Institution name: ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
Comments: PLC everyday at 16.00 - 16.30

Table of contents

 

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
Computer Laboratory 1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X-
ม.4/1 EIS
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว31108 วิทยาการคำนวณ
--- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- ---
ม.4/2
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว31108 วิทยาการคำนวณ
--- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X-
ม.4/3
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว31108 วิทยาการคำนวณ
--- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
Computer Laboratory 2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
Computer Laboratory 3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์
ม.2/5
7-ครูธนกฤต สันทา
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
-X-
ม.2/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
--- ---
Tuesday ---
ม.3/1
7-ครูธนกฤต สันทา
ง23101 การงานอาชีพ
ม.2/3
7-ครูพายัพ ซาหิน
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
-X-
ม.3/5
7-ครูธนกฤต สันทา
ง23101 การงานอาชีพ
--- ---
Wednesday ---
ม.3/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง23101 การงานอาชีพ
ม.2/4
7-ครูโยธิน ถาบุตร
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.3/3
7-ครูธนกฤต สันทา
ง23101 การงานอาชีพ
ม.2/1
7-ครูพายัพ ซาหิน
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
-X- --- --- --- ---
Friday --- ---
ม.5/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
--- -X-
ม.3/4
7-ครูธนกฤต สันทา
ง23101 การงานอาชีพ
--- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
Computer Laboratory 4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- ---
ม.1/3
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว21103 วิทยาการคำนวณ
ม.6/1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
-X-
ม.6/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.5/1, ม.5/3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส32103 ประวัติศาสตร์
--- ---
Tuesday ---
ม.5/2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส32103 ประวัติศาสตร์
ม.1/1 EIS
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว21103 วิทยาการคำนวณ
ม.6/1
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
-X-
ม.1/2
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว21103 วิทยาการคำนวณ
--- ---
Wednesday ---
ม.6/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33103 ประวัติศาสตร์
ม.1/4
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ว21103 วิทยาการคำนวณ
--- -X-
ม.4/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
--- --- ---
Thursday ---
ม.5/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.6/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
ม.6/2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
--- -X- --- --- --- ---
Friday ---
ม.6/2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33103 ประวัติศาสตร์
ม.4/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.5/1, ม.5/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.6/1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33103 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.6/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4/1 EIS
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
--- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
Computer Laboratory 5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.6/2
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ง30204 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ม.3/3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส20235 หน้าที่พลเมือง
---
ม.4/1 EIS
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
-X-
ม.2/5
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว22103 วิทยาการคำนวณ
--- ---
Tuesday ---
ม.5/1, ม.5/3
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี
ม.3/2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส20235 หน้าที่พลเมือง
ม.1/5
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21103 วิทยาการคำนวณ
-X-
ม.2/1
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว22103 วิทยาการคำนวณ
--- ---
Wednesday ---
ม.2/2
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว22103 วิทยาการคำนวณ
--- --- -X-
ม.5/2
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี
--- --- ---
Thursday ---
ม.2/3
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว22103 วิทยาการคำนวณ
ม.3/5
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส20235 หน้าที่พลเมือง
ม.4/3
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
-X-
ม.3/1
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส20235 หน้าที่พลเมือง
--- --- ---
Friday ---
ม.3/4
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส20235 หน้าที่พลเมือง
ม.4/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
--- --- -X-
ม.2/4
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว22103 วิทยาการคำนวณ
--- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
English Room
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X-
ม.3/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง20241 เกษตรพอเพียง
--- ---
Tuesday ---
ม.3/3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง20241 เกษตรพอเพียง
--- --- -X- --- --- --- ---
Wednesday ---
ม.3/4
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง20241 เกษตรพอเพียง
--- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X-
ม.3/1
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง20241 เกษตรพอเพียง
--- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- ---
ม.3/2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง20241 เกษตรพอเพียง
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X-
ม.4/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง
--- ---
Tuesday ---
ม.6/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง
--- --- -X-
ม.5/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง
--- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.6/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง
--- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- ---
ม.4/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง
-X-
ม.5/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง
--- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
ห้องคณิตศาสตร์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33101 คณิตศาสตร์
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.3/3
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.6/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค23101 คณิตศาสตร์
--- --- ---
Tuesday ---
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33101 คณิตศาสตร์
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.3/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.4/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
-X-
ม.6/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33101 คณิตศาสตร์
--- --- ---
Wednesday ---
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33101 คณิตศาสตร์
ม.3/3
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.3/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค23101 คณิตศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33101 คณิตศาสตร์
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
---
ม.3/3
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค23101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.4/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
--- --- ---
Friday ---
ม.4/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.4/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
--- -X-
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
--- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
ห้องปฏิบัติการเคมี
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.2/2
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22101 วิทยาศาสตร์
ม.2/3
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22101 วิทยาศาสตร์
ม.6/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30224 เคมี 4
-X-
ม.5/2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
--- ---
Tuesday ---
ม.2/4
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22101 วิทยาศาสตร์
ม.2/3
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22101 วิทยาศาสตร์
ม.6/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
-X-
ม.4/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30231 เคมี 1
--- ---
Wednesday --- ---
ม.4/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30231 เคมี 1
ม.6/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30224 เคมี 4
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.2/2
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22101 วิทยาศาสตร์
ม.6/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30224 เคมี 4
-X-
ม.5/2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
--- --- ---
Friday ---
ม.2/4
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22101 วิทยาศาสตร์
ม.4/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30231 เคมี 1
ม.4/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30231 เคมี 1
-X-
ม.6/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30224 เคมี 4
--- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.3/4
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว23101 วิทยาศาสตร์
ม.5/1, ม.5/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30213 ฟิสิกส์ 3
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.4/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30211 ฟิสิกส์ 1
ม.3/5
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว23101 วิทยาศาสตร์
ม.6/3
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว30204 ฟิสิกส์ 4
-X-
ม.6/1
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว30204 ฟิสิกส์ 4
--- --- ---
Wednesday ---
ม.2/5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22101 วิทยาศาสตร์
ม.6/1
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว30204 ฟิสิกส์ 4
ม.6/3
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว30204 ฟิสิกส์ 4
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.4/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30211 ฟิสิกส์ 1
ม.4/1 EIS
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30211 ฟิสิกส์ 1
-X-
ม.3/4
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว23101 วิทยาศาสตร์
--- --- ---
Friday ---
ม.4/1 EIS
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30211 ฟิสิกส์ 1
ม.5/1, ม.5/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30213 ฟิสิกส์ 3
ม.3/5
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว23101 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.2/5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22101 วิทยาศาสตร์
--- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.3/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว23101 วิทยาศาสตร์
ม.1/5
3-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21101 วิทยาศาสตร์
ม.3/1
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว23101 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.1/3
3-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21101 วิทยาศาสตร์
--- --- ---
Tuesday ---
ม.1/5
3-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21101 วิทยาศาสตร์
ม.5/1, ม.5/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
-X-
ม.1/4
3-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21101 วิทยาศาสตร์
--- ---
Wednesday ---
ม.1/4
3-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21101 วิทยาศาสตร์
ม.1/2
3-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21101 วิทยาศาสตร์
ม.3/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว23101 วิทยาศาสตร์
ม.3/3
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว23101 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.5/1, ม.5/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
--- --- ---
Thursday ---
ม.1/3
3-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21101 วิทยาศาสตร์
ม.3/1
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว23101 วิทยาศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Friday ---
ม.3/3
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว23101 วิทยาศาสตร์
ม.1/2
3-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21101 วิทยาศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.4/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.6/1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30244 ชีววิทยา 4
ม.4/2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X- ---
ม.1/1 EIS
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว21101 วิทยาศาสตร์
--- ---
Tuesday ---
ม.4/1 EIS
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.4/2
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
--- -X- ---
ม.6/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30244 ชีววิทยา 4
--- ---
Wednesday ---
ม.5/1, ม.5/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
ม.4/1 EIS
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.5/1, ม.5/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30252 ชีววิทยา 2
ม.6/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30244 ชีววิทยา 4
-X-
ม.4/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
--- --- ---
Friday ---
ม.6/1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30244 ชีววิทยา 4
ม.1/1 EIS
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว21101 วิทยาศาสตร์
-X- ---
ม.5/1, ม.5/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30252 ชีววิทยา 2
--- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
ห้องภูมิปัญญาไทย
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.4/1 EIS
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส31101 สังคมศึกษา
ม.1/5
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21103 ประวัติศาสตร์
ม.3/4
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส23103 ประวัติศาสตร์
ม.1/2
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21103 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.4/3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส31101 สังคมศึกษา
ม.3/2
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส23103 ประวัติศาสตร์
--- ---
Tuesday --- --- --- ---
ม.2/2
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส22103 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.3/3
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส23103 ประวัติศาสตร์
ม.4/2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส31101 สังคมศึกษา
--- ---
Wednesday ---
ม.4/3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส31101 สังคมศึกษา
ม.1/3
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21103 ประวัติศาสตร์
ม.2/1
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส22103 ประวัติศาสตร์
ม.3/5
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส23103 ประวัติศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.4/2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส31101 สังคมศึกษา
ม.1/4
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21103 ประวัติศาสตร์
ม.2/4
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส22103 ประวัติศาสตร์
ม.1/1 EIS
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21103 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.2/5
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส22103 ประวัติศาสตร์
--- --- ---
Friday --- ---
ม.2/3
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส22103 ประวัติศาสตร์
---
ม.3/1
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส23103 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.4/1 EIS
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส31101 สังคมศึกษา
--- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
ห้องศิลปะ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- ---
ม.6/1
6-ครูรัตนชัย จุลราช
ศ33101 ทัศนศิลป์ศึกษา
ม.1/4
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ศ21101 ศิลปะ
-X-
ม.2/4
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ22101 ศิลปะ
--- ---
Tuesday ---
ม.6/3
6-ครูรัตนชัย จุลราช
ศ33101 ทัศนศิลป์ศึกษา
ม.4/1 EIS
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ30205 สังคีตนิยม
ม.1/3
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ศ21101 ศิลปะ
-X-
ม.1/1 EIS
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ศ21101 ศิลปะ
--- ---
Wednesday ---
ม.1/5
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ศ21101 ศิลปะ
ม.2/3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ22101 ศิลปะ
-X-
ม.4/3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ30205 สังคีตนิยม
--- --- ---
Thursday ---
ม.1/2
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ศ21101 ศิลปะ
ม.2/5
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ22101 ศิลปะ
-X- --- --- --- ---
Friday --- ---
ม.6/2
6-ครูรัตนชัย จุลราช
ศ33101 ทัศนศิลป์ศึกษา
ม.2/1
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ22101 ศิลปะ
-X-
ม.2/2
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ22101 ศิลปะ
--- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
ห้องสังคมศึกษา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday ---
ม.6/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33101 สังคมศึกษา
ม.3/1
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
ม.5/2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส32101 สังคมศึกษา
ม.3/3
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
-X-
ม.6/2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33101 สังคมศึกษา
ม.6/1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33101 สังคมศึกษา
--- ---
Tuesday ---
ม.3/5
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/4
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/1
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/2
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
-X-
ม.5/1, ม.5/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส32101 สังคมศึกษา
ม.6/1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33101 สังคมศึกษา
--- ---
Wednesday ---
ม.3/5
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
ม.5/2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส32101 สังคมศึกษา
ม.5/1, ม.5/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส32101 สังคมศึกษา
ม.3/4
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.3/1
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/4
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/3
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/2
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
-X-
ม.6/2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33101 สังคมศึกษา
--- --- ---
Friday ---
ม.3/2
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/5
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
ม.6/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33101 สังคมศึกษา
ม.3/3
4- ครูสุนทร ขันศรี
ส23101 สังคมศึกษา
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
หอประชุมโรงเรียน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.30
Monday --- ---
ม.6/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
--- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- ---
ม.6/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง33101 การงานอาชีพ
--- ---
Wednesday --- ---
ม.6/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
--- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- ---
ม.6/1
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง33101 การงานอาชีพ
ม.6/3
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง33101 การงานอาชีพ
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.5 on 5/20/19 2:22 PM

back to the top