Institution name: ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
Comments: Default comments

Table of contents

 

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.1/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิริยา อุประ
Biology Laboratory
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง21102 การงานอาชีพ
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
-X-
จ20202 Chinese for Communication 2
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิริยา อุประ
Biology Laboratory
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ21102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ21102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21104 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย, 9-ครูจตุพล กำจัดภัย
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.1/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง21102 การงานอาชีพ
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
จ20202 Chinese for Communication 2
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ22102 ศิลปะ
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ21102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
พ21102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
อ21102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21104 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย, 9-ครูจตุพล กำจัดภัย
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิริยา อุประ
Biology Laboratory
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิริยา อุประ
Biology Laboratory
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.1/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 English
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ง21102 การงานอาชีพ
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
จ20202 Chinese for Communication 2
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
อ21102 English
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 English
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21104 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย, 9-ครูจตุพล กำจัดภัย
พ21102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.1/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 English
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
จ20202 Chinese for Communication 2
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 English
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
-X-
อ21102 English
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
พ21104 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย, 9-ครูจตุพล กำจัดภัย
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง21102 การงานอาชีพ
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.1/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
จ20202 Chinese for Communication 2
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21104 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย, 9-ครูจตุพล กำจัดภัย
อ21102 English
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ง21102 การงานอาชีพ
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 English
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ21102 English
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.2/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
อ22102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย, 9-ครูรชต เขตเจริญ
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
พ22102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
พ22104 กรีฑา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
อ22102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
จ20204 Chinese for Communication 4
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
อ22102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย, 9-ครูรชต เขตเจริญ
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.2/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
พ22104 กรีฑา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
-X-
จ20204 Chinese for Communication 4
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ22102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
พ22102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
อ22102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.2/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ22102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
พ22102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ส22102 สังคมศึกษา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
พ22104 กรีฑา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
-X-
อ22102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
จ20204 Chinese for Communication 4
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
อ22102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.2/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ22102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
อ22102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
-X-
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
จ20204 Chinese for Communication 4
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
อ22102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ22102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
พ22104 กรีฑา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.2/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
พ22102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
อ22102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส22102 สังคมศึกษา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
พ22104 กรีฑา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ22102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
-X-
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นารินรักษ์
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
อ22102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
จ20204 Chinese for Communication 4
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.3/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
-X-
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
-X-
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 5
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
6- ครูรัตนชัย จุลราช
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
พ23104 เซปักตะกร้อ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน, 9-ครูจตุพล กำจัดภัย
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.3/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
-X-
พ23104 เซปักตะกร้อ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน, 9-ครูจตุพล กำจัดภัย
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
-X-
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 5
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.3/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
-X-
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
พ23104 เซปักตะกร้อ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน, 9-ครูจตุพล กำจัดภัย
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
-X-
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 5
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.3/4
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 5
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
พ23104 เซปักตะกร้อ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน, 9-ครูจตุพล กำจัดภัย
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
-X-
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.3/5
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมศาสตร์พระราชา
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 5
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูโยธิน ถาบุตร
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ23102 English
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
พ23104 เซปักตะกร้อ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน, 9-ครูจตุพล กำจัดภัย
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.4/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ31102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค31102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3-ครูสมฤดี แสนเภา, 9-ครูฝึกประสบการณ์ (ฟิสิกส์)
Physics Laboratory
ศ31102 ดนตรีศึกษา
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Physics Laboratory
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
-X-
ค31102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
-X-
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Physics Laboratory
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
อ30202 Supplemental English 2
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ31102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
-X-
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 4
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3-ครูสมฤดี แสนเภา, 9-ครูฝึกประสบการณ์ (ฟิสิกส์)
Physics Laboratory
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.4/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ง30251 การพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 4
-X-
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว31106 ดวงดาวและโลกของเรา
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 4
ศ31102 ดนตรีศึกษา
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
จ30202 Chinese for Career 2
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
Computer Laboratory 5
อ30202 Supplemental English 2
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
Computer Laboratory 4
อ31102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ห้องคณิตศาสตร์
-X-
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ31102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
จ30202 Chinese for Career 2
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
พ30202 ฟุตซอล
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
-X-
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ห้องคณิตศาสตร์
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.4/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 4
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค31102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3-ครูสมฤดี แสนเภา, 9-ครูฝึกประสบการณ์ (ฟิสิกส์)
Physics Laboratory
-X-
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3-ครูสมฤดี แสนเภา, 9-ครูฝึกประสบการณ์ (ฟิสิกส์)
Physics Laboratory
-X-
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ศ31102 ดนตรีศึกษา
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
-X-
อ31102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
อ31102 English
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Physics Laboratory
ค31102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Physics Laboratory
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30202 Supplemental English 2
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
Computer Laboratory 4
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.4
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.5/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
-X-
อ32102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3-ครูสมฤดี แสนเภา, 9-ครูฝึกประสบการณ์ (ฟิสิกส์)
Physics Laboratory
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
อ30204 Supplemental English 4
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
-X-
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ32102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
-X-
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3-ครูสมฤดี แสนเภา, 9-ครูฝึกประสบการณ์ (ฟิสิกส์)
Physics Laboratory
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
พ30204 แฮนด์บอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.5/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
อ30222 English Skill Development
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย, 9-ครูรชต เขตเจริญ
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
Computer Laboratory 5
-X-
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ30222 English Skill Development
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
-X-
อ32102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
พ30204 แฮนด์บอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ว32102 การเคลื่อนที่และแรง
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
-X-
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 4
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
จ30204 Chinese for Career 4
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
-X-
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
จ30204 Chinese for Career 4
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ32102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ30204 Supplemental English 4
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.5/3
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3-ครูสมฤดี แสนเภา, 9-ครูฝึกประสบการณ์ (ฟิสิกส์)
Physics Laboratory
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูชลธิชา ยาศิริ
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
-X-
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ32102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3-ครูสมฤดี แสนเภา, 9-ครูฝึกประสบการณ์ (ฟิสิกส์)
Physics Laboratory
อ32102 English
8-ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูภูริทัตต์ แสนอุบล
Computer Laboratory 5
-X-
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
-X-
พ30204 แฮนด์บอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
อ30204 Supplemental English 4
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ม.5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.6/1
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ33102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
พ30206 ฟุตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ศ33102 ทัศนศิลป์ศึกษา
6- ครูรัตนชัย จุลราช
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
อ33102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
อ30206 Supplemental English 6
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
Computer Laboratory 4
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 3 มกราคม 2561
ม.6/2
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
-X-
พ30206 ฟุตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Tuesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ33102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Wednesday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ33102 English
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
จ30206 Chinese for Career 6
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
Computer Laboratory 5
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Thursday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ศ33102 ทัศนศิลป์ศึกษา
6- ครูรัตนชัย จุลราช
-X-
จ30206 Chinese for Career 6
8-ครูภัทรสุดา กลยนีย์
Computer Laboratory 5
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Friday
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room
ว33102 พลังงาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
อ30206 Supplemental English 6
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
7-ครูรัฐญา แสนสามารถ
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Timetable generated with FET 5.35.1 on 1/26/18 2:16 PM

back to the top