Institution name: ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
Comments: PLC everyday at 16.00 - 16.30

Table of contents

 

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.1/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21104 บาสเกตบอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส21101 สังคมศึกษา
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
-X-
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส21242 การป้องกันการทุจริต
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ม.1/1 EIS, ม.4/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ส21101 สังคมศึกษา
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
ม.1/1 EIS, ม.4/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ส21101 สังคมศึกษา
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
ม.1/1 EIS, ม.4/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
ม.1/1 EIS, ม.4/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
ม.1/1 EIS, ม.4/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.1/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
Computer Laboratory 4
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ส21242 การป้องกันการทุจริต
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
พ21104 บาสเกตบอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว21102 วิทยาศาสตร์
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21102 วิทยาศาสตร์
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.1/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ว21102 วิทยาศาสตร์
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ส21242 การป้องกันการทุจริต
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ21104 บาสเกตบอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร, 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว21102 วิทยาศาสตร์
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.1/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว21102 วิทยาศาสตร์
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส21242 การป้องกันการทุจริต
7-ครูธนกฤต สันทา, 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
-X-
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
กิจกรรมแนะแนว
7-ครูธนกฤต สันทา, 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว21102 วิทยาศาสตร์
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
พ21104 บาสเกตบอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.1/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21102 วิทยาศาสตร์
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21242 การป้องกันการทุจริต
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 6- รองฯกรกช จันตะเสน
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ส21102 สังคมศึกษา
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
Computer Laboratory 4
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ส21102 สังคมศึกษา
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21104 บาสเกตบอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว21102 วิทยาศาสตร์
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X-
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.2/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ส22242 การป้องกันการทุจริต
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม, 7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
กิจกรรมแนะแนว
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม, 7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.2/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22242 การป้องกันการทุจริต
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ว22102 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.2/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส22242 การป้องกันการทุจริต
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องปฏิบัติการเคมี
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ว22102 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.2/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ส22242 การป้องกันการทุจริต
6-ครูรัตนชัย จุลราช
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
กิจกรรมแนะแนว
6-ครูรัตนชัย จุลราช
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องปฏิบัติการเคมี
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.2/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องปฏิบัติการเคมี
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ส22242 การป้องกันการทุจริต
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
กิจกรรมแนะแนว
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องปฏิบัติการเคมี
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.3/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ส23242 การป้องกันการทุจริต
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 4- ครูสุนทร ขันศรี
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ23102 ศิลปะ
6-ครูรัตนชัย จุลราช
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
กิจกรรมแนะแนว
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 4- ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส20236 หน้าที่พลเมือง
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
พ23104 เซปักตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.3/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
-X-
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ส23242 การป้องกันการทุจริต
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์, 2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
ส20236 หน้าที่พลเมือง
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
กิจกรรมแนะแนว
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์, 2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ23102 ศิลปะ
6-ครูรัตนชัย จุลราช
พ23104 เซปักตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
-X-
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.3/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
-X-
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23242 การป้องกันการทุจริต
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
พ23104 เซปักตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
-X-
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส20236 หน้าที่พลเมือง
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ23102 ศิลปะ
6-ครูรัตนชัย จุลราช
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
-X-
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.3/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
ส20236 หน้าที่พลเมือง
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
พ23104 เซปักตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส23242 การป้องกันการทุจริต
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
-X-
กิจกรรมแนะแนว
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ศ23102 ศิลปะ
6-ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.3/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ23102 ศิลปะ
6-ครูรัตนชัย จุลราช
ส20236 หน้าที่พลเมือง
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส23242 การป้องกันการทุจริต
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม, 7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
-X-
กิจกรรมแนะแนว
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม, 7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
พ23104 เซปักตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ห้องสังคมศึกษา
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.4/1 EIS
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
Computer Laboratory 5
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
พ30202 ฟุตซอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องภูมิปัญญาไทย
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน
ส31242 การป้องกันการทุจริต
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.1/1 EIS, ม.4/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
ม.1/1 EIS, ม.4/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X-
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
ม.1/1 EIS, ม.4/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
ม.1/1 EIS, ม.4/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
Computer Laboratory 3
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องภูมิปัญญาไทย
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
กิจกรรมแนะแนว
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
Computer Laboratory 4
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
ม.1/1 EIS, ม.4/1 EIS
กิจกรรมเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.4/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องภูมิปัญญาไทย
ศ31102 ศิลปะ
6-ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ส31242 การป้องกันการทุจริต
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องภูมิปัญญาไทย
ง30251 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
-X-
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
Computer Laboratory 5
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
Computer Laboratory 3
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
กิจกรรมแนะแนว
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
พ30202 ฟุตซอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.4/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ส31242 การป้องกันการทุจริต
3-ครูสมฤดี แสนเภา, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องภูมิปัญญาไทย
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
Computer Laboratory 5
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ว30251 ชีววิทยา 1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30212 ฟิสิกส์ 2
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูสมฤดี แสนเภา, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
Computer Laboratory 5
-X-
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
Computer Laboratory 3
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
พ30202 ฟุตซอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
Computer Laboratory 5
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องภูมิปัญญาไทย
-X-
ว30232 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.5/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.5/1, ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
ม.5/1, ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/1, ม.5/3
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
Computer Laboratory 5
ม.5/1, ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
ม.5/1, ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส32242 การป้องกันการทุจริต
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.5/1, ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.5/1, ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.5/1, ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ม.5/1, ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.5/1, ม.5/3
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.5/1, ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/1, ม.5/3
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.5/1, ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
ม.5/1, ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.5/1, ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 5
ม.5/1, ม.5/3
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.5/1, ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.5/1, ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
-X-
ม.5/1, ม.5/3
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.5/1, ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.5/1, ม.5/3
พ30204 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.5/1, ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.5/1, ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ม.5/1, ม.5/3
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.5/1, ม.5/3
ง32106 วิทยาการคำนวณ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.5/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
พ30204 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
Computer Laboratory 5
-X-
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส32242 การป้องกันการทุจริต
7-ครูพายัพ ซาหิน
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
กิจกรรมแนะแนว
7-ครูพายัพ ซาหิน
Computer Laboratory 5
-X-
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ง32106 วิทยาการคำนวณ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
-X-
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.5/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.5/1, ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
ม.5/1, ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/1, ม.5/3
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
Computer Laboratory 5
ม.5/1, ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
-X-
ม.5/1, ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส32242 การป้องกันการทุจริต
1-ครูประภาพร อุปโคตร
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.5/1, ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ม.5/1, ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ม.5/1, ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
-X-
ม.5/1, ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ม.5/1, ม.5/3
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.5/1, ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5/1, ม.5/3
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.5/1, ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
-X-
ม.5/1, ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.5/1, ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 5
ม.5/1, ม.5/3
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.5/1, ม.5/3
ว30253 ชีววิทยา 3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.5/1, ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
-X-
ม.5/1, ม.5/3
ว30233 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.5/1, ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.5/1, ม.5/3
พ30204 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.5/1, ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.5/1, ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ม.5/1, ม.5/3
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.5/1, ม.5/3
ง32106 วิทยาการคำนวณ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.6/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
Computer Laboratory 5
ศ33102 ทัศนศิลป์ศึกษา
6-ครูรัตนชัย จุลราช
ห้องศิลปะ
ส33242 การป้องกันการทุจริต
2- ครูวรางคณา มณีนพ
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.6/1, ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30245 ชีววิทยา 5
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
-X-
กิจกรรมแนะแนว
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3
พ30206 ลีลาศ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้อง CINEMA
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ว30245 ชีววิทยา 5
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.6/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33242 การป้องกันการทุจริต
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 3
ศ33102 ทัศนศิลป์ศึกษา
6-ครูรัตนชัย จุลราช
ห้องศิลปะ
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3
พ30206 ลีลาศ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้อง CINEMA
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
-X-
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
Computer Laboratory 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว33102 พลังงาน
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
-X-
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 4 พฤศจิกายน 2562
ม.6/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30245 ชีววิทยา 5
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส33242 การป้องกันการทุจริต
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
---
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.6/1, ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
-X-
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ศ33102 ทัศนศิลป์ศึกษา
6-ครูรัตนชัย จุลราช
ห้องศิลปะ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ศรร.
---
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 3
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องปฏิบัติการเคมี
-X-
กิจกรรมแนะแนว
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จิตอาสา
---
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3
พ30206 ลีลาศ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้อง CINEMA
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
Computer Laboratory 5
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ
---
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ม.6/1, ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Computer Laboratory 4
-X-
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30245 ชีววิทยา 5
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ คุณธรรมจริยธรรม
---
Timetable generated with FET 5.40.2 on 10/30/19 4:45 PM

back to the top