Institution name: ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
Comments:

Table of contents

 

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
--- --- --- -X-
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/2
กิจกรรมแนะแนว
PLC #PLC
Tuesday ---
ม.1/2
ส21242 การป้องกันการทุจริต
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
--- -X- ---
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
--- -X-
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
--- --- -X- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
--- --- -X- ---
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
1-ครูประภาพร อุปโคตร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.4/1 EIS
ท31102 ภาษาไทย
ม.6/1, ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
---
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
-X- ---
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
---
Tuesday ---
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
--- --- --- -X-
ม.6/2
ท33101 ภาษาไทย
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.5/1 EIS
ท32102 ภาษาไทย
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
---
ม.6/1, ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
PLC #PLC
Thursday ---
ม.6/2
ท33101 ภาษาไทย
---
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
ม.6/1, ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
-X- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.5/1 EIS
ท32102 ภาษาไทย
ม.6/1, ม.6/3
ส33241 การป้องกันการทุจริต
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
ม.4/1 EIS
ท31102 ภาษาไทย
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/5
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
-X- ---
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
--- ---
Tuesday ---
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
--- -X-
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
--- ---
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
-X- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.2/3
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
-X- ---
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
PLC #PLC
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.3/1
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
--- -X-
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
--- --- ---
Tuesday ---
ม.3/1
ท23102 ภาษาไทย
ม.2/4
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
ม.2/4
กิจกรรมแนะแนว #C3
Computer Laboratory 3
-X-
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
--- ---
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
-X- ---
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- ---
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/1
ท23102 ภาษาไทย
-X- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
--- ---
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
PLC #PLC
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
2- ครูวรางคณา มณีนพ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.6/1, ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
---
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.6/1, ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.6/1, ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.4/3
ส31241 การป้องกันการทุจริต
-X-
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.4/1 EIS
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.4/3
กิจกรรมแนะแนว
--- -X- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
PLC #PLC
Friday ---
ม.6/1, ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.4/1 EIS
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.5/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- ---
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/1
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
---
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
---
Tuesday ---
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
---
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/1
ค23102 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.1/2
ส21104 ประวัติศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- --- ---
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/1
ค23102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
PLC #PLC
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
2-ครูดรุณี ภูพันนา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
-X- --- --- ---
PLC #PLC
Tuesday ---
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.1/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ส21241 การป้องกันการทุจริต
-X-
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
-X- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.1/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- ---
ม.2/4
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.5/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/2
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
-X-
ม.1/2
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.5/1 EIS
ค32102 คณิตศาสตร์
--- ---
Tuesday --- ---
ม.1/2
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.5/1 EIS
ค32102 คณิตศาสตร์
--- --- -X-
ม.1/3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- ---
ม.1/4
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.2/3
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
--- -X-
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- ---
ม.1/4
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.2/3
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.2/4
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
-X-
ม.2/2
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
PLC #PLC
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
PLC #PLC
Wednesday ---
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
---
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
--- --- -X-
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X-
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.4/2
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
Computer Laboratory 3
---
PLC #PLC
Tuesday --- ---
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.4/1 EIS
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.3/1
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
-X-
ม.3/3
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.3/2
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- --- ---
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.5/1 EIS
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- ---
ม.3/2
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.3/3
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
-X- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- ---
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.3/1
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
-X-
ม.5/1 EIS
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.4/1 EIS
ค31102 คณิตศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- ---
ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3 #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X-
ม.5/1 EIS
ว30253 ชีววิทยา 3 #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.4/3
ว30251 ชีววิทยา 1 #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
PLC #PLC
Tuesday --- --- ---
ม.6/1, ม.6/3
ว30255 ชีววิทยา 5 #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X-
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์ #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.6/1, ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3 #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X- ---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- --- ---
ม.4/1 EIS
ว30251 ชีววิทยา 1 #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X-
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์ #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- --- ---
ม.5/1 EIS
ว30253 ชีววิทยา 3 #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- ---
ม.4/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
ม.6/1, ม.6/3
ว30235 เคมี 5 #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.4/1 EIS
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
---
Tuesday --- --- ---
ม.5/1 EIS
ว30233 เคมี 3 #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
ม.6/1, ม.6/3
ว30235 เคมี 5 #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.4/3
ว30232 เคมี 2 #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.4/1 EIS
ว30232 เคมี 2 #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
ม.5/3
ว30233 เคมี 3 #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.5/1 EIS
ว30233 เคมี 3 #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
--- ---
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว #C3
Computer Laboratory 3
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
PLC #PLC
Friday --- --- --- --- --- -X-
ม.5/3
ว30233 เคมี 3 #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์ #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์ #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
--- --- -X-
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์ #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
--- --- ---
Tuesday ---
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์ #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์ #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
--- --- --- -X-
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์ #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์ #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์ #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์ #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์ #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์ #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์ #s.Bio
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
PLC #PLC
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
3-ครูปัญจารา ซาหิน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
-X- ---
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
---
Tuesday ---
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.3/1
ว23102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
--- -X- ---
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
PLC #PLC
Wednesday --- --- ---
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
-X- ---
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- ---
ม.3/1
ว23102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์ #s.Sci
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X- ---
ม.3/1
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
PLC #PLC
Tuesday ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ม.4/1 EIS
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C4
Computer Laboratory 4
--- --- -X-
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.4/1 EIS
ส31241 การป้องกันการทุจริต
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ม.3/3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- ---
ม.6/1, ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- -X-
ม.4/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ม.3/4
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ม.3/2
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
-X-
ม.6/2
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.4/2
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
ม.1/2
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.2/3
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
ม.1/5
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.5/1 EIS
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.5/2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.2/2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.2/5
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
PLC #PLC
Wednesday ---
ม.1/4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.2/4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.5/3
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.2/1 EIS
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
-X-
ม.3/1
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.1/1 EIS
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- ---
ม.4/3
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
-X- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- --- ---
ม.4/1 EIS
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
ม.1/3
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- ---
ม.5/1 EIS
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.4/1 EIS
ว30212 ฟิสิกส์ 2 #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X- ---
ม.6/1, ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5 #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
---
Tuesday --- ---
ม.6/1, ม.6/3
ว30215 ฟิสิกส์ 5 #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.5/1 EIS
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- ---
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์ #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
--- -X-
ม.1/1 EIS
ว21102 วิทยาศาสตร์ #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- ---
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์ #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.1/1 EIS
ว21102 วิทยาศาสตร์ #s.Che
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
ม.4/3
ว30212 ฟิสิกส์ 2 #s.Phy
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
PLC #PLC
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
---
ม.6/1, ม.6/3
ส33104 ประวัติศาสตร์ #C4
Computer Laboratory 4
ม.5/1 EIS
ส32102 สังคมศึกษา
-X-
ม.3/4
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.3/2
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.5/2
ส32104 ประวัติศาสตร์ #C5
Computer Laboratory 5
---
Tuesday ---
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
---
ม.3/3
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- -X-
ม.5/1 EIS
ส32104 ประวัติศาสตร์ #C5
Computer Laboratory 5
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
PLC #PLC
Wednesday ---
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
--- --- --- -X-
ม.6/1, ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.3/1
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- ---
ม.5/1 EIS
ส32102 สังคมศึกษา
-X-
ม.6/2
ส33104 ประวัติศาสตร์ #C4
Computer Laboratory 4
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์ #C5
Computer Laboratory 5
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
ม.6/1, ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X-
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
---
PLC #PLC
Tuesday ---
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
--- ---
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- ---
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
--- -X-
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- ---
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
-X-
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
---
PLC #PLC
Tuesday --- ---
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
---
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
-X-
ม.4/1 EIS
ส31102 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- ---
ม.4/1 EIS
ส31102 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส32104 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- --- ---
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
-X-
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
---
ม.1/1 EIS
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- -X-
ม.3/1
ส23102 สังคมศึกษา
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
---
Tuesday --- ---
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
-X-
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/1
ส23102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/1
ส23102 สังคมศึกษา
---
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
PLC #PLC
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- ---
ม.3/2
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
-X-
ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
--- ---
PLC #PLC
Tuesday --- --- ---
ม.3/4
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
ม.3/5
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
-X- ---
ม.5/1 EIS
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/1
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
--- ---
ม.3/3
พ23102 สุขศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
-X-
ม.4/1 EIS
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.4/3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
ม.5/2
ส32241 การป้องกันการทุจริต
ม.6/2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
ม.4/2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C4
Computer Laboratory 4
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.5/2
กิจกรรมแนะแนว
--- --- --- -X-
ม.5/2
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
ม.6/1, ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X- ---
ม.2/3
พ22102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
ม.1/3
พ21102 สุขศึกษา
PLC #PLC
Tuesday ---
ม.1/4
พ21102 สุขศึกษา
ม.1/1 EIS
พ21102 สุขศึกษา
---
ม.1/5
พ21102 สุขศึกษา
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.2/2
กิจกรรมแนะแนว #C3
Computer Laboratory 3
--- --- --- -X-
ม.2/4
พ22102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- ---
ม.2/5
พ22102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
---
ม.6/2
พ30206 ลีลาศ #Sport
-X-
ม.2/1 EIS
พ22102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.2/2
พ22102 สุขศึกษา #C5
Computer Laboratory 5
ม.1/2
พ21102 สุขศึกษา
ม.6/1, ม.6/3
พ30206 ลีลาศ #Sport
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.5/3
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
ม.4/1 EIS
พ30202 ฟุตซอล #SportEIS
ม.2/5
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.2/3
พ22104 กรีฑา #Sport
-X-
ม.2/4
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.1/3
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
ม.1/1 EIS
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
---
Tuesday ---
ม.3/2
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.5/1 EIS
พ30204 แฮนด์บอล #SportEIS
ม.1/2
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
ม.3/4
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
-X-
ม.3/1
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.3/3
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- --- --- --- --- -X-
ม.4/2
ส31242 การป้องกันการทุจริต
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
PLC #PLC
Thursday --- ---
ม.2/2
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.5/2
พ30204 แฮนด์บอล #Sport
ม.1/4
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
-X-
ม.4/3
พ30202 ฟุตซอล #Sport
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- ---
ม.3/5
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.2/1 EIS
พ22104 กรีฑา #SportEIS
ม.1/5
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
-X-
ม.4/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.4/2
พ30202 ฟุตซอล #Sport
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
6- ครูรัตนชัย จุลราช
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.3/4
ศ23102 ศิลปะ
--- --- -X- --- ---
ศ20204 วาดภาพระบายสี #Elec2
PLC #PLC
Tuesday --- ---
ม.3/2
ศ23102 ศิลปะ
ม.6/2
ศ31101 ศิลปะ
-X-
ศ20204 วาดภาพระบายสี #Elec2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/5
ศ23102 ศิลปะ
ม.3/1
ศ23102 ศิลปะ
-X-
ม.3/4
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.6/1, ม.6/3
ศ31101 ศิลปะ
--- --- --- -X-
ศ20208 จิตรกรรมไทย #Elec3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.3/3
ศ23102 ศิลปะ
--- --- -X-
ศ20208 จิตรกรรมไทย #Elec3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
6- รองฯกรกช จันตะเสน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X-
ม.2/2
ศ22102 ศิลปะ
ม.5/1 EIS
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
---
Tuesday --- --- ---
ม.2/1 EIS
ศ22102 ศิลปะ
-X-
ม.5/2
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- --- ---
ม.2/3
ศ22102 ศิลปะ
-X-
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #C3
Computer Laboratory 3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- ---
ม.2/4
ศ22102 ศิลปะ
--- -X-
ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #Elec3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
PLC #PLC
Friday --- --- ---
ม.2/5
ศ22102 ศิลปะ
-X-
ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #Elec3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- ---
ม.5/2
ศ32102 ศิลปะ
--- --- -X-
ม.1/5
ศ22102 ศิลปะ
ม.5/3
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
PLC #PLC
Tuesday --- ---
ม.1/4
ศ22102 ศิลปะ
ม.5/3
ศ32102 ศิลปะ
-X-
ม.1/3
ศ22102 ศิลปะ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.4/1 EIS
ศ31102 ศิลปะ
ม.1/2
ศ22102 ศิลปะ
-X-
ม.4/3
ศ31102 ศิลปะ
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- ---
ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
--- --- -X-
ม.5/1 EIS
ศ32102 ศิลปะ
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- --- --- ---
ม.4/2
ศ31102 ศิลปะ
-X-
ม.1/1 EIS
ศ22102 ศิลปะ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
7- ครูพายัพ ซาหิน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- ---
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ม.4/2
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
-X-
ม.2/1 EIS
ง22101 การงานอาชีพ
---
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #Elec2
PLC #PLC
Tuesday --- ---
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
---
ม.4/3
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
-X-
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #Elec2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- --- --- ---
ม.6/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
-X-
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- --- ---
ม.2/5
ง22101 การงานอาชีพ
ม.2/4
ง22101 การงานอาชีพ
-X-
ม.2/2
ง22101 การงานอาชีพ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- --- --- ---
ม.6/2
ส33242 การป้องกันการทุจริต
-X-
ม.4/1 EIS
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
ม.2/3
ง22101 การงานอาชีพ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
7-ครูธนกฤต สันทา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.1/4
ง23101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
ม.1/5
ง23101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
ม.1/4
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
-X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X-
ม.1/1 EIS
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
PLC #PLC
Wednesday --- ---
ม.1/3
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
--- -X- ---
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.1/3
ง23101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
ม.1/1 EIS
ง23101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
ม.1/2
ง23101 การงานอาชีพ #C3
Computer Laboratory 3
--- -X- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.4/2
ง30251 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ #C3
Computer Laboratory 3
ม.1/2
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
-X-
ม.1/5
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C3
Computer Laboratory 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
7-ครูโยธิน ถาบุตร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- ---
ม.1/3
ส21104 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.6/2
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
ง20241 เกษตรพอเพียง #Elec2
---
Tuesday --- ---
ม.4/3
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
Computer Laboratory 3
--- -X-
ง20241 เกษตรพอเพียง #Elec2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.6/2
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่
--- -X- ---
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
PLC #PLC
Thursday --- ---
ม.5/1 EIS
ส32242 การป้องกันการทุจริต
ม.5/1 EIS
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
ม.5/3
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
-X-
ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #Elec3
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday --- --- --- ---
ม.5/2
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
-X-
ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #Elec3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.1/5
กิจกรรมแนะแนว
ม.6/2
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
--- -X-
ม.5/2
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
--- ---
Tuesday ---
ม.6/2
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
ม.4/2
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
PLC #PLC
Wednesday --- --- ---
ม.5/2
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
-X- ---
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday --- ---
ม.4/2
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
--- -X-
ง20223 คหกรรม #Elec3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.6/2
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
--- --- -X-
ง20223 คหกรรม #Elec3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/1, ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
-X- --- ---
ม.6/2
อ33102 ภาษาอังกฤษ
PLC #PLC
Tuesday ---
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- -X-
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/2
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.6/1, ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.4/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- -X-
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.2/2
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
Tuesday ---
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- -X- ---
ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
PLC #PLC
Wednesday ---
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/1 EIS
ส21242 การป้องกันการทุจริต
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- -X- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- -X-
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.3/5
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
---
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
Tuesday ---
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว #C3
Computer Laboratory 3
---
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
--- -X-
ม.3/4
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
PLC #PLC
Wednesday ---
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
---
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.3/4
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.3/5
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
-X- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
--- --- -X- ---
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.5/1 EIS
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/1
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
PLC #PLC
Tuesday ---
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/1
อ23102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.3/1
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/1 EIS
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/4
ส21242 การป้องกันการทุจริต
--- --- -X- ---
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
อ20243 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #Elec2
---
Tuesday ---
ม.1/5
ส21242 การป้องกันการทุจริต
--- ---
ม.1/4
ส21104 ประวัติศาสตร์
-X-
อ20243 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #Elec2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1 #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #C3
Computer Laboratory 3
-X-
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 #เครื่องแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา #เพิ่มเวลารู้3
---
Thursday ---
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- -X-
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #C3
Computer Laboratory 3
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2 #เพิ่มเวลารู้4
---
Friday ---
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม #เพิ่มเวลารู้5
PLC #PLC
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.4/3
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 #C4
Computer Laboratory 4
---
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
ม.1/1 EIS
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-X-
ม.4/1 EIS
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 #C4
Computer Laboratory 4
ม.1/4
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- ---
Tuesday ---
ม.1/3
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
ม.4/1 EIS
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
-X-
ม.4/3
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
--- --- ---
Wednesday ---
ม.4/2
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
---
ม.1/5
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.5/3
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- --- --- -X-
ม.5/2
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
Friday ---
ม.1/2
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- ---
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
-X- ---
ม.5/1 EIS
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- ---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.2/1 EIS
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.2/3
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.3/2
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.3/1
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-X- ---
ม.3/3
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.3/4
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Wednesday ---
ม.2/5
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.1/1 EIS
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
ม.1/5
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
--- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- ---
ม.1/5
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
-X-
ม.2/4
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
Friday ---
ม.3/5
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.1/1 EIS
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
ม.6/2
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
--- -X-
ม.6/1, ม.6/3
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
ม.2/2
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- ---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.2/3
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
--- -X-
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.4/2
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
Computer Laboratory 3
--- ---
Tuesday ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.5/1 EIS
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.5/2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.2/2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.2/5
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
-X- --- --- --- ---
Wednesday --- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.2/4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.5/3
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C5
Computer Laboratory 5
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ม.2/1 EIS
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C5
Computer Laboratory 5
-X- ---
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 #เครื่องแบบ
--- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563
9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ม.4/1 EIS
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C4
Computer Laboratory 4
--- --- -X-
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- ---
Wednesday --- ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ม.3/3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
--- -X- ---
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 #เครื่องแบบ
--- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday ---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ม.3/4
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ม.3/2
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C4
Computer Laboratory 4
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.47.1 on 11/30/20 9:55 PM

back to the top