Institution name: ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
Comments: PLC everyday at 16.00 - 16.30

Table of contents

 

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
Computer Laboratory 1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday --- --- --- --- --- -X-
ม.5/2
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
--- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X-
ม.5/1
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
--- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X-
ม.5/3
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
--- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
Computer Laboratory 2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
Computer Laboratory 3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday ---
ม.1/1
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
ม.2/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
-X-
ม.4/1, ม.4/3
7-ครูธนกฤต สันทา
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
--- ---
Tuesday ---
ม.5/1
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
ม.5/3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
--- --- -X-
ม.2/4
7-ครูธนกฤต สันทา
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
--- ---
Wednesday ---
ม.1/3
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
ม.2/3
7-ครูธนกฤต สันทา
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
-X-
ม.5/2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
--- --- ---
Thursday ---
ม.1/2
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
-X-
ม.2/1
7-ครูธนกฤต สันทา
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
--- ---
Friday --- --- ---
ม.2/5
7-ครูธนกฤต สันทา
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
Computer Laboratory 4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday --- ---
ม.3/2
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
--- -X-
ม.2/1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ22102 สุขศึกษา
ม.5/1
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส32104 ประวัติศาสตร์
--- ---
Tuesday ---
ม.6/2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33104 ประวัติศาสตร์
ม.3/1
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.3/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ23102 สุขศึกษา
-X-
ม.3/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ23102 สุขศึกษา
ม.6/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33104 ประวัติศาสตร์
--- ---
Wednesday --- ---
ม.3/3
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.3/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ23102 สุขศึกษา
-X-
ม.3/1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ23102 สุขศึกษา
--- --- ---
Thursday ---
ม.5/3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.3/4
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.2/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ22102 สุขศึกษา
-X-
ม.2/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ22102 สุขศึกษา
ม.6/1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส33104 ประวัติศาสตร์
--- ---
Friday ---
ม.5/2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.2/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ22102 สุขศึกษา
ม.2/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ22102 สุขศึกษา
ม.3/5
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ23102 สุขศึกษา
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
Computer Laboratory 5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday ---
ม.1/3
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
ม.5/1
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
---
ม.4/1, ม.4/3
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี
-X-
ม.1/4
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
--- ---
Tuesday ---
ม.1/5
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
ม.4/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
---
ม.5/3
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
-X-
ม.6/1
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4/1, ม.4/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
--- ---
Wednesday ---
ม.6/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
--- ---
ม.1/1
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
-X-
ม.1/4
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
--- --- ---
Thursday ---
ม.4/2
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ง30251 การพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
ม.5/2
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1/2
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
-X-
ม.1/5
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
--- ---
Friday ---
ม.3/5
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.6/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4/2
7-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
English Room
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- ---
ม.3/3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
-X- --- --- --- ---
Wednesday ---
ม.3/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
--- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X-
ม.6/2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
--- ---
Friday ---
ม.3/4
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
--- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday ---
ม.6/2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
---
ม.6/1
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
--- -X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.5/2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
--- --- --- -X- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X-
ม.6/3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
--- --- ---
Thursday ---
ม.3/2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
--- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- ---
ม.3/1
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday --- ---
ม.6/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
--- -X-
ม.4/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
--- ---
Tuesday --- --- ---
ม.5/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
-X- --- --- --- ---
Wednesday --- --- ---
ม.6/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
-X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X-
ม.4/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
--- ---
Friday --- ---
ม.5/2
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
--- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
ห้องคณิตศาสตร์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday ---
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.5/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค32102 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.5/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค32102 คณิตศาสตร์
--- --- ---
Tuesday --- ---
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.5/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.6/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33102 คณิตศาสตร์
--- --- ---
Wednesday ---
ม.5/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
---
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.6/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค33102 คณิตศาสตร์
---
ม.4/1, ม.4/3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ค31102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
--- --- ---
Friday ---
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
---
ม.4/1, ม.4/3
2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์
ค31102 คณิตศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
ห้องปฏิบัติการเคมี
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday --- ---
ม.3/5
3-ครูวิริยา อุประ
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.3/4
3-ครูวิริยา อุประ
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.3/3
3-ครูวิริยา อุประ
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.6/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30225 เคมี 5
--- ---
Tuesday ---
ม.6/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30225 เคมี 5
ม.4/1, ม.4/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
--- -X-
ม.5/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30223 เคมี 3
--- ---
Wednesday ---
ม.4/1, ม.4/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30232 เคมี 2
ม.5/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30223 เคมี 3
-X-
ม.3/5
3-ครูวิริยา อุประ
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- --- ---
Thursday ---
ม.6/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30225 เคมี 5
ม.6/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30225 เคมี 5
-X-
ม.3/3
3-ครูวิริยา อุประ
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- ---
Friday ---
ม.6/2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว33102 พลังงาน
ม.3/4
3-ครูวิริยา อุประ
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday ---
ม.6/1
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ม.6/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ม.5/2
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว32102 การเคลื่อนที่และแรง
-X- ---
ม.3/1
3-ครูวิริยา อุประ
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- ---
Tuesday --- ---
ม.5/1
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30203 ฟิสิกส์ 3
ม.5/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30203 ฟิสิกส์ 3
ม.3/2
3-ครูวิริยา อุประ
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.3/1
3-ครูวิริยา อุประ
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- ---
Wednesday ---
ม.5/1
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30203 ฟิสิกส์ 3
ม.3/2
3-ครูวิริยา อุประ
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.4/1, ม.4/3
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว30212 ฟิสิกส์ 2
ม.6/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30205 ฟิสิกส์ 5
-X- --- --- --- ---
Friday ---
ม.5/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30203 ฟิสิกส์ 3
ม.6/1
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30205 ฟิสิกส์ 5
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday ---
ม.1/2
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.2/1
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/3
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.1/1
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- --- ---
Tuesday ---
ม.2/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/5
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.1/3
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- --- ---
Wednesday ---
ม.2/1
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/5
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/4
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
ม.2/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/3
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/4
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.1/3
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- ---
Friday ---
ม.1/1
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.1/2
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว21102 วิทยาศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday ---
ม.4/1, ม.4/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30252 ชีววิทยา 2
---
ม.1/4
7-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.5/1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30243 ชีววิทยา 3
--- --- ---
Tuesday --- --- ---
ม.6/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30245 ชีววิทยา 5
-X-
ม.1/5
7-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- ---
Wednesday --- ---
ม.6/1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30245 ชีววิทยา 5
ม.6/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30245 ชีววิทยา 5
-X-
ม.1/5
7-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- --- ---
Thursday --- ---
ม.5/1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30243 ชีววิทยา 3
ม.5/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30243 ชีววิทยา 3
-X-
ม.6/1
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30245 ชีววิทยา 5
--- --- ---
Friday ---
ม.1/4
7-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.5/3
3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว30243 ชีววิทยา 3
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
ห้องภูมิปัญญาไทย
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday ---
ม.2/3
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส22104 ประวัติศาสตร์
--- ---
ม.1/5
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21104 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.2/2
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.2/4
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส22104 ประวัติศาสตร์
--- ---
Tuesday ---
ม.3/3
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.1/4
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.3/2
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- -X- ---
ม.1/2
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21104 ประวัติศาสตร์
--- ---
Wednesday ---
ม.2/5
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส22104 ประวัติศาสตร์
---
ม.3/1
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- -X-
ม.3/4
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- --- ---
Thursday --- ---
ม.1/1
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.2/1
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส22104 ประวัติศาสตร์
--- -X- ---
ม.3/5
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- ---
Friday ---
ม.1/3
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21104 ประวัติศาสตร์
--- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
ห้องศิลปะ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday --- ---
ม.3/3
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศ23102 ศิลปะ
ม.5/3
ุ6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
-X-
ม.3/4
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศ23102 ศิลปะ
--- ---
Tuesday ---
ม.4/2
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ31102 ศิลปะ
ม.5/2
ุ6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
ม.2/3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ22102 ศิลปะ
-X-
ม.3/5
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศ23102 ศิลปะ
--- ---
Wednesday --- ---
ม.2/1
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ22102 ศิลปะ
ม.4/1, ม.4/3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ31102 ศิลปะ
-X-
ม.5/1
ุ6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
--- --- ---
Thursday ---
ม.2/4
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ22102 ศิลปะ
ม.3/1
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศ23102 ศิลปะ
-X-
ม.2/5
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศ22102 ศิลปะ
--- ---
Friday ---
ม.2/2
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศ22102 ศิลปะ
ม.3/2
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศ23102 ศิลปะ
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
ห้องสังคมศึกษา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
หอประชุมโรงเรียน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2561 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday --- ---
ม.1/4
7-ครูชลธิชา ยาศิริ
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.4/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
ม.6/3
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง33102 โครงงานอาชีพ
-X-
ม.6/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง33102 โครงงานอาชีพ
ม.2/3
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
--- ---
Tuesday --- ---
ม.1/1
7-ครูชลธิชา ยาศิริ
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.4/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
-X-
ม.2/1
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
ม.2/5
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
--- ---
Wednesday --- ---
ม.1/2
7-ครูชลธิชา ยาศิริ
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1/5
7-ครูชลธิชา ยาศิริ
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.4/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
-X-
ม.6/1
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง33102 โครงงานอาชีพ
--- --- ---
Thursday --- --- ---
ม.4/1, ม.4/3
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
ม.1/3
7-ครูชลธิชา ยาศิริ
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-X-
ม.2/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
--- --- ---
Friday --- --- --- ---
ม.2/4
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/4/18 4:22 PM

back to the top