Institution name: Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2017 Ver.2 (Begin: May 16,2017)
Comments: Default comments
Teacher has a single gap
Teacher has a border gap
Teacher has a big gap
Teacher must come earlier
Teacher must come much earlier
Teacher must stay longer
Teacher must stay much longer
Teacher has a free day
Teacher is not available

 

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2017 Ver.2 (Begin: May 16,2017)
Teachers' Free Periods
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
Monday
Must come earlier:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูวิริยา อุประ
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูพิชิต สุจริต
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come much earlier:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูธนกฤต สันทา
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูโยธิน ถาบุตร
8- Mrs.Patthicha
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must come earlier:
8- Mrs.Patthicha
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Must come much earlier:
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
7-ครูธนกฤต สันทา
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Not available:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Single gap:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
4- ครูสุนทร ขันศรี
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
9-ครูศราวุธ ภักดี
Border gap:
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Must come earlier:
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
7-ครูธนกฤต สันทา
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must come much earlier:
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
7-ครูโยธิน ถาบุตร
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
Not available:
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Single gap:
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Border gap:
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
3-ครูวิริยา อุประ
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
6- ครูธนา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
7-ครูพิชิต สุจริต
8-Miss Patharasuda
8-Mrs.Prathumporn
Big gap:
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Must come earlier:
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Must come much earlier:
6- รองฯกรกช จันตะเสน
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
Border gap:
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
8-Mrs.Duangduen
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
Big gap:
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
3-ครูวิริยา อุประ
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
6- ครูธนา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูพิชิต สุจริต
8-Miss Patharasuda
8-Mrs.Prathumporn
Must come much earlier:
6- รองฯกรกช จันตะเสน
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
Not available:
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
---
Border gap:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
6- ครูรัตนชัย จุลราช
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
Big gap:
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
8-Mrs.Duangduen
Must stay much longer:
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Not available:
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
8-Miss Supattra
Single gap:
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Border gap:
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Must stay longer:
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
Must stay much longer:
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Not available:
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
Must stay longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
Must stay much longer:
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must stay longer:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูวิริยา อุประ
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูธนกฤต สันทา
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูพิชิต สุจริต
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
7-ครูโยธิน ถาบุตร
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
Must stay much longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Tuesday
Must come earlier:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูพิชิต สุจริต
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come much earlier:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูวิริยา อุประ
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูธนกฤต สันทา
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูโยธิน ถาบุตร
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must come earlier:
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
6- ครูรัตนชัย จุลราช
7-ครูธนกฤต สันทา
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
Must come much earlier:
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูวิริยา อุประ
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Not available:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Single gap:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
7-ครูพิชิต สุจริต
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Border gap:
8- Mrs.Patthicha
8-Mrs.Prathumporn
Must stay longer:
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come earlier:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูวิริยา อุประ
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูโยธิน ถาบุตร
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must come much earlier:
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
Not available:
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Single gap:
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
8-Miss Patharasuda
8-Mrs.Duangduen
Border gap:
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
7-ครูธนกฤต สันทา
8- Mrs.Patthicha
8-Mrs.Prathumporn
Must come earlier:
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
Must stay much longer:
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come much earlier:
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
Border gap:
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
8-Miss Supattra
Big gap:
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
7-ครูธนกฤต สันทา
Must stay longer:
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
Must stay much longer:
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come much earlier:
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
Not available:
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
---
Border gap:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Big gap:
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูพิชิต สุจริต
Must stay much longer:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
Not available:
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Supattra
Border gap:
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูพิชิต สุจริต
Must stay much longer:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
Not available:
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
Must stay longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must stay much longer:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
Must stay longer:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูวิริยา อุประ
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูธนกฤต สันทา
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูพิชิต สุจริต
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
7-ครูโยธิน ถาบุตร
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
Must stay much longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Wednesday
Must come earlier:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูวิริยา อุประ
4- ครูสุนทร ขันศรี
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
6- ครูรัตนชัย จุลราช
7-ครูพิชิต สุจริต
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come much earlier:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
2- ครูวรางคณา มณีนพ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูธนกฤต สันทา
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
7-ครูโยธิน ถาบุตร
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must come earlier:
2- ครูวรางคณา มณีนพ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูธนกฤต สันทา
Must come much earlier:
3-ครูสมฤดี แสนเภา
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Not available:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Single gap:
2-ครูดรุณี ภูพันนา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
Border gap:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
7-ครูพิชิต สุจริต
Must come earlier:
3-ครูสมฤดี แสนเภา
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must come much earlier:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
7-ครูโยธิน ถาบุตร
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
Not available:
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Single gap:
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
8- Mrs.Patthicha
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
Border gap:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
4- ครูสุนทร ขันศรี
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
9-ครูศราวุธ ภักดี
Big gap:
7-ครูพิชิต สุจริต
Must come earlier:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
7-ครูโยธิน ถาบุตร
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
Must come much earlier:
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
Border gap:
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
3-ครูวิริยา อุประ
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
8-Miss Patharasuda
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
Big gap:
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
3-ครูปัญจารา ซาหิน
4- ครูสุนทร ขันศรี
7-ครูพิชิต สุจริต
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come much earlier:
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
Not available:
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
---
Border gap:
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2- ครูวรางคณา มณีนพ
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูวิริยา อุประ
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูธนกฤต สันทา
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must come earlier:
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
Not available:
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
---
Must stay longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must stay longer:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูวิริยา อุประ
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูธนกฤต สันทา
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูพิชิต สุจริต
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
7-ครูโยธิน ถาบุตร
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
Must stay much longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Thursday
Must come earlier:
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูวิริยา อุประ
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูพิชิต สุจริต
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come much earlier:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูธนกฤต สันทา
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
7-ครูโยธิน ถาบุตร
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must come earlier:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
7-ครูธนกฤต สันทา
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Must come much earlier:
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Not available:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Single gap:
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
4- ครูสุนทร ขันศรี
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
8-Miss Patharasuda
8-Mrs.Prathumporn
Border gap:
6- ครูรัตนชัย จุลราช
7-ครูพิชิต สุจริต
8-Mrs.Duangduen
Must come earlier:
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
Must come much earlier:
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Not available:
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Single gap:
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Border gap:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูสมฤดี แสนเภา
6- ครูรัตนชัย จุลราช
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูพิชิต สุจริต
8-Mrs.Duangduen
Must stay longer:
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come much earlier:
6- รองฯกรกช จันตะเสน
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Border gap:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
2- ครูวรางคณา มณีนพ
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
6- ครูธนา วิไลวงษ์
7-ครูธนกฤต สันทา
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Patharasuda
Big gap:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูสมฤดี แสนเภา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Must stay much longer:
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come much earlier:
6- รองฯกรกช จันตะเสน
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Not available:
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
---
Border gap:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
4- ครูสุนทร ขันศรี
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
6- ครูรัตนชัย จุลราช
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
Big gap:
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
3-ครูวิริยา อุประ
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
6- ครูธนา วิไลวงษ์
7-ครูพิชิต สุจริต
Must stay much longer:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
Not available:
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Single gap:
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Border gap:
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
3-ครูวิริยา อุประ
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
6- ครูธนา วิไลวงษ์
7-ครูพิชิต สุจริต
Must stay much longer:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
Not available:
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
Must stay longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must stay much longer:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
Must stay longer:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูวิริยา อุประ
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูธนกฤต สันทา
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูพิชิต สุจริต
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
7-ครูโยธิน ถาบุตร
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
Must stay much longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Friday
Must come earlier:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูวิริยา อุประ
4- ครูสุนทร ขันศรี
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูธนกฤต สันทา
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come much earlier:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูพิชิต สุจริต
7-ครูโยธิน ถาบุตร
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Free day:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Must come earlier:
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
Must come much earlier:
3-ครูสมฤดี แสนเภา
6- ครูรัตนชัย จุลราช
7-ครูพิชิต สุจริต
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Free day:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Not available:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูโยธิน ถาบุตร
Single gap:
3-ครูปัญจารา ซาหิน
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
8-Mrs.Duangduen
9-ครูรชต เขตเจริญ
Border gap:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
4- ครูสุนทร ขันศรี
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Must come earlier:
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
3-ครูสมฤดี แสนเภา
7-ครูพิชิต สุจริต
7-ครูโยธิน ถาบุตร
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Must come much earlier:
6- ครูรัตนชัย จุลราช
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
Free day:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Not available:
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Single gap:
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
8- Mrs.Patthicha
8-Mrs.Prathumporn
Border gap:
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2-ครูดรุณี ภูพันนา
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูวิริยา อุประ
7-ครูธนกฤต สันทา
8-Miss Patharasuda
Big gap:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
4- ครูสุนทร ขันศรี
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Must stay longer:
9-ครูศราวุธ ภักดี
Must come earlier:
6- ครูรัตนชัย จุลราช
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
Free day:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Border gap:
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
2- ครูวรางคณา มณีนพ
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
6- ครูธนา วิไลวงษ์
7-ครูพายัพ ซาหิน
Big gap:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
2-ครูดรุณี ภูพันนา
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูวิริยา อุประ
4- ครูสุนทร ขันศรี
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7-ครูธนกฤต สันทา
8-Miss Patharasuda
Must stay longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
Must stay much longer:
9-ครูศราวุธ ภักดี
Free day:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Not available:
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
---
Must stay much longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Free day:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Must stay much longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Free day:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Must stay much longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Free day:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Must stay longer:
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
1-ครูประภาพร อุปโคตร
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
2- ครูวรางคณา มณีนพ
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
2-ครูดรุณี ภูพันนา
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
3-ครูปัญจารา ซาหิน
3-ครูวิริยา อุประ
3-ครูสมฤดี แสนเภา
4- ครูสุนทร ขันศรี
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
6- รองฯกรกช จันตะเสน
6- ครูธนา วิไลวงษ์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
7-ครูธนกฤต สันทา
7-ครูพายัพ ซาหิน
7-ครูพิชิต สุจริต
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
7-ครูโยธิน ถาบุตร
8- Mrs.Patthicha
8-Miss Patharasuda
8-Miss Supattra
8-Mrs.Duangduen
8-Mrs.Prathumporn
Must stay much longer:
9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
9-ครูรชต เขตเจริญ
9-ครูศราวุธ ภักดี
9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
9-ครูศศิธร ยืนนาน
Free day:
9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM