ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ 1-ครูประภาพร อุปโคตร 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ 2- ครูวรางคณา มณีนพ 2-ครูคมกริช ทรงเย็น 2-ครูดรุณี ภูพันนา 2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์ 2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี 3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา 3-ครูนราพร จันทราภรณ์ 3-ครูปัญจารา ซาหิน 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ 3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์ 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย 4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน 5- รองฯชาตรี ยาศิริ 5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย 6- ครูรัตนชัย จุลราช 6- รองฯกรกช จันตะเสน 6-ครูพักตรา ราชามาตย์ 7- ครูพายัพ ซาหิน 7-ครูธนกฤต สันทา 7-ครูโยธิน ถาบุตร 7-ครูรัฐยา แสนสามารถ 8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง 8-ครูประทุมพร อุปบุตร 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo 9-นายธีระ ภูผานม 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย 9-นายศิริชัย บุญแสง 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
ม.6/1 EIS
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3
---
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
ม.4/1 EIS
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/4
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- ---
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.4/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.4/3
กิจกรรมแนะแนว
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/5
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
--- ---
ม.1/1 EIS
ศ21102 ศิลปะ
ม.4/2
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
ม.6/2
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
ม.2/5
ส22104 ประวัติศาสตร์
--- --- ---
ม.3/5
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
--- ---
ม.1/3
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
ม.1/4
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.5/1 EIS
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/4
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/5
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
---
09.30 - 10.20
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.4/1 EIS
ว30232 เคมี 2
ม.4/3
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
ม.3/1 EIS
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.5/1 EIS
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.5/2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
ม.6/1 EIS
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
---
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
--- --- ---
ม.4/2
ศ31102 ศิลปะ
---
ม.2/3
ส22104 ประวัติศาสตร์
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.3/3
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.3/3
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.5/2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
--- --- ---
10.20 - 11.10
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
--- --- ---
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.1/2
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.1/2
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/2
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
ม.6/3
ส33104 ประวัติศาสตร์
---
ม.3/5
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/1 EIS
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/1 EIS
พ22104 กรีฑา #SportEIS
---
ม.2/4
ศ22102 ศิลปะ
--- --- ---
ม.3/4
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.1/4
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
ม.6/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- --- --- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/1 EIS
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/1 EIS
พ22104 กรีฑา #SportEIS
11.10 - 12.00
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
--- --- ---
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.5/1 EIS
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
--- --- ---
ม.3/2
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
ม.2/1 EIS
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- ---
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/1 EIS
พ30206 ลีลาศ #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/1 EIS
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
--- --- ---
ม.4/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/3
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
ม.6/2
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
---
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/1 EIS
พ30206 ลีลาศ #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/1 EIS
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
---
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50 --- --- ---
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
--- --- ---
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
---
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.5/1 EIS
ว30233 เคมี 3
ม.1/5
กิจกรรมแนะแนว
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
---
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
ม.4/1 EIS
ส31102 สังคมศึกษา
---
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/2
พ30206 ลีลาศ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/2
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.6/1 EIS
ศ32102 ศิลปะ
ม.4/3
ศ31102 ศิลปะ
--- ---
ม.1/1 EIS
ง21101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
--- ---
ม.6/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/2
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
ม.3/1 EIS
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.2/3
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/2
พ30206 ลีลาศ #Sport
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/2
พ22104 กรีฑา #Sport
13.50 - 14.40
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.1/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.5/1 EIS
ท32102 ภาษาไทย
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
--- --- --- ---
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
ม.6/3
ว30253 ชีววิทยา 3
---
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
ม.6/1 EIS
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/2
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/5
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
ม.1/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- --- ---
ม.1/1 EIS
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/3
พ30202 ฟุตซอล #Sport
---
ม.3/4
ศ23102 ศิลปะ
ม.4/1 EIS
ศ31102 ศิลปะ
---
ม.1/2
ส21104 ประวัติศาสตร์
---
ม.3/5
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- ---
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.1/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
ม.1/5
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/5
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/2
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/3
พ30202 ฟุตซอล #Sport
---
14.40 - 15.30 ---
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
--- --- --- ---
ม.2/2
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
--- --- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
ม.5/1 EIS
ส32102 สังคมศึกษา
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/3
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/5
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.5/3
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
---
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
--- --- ---
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/5
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
ม.4/1 EIS
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
ม.5/2
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/3
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/5
พ22104 กรีฑา #Sport
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
ม.4/1 EIS
ท31102 ภาษาไทย
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
---
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.5/1 EIS
ว30253 ชีววิทยา 3
---
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- --- ---
ม.1/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.5/2
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
--- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/5
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
ม.3/1 EIS
ศ23102 ศิลปะ
--- --- --- ---
ม.3/2
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.4/3
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C5
Computer Laboratory 5
ม.6/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/5
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
--- ---
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
--- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/5
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
--- ---
09.30 - 10.20
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.1/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
--- ---
ม.6/1 EIS
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/5
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
ม.2/1 EIS
ศ22102 ศิลปะ
--- ---
ม.1/2
ง21101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
ม.2/4
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.4/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/5
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
--- ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.1/3
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.6/3
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
--- --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/5
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
10.20 - 11.10 --- --- ---
ม.3/4
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
---
ม.1/2
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.5/1 EIS
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
ม.5/3
ว30233 เคมี 3
--- --- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/2
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/5
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.2/2
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.6/1 EIS
ส33104 ประวัติศาสตร์
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/3
พ30206 ลีลาศ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/4
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.3/3
ศ23102 ศิลปะ
---
ม.4/1 EIS
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
ม.1/3
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.2/2
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.4/2
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
---
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
ม.1/1 EIS
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/5
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/2
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/3
พ30206 ลีลาศ #Sport
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/4
พ22104 กรีฑา #Sport
11.10 - 12.00
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
---
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.4/1 EIS
ค31102 คณิตศาสตร์
--- --- --- --- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/3
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
---
ม.6/1 EIS
ส33102 สังคมศึกษา
---
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/3
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/2
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
--- ---
ม.2/5
ง21101 การงานอาชีพ
--- --- ---
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.5/2
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
ม.1/2
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.5/1 EIS
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/3
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/2
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/3
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50 ---
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
---
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
--- --- ---
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.4/3
ว30251 ชีววิทยา 1
ม.6/3
ว30235 เคมี 5
---
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.4/1 EIS
ว30212 ฟิสิกส์ 2
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.5/3
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
ม.1/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
--- ---
ม.1/2
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/2
พ30202 ฟุตซอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/1 EIS
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
ศ20204 วาดภาพระบายสี #Elec2
---
ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #Elec2
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #Elec2
---
ง20241 เกษตรพอเพียง #Elec2
ม.6/2
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
อ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #Elec2
ม.5/1 EIS
อ32102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/4
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
ม.1/3
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.3/2
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.5/3
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/2
พ30202 ฟุตซอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/1 EIS
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
13.50 - 14.40
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
--- --- ---
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.6/1 EIS
ว30235 เคมี 5
---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.4/2
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- ---
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/1 EIS
พ30204 แฮนด์บอล #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/3
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.5/2
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
---
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- ---
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.5/3
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.4/2
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/3
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/1 EIS
พ30204 แฮนด์บอล #SportEIS
14.40 - 15.30
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/1 EIS
พ30202 ฟุตซอล #SportEIS
ม.5/1 EIS
พ30207 อีสปอร์ต
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.5/3
ศ32102 ศิลปะ
ม.4/3
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/1 EIS
พ30202 ฟุตซอล #SportEIS
---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
ม.6/1 EIS
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1
--- --- ---
ม.2/4
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.3/4
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.6/3
ว30253 ชีววิทยา 3
ม.4/1 EIS
ว30232 เคมี 2
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.5/1 EIS
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
--- ---
ม.1/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/3
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
--- --- --- ---
ม.4/2
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EIS
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.5/2
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
ม.4/3
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
ม.3/1 EIS
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/3
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
09.30 - 10.20 --- ---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
---
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.6/1 EIS
ว30253 ชีววิทยา 3
ม.5/3
ว30233 เคมี 3
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.4/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.1/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/1 EIS
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/4
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
ม.2/2
ศ22102 ศิลปะ
---
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
---
ม.1/5
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
--- --- ---
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.4/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/1 EIS
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/1 EIS
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/4
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
10.20 - 11.10 --- --- ---
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/4
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.5/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.4/1 EIS
ว30251 ชีววิทยา 1
---
ม.6/1 EIS
ว30215 ฟิสิกส์ 5
---
ม.1/1 EIS
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
---
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
---
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
ม.5/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.3/5
ศ23102 ศิลปะ
ม.1/2
ศ21102 ศิลปะ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
--- --- ---
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.5/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
11.10 - 12.00
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
--- ---
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.3/2
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
--- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
---
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/2
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/3
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
--- ---
ม.1/4
ง21101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
--- ---
ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.5/1 EIS
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.2/5
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/2
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/3
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50 ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
--- --- ---
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.2/2
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
ม.5/1 EIS
ว30253 ชีววิทยา 3
ม.6/3
ว30235 เคมี 5
---
ม.3/1 EIS
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.4/3
ว30212 ฟิสิกส์ 2
ม.4/1 EIS
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.1/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
--- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/4
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
ม.2/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
ม.5/2
ศ32102 ศิลปะ
ม.6/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.1/3
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
Computer Laboratory 3
--- ---
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/5
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
ม.6/1 EIS
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.3/3
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/4
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
---
13.50 - 14.40
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
--- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.6/1 EIS
ส33102 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/1 EIS
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
ม.5/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
--- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
---
ม.5/1 EIS
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/1 EIS
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
14.40 - 15.30
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h
u
r
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.6/1 EIS
ว30235 เคมี 5
ม.4/1 EIS
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
---
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.4/3
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
ม.1/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
--- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/1 EIS
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
--- --- --- ---
ม.1/3
ง21101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
ม.3/3
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.6/2
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
--- ---
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/1 EIS
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
ม.3/1 EIS
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.2/4
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.4/3
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/1 EIS
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
--- ---
09.30 - 10.20
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.6/1 EIS
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1
ม.5/1 EIS
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
--- ---
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- ---
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
--- ---
ม.2/5
ศ22102 ศิลปะ
--- --- ---
ม.2/2
ส22104 ประวัติศาสตร์
---
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
10.20 - 11.10 ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
---
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
ม.4/1 EIS
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
---
ม.5/1 EIS
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.6/1 EIS
ว30253 ชีววิทยา 3
ม.4/3
ว30232 เคมี 2
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5
---
ม.1/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
---
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/2
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/1 EIS
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
ม.3/2
ศ23102 ศิลปะ
---
ม.2/2
ง21101 การงานอาชีพ
ม.6/2
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
--- --- ---
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/2
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/1 EIS
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
---
11.10 - 12.00 --- --- ---
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
---
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.1/2
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.1/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
--- --- --- ---
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
---
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/3
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
---
ม.5/1 EIS
ศ32102 ศิลปะ
ม.1/1 EIS
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.1/4
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
Computer Laboratory 3
--- ---
ม.6/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/1 EIS
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
ม.4/2
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
--- --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/3
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
---
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/4
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
--- ---
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.1/4
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.4/1 EIS
ว30251 ชีววิทยา 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
---
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.4/3
ว30212 ฟิสิกส์ 2
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/3
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.2/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.5/1 EIS
ส32104 ประวัติศาสตร์
---
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/4
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
--- ---
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
7- ครูพายัพ ซาหิน, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
Computer Laboratory 3
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.2/2
กิจกรรมแนะแนว
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
---
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/3
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
7- ครูพายัพ ซาหิน, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/4
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
13.50 - 14.40
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
ม.5/1 EIS
ท32102 ภาษาไทย
6- รองฯกรกช จันตะเสน, 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
--- --- ---
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.3/1 EIS
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/3
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.6/1 EIS
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/2
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- ---
ม.4/1 EIS
ส31102 สังคมศึกษา
---
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/4
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/2
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
ม.6/3
ศ32102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน, 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
--- ---
ม.1/5
ง21101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
--- ---
ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.6/1 EIS
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
---
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.3/1 EIS
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
ม.1/1 EIS
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
---
ม.3/4
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/2
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/4
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/2
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
14.40 - 15.30
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
F
r
i
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 ---
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
--- ---
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- --- ---
ม.1/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.5/1 EIS
ส32102 สังคมศึกษา
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
ม.6/2
ศ32102 ศิลปะ
---
ม.1/5
ศ21102 ศิลปะ
--- ---
ม.3/1 EIS
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.4/1 EIS
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
Computer Laboratory 3
---
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/1 EIS
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
09.30 - 10.20
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
--- ---
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/2
กิจกรรมแนะแนว
--- ---
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/2
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.5/1 EIS
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ม.4/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ม.4/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/2
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
ม.2/3
ศ22102 ศิลปะ
---
7-ครูธนกฤต สันทา, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.1/4
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
---
ม.6/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
7-ครูธนกฤต สันทา, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.1/4
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
--- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/2
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
--- ---
10.20 - 11.10 --- --- ---
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.4/1 EIS
ค31102 คณิตศาสตร์
---
ม.4/3
ว30232 เคมี 2
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- ---
ม.3/1 EIS
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
---
ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
--- ---
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/4
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
---
ม.1/3
ศ21102 ศิลปะ
ม.2/1 EIS
ง21101 การงานอาชีพ
ม.4/2
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
--- ---
ม.1/1 EIS
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
---
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/1 EIS
อ32102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
ม.3/5
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/4
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
---
11.10 - 12.00
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
---
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
ม.4/1 EIS
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.5/1 EIS
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
--- --- ---
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- ---
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/1 EIS
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/5
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
---
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/3
ง21101 การงานอาชีพ
--- --- --- ---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
---
ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
---
ม.1/1 EIS
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
--- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/5
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/1 EIS
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
ว30251 ชีววิทยา 1
ม.5/1 EIS
ว30233 เคมี 3
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5
ม.6/1 EIS
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EIS
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
ม.1/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.6/2
ส33104 ประวัติศาสตร์
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
---
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/5
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/3
พ22104 กรีฑา #Sport
ศ20208 จิตรกรรมไทย #Elec3
ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #Elec3
ม.1/4
ศ21102 ศิลปะ
--- ---
ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #Elec3
ม.4/2
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
Computer Laboratory 3
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #Elec3
ม.5/2
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
---
ม.2/2
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/5
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/3
พ22104 กรีฑา #Sport
13.50 - 14.40 ---
ม.4/1 EIS
ท31102 ภาษาไทย
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
--- --- --- --- ---
ม.2/3
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
--- ---
ม.1/5
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/2
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/2
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
ม.2/4
ง21101 การงานอาชีพ
---
ม.6/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.6/2
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
ม.1/1 EIS
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/2
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/2
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
14.40 - 15.30
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
--- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM