ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ ---
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
-X- ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.1/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
--- --- ---
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.1/3
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
-X- ---
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
--- ---
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
--- --- -X-
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
1-ครูประภาพร อุปโคตร --- --- ---
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
--- -X- ---
ม.5/1 EIS
ท32102 ภาษาไทย
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
--- ---
ม.4/1 EIS
ท31102 ภาษาไทย
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
---
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
-X-
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
---
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
--- ---
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
--- ---
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
-X-
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
--- ---
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
--- -X-
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
ม.5/1 EIS
ท32102 ภาษาไทย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
--- --- -X- ---
ม.4/1 EIS
ท31102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร ---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
--- --- -X- ---
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
--- ---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
--- --- --- -X- ---
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
-X-
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
--- --- -X-
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
6- รองฯกรกช จันตะเสน, 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
--- ---
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X- ---
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ ---
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
--- --- --- -X-
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
--- --- --- ---
ม.3/4
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
-X-
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
--- -X-
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
-X-
ม.3/4
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
2- ครูวรางคณา มณีนพ ---
ม.6/1 EIS
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
---
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
-X- --- --- --- --- ---
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
ม.6/1 EIS
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
--- -X- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
--- -X- --- ---
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
--- --- ---
ม.6/1 EIS
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1
ม.4/1 EIS
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
--- -X-
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.4/1 EIS
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
2-ครูคมกริช ทรงเย็น ---
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.1/2
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
-X- --- --- --- --- ---
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- --- ---
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.5/1 EIS
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.1/2
กิจกรรมแนะแนว
-X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.5/1 EIS
ค32102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
2-ครูดรุณี ภูพันนา ---
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.1/2
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
--- -X- --- --- --- --- ---
ม.1/3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- ---
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.1/2
กิจกรรมแนะแนว
-X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์ --- ---
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
--- --- --- ---
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- ---
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
--- --- -X-
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- ---
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
-X-
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.3/1 EIS
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ ---
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.2/2
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
--- ---
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.2/4
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.1/4
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.2/4
กิจกรรมแนะแนว
--- -X-
ม.2/2
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.1/4
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.2/3
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- -X- ---
ม.2/3
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี ---
ม.3/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
---
ม.3/2
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.5/1 EIS
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
-X- --- --- --- --- ---
ม.3/4
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
---
ม.5/1 EIS
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.4/1 EIS
ค31102 คณิตศาสตร์
-X- --- --- --- --- ---
ม.3/4
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.5/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.3/2
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
-X- --- ---
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
--- --- ---
ม.3/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.5/1 EIS
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
ม.4/1 EIS
ค31102 คณิตศาสตร์
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา ---
ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3
--- --- -X-
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.6/3
ว30253 ชีววิทยา 3
--- ---
ม.5/1 EIS
ว30253 ชีววิทยา 3
--- --- -X-
ม.4/3
ว30251 ชีววิทยา 1
--- --- ---
ม.6/3
ว30253 ชีววิทยา 3
ม.6/1 EIS
ว30253 ชีววิทยา 3
ม.4/1 EIS
ว30251 ชีววิทยา 1
-X-
ม.5/1 EIS
ว30253 ชีววิทยา 3
---
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
ม.6/1 EIS
ว30253 ชีววิทยา 3
-X-
ม.4/1 EIS
ว30251 ชีววิทยา 1
ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/2
กิจกรรมแนะแนว
--- --- -X-
ม.4/3
ว30251 ชีววิทยา 1
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา --- ---
ม.4/1 EIS
ว30232 เคมี 2
--- -X-
ม.5/1 EIS
ว30233 เคมี 3
--- --- --- --- --- ---
ม.5/3
ว30233 เคมี 3
--- -X-
ม.6/3
ว30235 เคมี 5
ม.6/1 EIS
ว30235 เคมี 5
--- ---
ม.4/1 EIS
ว30232 เคมี 2
ม.5/3
ว30233 เคมี 3
--- -X-
ม.6/3
ว30235 เคมี 5
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
--- ---
ม.6/1 EIS
ว30235 เคมี 5
---
ม.4/3
ว30232 เคมี 2
--- -X-
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.6/1 EIS
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- --- ---
ม.4/3
ว30232 เคมี 2
-X-
ม.5/1 EIS
ว30233 เคมี 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์ ---
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.4/3
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
--- -X-
ม.1/5
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- ---
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.4/1 EIS
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- -X- ---
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.1/5
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูปัญจารา ซาหิน --- ---
ม.3/1 EIS
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.3/2
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X-
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- --- --- ---
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- --- -X-
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- --- -X-
ม.3/1 EIS
ว23102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- ---
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X-
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- ---
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ ---
ม.4/1 EIS
ว30212 ฟิสิกส์ 2
ม.5/1 EIS
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
--- -X-
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.6/1 EIS
ว30215 ฟิสิกส์ 5
--- --- --- --- --- --- -X-
ม.4/1 EIS
ว30212 ฟิสิกส์ 2
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
--- ---
ม.5/1 EIS
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
---
ม.6/1 EIS
ว30215 ฟิสิกส์ 5
--- -X-
ม.4/3
ว30212 ฟิสิกส์ 2
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
--- ---
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5
-X-
ม.4/3
ว30212 ฟิสิกส์ 2
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/2
กิจกรรมแนะแนว
--- --- -X-
ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/4
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
-X- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/2
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- --- --- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/2
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
-X- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- --- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.4/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- --- -X-
ม.4/1 EIS
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
---
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
--- --- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- -X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- --- ---
ม.3/1 EIS
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
-X-
ม.6/1 EIS
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน --- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.5/2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
ม.2/1 EIS
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
-X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/5
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- --- --- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/5
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/3
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
-X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.5/3
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.4/2
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- --- ---
ม.1/1 EIS
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- -X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.4/3
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- --- --- -X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/3
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/2
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.5/1 EIS
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
--- --- -X-
ม.4/1 EIS
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์ --- ---
ม.6/1 EIS
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
--- -X- ---
ม.1/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- ---
ม.1/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.2/2
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- -X-
ม.1/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.1/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.1/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- --- -X-
ม.1/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.1/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.1/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X-
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.2/2
กิจกรรมแนะแนว
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.1/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
-X-
ม.1/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน ---
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
---
ม.6/3
ส33104 ประวัติศาสตร์
--- -X-
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
---
ม.5/1 EIS
ส32102 สังคมศึกษา
--- ---
ม.5/2
ส32104 ประวัติศาสตร์
---
ม.6/1 EIS
ส33104 ประวัติศาสตร์
ม.6/1 EIS
ส33102 สังคมศึกษา
-X-
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
---
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
--- --- --- ---
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
-X-
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.6/1 EIS
ส33102 สังคมศึกษา
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
--- ---
ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์
---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
-X-
ม.5/1 EIS
ส32104 ประวัติศาสตร์
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.5/1 EIS
ส32102 สังคมศึกษา
--- ---
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
-X-
ม.6/2
ส33104 ประวัติศาสตร์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.4/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
---
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
-X-
ม.4/1 EIS
ส31102 สังคมศึกษา
---
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
--- ---
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
---
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
--- -X- ---
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
--- --- ---
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
--- --- -X- ---
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
--- ---
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
--- -X- ---
ม.4/1 EIS
ส31102 สังคมศึกษา
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ม.4/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
---
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
-X-
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร ---
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
-X- --- --- --- --- ---
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
---
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
-X-
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน --- ---
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
ม.1/1 EIS
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
--- --- ---
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
ม.1/2
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- --- ---
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
--- --- --- --- --- ---
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.4/3
กิจกรรมแนะแนว
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/1 EIS
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/1 EIS
พ30206 ลีลาศ #SportEIS
-X-
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/2
พ30206 ลีลาศ #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/3
พ30202 ฟุตซอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/3
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
--- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/3
พ30206 ลีลาศ #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/3
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
-X-
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/2
พ30202 ฟุตซอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/1 EIS
พ30204 แฮนด์บอล #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/1 EIS
พ30202 ฟุตซอล #SportEIS
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/1 EIS
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/2
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
-X- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/1 EIS
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
--- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/2
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
--- -X- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/4
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ม.4/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/1 EIS
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
-X-
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/5
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/2
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/5
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/1 EIS
พ22104 กรีฑา #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/1 EIS
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
-X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/2
พ22104 กรีฑา #Sport
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/5
พ22104 กรีฑา #Sport
--- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/5
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/5
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/4
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/2
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
-X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/1 EIS
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/3
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.5/1 EIS
พ30207 อีสปอร์ต
--- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/3
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/4
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
ม.5/2
กิจกรรมแนะแนว
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/3
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
-X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/4
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
ม.5/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/1 EIS
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/1 EIS
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/3
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
-X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/4
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/2
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/2
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/4
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/5
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
-X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/3
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/2
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
6- ครูรัตนชัย จุลราช --- --- --- ---
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
-X-
ม.6/1 EIS
ศ32102 ศิลปะ
ม.3/4
ศ23102 ศิลปะ
--- ---
ม.3/1 EIS
ศ23102 ศิลปะ
ม.3/3
ศ23102 ศิลปะ
-X-
ศ20204 วาดภาพระบายสี #Elec2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- --- ---
ม.3/5
ศ23102 ศิลปะ
-X-
ม.2/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
ม.3/2
ศ23102 ศิลปะ
-X- ---
ม.6/3
ศ32102 ศิลปะ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.6/2
ศ32102 ศิลปะ
--- --- --- -X-
ศ20208 จิตรกรรมไทย #Elec3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
6- รองฯกรกช จันตะเสน --- ---
ม.4/2
ศ31102 ศิลปะ
ม.2/4
ศ22102 ศิลปะ
-X-
ม.4/3
ศ31102 ศิลปะ
ม.4/1 EIS
ศ31102 ศิลปะ
ม.5/3
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
--- --- ---
ม.2/1 EIS
ศ22102 ศิลปะ
--- -X- ---
ม.5/2
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- ---
ม.2/2
ศ22102 ศิลปะ
--- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- ---
ม.2/5
ศ22102 ศิลปะ
--- -X- ---
6- รองฯกรกช จันตะเสน, 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.2/3
ศ22102 ศิลปะ
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X-
ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #Elec3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์ ---
ม.1/1 EIS
ศ21102 ศิลปะ
---
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
-X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X-
ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #Elec2
ม.5/3
ศ32102 ศิลปะ
--- --- --- ---
ม.1/2
ศ21102 ศิลปะ
-X-
ม.5/2
ศ32102 ศิลปะ
---
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
--- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
ศ32102 ศิลปะ
-X-
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.1/5
ศ21102 ศิลปะ
ม.1/3
ศ21102 ศิลปะ
-X-
ม.1/4
ศ21102 ศิลปะ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
7- ครูพายัพ ซาหิน ---
ม.4/2
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
--- --- --- -X- ---
ม.1/2
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
--- --- --- ---
ม.4/1 EIS
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
ม.2/5
ง21101 การงานอาชีพ
-X-
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #Elec2
ม.4/3
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
--- --- ---
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
--- -X-
ม.6/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
ม.2/2
ง21101 การงานอาชีพ
ม.1/1 EIS
ส21104 ประวัติศาสตร์
-X-
7- ครูพายัพ ซาหิน, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- --- ---
ม.2/1 EIS
ง21101 การงานอาชีพ
ม.2/3
ง21101 การงานอาชีพ
-X- ---
ม.2/4
ง21101 การงานอาชีพ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
7-ครูธนกฤต สันทา ---
ม.6/2
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
--- --- -X-
ม.1/1 EIS
ง21101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- ---
ม.1/2
ง21101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
ม.1/3
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.4/2
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
---
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
ม.1/4
ง21101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
-X-
ม.1/3
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
Computer Laboratory 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.1/3
ง21101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
---
ม.6/2
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
ม.1/4
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
Computer Laboratory 3
-X-
ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
Computer Laboratory 3
ม.1/5
ง21101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
7-ครูธนกฤต สันทา, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.1/4
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.4/2
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
7-ครูโยธิน ถาบุตร ---
ม.2/5
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.2/3
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.3/4
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- -X- ---
ม.3/5
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- --- ---
ม.3/2
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.2/4
ส22104 ประวัติศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.2/2
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- -X-
ง20241 เกษตรพอเพียง #Elec2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.2/1 EIS
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.1/5
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
--- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.3/3
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.2/2
ส22104 ประวัติศาสตร์
--- --- -X-
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.2/2
กิจกรรมแนะแนว
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.3/1 EIS
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- --- --- -X-
ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #Elec3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ --- ---
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.3/3
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.1/4
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
-X- --- --- --- --- ---
ม.4/3
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C5
Computer Laboratory 5
ม.4/2
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
-X-
ม.6/2
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.5/2
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
--- --- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.6/2
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
--- --- -X-
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.4/1 EIS
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
Computer Laboratory 3
--- --- -X-
ม.4/2
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
Computer Laboratory 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง --- --- ---
ม.6/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.6/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.6/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X-
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- --- ---
ม.6/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.6/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1 EIS
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
--- -X-
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต --- ---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/5
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- -X- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/5
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
---
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- ---
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
-X-
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.6/1 EIS
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X- ---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ ---
ม.3/5
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
ม.3/5
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
--- ---
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X-
อ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #Elec2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
7-ครูธนกฤต สันทา, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.1/4
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง --- --- ---
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- -X-
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- ---
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.5/1 EIS
อ32102 ภาษาอังกฤษ
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- ---
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- ---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.3/1 EIS
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/1 EIS
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
-X-
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8-ครูประทุมพร อุปบุตร --- ---
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.1/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.1/3
กิจกรรมแนะแนว
--- --- -X- ---
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- ---
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X-
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X-
อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #Elec3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห ---
ม.1/3
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.3/3
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
ม.4/3
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
-X-
ม.1/2
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
ม.1/5
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
--- ---
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
--- ---
ม.5/2
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
-X-
ม.1/4
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
-X-
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.5/1 EIS
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
--- ---
ม.4/1 EIS
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
-X-
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.1/1 EIS
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.6/1 EIS
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
--- ---
ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
-X-
ม.5/2
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
ม.6/2
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo ---
ม.1/4
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- ---
ม.6/2
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
-X-
ม.3/1 EIS
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.1/5
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.4/1 EIS
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
--- ---
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.6/3
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
---
ม.1/2
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-X-
ม.1/3
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- --- ---
ม.4/3
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.4/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
-X-
ม.6/1 EIS
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
--- --- --- ---
ม.3/1 EIS
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
--- ---
ม.4/2
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
-X-
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
--- --- -X- ---
ม.1/1 EIS
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- ---
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo ---
ม.5/1 EIS
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
--- --- --- -X-
ม.2/3
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.5/2
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- --- ---
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.1/1 EIS
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
ม.5/1 EIS
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
-X-
ม.3/2
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.5/3
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- --- ---
ม.3/1 EIS
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.2/1 EIS
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.5/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/5
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-X-
ม.3/3
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.5/1 EIS
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- --- ---
ม.2/4
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- --- -X-
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.3/4
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- --- ---
ม.3/5
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.1/1 EIS
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
-X-
ม.2/2
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- ---
9-นายธีระ ภูผานม --- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.5/2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
-X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/5
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- --- --- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/5
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.2/3
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
-X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.5/3
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.4/2
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- --- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.4/3
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- --- --- -X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/3
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ม.1/2
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/4
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
-X- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/2
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- --- --- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/2
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
-X- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- --- --- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- -X-
7- ครูพายัพ ซาหิน, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ม.6/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
--- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
9-นายยุทธการ ระมุงทวาย --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/1 EIS
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/1 EIS
พ30206 ลีลาศ #SportEIS
-X-
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/2
พ30206 ลีลาศ #Sport
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/3
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
--- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/5
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.6/3
พ30206 ลีลาศ #Sport
--- -X- ---
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/3
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/1 EIS
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/2
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
-X- --- --- --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/1 EIS
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/2
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
--- -X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/4
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/4
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
--- --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/2
พ22102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
--- -X-
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.1/5
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
--- --- ---
9-นายศิริชัย บุญแสง ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/5
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
--- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/1 EIS
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
-X- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/3
พ30202 ฟุตซอล #Sport
--- --- --- --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/2
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
-X-
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/2
พ30202 ฟุตซอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/3
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/1 EIS
พ30202 ฟุตซอล #SportEIS
--- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
--- -X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/4
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/1 EIS
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/1 EIS
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/3
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
-X-
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
--- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.4/2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/4
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.3/5
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
-X- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.1/2
พ21102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
--- ---
9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/1 EIS
พ22104 กรีฑา #SportEIS
--- -X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/2
พ22104 กรีฑา #Sport
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/5
พ22104 กรีฑา #Sport
--- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/5
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/4
พ22104 กรีฑา #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/3
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
-X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/1 EIS
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/1 EIS
พ30204 แฮนด์บอล #SportEIS
--- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/4
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/3
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
-X- --- --- --- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
--- --- -X-
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.3/2
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/1 EIS
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
-X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.2/3
พ22104 กรีฑา #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.5/2
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
--- ---
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM