ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564
#Art #Break #C1 #C2 #C3 #C4 #C5 #EIS #Elec1 #Elec2 #Elec3 #Homeroom #Ind #King #Lea #Math #s.Bio #s.Che #s.Phy #s.Sci #Soc #Sport #SportEIS #Wis #เครื่องแบบ #ชุมนุม #แนะแนว ม.3 #แนะแนว ม.6 #เพิ่มเวลารู้1 #เพิ่มเวลารู้2 #เพิ่มเวลารู้3 #เพิ่มเวลารู้4 #เพิ่มเวลารู้5 #เพิ่มเวลารู้6 #อิสระ #Math1 #Math2
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- --- ---
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.3/4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
พ21102 สุขศึกษา #C5
ม.1/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
09.30 - 10.20 --- --- --- ---
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.3/4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
ม.5/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- ---
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
10.20 - 11.10 --- --- --- ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
ม.1/4
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.3/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.2/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ21104 บาสเกตบอล #SportEISพ22104 กรีฑา #SportEIS
ม.1/1 EISม.2/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- ---
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/5
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- ---
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.1/2
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- ---
11.10 - 12.00 --- --- --- ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
ม.1/4
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.3/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.2/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEISพ30206 ลีลาศ #SportEIS
ม.3/1 EISม.6/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- ---
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- ---
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.5/1 EISม.6/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
การศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.3/5ม.4/2ม.5/2ม.5/3
--- ---
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 --- --- --- ---
ง21101 การงานอาชีพ #C3
ม.1/1 EIS
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
---
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.1/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ22104 กรีฑา #Sportพ30206 ลีลาศ #Sport
ม.2/2ม.6/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- ---
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.4/2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- ---
13.50 - 14.40 --- --- --- ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
ม.1/1 EIS
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.3/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.2/5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ30202 ฟุตซอล #Sport
ม.4/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.1/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
การศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.3/1 EISม.6/2
--- ---
14.40 - 15.30 --- --- --- ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
ม.1/1 EIS
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.3/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.2/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ21104 บาสเกตบอล #Sportพ22104 กรีฑา #Sport
ม.1/3ม.2/5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- --- --- ---
พ22102 สุขศึกษา #C4
ม.2/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C5
ม.4/3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math2
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
09.30 - 10.20 --- --- --- ---
ง21101 การงานอาชีพ #C3
ม.1/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
พ23102 สุขศึกษา #C4
ม.3/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C5
ม.4/3
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
การศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.4/2ม.6/2
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
10.20 - 11.10 --- --- --- ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.6/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.1/5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ22104 กรีฑา #Sportพ30206 ลีลาศ #Sport
ม.2/4ม.6/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- ---
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/2ม.3/4
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์, 7-ครูโยธิน ถาบุตร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- --- ---
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.5/2
--- ---
11.10 - 12.00 --- --- --- ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.6/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.2/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sportพ30204 แฮนด์บอล #Sport
ม.3/2ม.5/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
การศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.2/4ม.6/3
--- ---
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 --- --- --- ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
ม.1/2
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
พ23102 สุขศึกษา #C4
ม.3/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
ม.5/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- ---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2ศ20204 วาดภาพระบายสี #Elec2ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #Elec2ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #Elec2ง20241 เกษตรพอเพียง #Elec2อ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #Elec2
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ30202 ฟุตซอล #Sport
ม.4/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.50 - 14.40 --- --- --- ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
ม.1/2
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
Computer Laboratory 3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.6/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.4/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- ---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #Elec2ศ20204 วาดภาพระบายสี #Elec2ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #Elec2ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #Elec2ง20241 เกษตรพอเพียง #Elec2อ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #Elec2
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.3/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
พ30204 แฮนด์บอล #SportEIS
ม.5/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14.40 - 15.30 --- --- --- --- ---
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.6/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ30202 ฟุตซอล #SportEIS
ม.4/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- --- ---
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
พ22102 สุขศึกษา #C4
ม.2/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
ม.6/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math1
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
09.30 - 10.20 --- --- --- ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
ม.1/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
พ23102 สุขศึกษา #C4
ม.3/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
ม.5/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.6/2
---
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
10.20 - 11.10 --- --- --- ---
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
ม.1/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
ม.4/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.1/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.3/2
--- ---
11.10 - 12.00 --- --- --- ---
ง21101 การงานอาชีพ #C3
ม.1/4
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
พ23102 สุขศึกษา #C4
ม.3/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
ม.5/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
การศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.3/4ม.4/2ม.6/3
--- ---
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 --- --- --- ---
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
---
พ21102 สุขศึกษา #C5
ม.1/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/3ม.6/2
6- ครูรัตนชัย จุลราช7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- ---
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.4/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
--- --- ---
13.50 - 14.40 --- --- --- --- ---
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
ม.4/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.5/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- ---
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.5/3
--- ---
14.40 - 15.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้นม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5- รองฯชาตรี ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h
u
r
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- --- ---
ง21101 การงานอาชีพ #C3
ม.1/3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
พ22102 สุขศึกษา #C4
ม.2/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.4/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09.30 - 10.20 --- --- --- --- ---
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.3/5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
ม.6/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math1
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
10.20 - 11.10 --- --- --- ---
ง30238 งานศิลปาชีพ #C3
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.3/5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง
Computer Laboratory 4
พ21102 สุขศึกษา #C5
ม.1/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
ม.1/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.5/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- ---
11.10 - 12.00 --- --- --- ---
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
ม.1/4
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
---
พ21102 สุขศึกษา #C5
ม.1/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
การศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.2/1 EISม.2/3
--- ---
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 --- --- --- ---
ส21104 ประวัติศาสตร์ #C3
ม.1/5
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
พ22102 สุขศึกษา #C4
ม.2/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.1/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นายศิริชัย บุญแสง7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห1-ครูวิภาพร ประวิเศษ4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต7- ครูพายัพ ซาหิน, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.50 - 14.40 --- --- --- ---
ง21101 การงานอาชีพ #C3
ม.1/5
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
พ23102 สุขศึกษา #C4
ม.3/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.1/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
ม.1/4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
--- --- --- --- --- ---
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/1 EIS
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- ---
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.6/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
การศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.2/2ม.4/2ม.5/2ม.6/2
--- ---
14.40 - 15.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุมกิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร5- รองฯชาตรี ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
F
r
i
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- --- ---
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
ม.4/1 EIS
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
ม.4/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09.30 - 10.20 --- --- --- ---
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
ม.4/1 EIS
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
พ22102 สุขศึกษา #C4
ม.2/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 4
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
ม.5/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- ---
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.1/4ม.4/3
7-ครูธนกฤต สันทา, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
การศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.3/3
---
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math2
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
10.20 - 11.10 --- --- --- ---
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.3/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
ม.5/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.3/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.1/1 EIS
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
การศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระการศึกษาค้นคว้า #อิสระ
ม.2/5ม.5/2ม.6/1 EIS
--- ---
11.10 - 12.00 --- --- --- ---
ง30237 งานศิลปาชีพ #C3
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.3/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
ม.6/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.3/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- ---
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/5
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- --- --- --- --- ---
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 --- --- --- ---
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
ม.4/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.6/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
ม.4/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
--- --- ---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3ศ20208 จิตรกรรมไทย #Elec3ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #Elec3ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #Elec3อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #Elec3
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ21104 บาสเกตบอล #Sportพ22104 กรีฑา #Sport
ม.1/5ม.2/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.50 - 14.40 --- --- --- ---
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
ม.4/2
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
Computer Laboratory 3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
ม.6/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
พ21102 สุขศึกษา #C5
ม.1/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง
Computer Laboratory 5
--- --- ---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #Elec3ศ20208 จิตรกรรมไทย #Elec3ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #Elec3ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #Elec3อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #Elec3
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูโยธิน ถาบุตร8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
ม.5/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง
--- --- --- --- --- ---
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- ---
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้6
ม.1/5
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- ---
14.40 - 15.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสาวิตร โคตรสุโน3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5- รองฯชาตรี ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน6-ครูพักตรา ราชามาตย์7- ครูพายัพ ซาหิน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูรัฐยา แสนสามารถ8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห
--- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EISกิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM