ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ศ21102 ศิลปะค21102 คณิตศาสตร์จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพ21102 สุขศึกษา #C5
6-ครูพักตรา ราชามาตย์2-ครูดรุณี ภูพันนา8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ท22102 ภาษาไทยว22102 วิทยาศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ท22102 ภาษาไทยส22104 ประวัติศาสตร์
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ3-ครูนราพร จันทราภรณ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ท23102 ภาษาไทยส23102 สังคมศึกษาค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30212 ฟิสิกส์ 2ง31102 ทักษะการดำรงชีวิตกิจกรรมแนะแนว
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ7- ครูพายัพ ซาหิน5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวค32102 คณิตศาสตร์ว30253 ชีววิทยา 3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo2-ครูคมกริช ทรงเย็น3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1ง30238 งานศิลปาชีพ #C3ส33102 สังคมศึกษา
2- ครูวรางคณา มณีนพ7-ครูธนกฤต สันทา4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 3
09.30 - 10.20
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ศ21102 ศิลปะส21102 สังคมศึกษาค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ท21102 ภาษาไทยท21102 ภาษาไทย
6-ครูพักตรา ราชามาตย์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย2-ครูดรุณี ภูพันนา1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษส22104 ประวัติศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษส22102 สังคมศึกษา
2-ครูคมกริช ทรงเย็น8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูประทุมพร อุปบุตร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4ส23102 สังคมศึกษา
3-ครูปัญจารา ซาหิน2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30232 เคมี 2ศ31102 ศิลปะว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา6- รองฯกรกช จันตะเสน3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5ว30253 ชีววิทยา 3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Computer Laboratory 5
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3ง30238 งานศิลปาชีพ #C3ค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์7-ครูธนกฤต สันทา2- ครูวรางคณา มณีนพ
Computer Laboratory 3
10.20 - 11.10
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
พ21104 บาสเกตบอล #SportEISส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6ท21102 ภาษาไทยI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3อ21102 ภาษาอังกฤษ
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
พ22104 กรีฑา #SportEISว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5ส22102 สังคมศึกษาศ22102 ศิลปะอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน6- รองฯกรกช จันตะเสน8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
Computer Laboratory 5
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4ส23104 ประวัติศาสตร์ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูปัญจารา ซาหิน2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง7-ครูโยธิน ถาบุตร4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30232 เคมี 2ค31102 คณิตศาสตร์ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ท32102 ภาษาไทยอ32102 ภาษาอังกฤษ
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ1-ครูประภาพร อุปโคตร8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3อ31102 ภาษาอังกฤษส33104 ประวัติศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
11.10 - 12.00
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์ท21102 ภาษาไทยส21102 สังคมศึกษาI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3ส21102 สังคมศึกษา
2-ครูคมกริช ทรงเย็น1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย7-ครูรัฐยา แสนสามารถ4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5ส22102 สังคมศึกษากิจกรรมแนะแนวศ22102 ศิลปะค22102 คณิตศาสตร์
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายธีระ ภูผานม6- รองฯกรกช จันตะเสน2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
Computer Laboratory 5
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEISส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4อ23102 ภาษาอังกฤษการศึกษาค้นคว้า #อิสระ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง8-ครูประทุมพร อุปบุตร
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษการศึกษาค้นคว้า #อิสระจ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6การศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระ
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
พ30206 ลีลาศ #SportEISอ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ง21101 การงานอาชีพ #C3จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3อ21102 ภาษาอังกฤษว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5กิจกรรมแนะแนว
7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม3-ครูนราพร จันทราภรณ์
Computer Laboratory 3Computer Laboratory 5
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษาพ22104 กรีฑา #Sportอ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค22102 คณิตศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษ
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6ท23102 ภาษาไทยอ23102 ภาษาอังกฤษว23102 วิทยาศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo1-ครูวิภาพร ประวิเศษ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง3-ครูปัญจารา ซาหิน2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษาส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ศ31102 ศิลปะ
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30233 เคมี 3อ32102 ภาษาอังกฤษส32102 สังคมศึกษา
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ศ32102 ศิลปะพ30206 ลีลาศ #Sportอ31102 ภาษาอังกฤษ
6- ครูรัตนชัย จุลราช5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
13.50 - 14.40
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3ส21104 ประวัติศาสตร์ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6ว22102 วิทยาศาสตร์อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน7- ครูพายัพ ซาหิน1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์ท22102 ภาษาไทยอ22102 ภาษาอังกฤษค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูนราพร จันทราภรณ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
การศึกษาค้นคว้า #อิสระว23103 วิทยาการคำนวณ #C4ค23102 คณิตศาสตร์ศ23102 ศิลปะส23104 ประวัติศาสตร์
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ศ31102 ศิลปะอ31102 ภาษาอังกฤษพ30202 ฟุตซอล #Sport
6- รองฯกรกช จันตะเสน8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ท32102 ภาษาไทยอ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
1-ครูประภาพร อุปโคตร8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5การศึกษาค้นคว้า #อิสระว30253 ชีววิทยา 3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
14.40 - 15.30
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3อ21102 ภาษาอังกฤษพ21104 บาสเกตบอล #Sportว22102 วิทยาศาสตร์จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ท22102 ภาษาไทยว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5พ22104 กรีฑา #Sport
3-ครูนราพร จันทราภรณ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษว23103 วิทยาการคำนวณ #C4ท23102 ภาษาไทยศ23102 ศิลปะอ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง1-ครูวิภาพร ประวิเศษ6- ครูรัตนชัย จุลราช8-ครูประทุมพร อุปบุตร
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารส31102 สังคมศึกษา
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo7- ครูพายัพ ซาหิน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษาอ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5ท33102 ภาษาไทยว30253 ชีววิทยา 3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ1-ครูประภาพร อุปโคตร3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
15.30 - 16.20
ม.1/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.2/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.3/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.4/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.5/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษาท21102 ภาษาไทยค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ว22102 วิทยาศาสตร์ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ2-ครูดรุณี ภูพันนา3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษว22102 วิทยาศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์ท22102 ภาษาไทยพ22102 สุขศึกษา #C4
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต3-ครูนราพร จันทราภรณ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ศ23102 ศิลปะส23104 ประวัติศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร3-ครูปัญจารา ซาหิน2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ท31102 ภาษาไทยจ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C5
1-ครูประภาพร อุปโคตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3ส32104 ประวัติศาสตร์ค32102 คณิตศาสตร์
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
อ31102 ภาษาอังกฤษอ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo2- ครูวรางคณา มณีนพ
09.30 - 10.20
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์ง21101 การงานอาชีพ #C3กิจกรรมแนะแนวค21102 คณิตศาสตร์อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น7-ครูธนกฤต สันทา1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร2-ครูดรุณี ภูพันนา8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ศ22102 ศิลปะว22102 วิทยาศาสตร์ส22102 สังคมศึกษาส22104 ประวัติศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์
6- รองฯกรกช จันตะเสน3-ครูนราพร จันทราภรณ์4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน7-ครูโยธิน ถาบุตร2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ศ23102 ศิลปะค23102 คณิตศาสตร์ว23102 วิทยาศาสตร์ส23102 สังคมศึกษาพ23102 สุขศึกษา #C4
6- ครูรัตนชัย จุลราช2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์3-ครูปัญจารา ซาหิน4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษการศึกษาค้นคว้า #อิสระI30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C5
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท32102 ภาษาไทย
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1การศึกษาค้นคว้า #อิสระอ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
10.20 - 11.10
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3ส21102 สังคมศึกษาว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo2-ครูดรุณี ภูพันนา7-ครูธนกฤต สันทา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 3Computer Laboratory 5
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ศ22102 ศิลปะส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1อ22102 ภาษาอังกฤษพ22104 กรีฑา #Sportส22102 สังคมศึกษา
6- รองฯกรกช จันตะเสน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์, 7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษส23102 สังคมศึกษาศ23102 ศิลปะส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ค23102 คณิตศาสตร์
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร6- ครูรัตนชัย จุลราช1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิตง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนังค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูรัฐยา แสนสามารถ2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4การศึกษาค้นคว้า #อิสระว30233 เคมี 3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ส33104 ประวัติศาสตร์ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4พ30206 ลีลาศ #Sport
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
11.10 - 12.00
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ท21102 ภาษาไทยอ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3อ21102 ภาษาอังกฤษค21102 คณิตศาสตร์
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo7-ครูธนกฤต สันทา8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ2-ครูดรุณี ภูพันนา
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษาค22102 คณิตศาสตร์ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5การศึกษาค้นคว้า #อิสระง21101 การงานอาชีพ
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน2-ครูคมกริช ทรงเย็น3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม7- ครูพายัพ ซาหิน
Computer Laboratory 5
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษาพ23104 เซปักตะกร้อ #Sportศ23102 ศิลปะค23102 คณิตศาสตร์ท23102 ภาษาไทย
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนังท31102 ภาษาไทย
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี7-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4พ30204 แฮนด์บอล #Sport
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษาว33104 วิทยาการคำนวณ #C4การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3ว22102 วิทยาศาสตร์
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
พ23102 สุขศึกษา #C4อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค23102 คณิตศาสตร์ท23102 ภาษาไทยว23102 วิทยาศาสตร์
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์1-ครูวิภาพร ประวิเศษ3-ครูปัญจารา ซาหิน
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30212 ฟิสิกส์ 2พ30202 ฟุตซอล #Sportว30251 ชีววิทยา 1
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษส32102 สังคมศึกษาว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ท33102 ภาษาไทยท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าว30235 เคมี 5
1-ครูประภาพร อุปโคตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
13.50 - 14.40
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
กิจกรรมแนะแนวI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3ส21102 สังคมศึกษาท21102 ภาษาไทยท21102 ภาษาไทย
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์ท23102 ภาษาไทยพ23104 เซปักตะกร้อ #Sportอ23102 ภาษาอังกฤษว23102 วิทยาศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์1-ครูวิภาพร ประวิเศษ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง8-ครูประทุมพร อุปบุตร3-ครูปัญจารา ซาหิน
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30212 ฟิสิกส์ 2ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5ว30251 ชีววิทยา 1
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Computer Laboratory 5
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
พ30204 แฮนด์บอล #SportEISศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากลอ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30235 เคมี 5ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา7-ครูรัฐยา แสนสามารถ3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
14.40 - 15.30
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
พ30202 ฟุตซอล #SportEISท31102 ภาษาไทยง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง1-ครูประภาพร อุปโคตร7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
พ30207 อีสปอร์ตว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ศ32102 ศิลปะ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30235 เคมี 5ส33102 สังคมศึกษาว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
15.30 - 16.20
ม.1/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.2/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.3/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.4/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.5/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ว22102 วิทยาศาสตร์อ21102 ภาษาอังกฤษท21102 ภาษาไทยส21102 สังคมศึกษาอ21102 ภาษาอังกฤษ
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ส22104 ประวัติศาสตร์ท22102 ภาษาไทยพ22102 สุขศึกษา #C4ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ว22102 วิทยาศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์
Computer Laboratory 4
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารว23102 วิทยาศาสตร์ส23102 สังคมศึกษาค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6ท23102 ภาษาไทย
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo3-ครูปัญจารา ซาหิน4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30232 เคมี 2ง30237 งานศิลปาชีพ #C3อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา7-ครูธนกฤต สันทา9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
Computer Laboratory 3
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ดท32102 ภาษาไทย
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ7-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5ว30253 ชีววิทยา 3
2- ครูวรางคณา มณีนพ5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Computer Laboratory 5
09.30 - 10.20
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษาค21102 คณิตศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย2-ครูดรุณี ภูพันนา3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารศ22102 ศิลปะว22102 วิทยาศาสตร์ท22102 ภาษาไทยอ22102 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo6- รองฯกรกช จันตะเสน3-ครูนราพร จันทราภรณ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษว23102 วิทยาศาสตร์ค23102 คณิตศาสตร์พ23102 สุขศึกษา #C4ส23102 สังคมศึกษา
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง3-ครูปัญจารา ซาหิน2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
กิจกรรมแนะแนวง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารค31102 คณิตศาสตร์
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo7- ครูพายัพ ซาหิน2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ดว30233 เคมี 3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย7-ครูรัฐยา แสนสามารถ3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Computer Laboratory 5
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30253 ชีววิทยา 3การศึกษาค้นคว้า #อิสระค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา2- ครูวรางคณา มณีนพ
10.20 - 11.10
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5ศ21102 ศิลปะค21102 คณิตศาสตร์กิจกรรมแนะแนวI20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน6-ครูพักตรา ราชามาตย์2-ครูดรุณี ภูพันนา8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 5Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์ศ22102 ศิลปะว22102 วิทยาศาสตร์กิจกรรมแนะแนวส22102 สังคมศึกษา
2-ครูคมกริช ทรงเย็น6- รองฯกรกช จันตะเสน3-ครูนราพร จันทราภรณ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ท23102 ภาษาไทยการศึกษาค้นคว้า #อิสระอ23102 ภาษาอังกฤษส23102 สังคมศึกษาศ23102 ศิลปะ
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30251 ชีววิทยา 1ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารพ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา7- ครูพายัพ ซาหิน5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวว30233 เคมี 3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5ค33102 คณิตศาสตร์ส33102 สังคมศึกษา
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ2- ครูวรางคณา มณีนพ4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
11.10 - 12.00
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์ศ21102 ศิลปะอ21102 ภาษาอังกฤษง21101 การงานอาชีพ #C3ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น6-ครูพักตรา ราชามาตย์8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ7-ครูธนกฤต สันทา2-ครูดรุณี ภูพันนา
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ท22102 ภาษาไทยอ22102 ภาษาอังกฤษท22102 ภาษาไทยส22102 สังคมศึกษาอ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษาค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6พ23102 สุขศึกษา #C4การศึกษาค้นคว้า #อิสระศ23102 ศิลปะ
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30251 ชีววิทยา 1การศึกษาค้นคว้า #อิสระอ31102 ภาษาอังกฤษ
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5ส32102 สังคมศึกษา
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 5
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ท33102 ภาษาไทยอ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวการศึกษาค้นคว้า #อิสระ
1-ครูประภาพร อุปโคตร9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษว22102 วิทยาศาสตร์ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3พ21102 สุขศึกษา #C5อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์7-ครูธนกฤต สันทา5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
Computer Laboratory 3Computer Laboratory 5
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
กิจกรรมแนะแนวค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1อ22102 ภาษาอังกฤษท22102 ภาษาไทย
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช8-ครูประทุมพร อุปบุตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์อ23102 ภาษาอังกฤษอ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท23102 ภาษาไทยค23102 คณิตศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3ศ32102 ศิลปะกิจกรรมแนะแนว
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา6-ครูพักตรา ราชามาตย์1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ว30235 เคมี 5
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo7- ครูพายัพ ซาหิน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
13.50 - 14.40
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4ส31102 สังคมศึกษาว30212 ฟิสิกส์ 2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
Computer Laboratory 4
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษาท33102 ภาษาไทยว30235 เคมี 5
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน1-ครูประภาพร อุปโคตร3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
14.40 - 15.30
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
15.30 - 16.20
ม.1/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.2/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.3/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.4/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.5/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
T
h
u
r
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ว22102 วิทยาศาสตร์ส21102 สังคมศึกษาง21101 การงานอาชีพ #C3ท21102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย7-ครูธนกฤต สันทา1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ2-ครูดรุณี ภูพันนา
Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
พ22102 สุขศึกษา #C4ค22102 คณิตศาสตร์ท22102 ภาษาไทยอ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค22102 คณิตศาสตร์
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย2-ครูคมกริช ทรงเย็น1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
Computer Laboratory 4
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6ส23102 สังคมศึกษาส23104 ประวัติศาสตร์ท23102 ภาษาไทยอ23102 ภาษาอังกฤษ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร7-ครูโยธิน ถาบุตร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1อ31102 ภาษาอังกฤษว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
3-ครูนราพร จันทราภรณ์8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ส32104 ประวัติศาสตร์
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30235 เคมี 5ง30236 การผลิตกระเป๋าหนังท33102 ภาษาไทย
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา7-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูประภาพร อุปโคตร
09.30 - 10.20
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ว22102 วิทยาศาสตร์ท21102 ภาษาไทยค21102 คณิตศาสตร์อ21102 ภาษาอังกฤษท21102 ภาษาไทย
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ2-ครูดรุณี ภูพันนา8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษส22104 ประวัติศาสตร์ค22102 คณิตศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษศ22102 ศิลปะ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์8-ครูประทุมพร อุปบุตร6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษาอ23102 ภาษาอังกฤษค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6ค23102 คณิตศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1ส31102 สังคมศึกษาท31102 ภาษาไทย
3-ครูนราพร จันทราภรณ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูปัญจารา ซาหิน
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1ง30236 การผลิตกระเป๋าหนังพ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
2- ครูวรางคณา มณีนพ7-ครูรัฐยา แสนสามารถ5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
10.20 - 11.10
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
พ21102 สุขศึกษา #C5พ21104 บาสเกตบอล #Sportส21102 สังคมศึกษาค21102 คณิตศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย2-ครูดรุณี ภูพันนา3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
Computer Laboratory 5
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์ง21101 การงานอาชีพว22102 วิทยาศาสตร์ส22102 สังคมศึกษาศ22102 ศิลปะ
2-ครูคมกริช ทรงเย็น7- ครูพายัพ ซาหิน3-ครูนราพร จันทราภรณ์4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ท23102 ภาษาไทยศ23102 ศิลปะอ23102 ภาษาอังกฤษว23102 วิทยาศาสตร์ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ6- ครูรัตนชัย จุลราช8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ค31102 คณิตศาสตร์ว30232 เคมี 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4อ32102 ภาษาอังกฤษส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30253 ชีววิทยา 3ง30238 งานศิลปาชีพ #C3ว30215 ฟิสิกส์ 5
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
Computer Laboratory 3
11.10 - 12.00
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์กิจกรรมแนะแนวพ21102 สุขศึกษา #C5ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3ว22102 วิทยาศาสตร์
7- ครูพายัพ ซาหิน2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
Computer Laboratory 5Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
การศึกษาค้นคว้า #อิสระส22102 สังคมศึกษาการศึกษาค้นคว้า #อิสระค22102 คณิตศาสตร์อ22102 ภาษาอังกฤษ
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์ศ23102 ศิลปะส23102 สังคมศึกษาว23102 วิทยาศาสตร์ท23102 ภาษาไทย
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร3-ครูปัญจารา ซาหิน1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2ค31102 คณิตศาสตร์
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ศ32102 ศิลปะส32102 สังคมศึกษาอ32102 ภาษาอังกฤษ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว30253 ชีววิทยา 3อ31102 ภาษาอังกฤษว30215 ฟิสิกส์ 5
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ท21102 ภาษาไทยอ21102 ภาษาอังกฤษว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 5Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4กิจกรรมแนะแนวส22102 สังคมศึกษาพ22102 สุขศึกษา #C4ท22102 ภาษาไทย
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
Computer Laboratory 4
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นายศิริชัย บุญแสง7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห1-ครูวิภาพร ประวิเศษ4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว30251 ชีววิทยา 1ท31102 ภาษาไทยว30212 ฟิสิกส์ 2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา1-ครูประภาพร อุปโคตร3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต7- ครูพายัพ ซาหิน, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
13.50 - 14.40
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5ท21102 ภาษาไทยพ21104 บาสเกตบอล #Sportง21101 การงานอาชีพ #C3
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 5Computer Laboratory 3
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษาการศึกษาค้นคว้า #อิสระค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ว22102 วิทยาศาสตร์กิจกรรมแนะแนว
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์6- รองฯกรกช จันตะเสน, 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1พ23102 สุขศึกษา #C4ท23102 ภาษาไทยอ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารว23102 วิทยาศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง1-ครูวิภาพร ประวิเศษ9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo3-ครูปัญจารา ซาหิน
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษาการศึกษาค้นคว้า #อิสระอ31102 ภาษาอังกฤษ
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ท32102 ภาษาไทยการศึกษาค้นคว้า #อิสระว30253 ชีววิทยา 3
1-ครูประภาพร อุปโคตร3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6การศึกษาค้นคว้า #อิสระศ32102 ศิลปะ
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต6- ครูรัตนชัย จุลราช
14.40 - 15.30
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
15.30 - 16.20
ม.1/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.2/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.3/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.4/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.5/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
F
r
i
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษาว22102 วิทยาศาสตร์อ21102 ภาษาอังกฤษค21102 คณิตศาสตร์ศ21102 ศิลปะ
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ2-ครูดรุณี ภูพันนา6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4ท22102 ภาษาไทยอ22102 ภาษาอังกฤษค22102 คณิตศาสตร์ว22102 วิทยาศาสตร์
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ส23104 ประวัติศาสตร์ท23102 ภาษาไทยว23102 วิทยาศาสตร์ส23102 สังคมศึกษาอ23102 ภาษาอังกฤษ
7-ครูโยธิน ถาบุตร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ3-ครูปัญจารา ซาหิน4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง2- ครูวรางคณา มณีนพ
Computer Laboratory 3Computer Laboratory 4
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษาค32102 คณิตศาสตร์ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6ศ32102 ศิลปะท33102 ภาษาไทย
8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห6- ครูรัตนชัย จุลราช1-ครูประภาพร อุปโคตร
09.30 - 10.20
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ท21102 ภาษาไทยว22102 วิทยาศาสตร์ค21102 คณิตศาสตร์ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6ศ21102 ศิลปะ
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์2-ครูดรุณี ภูพันนา7-ครูธนกฤต สันทา, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษพ22102 สุขศึกษา #C4ศ22102 ศิลปะส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ว22102 วิทยาศาสตร์
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย6- รองฯกรกช จันตะเสน2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์
Computer Laboratory 4
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์อ23102 ภาษาอังกฤษการศึกษาค้นคว้า #อิสระอ23102 ภาษาอังกฤษส23102 สังคมศึกษา
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3กิจกรรมแนะแนวส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 3
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5ท32102 ภาษาไทยค32102 คณิตศาสตร์
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูคมกริช ทรงเย็น
Computer Laboratory 5
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
อ31102 ภาษาอังกฤษอ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo2- ครูวรางคณา มณีนพ
10.20 - 11.10
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ศ21102 ศิลปะอ21102 ภาษาอังกฤษส21102 สังคมศึกษา
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง2-ครูดรุณี ภูพันนา6-ครูพักตรา ราชามาตย์8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ง21101 การงานอาชีพค22102 คณิตศาสตร์ศ22102 ศิลปะว22102 วิทยาศาสตร์การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
7- ครูพายัพ ซาหิน2-ครูคมกริช ทรงเย็น6- รองฯกรกช จันตะเสน3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4ค23102 คณิตศาสตร์ท23102 ภาษาไทยพ23104 เซปักตะกร้อ #Sportอ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์1-ครูวิภาพร ประวิเศษ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์ง30237 งานศิลปาชีพ #C3ว30232 เคมี 2
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Computer Laboratory 3
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษการศึกษาค้นคว้า #อิสระพ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 5
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
การศึกษาค้นคว้า #อิสระค33102 คณิตศาสตร์ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
11.10 - 12.00
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2ค21102 คณิตศาสตร์ศ21102 ศิลปะส21102 สังคมศึกษาอ21102 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo2-ครูดรุณี ภูพันนา6-ครูพักตรา ราชามาตย์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ท22102 ภาษาไทยส22102 สังคมศึกษาง21101 การงานอาชีพว22102 วิทยาศาสตร์ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน7- ครูพายัพ ซาหิน3-ครูนราพร จันทราภรณ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4ว23102 วิทยาศาสตร์ส23102 สังคมศึกษาค23102 คณิตศาสตร์พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูปัญจารา ซาหิน4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ง30237 งานศิลปาชีพ #C3ว30232 เคมี 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Computer Laboratory 3
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
2-ครูคมกริช ทรงเย็น8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5ส33102 สังคมศึกษาว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
Computer Laboratory 5
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษส21102 สังคมศึกษาว22102 วิทยาศาสตร์ศ21102 ศิลปะพ21104 บาสเกตบอล #Sport
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์6-ครูพักตรา ราชามาตย์5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพ22104 กรีฑา #Sportส22102 สังคมศึกษาอ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
3-ครูนราพร จันทราภรณ์9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3ว30251 ชีววิทยา 1
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน7-ครูรัฐยา แสนสามารถ3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Computer Laboratory 5Computer Laboratory 3
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30233 เคมี 3จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห3-ครูปัญจารา ซาหิน
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4ส33104 ประวัติศาสตร์ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
Computer Laboratory 4
13.50 - 14.40
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพ21102 สุขศึกษา #C5ว22102 วิทยาศาสตร์ศ21102 ศิลปะส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์6-ครูพักตรา ราชามาตย์3-ครูนราพร จันทราภรณ์
Computer Laboratory 5
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1อ22102 ภาษาอังกฤษค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ง21101 การงานอาชีพท22102 ภาษาไทย
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์7- ครูพายัพ ซาหิน1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
ท31102 ภาษาไทยI30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3ส31102 สังคมศึกษา
1-ครูประภาพร อุปโคตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 3
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
ว30233 เคมี 3พ30204 แฮนด์บอล #Sportว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง3-ครูปัญจารา ซาหิน
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6อ31102 ภาษาอังกฤษ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
Computer Laboratory 4
14.40 - 15.30
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
15.30 - 16.20
ม.1/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.2/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.3/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.4/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.5/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.6/1 EIS
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM

back to the top