEISศ22102 ศิลปะง21101 การงานอาชีพอ21102 ภาษาอังกฤษอ33102 ภาษาอังกฤษอ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูปนัดดา นาโควงค์8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 3ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.4/3ม.1/5ม.3/4ม.5/1 EISม.6/1 EISม.2/2ม.3/5ม.3/3ม.5/3ม.6/3ม.1/3ม.2/4ม.1/2ม.5/2ม.2/5ม.3/2ม.1/4ม.4/2ม.6/2ม.2/3ม.3/1 EISม.4/1 EIS
ท21102 ภาษาไทยท22102 ภาษาไทยท31102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ค32102 คณิตศาสตร์ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3ว22102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2ว30223 เคมี 3ว30245 ชีววิทยา 5ส21102 สังคมศึกษาส22102 สังคมศึกษาพ21104 บาสเกตบอล #Sportพ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sportศ22102 ศิลปะศ23102 ศิลปะง21101 การงานอาชีพง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1อ33102 ภาษาอังกฤษอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูธนกฤต สันทา8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.3/3ม.3/4ม.5/1 EISม.1/4ม.4/3ม.5/3ม.6/1 EISม.2/2ม.3/5ม.6/3ม.2/4ม.5/2ม.1/3ม.1/1 EISม.2/5ม.3/2ม.1/2ม.4/1 EISม.4/2ม.2/1 EISม.3/1 EISม.6/2ม.1/5ม.2/3
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระท32102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์ค31102 คณิตศาสตร์ค32102 คณิตศาสตร์ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3ว22102 วิทยาศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ว30245 ชีววิทยา 5ส22104 ประวัติศาสตร์ส32102 สังคมศึกษาพ21102 สุขศึกษา #จีน2พ21104 บาสเกตบอล #SportEISพ22104 กรีฑา #Sportศ23102 ศิลปะง21101 การงานอาชีพง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัวง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1อ22102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษอ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)8-ครูจันจิรา สินงาม5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
-X-
ม.1/5ม.4/2ม.1/1 EISม.2/4ม.5/1 EISม.6/3ม.4/1 EISม.2/5ม.4/3ม.2/2ม.3/1 EISม.3/2ม.2/3ม.3/5ม.6/2ม.1/3ม.3/3ม.5/3ม.2/1 EISม.3/4ม.5/2ม.1/4ม.1/2ม.6/1 EIS
ท21102 ภาษาไทยง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนังว21102 วิทยาศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ว30225 เคมี 5ว30241 ชีววิทยา 1ส22102 สังคมศึกษาส31102 สังคมศึกษาพ22102 สุขศึกษาพ23102 สุขศึกษาพ23104 เซปักตะกร้อ #Sportศ22102 ศิลปะศ23102 ศิลปะท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าอ21102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษอ32102 ภาษาอังกฤษอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย7-ครูโยธิน ถาบุตร5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูประทุมพร อุปบุตร9-Mr.Li Hong Chen8-ครูปนัดดา นาโควงค์9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.4/2ม.1/4ม.2/4ม.5/1 EISม.6/3ม.4/1 EISม.1/1 EISม.2/2ม.3/2ม.3/3ม.2/3ม.3/5ม.1/3ม.2/1 EISม.6/2ม.2/5ม.3/4ม.3/1 EISม.4/3ม.5/3ม.6/1 EISม.1/5ม.1/2ม.5/2
ว22101 วิทยาศาสตร์ท31102 ภาษาไทยง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนังว21102 วิทยาศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ว30225 เคมี 5ว30241 ชีววิทยา 1ส21102 สังคมศึกษาส22102 สังคมศึกษาพ23102 สุขศึกษาพ23104 เซปักตะกร้อ #Sportศ22102 ศิลปะศ23102 ศิลปะง21101 การงานอาชีพง22101 การงานอาชีพท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าอ22102 ภาษาอังกฤษอ23102 ภาษาอังกฤษอ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษอ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอจ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร7- ครูพายัพ ซาหิน8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo9-Mr.Li Hong Chen8-ครูปนัดดา นาโควงค์9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)ห้องคอมพิวเตอร์ 1ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5ว22101 วิทยาศาสตร์กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3- ครูปัญจารา ซาหิน4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6-ครูพักตรา ราชามาตย์6- ครูรัตนชัย จุลราช3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูโยธิน ถาบุตร1-ครูรัฐยา แสนสามารถ3-ครูสาวิตร โคตรสุโน8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา8-ครูจันจิรา สินงาม5-ครูสิริชัย บุญแสง8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM