ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
ม.1/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
ง21101 การงานอาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
กิจกรรมแนะแนว
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
พ21102 สุขศึกษา #C5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
ส21104 ประวัติศาสตร์
7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.1/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ส21104 ประวัติศาสตร์
7- ครูพายัพ ซาหิน
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ง21101 การงานอาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
-X-
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ21102 สุขศึกษา #C5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.1/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
กิจกรรมแนะแนว
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง21101 การงานอาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ21102 สุขศึกษา #C5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
-X-
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.1/4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
-X-
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ง21101 การงานอาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
พ21102 สุขศึกษา #C5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
7-ครูธนกฤต สันทา, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
-X-
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.1/5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
พ21102 สุขศึกษา #C5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
ท21102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
-X-
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ท21102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
-X-
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง21101 การงานอาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.2/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
พ22104 กรีฑา #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส22104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท22102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
พ22102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
-X-
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ง21101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ท22102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.2/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
-X-
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส22104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง21101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
-X-
กิจกรรมแนะแนว
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
พ22102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
-X-
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.2/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
กิจกรรมแนะแนว
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายธีระ ภูผานม
-X-
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
พ22102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ง21101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.2/4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
-X-
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
พ22102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ง21101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.2/5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส22104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
พ22102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ง21101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
กิจกรรมแนะแนว
6- รองฯกรกช จันตะเสน, 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.3/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
-X-
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
-X-
พ23102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
-X-
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.3/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
-X-
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นายศิริชัย บุญแสง
พ23102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.3/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ23102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
-X-
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.3/4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ส23104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
พ23102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.3/5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ส23104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ23102 สุขศึกษา #C4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
-X-
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.4/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ศ31102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7- ครูพายัพ ซาหิน
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
พ30202 ฟุตซอล #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
-X-
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.4/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7- ครูพายัพ ซาหิน
ศ31102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
-X-
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7- ครูพายัพ ซาหิน
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
-X-
พ30202 ฟุตซอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7- ครูพายัพ ซาหิน
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
-X-
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
-X-
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
กิจกรรมแนะแนว
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.4/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
กิจกรรมแนะแนว
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
-X-
ศ31102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
พ30202 ฟุตซอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C5
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7- ครูพายัพ ซาหิน
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.5/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
-X-
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ30204 แฮนด์บอล #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
พ30207 อีสปอร์ต
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 5
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
-X-
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ศ32102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
-X-
ส32104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.5/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
-X-
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส32104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
-X-
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
กิจกรรมแนะแนว
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 5
-X-
ศ32102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.5/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
-X-
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
-X-
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ศ32102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส32104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 5
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
-X-
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.6/1 EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
พ30206 ลีลาศ #SportEIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
-X-
ศ32102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
-X-
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.6/2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
-X-
พ30206 ลีลาศ #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
-X-
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
-X-
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7- ครูพายัพ ซาหิน
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
7- ครูพายัพ ซาหิน, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ศ32102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
ส33104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
ม.6/3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
-X-
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
พ30206 ลีลาศ #Sport
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
-X-
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
-X-
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
-X-
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ศ32102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
-X-
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM