Institution name: ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
Comments:

Table of contents

 

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.1/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ว21103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
-X-
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
พ21103 เทเบิลเทนนิส #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ส21241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1 #Elec1
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
จ20221 ภาษาจีนเพิ่มเติม
8-ครูจันจิรา สินงาม
-X-
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20221 ภาษาจีนเพิ่มเติม
8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.1/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ21103 เทเบิลเทนนิส #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ส21241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
จ20221 ภาษาจีนเพิ่มเติม
8-ครูจันจิรา สินงาม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1 #Elec1
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
จ20221 ภาษาจีนเพิ่มเติม
8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว21103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ
-X-
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
-X-
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.1/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20221 ภาษาจีนเพิ่มเติม
8-ครูจันจิรา สินงาม
ส21241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
กิจกรรมแนะแนว
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1 #Elec1
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21103 เทเบิลเทนนิส #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
-X-
จ20221 ภาษาจีนเพิ่มเติม
8-ครูจันจิรา สินงาม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
-X-
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.1/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ20221 ภาษาจีนเพิ่มเติม
8-ครูภาษาจีน
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์
พ21103 เทเบิลเทนนิส #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
ส21241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1 #Elec1
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว21103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
-X-
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ20221 ภาษาจีนเพิ่มเติม
8-ครูภาษาจีน
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.1/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ
-X-
ว21103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ส21241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
กิจกรรมแนะแนว
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1 #Elec1
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21103 เทเบิลเทนนิส #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ
จ20221 ภาษาจีนเพิ่มเติม
8-ครูภาษาจีน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
จ20221 ภาษาจีนเพิ่มเติม
8-ครูภาษาจีน
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.2/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22103 วิทยาการคำนวณ #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น
8-ครูภาษาจีน
-X-
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
พ22103 กระบี่กระบอง #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
กิจกรรมแนะแนว
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
-X-
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.2/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ22103 กระบี่กระบอง #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
-X-
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น
8-ครูภาษาจีน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22103 วิทยาการคำนวณ #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
-X-
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.2/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
-X-
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น
8-ครูภาษาจีน
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
กิจกรรมแนะแนว
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22103 วิทยาการคำนวณ #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
-X-
พ22103 กระบี่กระบอง #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.2/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
-X-
พ22103 กระบี่กระบอง #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22103 วิทยาการคำนวณ #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น
8-ครูภาษาจีน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
-X-
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.2/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น
8-ครูภาษาจีน
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
พ22103 กระบี่กระบอง #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ว22103 วิทยาการคำนวณ #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.3/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
ง20201 คอมพิวเตอร์กราฟิก #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ23101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ23103 วอลเล่ย์บอล #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
ง23101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.3/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
-X-
ง23101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง20201 คอมพิวเตอร์กราฟิก #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
พ23101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.3/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง20201 คอมพิวเตอร์กราฟิก #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ง23101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
6- ครูรัตนชัย จุลราช
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
พ23101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.3/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ง23101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน
-X-
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง20201 คอมพิวเตอร์กราฟิก #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
-X-
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
พ23101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.3/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ23101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
6- รองฯกรกช จันตะเสน, 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ง20201 คอมพิวเตอร์กราฟิก #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
6- รองฯกรกช จันตะเสน, 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
-X-
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ง23101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.4/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C5
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
ส31241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
8-ครูจันจิรา สินงาม
-X-
ว31108 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4, #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30248 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ30248 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ศ30205 สังคีตนิยม
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ30223 ภาษาอังกฤษรอบรู้
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.4/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30223 ภาษาอังกฤษรอบรู้
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4, #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ศ30206 นาฏศิลป์พื้นเมือง
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส31241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7- ครูพายัพ ซาหิน
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ30201 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 1
8-ครูจันจิรา สินงาม
ว31108 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
จ30241 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูภาษาจีน
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
กิจกรรมแนะแนว
7- ครูพายัพ ซาหิน
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C5
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง #Lea
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
จ30201 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 1
8-ครูจันจิรา สินงาม
จ30241 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูภาษาจีน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.4/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส31241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30223 ภาษาอังกฤษรอบรู้
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
กิจกรรมแนะแนว
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ว31108 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C5
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
8-ครูจันจิรา สินงาม
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4, #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ศ30205 สังคีตนิยม
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.5/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
-X-
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ส32241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ30225 โครงงานภาษาอังกฤษ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
-X-
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30242 ชีววิทยา 2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30242 ภาษาอังกฤษเพื่อสันทนาการ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3
8-ครูภาษาจีน
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4, #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3
8-ครูภาษาจีน
ว30242 ชีววิทยา 2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.5/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง #Lea
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส32241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3
8-ครูภาษาจีน
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน
จ30243 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูจันจิรา สินงาม
ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
-X-
ศ30202 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
จ30243 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูจันจิรา สินงาม
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
กิจกรรมแนะแนว
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4, #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3
8-ครูภาษาจีน
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
อ30225 โครงงานภาษาอังกฤษ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.5/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
-X-
ว30242 ชีววิทยา 2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส32241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4, #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
-X-
ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
กิจกรรมแนะแนว
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ30225 โครงงานภาษาอังกฤษ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ว30242 ชีววิทยา 2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
---
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ศ30202 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.6/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30244 ชีววิทยา 4
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5
8-ครูจันจิรา สินงาม
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
อ30249 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส33241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค33101 คณิตศาสตร์ #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
-X-
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ง33101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค33101 คณิตศาสตร์ #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ30246 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ว30244 ชีววิทยา 4
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5
8-ครูจันจิรา สินงาม
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
-X-
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4, #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.6/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค33101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
จ30245 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ
8-ครูภาษาจีน
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7- ครูพายัพ ซาหิน
ง33101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง #Lea
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ30204 ออกแบบนิเทศศิลป์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ30246 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5
8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ30245 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ
8-ครูภาษาจีน
จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5
8-ครูจันจิรา สินงาม
ค33101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4, #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565
ม.6/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค33101 คณิตศาสตร์ #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
-X-
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส33241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30244 ชีววิทยา 4
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ง33101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30244 ชีววิทยา 4
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4, #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค33101 คณิตศาสตร์ #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ30246 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X-
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.3.2 on 7/27/22 1:41 PM

back to the top