ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) --- --- ---
#C3
ม.1/4
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
#C3
ม.1/4
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
--- ---
#C3
ม.1/1 EIS
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
#C3
ม.1/1 EIS
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
--- --- --- ---
#C3
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
#C3
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
---
#C3
ม.1/2
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
#C3
ม.1/2
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
--- --- --- ---
#C3
ม.1/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
#C3
ม.1/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.4/3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
#C5
ม.4/3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.4/1 EIS
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
#C3
ม.4/1 EIS
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
--- --- ---
#C3
ม.4/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
#C3
ม.4/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
--- ---
PLC --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room
#Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมชั่วโมงรู้ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมชุมนุม --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม#ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร5- รองฯชาตรี ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมติวเข้ม ม.3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมติวเข้ม ม.6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เครื่องแบบ
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมแนะแนว ---
ม.4/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- ---
ม.2/3
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายธีระ ภูผานม
---
ม.1/5
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- --- --- ---
ม.1/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- ---
ม.1/1 EIS
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.1/4ม.2/4ม.5/1 EISม.5/2
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- ---
ม.2/1 EISม.5/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
#แนะแนว ม.3#แนะแนว ม.3#แนะแนว ม.3#แนะแนว ม.3#แนะแนว ม.3#แนะแนว ม.6#แนะแนว ม.6#แนะแนว ม.6
ม.2/2ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นายศิริชัย บุญแสง7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห1-ครูวิภาพร ประวิเศษ4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต7- ครูพายัพ ซาหิน, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.2/5
6- รองฯกรกช จันตะเสน, 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- --- ---
ม.4/2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ
1-ครูประภาพร อุปโคตร2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เครื่องแบบ
ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5#เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5- รองฯชาตรี ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3#เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (ชุมนุม) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ#เครื่องแบบ
ม.ต้น
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมศาสตร์พระราชา --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 --- ---
ม.1/3
2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.1/2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- ---
ม.1/2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- --- --- --- --- ---
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.2/2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- ---
ม.2/2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- ---
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค21101 คณิตศาสตร์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค21102 คณิตศาสตร์ ---
ม.1/2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- ---
ม.1/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EISม.1/4
2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.1/5
2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.1/3
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.1/1 EISม.1/5
2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- --- --- --- --- ---
ม.1/5
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.1/3
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.1/4
2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.1/3
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.1/2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
--- --- --- --- ---
ค22101 คณิตศาสตร์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค22102 คณิตศาสตร์ ---
ม.2/3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.2/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
---
ม.2/5
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.2/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- ---
ม.2/3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.2/5
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.2/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2ม.2/5
2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.2/3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.2/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.2/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- ---
ม.2/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.2/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- ---
ค23101 คณิตศาสตร์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค23102 คณิตศาสตร์ --- ---
ม.3/2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- ---
ม.3/5
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.3/3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- ---
ม.3/2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.3/5
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.3/4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
---
ม.3/3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.3/1 EIS
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- ---
ม.3/3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- ---
ม.3/5
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- ---
ม.3/4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
---
ม.3/1 EIS
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- --- --- ---
ม.3/1 EIS
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.3/2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.3/4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- ---
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- ---
ม.4/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- ---
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- ---
ม.5/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- ---
ม.5/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- ---
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ---
ม.3/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
---
ม.3/2
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
#Math1
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
#Math2
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
ม.3/2
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- ---
#Math1
ม.3/3ม.6/1 EIS
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Math2
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- ---
ค31101 คณิตศาสตร์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค31102 คณิตศาสตร์ ---
---
ม.4/2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- ---
--- --- ---
ม.4/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.4/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- ---
ค32101 คณิตศาสตร์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค32102 คณิตศาสตร์ ---
ม.5/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.5/3
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
---
ม.5/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- ---
ค33101 คณิตศาสตร์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค33102 คณิตศาสตร์ ---
#Math1
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
#Math2
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- ---
#Math2
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Math1
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
ม.6/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- ---
ง20201 การงานอาชีพเพิ่มเติม --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20221 อาหารไทยสี่ภาค --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20222 งานใบตอง --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20223 คหกรรม --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20223 งานคหกรรม --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20225 ดอกไม้ประดิษฐ์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20241 เกษตรพอเพียง --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Elec2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
#Elec2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Elec2
7- ครูพายัพ ซาหิน
#Elec2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Elec3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
#Elec3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- ---
ง20245 งานเกษตรทั่วไป --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20246 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20247 งานเกษตรทั่วไป --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20247 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง20248 งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง21101 การงานอาชีพ --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.1/1 EIS
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- ---
#C3
ม.1/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
---
ม.2/5
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.1/4
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- ---
#C3
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
---
ม.2/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- ---
#C3
ม.1/5
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.2/3
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- ---
ม.2/4
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- ---
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง21102 การงานอาชีพ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง22101 การงานอาชีพ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง23101 การงานอาชีพ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30204 คอมพิวเตอร์กราฟิก --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30205 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30221 อาหารพื้นบ้าน --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30222 ผลิตภัณฑ์ของชำร่วย --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30223 งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30224 การถนอมอาหาร --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30225 การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ม.4/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ม.5/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ม.6/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30237 งานศิลปาชีพ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
#C3
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- ---
ง30238 งานศิลปาชีพ ---
#C3
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
#C3
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30245 โครงงานอาชีพ 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30251 การพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30251 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30281 โครงงานอาชีพ 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30282 โครงงานอาชีพ 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต ---
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- ---
ม.4/3
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง33101 การงานอาชีพ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง33102 โครงงานอาชีพ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 ---
ม.1/3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- ---
ม.1/2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
---
ม.1/5
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20221 เสริมทักษะภาษาจีน --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20222 เสริมทักษะภาษาจีน --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20223 เสริมทักษะภาษาจีน --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ20232 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30201 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- ---
ม.5/2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
---
ม.5/2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- ---
จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- ---
ม.6/2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- ---
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 --- --- --- ---
ม.4/3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ท20201 เสริมทักษะภาษาไทย --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ท21101 ภาษาไทย --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ท21102 ภาษาไทย --- ---
ม.1/4ม.1/5
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.1/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.1/2
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- --- --- --- --- ---
ม.1/2
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- ---
ม.1/1 EIS
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- ---
ม.1/4ม.1/5
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- ---
ม.1/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.1/2ม.1/5
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- ---
ม.1/1 EIS
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.1/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- --- --- ---
ม.1/1 EIS
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- --- --- --- --- --- ---
ท22101 ภาษาไทย --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ท22102 ภาษาไทย ---
ม.2/1 EISม.2/4
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- --- --- ---
ม.2/2
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.2/3
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- ---
ม.2/4
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.2/4
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
---
ม.2/1 EISม.2/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
---
ม.2/5
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- --- ---
ม.2/3
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- --- ---
ม.2/5
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- --- --- ---
ม.2/2
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- ---
ม.2/1 EIS
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- ---
ม.2/5
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
--- ---
ท23101 ภาษาไทย --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ท23102 ภาษาไทย ---
ม.3/1 EIS
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- ---
ม.3/2
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
---
ม.3/3
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- --- ---
ม.3/5
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
---
ม.3/4
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.3/2
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- ---
ม.3/5
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
---
ม.3/1 EIS
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- ---
ม.3/4
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- ---
ม.3/4
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
---
ม.3/1 EIS
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.3/5
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- ---
ม.3/3
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- ---
ม.3/2
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
---
ม.3/3
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- --- --- ---
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ม.6/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ท31101 ภาษาไทย --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ท31102 ภาษาไทย ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
---
ม.4/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร
---
---
ม.4/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- ---
ม.4/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- ---
--- --- --- ---
ม.4/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- ---
ท32101 ภาษาไทย --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ท32102 ภาษาไทย --- --- ---
ม.5/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- ---
ม.5/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- ---
ม.5/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- ---
--- ---
ม.5/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- ---
ม.5/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- ---
ท33101 ภาษาไทย --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ท33102 ภาษาไทย --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- ---
ม.6/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- ---
ม.6/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- ---
พ21101 สุขศึกษา --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ21102 สุขศึกษา ---
#C5
ม.1/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.1/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- ---
#C5
ม.1/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
#C5
ม.1/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C5
ม.1/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
--- ---
พ21103 เทเบิลเทนนิส --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ21104 บาสเกตบอล --- --- ---
#SportEIS
ม.1/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- ---
#Sport
ม.1/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.1/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- ---
#Sport
ม.1/4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.1/5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- ---
พ22101 สุขศึกษา --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ22102 สุขศึกษา --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.2/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.2/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.2/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
--- --- --- ---
#C4
ม.2/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- ---
#C4
ม.2/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- ---
พ22103 ฟุตซอล --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ22104 กรีฑา --- --- ---
#SportEIS
ม.2/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- ---
#Sport
ม.2/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
---
#Sport
ม.2/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- ---
#Sport
ม.2/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.2/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- ---
พ23101 สุขศึกษา --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ23102 สุขศึกษา --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.3/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
--- --- ---
#C4
ม.3/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- ---
#C4
ม.3/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
---
#C4
ม.3/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.3/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ23103 วอลเล่ย์บอล --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ23104 เซปักตะกร้อ --- --- --- ---
#SportEIS
ม.3/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.3/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- ---
#Sport
ม.3/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.3/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
#Sport
ม.3/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- ---
พ30201 แบดมินตัน --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ30202 ฟุตซอล --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.4/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.4/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
---
#SportEIS
ม.4/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ30203 วอลเล่ย์บอล --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ30204 แฮนด์บอล --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.5/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- ---
#SportEIS
ม.5/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.5/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- ---
พ30205 เปตอง --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ30206 ฟุตบอล --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ30206 ลีลาศ --- --- --- ---
#SportEIS
ม.6/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
---
#Sport
ม.6/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.6/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ30207 อีสปอร์ต --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.4/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
--- --- ---
#C4
ม.4/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C4
ม.4/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- ---
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา --- --- --- --- --- --- --- ---