Institution name: ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
Comments: PLC everyday at 16.00 - 16.30

Table of contents

 

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.1/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ส21241 การป้องกันการทุจริต
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
---
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว21103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ว21101 วิทยาศาสตร์
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
---
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว21101 วิทยาศาสตร์
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo, 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
---
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.1/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส21241 การป้องกันการทุจริต
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 4- ครูสุนทร ขันศรี
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว21101 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ว21101 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
กิจกรรมแนะแนว
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 4- ครูสุนทร ขันศรี
---
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ว21103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
Computer Laboratory 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.1/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว21101 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส21241 การป้องกันการทุจริต
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว21101 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
---
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว21103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
Computer Laboratory 4
อ21101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
---
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.1/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว21101 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21241 การป้องกันการทุจริต
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ว21103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
Computer Laboratory 4
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
---
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว21101 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.1/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21101 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส23241 การป้องกันการทุจริต
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว21103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
Computer Laboratory 4
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมแนะแนว
9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ, 7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ว21101 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
---
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
---
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.2/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
---
ว22101 วิทยาศาสตร์
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส22241 การป้องกันการทุจริต
6- รองฯกรกช จันตะเสน, 8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7- ครูพายัพ ซาหิน
Computer Laboratory 3
---
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
---
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
กิจกรรมแนะแนว
6- รองฯกรกช จันตะเสน, 8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
---
ว22101 วิทยาศาสตร์
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว22103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
---
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
ม.1/1 EIS, ม.2/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.2/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อ22101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
---
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ส22241 การป้องกันการทุจริต
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
---
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ว22101 วิทยาศาสตร์
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
---
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7- ครูพายัพ ซาหิน
Computer Laboratory 3
---
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
---
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ว22101 วิทยาศาสตร์
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.2/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
---
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส22241 การป้องกันการทุจริต
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
---
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อ22101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
---
ว22101 วิทยาศาสตร์
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
---
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7- ครูพายัพ ซาหิน
Computer Laboratory 3
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
---
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.2/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22101 วิทยาศาสตร์
9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ, 3-ครูปัญจารา ซาหิน
อ22101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
---
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส22241 การป้องกันการทุจริต
7-ครูธนกฤต สันทา, 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
---
กิจกรรมแนะแนว
7-ครูธนกฤต สันทา, 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว22101 วิทยาศาสตร์
9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ, 3-ครูปัญจารา ซาหิน
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
---
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
---
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.2/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22101 สังคมศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
---
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
อ22101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ส22241 การป้องกันการทุจริต
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส22101 สังคมศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
---
ศ22101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22101 วิทยาศาสตร์
9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
---
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ว22103 วิทยาการคำนวณ
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
---
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ว22101 วิทยาศาสตร์
9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส22101 สังคมศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
---
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.3/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
---
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23241 การป้องกันการทุจริต
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
---
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
---
กิจกรรมแนะแนว
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง23101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.3/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง23101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
---
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ส23241 การป้องกันการทุจริต
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
---
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
---
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
อ23101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.3/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
---
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส23241 การป้องกันการทุจริต
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
---
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
---
กิจกรรมแนะแนว
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง23101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.3/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
---
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23241 การป้องกันการทุจริต
6- ครูรัตนชัย จุลราช
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
---
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ง23101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
---
กิจกรรมแนะแนว
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.3/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ส23241 การป้องกันการทุจริต
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
---
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง23101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
---
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
---
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.4/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
---
ว30211 ฟิสิกส์ 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส31241 การป้องกันการทุจริต
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว30211 ฟิสิกส์ 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
---
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
---
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ศ30205 สังคีตนิยม
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
---
ว31108 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นักศึกษา ประทุมทอง วิไลย์
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
---
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.4/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
---
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส31241 การป้องกันการทุจริต
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว31108 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมแนะแนว
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
---
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
---
ศ30201 นาฎศิลป์พื้นเมือง
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
---
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.4/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30211 ฟิสิกส์ 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
---
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว31108 วิทยาการคำนวณ
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ส31241 การป้องกันการทุจริต
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
---
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว30211 ฟิสิกส์ 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ศ30205 สังคีตนิยม
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
---
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Computer Laboratory 3
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
---
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
กิจกรรมแนะแนว
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
---
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.5/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
---
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 5
พ30203 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส32241 การป้องกันการทุจริต
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์, 2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
---
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 3
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์, 2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ศ30202 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
---
ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
---
ว30213 ฟิสิกส์ 3
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ว30252 ชีววิทยา 2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30213 ฟิสิกส์ 3
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
---
ว30252 ชีววิทยา 2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
ม.4/1 EIS, ม.5/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.5/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
---
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 3
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
กิจกรรมแนะแนว
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ส32241 การป้องกันการทุจริต
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
---
พ30203 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
---
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ศ30202 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
---
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.5/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ศ30202 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
---
ว30252 ชีววิทยา 2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส32241 การป้องกันการทุจริต
3- รองฯสมฤดี แสนเภา, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ว30213 ฟิสิกส์ 3
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นักศึกษา ธิดาทิพย์ แสนชาติ
Computer Laboratory 5
---
ว30252 ชีววิทยา 2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ว30213 ฟิสิกส์ 3
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
---
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 3
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
---
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
กิจกรรมแนะแนว
3- รองฯสมฤดี แสนเภา, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 5
พ30203 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.6/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค33101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1, ม.6/3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
ม.6/1, ม.6/3
ว30234 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.6/1, ม.6/3
ง33101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.6/1, ม.6/3
ส33241 การป้องกันการทุจริต
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 4
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค33101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.6/1, ม.6/3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
ม.6/1, ม.6/3
ว30214 ฟิสิกส์ 4
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.6/1, ม.6/3
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ม.6/1, ม.6/3
พ30205 เปตอง
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.6/1, ม.6/3
ว30254 ชีววิทยา 4
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
---
ม.6/1, ม.6/3
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.6/1, ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ว30234 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.6/1, ม.6/3
ว30214 ฟิสิกส์ 4
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
---
ม.6/1, ม.6/3
ว30254 ชีววิทยา 4
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.6/1, ม.6/3
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.6/1, ม.6/3
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ม.6/1, ม.6/3
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
---
ม.6/1, ม.6/3
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1, ม.6/3
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.6/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7- ครูพายัพ ซาหิน
---
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33241 การป้องกันการทุจริต
7- ครูพายัพ ซาหิน
Computer Laboratory 5
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ง33101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
---
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
กิจกรรมแนะแนว
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ30205 เปตอง
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
---
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 3
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ30204 ออกแบบนิเทศศิลป์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
---
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7- ครูพายัพ ซาหิน
จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2563
ม.6/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 12.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20 15.20 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค33101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1, ม.6/3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
ม.6/1, ม.6/3
ว30234 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.6/1, ม.6/3
ง33101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ม.6/1, ม.6/3
ส33241 การป้องกันการทุจริต
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 4
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ค33101 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.6/1, ม.6/3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
ม.6/1, ม.6/3
ว30214 ฟิสิกส์ 4
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.6/1, ม.6/3
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ม.6/1, ม.6/3
พ30205 เปตอง
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.6/1, ม.6/3
ว30254 ชีววิทยา 4
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
---
ม.6/1, ม.6/3
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.6/1, ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ว30234 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.6/1, ม.6/3
ว30214 ฟิสิกส์ 4
3- รองฯสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
---
ม.6/1, ม.6/3
ว30254 ชีววิทยา 4
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.6/1, ม.6/3
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.6/1, ม.6/3
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
9-Mr.Gedeon Garcia Gamboa
ม.6/1, ม.6/3
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
---
ม.6/1, ม.6/3
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/1, ม.6/3
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.45.0 on 6/30/20 5:12 PM

back to the top