Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2017 Ver.2 (Begin: May 16,2017)
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.00
(Act.1) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
ม.ต้น, ม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4- ครูสุนทร ขันศรี4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูพายัพ ซาหิน7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร7-ครูโยธิน ถาบุตร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Miss Supattra8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn
--- ---
(Act.2) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4- ครูสุนทร ขันศรี4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูพายัพ ซาหิน7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร7-ครูโยธิน ถาบุตร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Miss Supattra8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn
--- --- ---
(Act.3) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)
ม.ต้นม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4- ครูสุนทร ขันศรี4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูพายัพ ซาหิน7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร7-ครูโยธิน ถาบุตร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Miss Supattra8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร9-ครูอินธุอร สงกาผัน9-ครูรชต เขตเจริญ9-ครูศราวุธ ภักดี9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน9-ครูศศิธร ยืนนาน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(Act.4) --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้นม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4- ครูสุนทร ขันศรี4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูพายัพ ซาหิน7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร7-ครูโยธิน ถาบุตร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Miss Supattra8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้นม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4- ครูสุนทร ขันศรี4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูพายัพ ซาหิน7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร7-ครูโยธิน ถาบุตร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Miss Supattra8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้นม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4- ครูสุนทร ขันศรี4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูพายัพ ซาหิน7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร7-ครูโยธิน ถาบุตร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Miss Supattra8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้นม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4- ครูสุนทร ขันศรี4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูพายัพ ซาหิน7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร7-ครูโยธิน ถาบุตร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Miss Supattra8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
ม.ต้นม.ปลาย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4- ครูสุนทร ขันศรี4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูพายัพ ซาหิน7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร7-ครูโยธิน ถาบุตร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Miss Supattra8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn
---
(Act.5) --- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
ม.ต้น, ม.ปลาย
(Act.6)
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
กิจกรรม Home Room (Act.6)
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
(C1) --- --- --- --- --- ---
ง31101 Information Technology (C1)
ม.4/3
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
ง31101 Information Technology (C1)
ม.4/3
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
--- --- --- ---
ง31101 Information Technology (C1)
ม.4/1
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
ง31101 Information Technology (C1)
ม.4/1
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง31101 Information Technology (C1)
ม.4/2
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
ง31101 Information Technology (C1)
ม.4/2
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(C2) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(C3) ---
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
ม.2/1
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
ม.1/3
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
ม.3/5
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
ม.3/5
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
---
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)
ม.5/3
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)
ม.5/1
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
--- --- ---
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
ม.2/3
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ง30204 คอมพิวเตอร์กราฟิก (C3)
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
ม.1/2
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
ม.2/2
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
---
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
ม.3/1
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
ม.3/1
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- ---
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
ม.1/5
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ (C3)
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ (C3)
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ (C3)
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
---
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
ม.1/4
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
--- --- --- ---
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
ม.2/5
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
ม.3/3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
ม.3/3
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)
ม.5/2
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
---
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
ม.3/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
ม.3/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
--- --- ---
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
ม.3/4
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง23102 การงานอาชีพ (C3)
ม.3/4
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 3
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)
ม.1/1
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
ม.2/4
7-ครูพิชิต สุจริต
Computer Laboratory 3
--- --- --- --- ---
(C4) --- ---
ง21102 Information Technology (C4)
ม.1/4
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ง21102 Information Technology (C4)
ม.1/4
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง21102 Information Technology (C4)
ม.1/3
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ง21102 Information Technology (C4)
ม.1/3
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
--- --- --- ---
ง21102 Information Technology (C4)
ม.1/1
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ง21102 Information Technology (C4)
ม.1/1
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- ---
ง21102 Information Technology (C4)
ม.1/2
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ง21102 Information Technology (C4)
ม.1/2
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- --- --- ---
ง21102 Information Technology (C4)
ม.1/5
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
ง21102 Information Technology (C4)
ม.1/5
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Computer Laboratory 4
--- --- --- --- --- ---
(C5) ---
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)
ม.4/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Computer Laboratory 5
--- ---
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
ม.5/1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
---
ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (C5)
ม.5/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 5
ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (C5)
ม.5/2
7-ครูธนกฤต สันทา
Computer Laboratory 5
--- --- ---
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)
ม.4/1
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Computer Laboratory 5
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
ม.5/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
---
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
ม.4/1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
---
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
ม.6/1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
ม.4/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
--- --- --- ---
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
ม.6/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
ม.4/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- ---
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)
ม.4/3
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Computer Laboratory 5
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)
ม.5/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Computer Laboratory 5
--- --- --- --- --- --- ---
(Leather) --- --- ---
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
ม.6/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
ม.6/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
--- --- --- --- --- --- --- ---
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
ม.4/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
ม.4/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
---
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)
ม.5/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)
ม.5/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
--- --- --- --- ---
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)
ม.5/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)
ม.5/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
ม.6/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
ม.6/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
--- --- --- --- ---
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
ม.4/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
ม.4/2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
--- --- --- --- ---
(Sci) ---
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.2/3
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.2/1
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
---
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
--- --- --- ---
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
---
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Science Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Science Laboratory
--- --- ---
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.2/1
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.2/1
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/2
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
--- --- --- --- --- ---
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.2/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/2
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/2
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน
Science Laboratory
---
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.2/3
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.2/3
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
--- --- --- ---
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.3/5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Science Laboratory
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.2/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)
ม.2/2
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Science Laboratory
--- --- --- --- ---
(Sci.Bio) ---
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
ม.4/3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
ม.2/5
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Biology Laboratory
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
ม.4/1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
ม.4/1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
--- --- --- --- --- ---
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
ม.2/4
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Biology Laboratory
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
ม.2/4
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Biology Laboratory
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
ม.5/3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
ม.5/3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
--- --- --- --- --- ---
ว30244 ชีววิทยา 4 (Sci.Bio)
ม.6/1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว30244 ชีววิทยา 4 (Sci.Bio)
ม.6/1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
ม.5/1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
ม.5/1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
---
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
ม.4/1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
--- --- --- ---
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
ม.5/3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว30244 ชีววิทยา 4 (Sci.Bio)
ม.6/1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
ม.2/5
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Biology Laboratory
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
ม.2/5
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Biology Laboratory
---
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
ม.4/3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)
ม.4/3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
--- --- ---
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)
ม.2/4
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Biology Laboratory
ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)
ม.5/1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Biology Laboratory
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (Sci.Bio)
ม.6/2
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Biology Laboratory
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (Sci.Bio)
ม.6/2
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Biology Laboratory
--- --- --- --- ---
(Sci.Che) ---
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
ม.1/5
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
ม.1/5
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ว31105 สารและสมบัติของสาร (Sci.Che)
ม.4/2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว31105 สารและสมบัติของสาร (Sci.Che)
ม.4/2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
---
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
ม.1/4
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
ม.1/4
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
--- --- ---
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
ม.5/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
ม.4/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
ม.4/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
--- ---
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
ม.5/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
ม.5/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
--- --- ---
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
ม.4/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
ม.1/5
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
ม.1/4
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
ม.4/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
--- --- --- --- --- ---
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Sci.Che)
ม.5/2
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Sci.Che)
ม.5/2
3-ครูวิริยา อุประ
Chemistry Laboratory
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
ม.5/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
ม.5/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
---
ว30224 เคมี 4 (Sci.Che)
ม.6/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว30224 เคมี 4 (Sci.Che)
ม.6/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
--- --- ---
ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)
ม.5/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
ม.4/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)
ม.4/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
ว30224 เคมี 4 (Sci.Che)
ม.6/1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Chemistry Laboratory
--- --- --- --- ---
(Sci.Phy) ---
ว30204 ฟิสิกส์ 4 (Sci.Phy)
ม.6/1
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ว30204 ฟิสิกส์ 4 (Sci.Phy)
ม.6/1
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
ม.5/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
ม.4/3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Physics Laboratory
--- --- --- --- --- ---
ว30204 ฟิสิกส์ 4 (Sci.Phy)
ม.6/1
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
ม.5/1
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
ม.1/3
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
ม.1/3
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
---
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
ม.1/1
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
ม.1/1
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
--- --- ---
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
ม.1/2
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
ม.4/1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Physics Laboratory
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
ม.5/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
ม.5/3
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
--- --- --- --- --- ---
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
ม.5/1
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)
ม.5/1
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Physics Laboratory
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
ม.1/3
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
ม.1/1
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
---
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
ม.4/1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Physics Laboratory
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
ม.4/1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Physics Laboratory
--- --- ---
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
ม.1/2
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
ม.1/2
3-ครูวิริยา อุประ
Physics Laboratory
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
ม.4/3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Physics Laboratory
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)
ม.4/3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Physics Laboratory
--- --- --- --- ---
(Social) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(Sport) --- --- ---
พ30201 Badminton (Sport)พ30203 Volleyball (Sport)
ม.4/3ม.5/1
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
พ21103 Table Tennis (Sport)พ23103 Volleyball (Sport)
ม.1/2ม.3/1
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
---
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
ม.2/5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
พ21103 Table Tennis (Sport)
ม.1/5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
--- --- --- --- ---
พ30203 Volleyball (Sport)
ม.5/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)พ23103 Volleyball (Sport)
ม.2/4ม.3/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
---
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
ม.2/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
ม.2/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
พ30201 Badminton (Sport)พ30205 Petanque (Sport)
ม.4/2ม.6/1
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
พ30201 Badminton (Sport)พ30205 Petanque (Sport)
ม.4/1ม.6/2
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
---
พ21103 Table Tennis (Sport)พ23103 Volleyball (Sport)
ม.1/4ม.3/5
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
พ21103 Table Tennis (Sport)พ23103 Volleyball (Sport)
ม.1/3ม.3/4
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
--- --- --- ---
พ30203 Volleyball (Sport)
ม.5/3
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย
พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)
ม.2/1
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร
พ21103 Table Tennis (Sport)พ23103 Volleyball (Sport)
ม.1/1ม.3/2
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
--- --- --- --- ---
(Wisdom) --- --- --- ---
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.1/1
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
---
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 (Wisdom)
ม.6/1
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ส33103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.6/2
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
--- --- --- ---
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.1/3
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
--- --- ---
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.2/1
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ส33103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.6/1
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
--- --- ---
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.2/4
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
--- ---
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.2/5
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
---
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.1/5
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
--- --- --- ---
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.2/3
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.2/2
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 (Wisdom)
ม.6/2
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
--- --- --- --- --- --- ---
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.1/4
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
---
ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)
ม.1/2
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องภูมิปัญญาไทย
--- --- --- --- --- ---
(Math) ---
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.5/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ม.5/1
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.5/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
---
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.6/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ม.5/3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
--- --- ---
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.4/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.4/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.5/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)
ม.6/1
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
--- --- --- --- --- ---
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ม.5/1
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.5/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.4/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.6/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
---
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)
ม.6/1
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
--- --- --- ---
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.4/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.4/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.5/1
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)
ม.6/1
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
---
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ม.5/1
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ม.5/3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
--- --- ---
ค33101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.6/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.4/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)
ม.5/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคณิตศาสตร์
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)
ม.5/3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคณิตศาสตร์
--- --- --- --- ---
(King Campus) --- --- --- ---
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ม.2/3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
---
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ม.3/4
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ม.1/1ม.3/4
6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
--- --- --- --- ---
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ม.3/1ม.3/2
6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ม.3/2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
---
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ม.1/2ม.3/3
6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ม.3/3ม.3/4
7-ครูโยธิน ถาบุตร6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
--- --- --- --- ---
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ม.3/2ม.3/5
6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ม.2/2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
---
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ม.2/5ม.3/3
7-ครูโยธิน ถาบุตร6- รองฯกรกช จันตะเสน
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
--- --- --- --- --- ---
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ม.3/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ม.1/4ม.3/5
6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
---
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ม.2/4
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
ม.1/5ม.2/1
6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
--- --- --- --- ---
ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ม.3/1
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)
ม.1/3ม.3/1
6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
--- --- --- --- ---
(Industry) --- ---
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (Industry)
ม.6/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.2/4
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.2/4
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
---
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.2/3
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.2/3
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
--- --- --- --- ---
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (Industry)
ม.6/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (Industry)
ม.6/2
7-ครูพายัพ ซาหิน
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
---
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.2/5
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.2/5
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
--- --- --- --- ---
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.2/1
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.2/1
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.2/2
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ง22101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.2/2
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
--- --- --- ---
ง33101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.6/2
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ง33101 การงานอาชีพ (Industry)
ม.6/1
7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
--- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM