Institution name: ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
Comments:

Table of contents

 

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.1/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
พ21104 บาสเกตบอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ง23101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ส21242 การป้องกันการทุจริต
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ส23104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
-X-
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
ศ22102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.1/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ศ22102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ง23101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมแนะแนว
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ส21104 ประวัติศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
ส21242 การป้องกันการทุจริต
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21104 บาสเกตบอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.1/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ศ22102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส21104 ประวัติศาสตร์
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21104 บาสเกตบอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21241 การป้องกันการทุจริต
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ง23101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.1/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง23101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส21104 ประวัติศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ22102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21242 การป้องกันการทุจริต
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
พ21104 บาสเกตบอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.1/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ง23101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมแนะแนว
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ศ22102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21242 การป้องกันการทุจริต
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว21102 วิทยาศาสตร์
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส21104 ประวัติศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ21104 บาสเกตบอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.2/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23104 ประวัติศาสตร์
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
กิจกรรมแนะแนว
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Computer Laboratory 4
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
-X-
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.2/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22104 ประวัติศาสตร์
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมแนะแนว
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.2/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
Computer Laboratory 3
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ส22104 ประวัติศาสตร์
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.2/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X-
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22104 ประวัติศาสตร์
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.2/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Computer Laboratory 4
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22104 ประวัติศาสตร์
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
-X-
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.3/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
ว23103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
พ23104 เซปักตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.3/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ23104 เซปักตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ส23104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
-X-
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ว23103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
Computer Laboratory 4
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.3/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
พ23104 เซปักตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
-X-
กิจกรรมแนะแนว
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
Computer Laboratory 4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.3/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ23104 เซปักตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
Computer Laboratory 4
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
กิจกรรมแนะแนว
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.3/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
-X-
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
Computer Laboratory 4
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
-X-
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ23104 เซปักตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.4/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
-X-
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส31241 การป้องกันการทุจริต
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
Computer Laboratory 3
-X-
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
Computer Laboratory 4
พ30202 ฟุตซอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ศ31102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X-
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.4/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
-X-
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7- ครูพายัพ ซาหิน
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ31102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
-X-
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส31242 การป้องกันการทุจริต
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
กิจกรรมแนะแนว
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
Computer Laboratory 4
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
พ30202 ฟุตซอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง30251 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 3
-X-
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
Computer Laboratory 4
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.4/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X-
กิจกรรมแนะแนว
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ศ31102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
พ30202 ฟุตซอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
Computer Laboratory 4
-X-
ส31241 การป้องกันการทุจริต
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.5/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส32242 การป้องกันการทุจริต
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ศ32102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
-X-
พ30204 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ว32106 วิทยาการคำนวณ
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
-X-
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส32104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.5/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส32241 การป้องกันการทุจริต
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ30204 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ศ32102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ส32104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 5
-X-
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 5
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
-X-
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว32106 วิทยาการคำนวณ
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
-X-
กิจกรรมแนะแนว
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.5/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ศ32102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
-X-
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส32104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 5
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส32102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส33242 การป้องกันการทุจริต
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ว32106 วิทยาการคำนวณ
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
-X-
กิจกรรมแนะแนว
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
พ30204 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.6/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
ศ31101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.6/1, ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.6/1, ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ม.6/1, ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.6/1, ม.6/3
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.6/1, ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1, ม.6/3
พ30206 ลีลาศ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ม.6/1, ม.6/3
ว30255 ชีววิทยา 5
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.6/1, ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1, ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ม.6/1, ม.6/3
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ม.6/1, ม.6/3
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ม.6/1, ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
ส33241 การป้องกันการทุจริต
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1, ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
-X-
ม.6/1, ม.6/3
ส33104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.6/1, ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.6/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ31101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
พ30206 ลีลาศ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ส33242 การป้องกันการทุจริต
7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
กิจกรรมแนะแนว
7- ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ส33104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
-X-
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ว33104 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ม.6/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
ศ31101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.6/1, ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.6/1, ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ม.6/1, ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.6/1, ม.6/3
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.6/1, ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1, ม.6/3
พ30206 ลีลาศ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ม.6/1, ม.6/3
ว30255 ชีววิทยา 5
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.6/1, ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1, ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ม.6/1, ม.6/3
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ม.6/1, ม.6/3
ว30235 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ม.6/1, ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
ส33241 การป้องกันการทุจริต
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1, ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
-X-
ม.6/1, ม.6/3
ส33104 ประวัติศาสตร์
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.6/1, ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.48.1 on 2/11/21 3:42 PM

back to the top