Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2017 Ver.2 (Begin: May 16,2017)
ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.6/1 ม.6/2
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
08.40 - 09.30
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องสังคมศึกษา
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
อ22101 English
8-Miss Supattra
จ20203 Chinese for Communication 3
8-Miss Patharasuda
English Room
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 4
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Computer Laboratory 5
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ศ32101 นาฏศิลป์
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
อ30203 Supplemental English 3
8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ว30204 ฟิสิกส์ 4 (Sci.Phy)
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
อ30205 Supplemental English 5
8-Mrs.Duangduen, 9-ครูศราวุธ ภักดี
09.30 - 10.20
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ง21102 Information Technology (C4)
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
อ22101 English
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
Computer Laboratory 5
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
จ20203 Chinese for Communication 3
8-Miss Patharasuda
English Room
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Biology Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องสังคมศึกษา
ศ31101 ดนตรี
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
อ30241 English for Communication
8-Mrs.Prathumporn
อ32101 English
8-Mrs.Duangduen
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (Industry)
7-ครูพายัพ ซาหิน
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
10.20 - 11.10
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 English
8-Mrs.Duangduen
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
อ22101 English
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
English Room
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว31105 สารและสมบัติของสาร (Sci.Che)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
พ30201 Badminton (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
พ30203 Volleyball (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
11.10 - 12.00
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
อ22101 English
8-Miss Supattra
พ23103 Volleyball (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
English Room
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Physics Laboratory
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 4
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
จ20201 Chinese for Communication 1
8-Miss Patharasuda
English Room
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 4
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องสังคมศึกษา
ง31101 Information Technology (C1)
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
อ30203 Supplemental English 3
8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (C5)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 5
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
13.50 - 14.40
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
จ20203 Chinese for Communication 3
8-Miss Patharasuda
English Room
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ30201 Supplemental English 1
8- Mrs.Patthicha
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 4
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
ส33103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
14.40 - 15.30
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
15.30 - 16.00
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
08.40 - 09.30
อ21101 English
8-Mrs.Duangduen
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องสังคมศึกษา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Biology Laboratory
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 4
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Computer Laboratory 5
อ31101 English
8-Mrs.Prathumporn
English Room
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
จ30203 Chinese for Career 3
8-Miss Patharasuda
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว30204 ฟิสิกส์ 4 (Sci.Phy)
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
อ33101 English
8-Miss Supattra
09.30 - 10.20
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
อ21101 English
8-Mrs.Duangduen
อ22101 English
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
จ20203 Chinese for Communication 3
8-Miss Patharasuda
English Room
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 4
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ง31101 Information Technology (C1)
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ง30204 คอมพิวเตอร์กราฟิก (C3)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
10.20 - 11.10
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
อ22101 English
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
English Room
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
พ30203 Volleyball (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 4
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (Industry)
7-ครูพายัพ ซาหิน
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
11.10 - 12.00
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ21101 English
8-Mrs.Prathumporn
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20203 Chinese for Communication 3
8-Miss Patharasuda
English Room
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
พ23103 Volleyball (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 4
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
อ32101 English
8-Mrs.Duangduen
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ง21102 Information Technology (C4)
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
อ21101 English
8-Mrs.Prathumporn
English Room
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Science Laboratory
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องสังคมศึกษา
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
อ32101 English
8-Mrs.Duangduen
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
จ30205 Chinese for Career 5
8-Miss Patharasuda
13.50 - 14.40
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20201 Chinese for Communication 1
8-Miss Patharasuda
English Room
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ศ31101 ดนตรี
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
ส33103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
14.40 - 15.30
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
15.30 - 16.00
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
08.40 - 09.30
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
English Room
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ศ23101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
อ31101 English
8-Mrs.Prathumporn
จ30201 Chinese for Career 1
8-Miss Patharasuda
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
อ32101 English
8-Mrs.Duangduen
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
ว30244 ชีววิทยา 4 (Sci.Bio)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
อ33101 English
8-Miss Supattra
Computer Laboratory 5
09.30 - 10.20
ง21102 Information Technology (C4)
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
อ21101 English
8-Mrs.Prathumporn
English Room
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Physics Laboratory
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ (C3)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องสังคมศึกษา
อ32101 English
8-Mrs.Duangduen
ศ32101 นาฏศิลป์
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
10.20 - 11.10
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
อ22101 English
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
English Room
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 5
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
จ30205 Chinese for Career 5
8-Miss Patharasuda
11.10 - 12.00
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 English
8-Mrs.Duangduen
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องสังคมศึกษา
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ22101 English
8-Miss Supattra
Computer Laboratory 5
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
English Room
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
อ31101 English
8-Mrs.Prathumporn
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 4
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
อ21101 English
8-Mrs.Duangduen
English Room
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
อ30201 Supplemental English 1
8- Mrs.Patthicha
ศ31101 ดนตรี
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
อ30203 Supplemental English 3
8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
13.50 - 14.40
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ต้น
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)
14.40 - 15.30
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
15.30 - 16.00
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
T
h
u
r
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
08.40 - 09.30
อ21101 English
8-Mrs.Duangduen
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องสังคมศึกษา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 4
อ31101 English
8-Mrs.Prathumporn
English Room
จ30201 Chinese for Career 1
8-Miss Patharasuda
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Sci.Che)
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
อ33101 English
8-Miss Supattra
Computer Laboratory 5
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- ครูรัตนชัย จุลราช
09.30 - 10.20
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง21102 Information Technology (C4)
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
อ22101 English
8-Miss Supattra
English Room
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว30244 ชีววิทยา 4 (Sci.Bio)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
10.20 - 11.10
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องสังคมศึกษา
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
อ21101 English
8-Mrs.Prathumporn
จ20201 Chinese for Communication 1
8-Miss Patharasuda
English Room
อ22101 English
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
Computer Laboratory 5
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Biology Laboratory
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
พ30201 Badminton (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
อ30201 Supplemental English 1
8- Mrs.Patthicha
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
พ30205 Petanque (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
11.10 - 12.00
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ21101 English
8-Mrs.Duangduen
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22101 English
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
พ30201 Badminton (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
อ31101 English
8-Mrs.Prathumporn
English Room
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
พ30205 Petanque (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
อ21101 English
8-Mrs.Duangduen
English Room
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ23103 Volleyball (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Physics Laboratory
ง31101 Information Technology (C1)
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
อ30241 English for Communication
8-Mrs.Prathumporn
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 4
ว30224 เคมี 4 (Sci.Che)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
13.50 - 14.40
จ20201 Chinese for Communication 1
8-Miss Patharasuda
English Room
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22101 English
8-Miss Supattra
Computer Laboratory 5
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
พ23103 Volleyball (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 4
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
14.40 - 15.30
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
15.30 - 16.00
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
F
r
i
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
08.40 - 09.30
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ22101 English
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
English Room
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Biology Laboratory
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูสุนทร ขันศรี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Computer Laboratory 4
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องสังคมศึกษา
อ31101 English
8-Mrs.Prathumporn
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Computer Laboratory 5
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
จ30203 Chinese for Career 3
8-Miss Patharasuda
ศ32101 นาฏศิลป์
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
อ30205 Supplemental English 5
8-Mrs.Duangduen, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
09.30 - 10.20
จ20201 Chinese for Communication 1
8-Miss Patharasuda
English Room
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ21101 English
8-Mrs.Prathumporn
ง21102 Information Technology (C4)
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Science Laboratory
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ห้องสังคมศึกษา
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
พ30203 Volleyball (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
อ33101 English
8-Miss Supattra
ง33101 การงานอาชีพ (Industry)
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
10.20 - 11.10
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
อ21101 English
8-Mrs.Duangduen
English Room
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
อ22101 English
8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ
Computer Laboratory 5
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Physics Laboratory
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ง33101 การงานอาชีพ (Industry)
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (Sci.Bio)
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Biology Laboratory
11.10 - 12.00
พ21103 Table Tennis (Sport)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
อ21101 English
8-Mrs.Prathumporn
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องสังคมศึกษา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
อ22101 English
8-Miss Supattra
พ23103 Volleyball (Sport)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
English Room
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
Computer Laboratory 5
อ32101 English
8-Mrs.Duangduen
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
Computer Laboratory 4
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ว30224 เคมี 4 (Sci.Che)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
13.50 - 14.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
14.40 - 15.30
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้น
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
ม.ปลาย
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)
15.30 - 16.00
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM