ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) PLC กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กิจกรรม Home Room กิจกรรมชั่วโมงรู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมติวเข้ม ม.3 กิจกรรมติวเข้ม ม.6 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมเนตรนารี ม.1 กิจกรรมเนตรนารี ม.2 กิจกรรมเนตรนารี ม.3 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (ชุมนุม) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) กิจกรรมลูกเสือ ม.1 กิจกรรมลูกเสือ ม.2 กิจกรรมลูกเสือ ม.3 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค21101 คณิตศาสตร์ ค21102 คณิตศาสตร์ ค22101 คณิตศาสตร์ ค22102 คณิตศาสตร์ ค23101 คณิตศาสตร์ ค23102 คณิตศาสตร์ ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค31101 คณิตศาสตร์ ค31102 คณิตศาสตร์ ค32101 คณิตศาสตร์ ค32102 คณิตศาสตร์ ค33101 คณิตศาสตร์ ค33102 คณิตศาสตร์ ง20201 การงานอาชีพเพิ่มเติม ง20221 อาหารไทยสี่ภาค ง20222 งานใบตอง ง20223 คหกรรม ง20223 งานคหกรรม ง20225 ดอกไม้ประดิษฐ์ ง20241 เกษตรพอเพียง ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่ ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ ง20245 งานเกษตรทั่วไป ง20246 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ง20247 งานเกษตรทั่วไป ง20247 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน ง20248 งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ง21101 การงานอาชีพ ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง21102 การงานอาชีพ ง22101 การงานอาชีพ ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง23101 การงานอาชีพ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ ง30204 คอมพิวเตอร์กราฟิก ง30205 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ง30221 อาหารพื้นบ้าน ง30222 ผลิตภัณฑ์ของชำร่วย ง30223 งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น ง30224 การถนอมอาหาร ง30225 การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง ง30237 งานศิลปาชีพ ง30238 งานศิลปาชีพ ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ ง30245 โครงงานอาชีพ 1 ง30251 การพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ง30251 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน ง30281 โครงงานอาชีพ 1 ง30282 โครงงานอาชีพ 2 ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี ง33101 การงานอาชีพ ง33102 โครงงานอาชีพ จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 จ20221 เสริมทักษะภาษาจีน จ20222 เสริมทักษะภาษาจีน จ20223 เสริมทักษะภาษาจีน จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 จ20232 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 จ30201 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 1 จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3 จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5 จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 ท20201 เสริมทักษะภาษาไทย ท21101 ภาษาไทย ท21102 ภาษาไทย ท22101 ภาษาไทย ท22102 ภาษาไทย ท23101 ภาษาไทย ท23102 ภาษาไทย ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ท31101 ภาษาไทย ท31102 ภาษาไทย ท32101 ภาษาไทย ท32102 ภาษาไทย ท33101 ภาษาไทย ท33102 ภาษาไทย พ21101 สุขศึกษา พ21102 สุขศึกษา พ21103 เทเบิลเทนนิส พ21104 บาสเกตบอล พ22101 สุขศึกษา พ22102 สุขศึกษา พ22103 ฟุตซอล พ22104 กรีฑา พ23101 สุขศึกษา พ23102 สุขศึกษา พ23103 วอลเล่ย์บอล พ23104 เซปักตะกร้อ พ30201 แบดมินตัน พ30202 ฟุตซอล พ30203 วอลเล่ย์บอล พ30204 แฮนด์บอล พ30205 เปตอง พ30206 ฟุตบอล พ30206 ลีลาศ พ30207 อีสปอร์ต พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา พักกลางวัน รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1 รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 ว21101 วิทยาศาสตร์ ว21102 วิทยาศาสตร์ ว21103 วิทยาการคำนวณ ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22101 วิทยาศาสตร์ ว22102 วิทยาศาสตร์ ว22103 วิทยาการคำนวณ ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี ว23101 วิทยาศาสตร์ ว23102 วิทยาศาสตร์ ว23103 วิทยาการคำนวณ ว30201 ฟิสิกส์ 1 ว30202 ฟิสิกส์ 2 ว30203 ฟิสิกส์ 3 ว30204 ฟิสิกส์ 4 ว30205 ฟิสิกส์ 5 ว30211 ฟิสิกส์ 1 ว30212 ฟิสิกส์ 2 ว30213 ฟิสิกส์ 3 ว30214 ฟิสิกส์ 4 ว30215 ฟิสิกส์ 5 ว30221 เคมี 1 ว30222 เคมี 2 ว30223 เคมี 3 ว30224 เคมี 4 ว30225 เคมี 5 ว30231 เคมี 1 ว30232 เคมี 2 ว30233 เคมี 3 ว30234 เคมี 4 ว30235 เคมี 5 ว30241 ชีววิทยา 1 ว30242 ชีววิทยา 2 ว30243 ชีววิทยา 3 ว30244 ชีววิทยา 4 ว30245 ชีววิทยา 5 ว30251 ชีววิทยา 1 ว30252 ชีววิทยา 2 ว30253 ชีววิทยา 3 ว30254 ชีววิทยา 4 ว30255 ชีววิทยา 5 ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว31102 เคมีพื้นฐาน ว31102 วิทยาการคำนวณ ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ว31105 สารและสมบัติของสาร ว31106 ดวงดาวและโลกของเรา ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว31108 วิทยาการคำนวณ ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ว32102 การเคลื่อนที่และแรง ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ ว32106 วิทยาการคำนวณ ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ว33102 พลังงาน ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว33104 วิทยาการคำนวณ ศ20201 นาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง ศ20202 วาดเส้น ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย ศ20204 วาดภาพระบายสี ศ20205 วงโยธวาทิตเบื้องต้น ศ20206 การละคร ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด ศ20208 จิตรกรรมไทย ศ20209 ศิลปะเพิ่มเติม ศ21101 ศิลปะ ศ21102 ศิลปะ ศ22101 ศิลปะ ศ22102 ศิลปะ ศ23101 ศิลปะ ศ23102 ศิลปะ ศ30201 นาฎศิลป์พื้นเมือง ศ30202 นาฏศิลป์ร่วมสมัย ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล ศ30204 ออกแบบนิเทศศิลป์ ศ30205 สังคีตนิยม ศ30206 นาฏศิลป์พื้นเมือง ศ31101 ดนตรีศึกษา ศ31101 ศิลปะ ศ31102 ศิลปะ ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา ศ32102 ศิลปะ ศ33101 ทัศนศิลป์ศึกษา ศ33102 ทัศนศิลป์ศึกษา ส20201 ภูมิปัญญาไทย ส20231 หน้าที่พลเมือง ส20232 หน้าที่พลเมือง ส20233 หน้าที่พลเมือง ส20234 หน้าที่พลเมือง ส20235 หน้าที่พลเมือง ส20236 หน้าที่พลเมือง ส21101 สังคมศึกษา ส21102 สังคมศึกษา ส21103 ประวัติศาสตร์ ส21104 ประวัติศาสตร์ ส21241 การป้องกันการทุจริต ส21242 การป้องกันการทุจริต ส22101 สังคมศึกษา ส22102 สังคมศึกษา ส22103 ประวัติศาสตร์ ส22104 ประวัติศาสตร์ ส22241 การป้องกันการทุจริต ส22242 การป้องกันการทุจริต ส23101 สังคมศึกษา ส23102 สังคมศึกษา ส23103 ประวัติศาสตร์ ส23104 ประวัติศาสตร์ ส23241 การป้องกันการทุจริต ส23242 การป้องกันการทุจริต ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 ส31101 สังคมศึกษา ส31102 สังคมศึกษา ส31103 ประวัติศาสตร์ ส31241 การป้องกันการทุจริต ส31242 การป้องกันการทุจริต ส32101 สังคมศึกษา ส32102 สังคมศึกษา ส32103 ประวัติศาสตร์ ส32104 ประวัติศาสตร์ ส32241 การป้องกันการทุจริต ส32242 การป้องกันการทุจริต ส33101 สังคมศึกษา ส33102 สังคมศึกษา ส33103 ประวัติศาสตร์ ส33104 ประวัติศาสตร์ ส33241 การป้องกันการทุจริต ส33242 การป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 อ20221 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อ20223 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20243 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ21101 ภาษาอังกฤษ อ21102 ภาษาอังกฤษ อ22101 ภาษาอังกฤษ อ22102 ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาษาอังกฤษ อ23102 ภาษาอังกฤษ อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อสันทนาการ อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว อ31101 ภาษาอังกฤษ อ31102 ภาษาอังกฤษ อ32101 ภาษาอังกฤษ อ32102 ภาษาอังกฤษ อ33101 ภาษาอังกฤษ อ33102 ภาษาอังกฤษ การศึกษาค้นคว้า
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- ---
#Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.2/3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- --- ---
ม.3/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
---
---
ม.5/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
---
#Math1
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- ---
ม.1/3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EISม.2/4
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
---
ม.3/1 EIS
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- ---
--- --- --- --- ---
#C5
ม.1/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- --- ---
#C4
ม.3/4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- ---
ม.3/2
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- --- ---
ม.1/4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- ---
09.30 - 10.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
---
ม.3/2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Math2
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4ม.1/5
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/1 EIS
3-ครูปัญจารา ซาหิน
#C4
ม.3/4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- ---
ม.4/3
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
---
ม.6/1 EIS
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
#C5
ม.5/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- ---
ม.2/5
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
---
ม.2/3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- ---
ม.3/5
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- ---
#เพิ่มเวลารู้1
ม.3/3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2ม.2/4
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10.20 - 11.10
#C3
ม.1/4
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/2
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
---
ม.4/2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- ---
#SportEIS
ม.1/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- ---
#SportEIS
ม.2/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.2/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
---
ม.3/1 EIS
3-ครูปัญจารา ซาหิน
#C4
ม.3/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
---
ม.6/1 EIS
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้6
ม.1/2
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
---
ม.2/3
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
7-ครูโยธิน ถาบุตร
---
#เพิ่มเวลารู้1
ม.3/5
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- ---
ม.2/5
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
---
ม.5/3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
--- --- ---
11.10 - 12.00
#C3
ม.1/4
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายธีระ ภูผานม
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
---
ม.2/5
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- ---
ม.1/2
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#SportEIS
ม.3/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- ---
#SportEIS
ม.6/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.2/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
--- ---
#C4
ม.3/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3ม.1/5
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- ---
ม.2/2
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้1
ม.3/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้6
ม.5/1 EIS
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้6
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- ---
ม.6/2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
--- --- --- ---
#อิสระ#อิสระ#อิสระ#อิสระ
ม.3/5ม.4/2ม.5/2ม.5/3
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.3/5
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.1/1 EIS
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/2
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.2/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.6/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.1/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- ---
ม.3/4
3-ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- ---
ม.6/1 EIS
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- ---
ม.5/3
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- ---
#เพิ่มเวลารู้1
ม.4/2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/1 EIS
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- ---
ม.1/3
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
---
ม.2/5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
ม.3/3
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
---
ม.5/2
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
--- --- ---
13.50 - 14.40
#C3
ม.1/1 EIS
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- --- ---
ม.3/3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.4/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4ม.2/1 EIS
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์
---
#C5
ม.2/5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- ---
#C4
ม.3/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้6
ม.1/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- ---
ม.3/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- ---
ม.4/2
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- ---
#อิสระ#อิสระ
ม.3/1 EISม.6/2
14.40 - 15.30
#C3
ม.1/1 EIS
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
---
ม.3/3
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- --- --- ---
ม.6/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- ---
#Sport
ม.1/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- ---
#Sport
ม.2/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4ม.2/1 EIS
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์
---
#C5
ม.2/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- ---
#C4
ม.3/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- ---
ม.5/3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- ---
ม.5/1 EIS
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
--- --- ---
ม.3/1 EISม.3/5
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
ม.4/1 EIS
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
---
ม.5/2
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- ---
#Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- ---
#C5
ม.4/3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- ---
ม.5/3
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
---
#Math2
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
---
ม.2/4
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- --- ---
ม.4/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.2/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4ม.2/2
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- ---
ม.3/3
3-ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/1 EIS
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EISม.1/5
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
---
ม.6/1 EIS
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
--- --- --- --- ---
09.30 - 10.20 --- --- ---
#C5
ม.4/3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EISม.1/4
2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.2/5
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.3/2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- ---
#Math1
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.1/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.3/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- ---
ม.3/3
3-ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
6- รองฯกรกช จันตะเสน
---
ม.3/1 EIS
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
---
ม.2/4
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- ---
ม.3/4
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- ---
ม.5/2
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- ---
ม.4/1 EIS
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
--- --- --- ---
#อิสระ#อิสระ
ม.4/2ม.6/2
10.20 - 11.10
#C3
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
---
ม.4/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
ม.5/1 EIS
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.2/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.6/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.1/5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.6/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
6- รองฯกรกช จันตะเสน
---
ม.3/3
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- ---
ม.2/5
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- ---
#เพิ่มเวลารู้1
ม.2/2
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
---
ม.3/2
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- ---
#เพิ่มเวลารู้1
ม.3/4
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- ---
ม.1/1 EIS
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
---
ม.3/1 EIS
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#อิสระ
ม.5/2
11.10 - 12.00
#C3
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.2/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
---
ม.3/4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/5
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- --- ---
ม.3/5
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- ---
ม.4/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.3/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- ---
#Sport
ม.5/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.2/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.6/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/3
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- ---
ม.3/1 EIS
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- ---
ม.1/4
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- ---
#อิสระ#อิสระ
ม.2/4ม.6/3
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50
#C3
ม.1/2
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Elec2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
#Elec2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.6/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
---
--- --- ---
ม.6/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.3/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
--- --- ---
#Sport
ม.4/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Elec2#Elec2#Elec2#Elec2#Elec2
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
--- --- --- --- --- ---
ม.1/5
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- --- ---
ม.3/5
3-ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- ---
ม.4/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.5/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- ---
#Elec2
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
#Elec2
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Elec2
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- ---
ม.1/3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- ---
ม.3/2
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
---
ม.1/1 EIS
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- ---
13.50 - 14.40
#C3
ม.1/2
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/1 EIS
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Elec2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
#Elec2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4ม.1/5
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- ---
ม.3/2
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.6/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.3/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- ---
#SportEIS
ม.5/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Elec2#Elec2#Elec2#Elec2#Elec2
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
3-ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- ---
ม.4/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.4/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.6/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
--- ---
#Elec2
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
#Elec2
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Elec2
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- ---
ม.5/3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14.40 - 15.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#SportEIS
ม.4/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- ---
#C4
ม.6/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- ---
#Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- ---
#Math1
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- ---
#C3
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
---
ม.2/2
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
---
ม.3/5
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- ---
ม.5/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.2/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.6/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EISม.2/5
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- ---
ม.3/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- ---
ม.3/3
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/1 EIS
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
---
ม.1/2ม.1/5
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- --- ---
ม.4/3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09.30 - 10.20
#C3
ม.1/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- ---
ม.1/2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- --- ---
ม.3/3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- ---
#Math2
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
ม.4/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.3/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.5/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3ม.2/3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- ---
ม.3/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- ---
ม.2/5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
ม.3/1 EIS
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#อิสระ
ม.6/2
10.20 - 11.10
#C3
ม.1/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4ม.2/4ม.5/1 EISม.5/2
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.2/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/1 EIS
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.4/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.1/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
---
ม.2/3
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- ---