ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564
ม.1/1 EIS ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.2/1 EIS ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.3/1 EIS ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.4/1 EIS ม.4/2 ม.4/3 ม.5/1 EIS ม.5/2 ม.5/3 ม.6/1 EIS ม.6/2 ม.6/3
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
พ21102 สุขศึกษา #C5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
ท22102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7- ครูพายัพ ซาหิน
กิจกรรมแนะแนว
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
09.30 - 10.20
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ท21102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส22104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ศ31102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
10.20 - 11.10
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ22104 กรีฑา #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ส23104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส33104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
11.10 - 12.00
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
กิจกรรมแนะแนว
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายธีระ ภูผานม
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูปัญจารา ซาหิน
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
พ30206 ลีลาศ #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ง21101 การงานอาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ศ31102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ศ32102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
พ30206 ลีลาศ #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
13.50 - 14.40
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
ส21104 ประวัติศาสตร์
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ส23104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศ31102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ30202 ฟุตซอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
14.40 - 15.30
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
15.30 - 16.20
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
พ22102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ส23104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C5
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส32104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
09.30 - 10.20
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ง21101 การงานอาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
กิจกรรมแนะแนว
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ส22104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
พ23102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
10.20 - 11.10
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7- ครูพายัพ ซาหิน
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ส33104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
พ30206 ลีลาศ #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
11.10 - 12.00
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ง21101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
พ23102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
พ30202 ฟุตซอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
13.50 - 14.40
กิจกรรมแนะแนว
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ท21102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
พ30204 แฮนด์บอล #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
14.40 - 15.30
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
พ30202 ฟุตซอล #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7- ครูพายัพ ซาหิน
พ30207 อีสปอร์ต
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ศ32102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
15.30 - 16.20
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส22104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
พ22102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
09.30 - 10.20
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
พ23102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7- ครูพายัพ ซาหิน
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 5
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
10.20 - 11.10
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
กิจกรรมแนะแนว
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
11.10 - 12.00
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง21101 การงานอาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท22102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
พ23102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 5
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
พ21102 สุขศึกษา #C5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
6- ครูรัตนชัย จุลราช
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ศ32102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7- ครูพายัพ ซาหิน
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
13.50 - 14.40
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
14.40 - 15.30
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
15.30 - 16.20
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
T
h
u
r
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ง21101 การงานอาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ22102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ส23104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ส32104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
09.30 - 10.20
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท21102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส22104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
10.20 - 11.10
พ21102 สุขศึกษา #C5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ง21101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
11.10 - 12.00
ส21104 ประวัติศาสตร์
7- ครูพายัพ ซาหิน
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21102 สุขศึกษา #C5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ศ32102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
กิจกรรมแนะแนว
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
พ22102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นายศิริชัย บุญแสง
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ส32104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
7- ครูพายัพ ซาหิน, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
13.50 - 14.40
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ง21101 การงานอาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
กิจกรรมแนะแนว
6- รองฯกรกช จันตะเสน, 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ23102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ศ32102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
14.40 - 15.30
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
15.30 - 16.20
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
F
r
i
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส23104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ศ32102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
09.30 - 10.20
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
7-ครูธนกฤต สันทา, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
พ22102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
กิจกรรมแนะแนว
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
10.20 - 11.10
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ง21101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 5
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
11.10 - 12.00
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท22102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ง21101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 6- รองฯกรกช จันตะเสน
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ส33104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
13.50 - 14.40
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
พ21102 สุขศึกษา #C5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ง21101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
14.40 - 15.30
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
15.30 - 16.20
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM