ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Computer Laboratory 3 ---
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
ม.1/4
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
-X-
ม.1/1 EIS
7-ครูธนกฤต สันทา
ง21101 การงานอาชีพ #C3
ม.1/1 EIS
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
--- --- ---
ม.1/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง21101 การงานอาชีพ #C3
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
-X-
ม.1/2
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
--- --- ---
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
ม.1/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
ม.1/4
7-ครูธนกฤต สันทา
ง21101 การงานอาชีพ #C3
-X-
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
--- --- --- ---
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
ง21101 การงานอาชีพ #C3
---
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
ม.1/4
7-ครูธนกฤต สันทา
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
-X-
ม.1/5
7-ครูธนกฤต สันทา
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
ม.1/5
7-ครูธนกฤต สันทา
ง21101 การงานอาชีพ #C3
--- --- ---
ม.4/1 EIS
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
-X-
ม.4/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
--- ---
Computer Laboratory 4 ---
ม.3/4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.3/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
-X- ---
ม.3/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
--- ---
ม.2/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
พ22102 สุขศึกษา #C4
ม.3/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
พ23102 สุขศึกษา #C4
ม.6/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
-X-
ม.3/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
พ23102 สุขศึกษา #C4
ม.6/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
--- ---
ม.2/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
พ22102 สุขศึกษา #C4
ม.3/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
พ23102 สุขศึกษา #C4
ม.4/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
ม.3/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
พ23102 สุขศึกษา #C4
-X- ---
ม.4/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
--- --- ---
ม.2/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
พ22102 สุขศึกษา #C4
ม.3/5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
--- -X-
ม.2/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
พ22102 สุขศึกษา #C4
ม.3/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
พ23102 สุขศึกษา #C4
--- --- ---
ม.4/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
ม.2/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
พ22102 สุขศึกษา #C4
ม.3/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
-X-
ม.6/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
--- ---
Computer Laboratory 5 ---
ม.1/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
พ21102 สุขศึกษา #C5
ม.5/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
ม.2/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.2/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
-X-
ม.1/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.2/5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.2/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
--- ---
ม.4/3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C5
ม.1/5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.2/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
-X-
ม.5/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
ม.4/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
--- --- ---
ม.6/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
ม.5/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
ม.1/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.5/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
-X-
ม.1/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
พ21102 สุขศึกษา #C5
--- --- --- ---
ม.4/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.6/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
ม.1/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
พ21102 สุขศึกษา #C5
ม.1/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
พ21102 สุขศึกษา #C5
-X-
ม.1/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.1/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
--- --- --- ---
ม.5/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
ม.5/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
ม.6/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
-X-
ม.4/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.1/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
พ21102 สุขศึกษา #C5
--- ---
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM