Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2017 Ver.2 (Begin: May 16,2017)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ 1-ครูประภาพร อุปโคตร 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ 2- ครูวรางคณา มณีนพ 2-ครูจงกล ศรีสำราญ 2-ครูดรุณี ภูพันนา 2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว 2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์ 2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ 3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา 3-ครูปัญจารา ซาหิน 3-ครูวิริยา อุประ 3-ครูสมฤดี แสนเภา 4- ครูสุนทร ขันศรี 4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม 4-ครูบัญญัติ ผิวงาม 4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน 4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์ 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย 5- รองฯชาตรี ยาศิริ 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ 5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย 6- รองฯกรกช จันตะเสน 6- ครูธนา วิไลวงษ์ 6- ครูรัตนชัย จุลราช 6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี 7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต 7-ครูธนกฤต สันทา 7-ครูพายัพ ซาหิน 7-ครูพิชิต สุจริต 7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร 7-ครูโยธิน ถาบุตร 8- Mrs.Patthicha 8-Miss Patharasuda 8-Miss Supattra 8-Mrs.Duangduen 8-Mrs.Prathumporn 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร 9-ครูอินธุอร สงกาผัน 9-ครูรชต เขตเจริญ 9-ครูศราวุธ ภักดี 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน 9-ครูศศิธร ยืนนาน
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
ม.1/2
ท21101 ภาษาไทย
---
ม.2/2
ท22101 ภาษาไทย
---
ม.5/3
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.1/1
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/4
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.4/1
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ม.3/1
ค23101 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.4/3
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
Biology Laboratory
ม.2/3
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
ม.1/5
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
ม.6/1
ว30204 ฟิสิกส์ 4 (Sci.Phy)
Physics Laboratory
ม.3/2
ส23101 สังคมศึกษา
--- ---
ม.3/4
ส23103 ประวัติศาสตร์
Computer Laboratory 4
ม.1/3
ส21101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
--- --- --- --- --- ---
ม.3/5
ศ23101 ศิลปะ
ม.5/1
ศ32101 นาฏศิลป์
--- --- ---
ม.2/1
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
Computer Laboratory 3
ม.4/2
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)
Computer Laboratory 5
--- ---
ม.2/5
จ20203 Chinese for Communication 3
English Room
ม.2/4
อ22101 English
8-Mrs.Duangduen, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.6/2
อ30205 Supplemental English 5
8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.5/2
อ30203 Supplemental English 3
--- ---
8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.5/2
อ30203 Supplemental English 3
8-Mrs.Duangduen, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.6/2
อ30205 Supplemental English 5
--- --- --- ---
09.30 - 10.20 ---
ม.4/3
ท31101 ภาษาไทย
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23101 ภาษาไทย
--- ---
ม.1/2
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.5/1
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.2/2
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค23101 คณิตศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/1
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
--- ---
ม.2/5
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
Biology Laboratory
--- --- --- --- ---
ม.4/1
ส31101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
--- ---
ม.1/1
พ21101 สุขศึกษา
---
ม.4/2
ศ31101 ดนตรี
---
ม.1/4
ง21102 Information Technology (C4)
Computer Laboratory 4
---
ม.6/2
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ม.1/3
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
Computer Laboratory 3
--- ---
ม.3/4
อ23101 English
ม.2/3
จ20203 Chinese for Communication 3
English Room
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/1
อ22101 English
Computer Laboratory 5
ม.5/3
อ32101 English
ม.5/2
อ30241 English for Communication
---
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/1
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/1
อ22101 English
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- ---
10.20 - 11.10
ม.1/1
ท21101 ภาษาไทย
ม.6/1
ท33101 ภาษาไทย
--- ---
ม.5/2
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.1/2
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/3
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.3/2
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
--- ---
ม.4/2
ว31105 สารและสมบัติของสาร (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
ม.4/1
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
Biology Laboratory
--- ---
ม.5/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
Physics Laboratory
ม.3/4
ส23101 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22101 สังคมศึกษา
---
ม.2/1
ส22101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.5/1
พ30203 Volleyball (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.4/3
พ30201 Badminton (Sport)
ม.2/5
พ22101 สุขศึกษา
Computer Laboratory 5
--- --- --- ---
ม.3/5
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
Computer Laboratory 3
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.2/4
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
---
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.6/2
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/3
อ23101 English
English Room
---
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/2
อ22101 English
ม.1/5
อ21101 English
---
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.2/4
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/2
อ22101 English
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/3
อ23101 English
English Room
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.5/1
พ30203 Volleyball (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.4/3
พ30201 Badminton (Sport)
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.6/2
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
11.10 - 12.00
ม.1/5
ท21101 ภาษาไทย
ม.5/3
ท32101 ภาษาไทย
Computer Laboratory 4
---
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
ม.6/1
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.1/3
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
--- --- ---
ม.3/4
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.4/3
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
Physics Laboratory
ม.2/1
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
--- --- ---
ม.2/2
ส22101 สังคมศึกษา
ม.1/1
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.5/2
ส32101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
ม.1/4
ส21101 สังคมศึกษา
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.1/2
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/1
พ23103 Volleyball (Sport)
ม.5/1
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- ---
ม.2/3
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/2
อ23101 English
English Room
---
ม.2/5
อ22101 English
--- --- --- ---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/2
อ23101 English
English Room
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.1/2
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/1
พ23103 Volleyball (Sport)
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50 ---
ม.4/1
ท31101 ภาษาไทย
Computer Laboratory 4
ม.2/1
ท22101 ภาษาไทย
ม.3/5
ท23101 ภาษาไทย
ม.6/2
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
---
ม.1/1
ค21101 คณิตศาสตร์
--- --- ---
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/3
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
--- --- ---
ม.1/4
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
--- ---
ม.2/4
ส22101 สังคมศึกษา
ม.6/1
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
---
ม.1/2
ส21101 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส31101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.2/5
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
---
ม.1/5
พ21101 สุขศึกษา
ม.3/2
ศ23101 ศิลปะ
ม.2/2
ศ22101 ศิลปะ
--- ---
ม.4/3
ง31101 Information Technology (C1)
Computer Laboratory 1
ม.5/2
ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (C5)
Computer Laboratory 5
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.2/3
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ม.5/3
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)
Computer Laboratory 3
---
ม.3/4
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/1
อ23101 English
ม.1/3
จ20201 Chinese for Communication 1
English Room
--- ---
8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.5/1
อ30203 Supplemental English 3
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.2/3
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/3
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.5/1
อ30203 Supplemental English 3
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/1
อ23101 English
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.2/5
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
--- --- ---
13.50 - 14.40
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
ม.4/2
ท31101 ภาษาไทย
Computer Laboratory 4
ม.2/5
ท22101 ภาษาไทย
ม.3/1
ท23101 ภาษาไทย
--- --- ---
ม.5/3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.2/1
ค22101 คณิตศาสตร์
--- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
ส33103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.6/1
ส33101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
---
ม.3/5
ส23101 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.1/5
พ21103 Table Tennis (Sport)
---
ม.1/2
พ21101 สุขศึกษา
ม.1/1
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
---
ม.5/1
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)
Computer Laboratory 3
---
ม.4/1
อ30201 Supplemental English 1
ม.2/4
จ20203 Chinese for Communication 3
English Room
--- --- --- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.1/5
พ21103 Table Tennis (Sport)
--- ---
14.40 - 15.30
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
--- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
ม.1/5
ท21101 ภาษาไทย
---
ม.2/2
ท22101 ภาษาไทย
---
ม.4/3
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.1/3
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/5
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.3/5
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/1
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23101 คณิตศาสตร์
---
ม.5/3
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
---
ม.2/4
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
Biology Laboratory
---
ม.6/1
ว30204 ฟิสิกส์ 4 (Sci.Phy)
Physics Laboratory
ม.3/2
ส23101 สังคมศึกษา
--- ---
ม.3/1
ส23103 ประวัติศาสตร์
Computer Laboratory 4
ม.1/2
ส21101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
ม.5/1
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
--- --- --- --- --- ---
ม.1/4
ศ21101 ศิลปะ
--- --- ---
ม.2/3
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
Computer Laboratory 3
ม.4/1
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)
Computer Laboratory 5
---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/3
อ23101 English
ม.5/2
จ30203 Chinese for Career 3
ม.6/2
อ33101 English
ม.1/1
อ21101 English
ม.4/2
อ31101 English
English Room
--- --- ---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/3
อ23101 English
--- --- --- ---
09.30 - 10.20 --- --- --- ---
ม.4/2
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
---
ม.1/2
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.3/1
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/3
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23101 คณิตศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/4
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
ม.4/3
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
--- ---
ม.5/1
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
Physics Laboratory
ม.3/3
ส23101 สังคมศึกษา
---
ม.1/3
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.3/2
ส23103 ประวัติศาสตร์
Computer Laboratory 4
ม.1/1
ส21101 สังคมศึกษา
ม.5/2
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
--- ---
ม.5/3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
Computer Laboratory 5
---
ม.2/5
ศ22101 ศิลปะ
ม.6/1
ศ33101 ทัศนศิลป์
ม.4/1
ง31101 Information Technology (C1)
Computer Laboratory 1
ม.6/2
ง30204 คอมพิวเตอร์กราฟิก (C3)
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- ---
ม.2/2
จ20203 Chinese for Communication 3
English Room
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/1
อ22101 English
ม.1/5
อ21101 English
--- ---
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/4
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/1
อ22101 English
--- --- --- --- ---
10.20 - 11.10
ม.1/1
ท21101 ภาษาไทย
ม.6/1
ท33101 ภาษาไทย
Computer Laboratory 4
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
---
ม.5/1
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.2/1
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/4
ค21101 คณิตศาสตร์
--- --- ---
ม.5/3
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
Biology Laboratory
---
ม.1/3
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
Physics Laboratory
--- --- --- --- --- ---
ม.3/5
ส23101 สังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.5/2
พ30203 Volleyball (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.3/3
พ23101 สุขศึกษา
ม.2/2
พ22101 สุขศึกษา
Computer Laboratory 5
ม.3/1
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
---
ม.1/5
ศ21101 ศิลปะ
---
ม.6/2
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ม.1/2
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
Computer Laboratory 3
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.4/2
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ม.3/2
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
--- ---
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/3
อ22101 English
English Room
--- --- ---
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/3
อ22101 English
English Room
---
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.3/3
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.5/2
พ30203 Volleyball (Sport)
---
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.4/2
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
11.10 - 12.00
ม.1/4
ท21101 ภาษาไทย
ม.4/3
ท31101 ภาษาไทย
Computer Laboratory 4
ม.2/3
ท22101 ภาษาไทย
ม.3/5
ท23101 ภาษาไทย
---
ม.1/1
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
---
ม.6/1
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.2/5
ค22101 คณิตศาสตร์
---
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/1
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
--- --- --- --- --- ---
ม.5/1
ส32101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.2/4
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/3
พ23103 Volleyball (Sport)
ม.4/1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- ---
ม.2/2
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
Computer Laboratory 3
ม.3/4
อ23101 English
ม.2/1
จ20203 Chinese for Communication 3
English Room
---
ม.5/2
อ32101 English
ม.1/2
อ21101 English
---
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/1
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.2/4
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
---
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/3
พ23103 Volleyball (Sport)
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50 ---
ม.4/1
ท31101 ภาษาไทย
---
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
---
ม.2/2
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/5
ค21101 คณิตศาสตร์
---
ม.4/3
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
ม.5/1
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
--- ---
ม.1/1
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
Physics Laboratory
--- ---
ม.2/4
ส22101 สังคมศึกษา
ม.2/1
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
--- ---
ม.4/2
ส31101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.2/3
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
---
ม.6/1
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
Computer Laboratory 5
--- ---
ม.1/2
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
---
ม.1/3
ง21102 Information Technology (C4)
Computer Laboratory 4
ม.3/1
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
Computer Laboratory 3
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.2/5
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
---
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.5/2
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ม.3/3
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
---
ม.6/2
จ30205 Chinese for Career 5
---
ม.5/3
อ32101 English
ม.1/4
อ21101 English
English Room
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.2/5
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
--- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.2/3
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
--- ---
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.5/2
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
13.50 - 14.40
ม.1/2
ท21101 ภาษาไทย
ม.6/2
ท33101 ภาษาไทย
ม.2/1
ท22101 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23101 ภาษาไทย
--- --- --- ---
ม.2/4
ค22101 คณิตศาสตร์
--- --- --- --- ---
ม.2/3
ส22101 สังคมศึกษา
ม.6/1
ส33103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.5/3
ส32101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
ม.1/5
ส21101 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.2/2
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
---
ม.4/3
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
Computer Laboratory 5
---
ม.4/1
ศ31101 ดนตรี
ม.3/4
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
--- --- ---
ม.1/4
จ20201 Chinese for Communication 1
English Room
--- --- --- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.2/2
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
--- ---
14.40 - 15.30
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
--- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
---
ม.2/2
ท22101 ภาษาไทย
--- ---
ม.2/3
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/4
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.5/1
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.2/5
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
---
ม.4/3
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
ม.6/1
ว30244 ชีววิทยา 4 (Sci.Bio)
Biology Laboratory
ม.2/1
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
ม.1/2
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
Physics Laboratory
---
ม.3/3
ส23101 สังคมศึกษา
---
ม.2/4
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.5/3
ส32101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
ม.1/1
ส21101 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23101 สังคมศึกษา
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- ---
ม.3/4
ศ23101 ศิลปะ
--- --- --- ---
ม.1/5
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
Computer Laboratory 3
--- ---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/1
อ23101 English
English Room
ม.4/2
จ30201 Chinese for Career 1
ม.6/2
อ33101 English
Computer Laboratory 5
ม.5/2
อ32101 English
ม.4/1
อ31101 English
--- --- ---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/1
อ23101 English
English Room
--- --- --- ---
09.30 - 10.20 --- ---
ม.2/5
ท22101 ภาษาไทย
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
ม.5/3
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.1/4
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
---
ม.3/5
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/2
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.4/1
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
Physics Laboratory
---
ม.1/5
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
---
ม.3/1
ส23101 สังคมศึกษา
--- --- ---
ม.1/3
ส21101 สังคมศึกษา
ม.4/3
ส31101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
--- ---
ม.6/2
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
Computer Laboratory 5
---
ม.2/3
ศ22101 ศิลปะ
ม.5/2
ศ32101 นาฏศิลป์
ม.1/1
ง21102 Information Technology (C4)
Computer Laboratory 4
ม.4/2
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ (C3)
Computer Laboratory 3
--- --- --- ---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/2
อ23101 English
--- ---
ม.5/1
อ32101 English
ม.1/2
อ21101 English
English Room
--- --- ---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/2
อ23101 English
--- --- --- ---
10.20 - 11.10 --- --- ---
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
ม.4/1
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
---
ม.1/5
ค21101 คณิตศาสตร์
---
ม.2/4
ค22101 คณิตศาสตร์
---
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/3
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
---
ม.5/1
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
Biology Laboratory
---
ม.1/4
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
ม.5/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
Physics Laboratory
---
ม.2/5
ส22101 สังคมศึกษา
---
ม.6/1
ส33101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
---
ม.4/3
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
Computer Laboratory 5
---
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/1
พ23101 สุขศึกษา
ม.1/3
พ21101 สุขศึกษา
ม.3/2
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ม.3/5
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ม.1/2
ศ21101 ศิลปะ
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.2/1
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
---
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.5/2
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
--- ---
ม.6/2
จ30205 Chinese for Career 5
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/2
อ22101 English
English Room
--- ---
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.2/1
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/3
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/2
อ22101 English
English Room
--- --- ---
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/1
พ23101 สุขศึกษา
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.5/2
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
11.10 - 12.00
ม.1/4
ท21101 ภาษาไทย
ม.6/2
ท33101 ภาษาไทย
Computer Laboratory 4
ม.2/3
ท22101 ภาษาไทย
---
ม.6/1
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
---
ม.1/1
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.3/1
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
---
ม.3/3
ค23101 คณิตศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/2
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
ม.4/1
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
--- --- --- ---
ม.2/5
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
---
ม.1/5
ส21101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
--- ---
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.3/4
พ23101 สุขศึกษา
--- --- --- --- --- ---
ม.2/2
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ม.3/5
อ23101 English
English Room
---
ม.2/4
อ22101 English
Computer Laboratory 5
ม.1/3
อ21101 English
ม.4/3
อ31101 English
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/2
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
--- ---
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.3/4
พ23101 สุขศึกษา
--- ---
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/2
ท21101 ภาษาไทย
ม.5/1
ท32101 ภาษาไทย
---
ม.3/1
ท23101 ภาษาไทย
---
ม.2/1
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/3
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.6/1
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23101 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.4/1
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
Biology Laboratory
--- --- ---
ม.3/4
ส23101 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22101 สังคมศึกษา
ม.1/5
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.6/2
ส33101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
---
ม.5/2
ส32103 ประวัติศาสตร์
Computer Laboratory 4
---
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/2
พ23101 สุขศึกษา
ม.2/4
พ22101 สุขศึกษา
Computer Laboratory 5
ม.3/3
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ม.4/3
ศ31101 ดนตรี
--- --- --- --- ---
ม.1/4
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
Computer Laboratory 3
---
ม.2/5
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ม.4/2
อ30201 Supplemental English 1
--- ---
ม.1/1
อ21101 English
English Room
8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.5/3
อ30203 Supplemental English 3
--- ---
8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.5/3
อ30203 Supplemental English 3
--- --- ---
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/2
พ23101 สุขศึกษา
---
13.50 - 14.40
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)
วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)
วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)
วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)
วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)
วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)
วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)
วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)
วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)
วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)
วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)
วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)
14.40 - 15.30
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
--- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h
u
r
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- ---
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
---
ม.4/3
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.1/5
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/2
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/1
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23101 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.5/3
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
Biology Laboratory
ม.2/2
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
ม.5/2
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
ม.5/1
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
Physics Laboratory
ม.3/1
ส23101 สังคมศึกษา
---
ม.2/3
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.3/5
ส23103 ประวัติศาสตร์
Computer Laboratory 4
ม.1/4
ส21101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
--- --- --- --- --- ---
ม.6/2
ศ33101 ทัศนศิลป์
ม.1/3
ศ21101 ศิลปะ
--- --- ---
ม.2/5
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
Computer Laboratory 3
--- ---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/2
อ23101 English
ม.4/2
จ30201 Chinese for Career 1
ม.6/1
อ33101 English
Computer Laboratory 5
ม.1/1
อ21101 English
ม.4/1
อ31101 English
English Room
--- --- ---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/2
อ23101 English
--- --- --- ---
09.30 - 10.20
ม.1/5
ท21101 ภาษาไทย
ม.4/2
ท31101 ภาษาไทย
ม.2/5
ท22101 ภาษาไทย
ม.3/5
ท23101 ภาษาไทย
ม.4/1
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.1/4
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/1
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.4/3
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
---
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/2
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
---
ม.6/1
ว30244 ชีววิทยา 4 (Sci.Bio)
Biology Laboratory
--- --- ---
ม.2/2
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.6/2
ส33101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
---
ม.5/3
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
--- ---
ม.2/3
พ22101 สุขศึกษา
Computer Laboratory 5
---
ม.2/1
ศ22101 ศิลปะ
---
ม.1/2
ง21102 Information Technology (C4)
Computer Laboratory 4
ม.3/3
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
Computer Laboratory 3
--- --- --- ---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/1
อ23101 English
---
ม.2/4
อ22101 English
English Room
--- --- ---
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/2
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/1
อ23101 English
--- --- --- ---
10.20 - 11.10 ---
ม.5/2
ท32101 ภาษาไทย
---
ม.3/1
ท23101 ภาษาไทย
ม.5/1
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
--- --- ---
ม.4/1
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ม.2/4
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.5/3
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
---
ม.2/5
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
Biology Laboratory
ม.1/3
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
Physics Laboratory
---
ม.3/4
ส23101 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22101 สังคมศึกษา
ม.6/2
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
---
ม.1/1
ส21101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.6/1
พ30205 Petanque (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.4/2
พ30201 Badminton (Sport)
--- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ม.4/3
อ30201 Supplemental English 1
ม.1/5
จ20201 Chinese for Communication 1
English Room
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/2
อ22101 English
Computer Laboratory 5
---
ม.1/4
อ21101 English
---
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/2
อ22101 English
Computer Laboratory 5
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.6/1
พ30205 Petanque (Sport)
---
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.4/2
พ30201 Badminton (Sport)
---
11.10 - 12.00 --- --- ---
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
---
ม.1/2
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/5
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.6/1
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.2/4
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.3/1
ค23101 คณิตศาสตร์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/4
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
---
ม.1/1
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
Physics Laboratory
---
ม.3/2
ส23101 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22101 สังคมศึกษา
---
ม.2/1
ส22101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
---
ม.5/1
ส32103 ประวัติศาสตร์
Computer Laboratory 4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.6/2
พ30205 Petanque (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.4/1
พ30201 Badminton (Sport)
ม.4/2
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
Computer Laboratory 5
--- ---
ม.1/4
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
--- --- --- ---
ม.5/2
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)
Computer Laboratory 3
--- --- ---
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/3
อ22101 English
ม.1/3
อ21101 English
ม.4/3
อ31101 English
English Room
---
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
ม.3/4
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/3
อ22101 English
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.6/2
พ30205 Petanque (Sport)
---
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.4/1
พ30201 Badminton (Sport)
---
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
--- ---
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
--- --- ---
ม.5/1
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
---
ม.3/3
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.4/1
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
Physics Laboratory
ม.6/1
ว30224 เคมี 4 (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
ม.4/3
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
Biology Laboratory
ม.2/3
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
--- --- ---
ม.2/5
ส22101 สังคมศึกษา
--- ---
ม.1/2
ส21101 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส32103 ประวัติศาสตร์
Computer Laboratory 4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.1/4
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/5
พ23103 Volleyball (Sport)
ม.2/1
พ22101 สุขศึกษา
Computer Laboratory 5
ม.3/1
ศ23101 ศิลปะ
--- ---
ม.1/1
ศ21101 ศิลปะ
ม.4/2
ง31101 Information Technology (C1)
Computer Laboratory 1
ม.3/2
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
Computer Laboratory 3
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.2/2
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
---
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.6/2
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ม.2/4
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
--- --- ---
ม.1/5
อ21101 English
English Room
ม.5/2
อ30241 English for Communication
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.2/2
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
--- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.1/4
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/5
พ23103 Volleyball (Sport)
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.6/2
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
13.50 - 14.40
ม.1/4
ท21101 ภาษาไทย
ม.5/1
ท32101 ภาษาไทย
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- ---
ม.5/3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
--- --- --- ---
ม.3/3
ส23101 สังคมศึกษา
ม.2/4
ส22101 สังคมศึกษา
---
ม.5/2
ส32101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
--- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.1/3
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/4
พ23103 Volleyball (Sport)
--- ---
ม.1/5
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
---
ม.2/1
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ม.3/5
อ23101 English
ม.1/2
จ20201 Chinese for Communication 1
English Room
ม.2/5
อ22101 English
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.1/3
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/4
พ23103 Volleyball (Sport)
14.40 - 15.30
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
--- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
F
r
i
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
ม.1/1
ท21101 ภาษาไทย
---
ม.2/3
ท22101 ภาษาไทย
---
ม.6/2
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.2/2
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/3
ค21101 คณิตศาสตร์
---
ม.2/5
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
---
ม.5/1
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
---
ม.2/4
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
Biology Laboratory
ม.1/2
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
Physics Laboratory
---
ม.3/1
ส23101 สังคมศึกษา
---
ม.1/4
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.3/3
ส23103 ประวัติศาสตร์
Computer Laboratory 4
ม.1/5
ส21101 สังคมศึกษา
ม.4/1
ส31101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
--- --- --- --- --- ---
ม.5/3
ศ32101 นาฏศิลป์
---
ม.3/4
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
Computer Laboratory 3
--- ---
ม.4/3
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)
Computer Laboratory 5
---
ม.3/5
อ23101 English
ม.5/2
จ30203 Chinese for Career 3
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/1
อ22101 English
English Room
8-Mrs.Duangduen, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.6/1
อ30205 Supplemental English 5
ม.4/2
อ31101 English
--- ---
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/1
อ22101 English
English Room
8-Mrs.Duangduen, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.6/1
อ30205 Supplemental English 5
--- --- --- ---
09.30 - 10.20 --- ---
ม.2/1
ท22101 ภาษาไทย
---
ม.4/2
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.2/3
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/5
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.3/2
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/2
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.3/1
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
ม.4/1
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
ม.5/1
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
Biology Laboratory
--- --- --- --- --- ---
ม.1/3
ส21101 สังคมศึกษา
ม.4/3
ส31101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.5/3
พ30203 Volleyball (Sport)
---
ม.5/2
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
Computer Laboratory 5
---
ม.2/4
ศ22101 ศิลปะ
--- ---
ม.1/5
ง21102 Information Technology (C4)
Computer Laboratory 4
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.6/2
ง33101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
--- --- ---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/3
อ23101 English
ม.1/1
จ20201 Chinese for Communication 1
English Room
ม.6/1
อ33101 English
---
ม.1/4
อ21101 English
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.6/2
ง33101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
--- ---
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ม.3/3
อ23101 English
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.5/3
พ30203 Volleyball (Sport)
--- ---
10.20 - 11.10 ---
ม.5/3
ท32101 ภาษาไทย
---
ม.3/2
ท23101 ภาษาไทย
ม.5/2
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
--- ---
ม.3/4
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
--- ---
ม.4/3
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
Physics Laboratory
---
ม.2/2
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
Science Laboratory
---
ม.6/2
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (Sci.Bio)
Biology Laboratory
---
ม.2/5
ส22101 สังคมศึกษา
ม.1/2
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ห้องภูมิปัญญาไทย
ม.5/1
ส32101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
ม.1/4
ส21101 สังคมศึกษา
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.2/1
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.3/5
พ23101 สุขศึกษา
---
ม.3/3
ศ23101 ศิลปะ
--- --- ---
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.6/1
ง33101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ม.1/1
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
Computer Laboratory 3
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.4/2
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ม.3/1
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
--- ---
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/3
อ22101 English
Computer Laboratory 5
ม.1/3
อ21101 English
English Room
---
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
ม.6/1
ง33101 การงานอาชีพ (Industry)
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
---
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ม.2/3
อ22101 English
Computer Laboratory 5
---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ม.2/1
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.3/5
พ23101 สุขศึกษา
---
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ม.4/2
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
11.10 - 12.00 ---
ม.5/2
ท32101 ภาษาไทย
Computer Laboratory 4
--- --- ---
ม.1/5
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
---
ม.5/3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ห้องคณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.6/1
ว30224 เคมี 4 (Sci.Che)
Chemistry Laboratory
--- --- --- --- ---
ม.2/1
ส22101 สังคมศึกษา
ห้องสังคมศึกษา
---
ม.4/1
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
Computer Laboratory 5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.1/1
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/2
พ23103 Volleyball (Sport)
ม.1/4
พ21101 สุขศึกษา
---
ม.1/3
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
--- --- --- ---
ม.2/4
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
Computer Laboratory 3
ม.3/4
อ23101 English
English Room
---
ม.2/5
อ22101 English
ม.5/1
อ32101 English
ม.1/2
อ21101 English
--- --- --- --- ---
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ม.1/1
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ม.3/2
พ23103 Volleyball (Sport)
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
--- --- --- --- --- --- --- ---
13.50 - 14.40
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
--- --- --- --- --- --- --- ---
14.40 - 15.30
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
--- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM