Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2017 Ver.2 (Begin: May 16,2017)
All Activities
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
08.40 - 09.30
ม.2/3ม.1/2ม.4/1ม.1/4ม.1/1ม.3/1ม.2/2ม.3/3ม.5/3ม.4/3ม.6/1ม.1/3ม.2/4ม.2/5ม.3/2ม.3/4ม.5/2ม.6/2ม.3/5ม.5/1ม.2/1ม.4/2ม.1/5
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท21101 ภาษาไทยค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1ค21101 คณิตศาสตร์ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค23101 คณิตศาสตร์ท22101 ภาษาไทยค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค32101 คณิตศาสตร์ (Math)ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)ว30204 ฟิสิกส์ 4 (Sci.Phy)ส21101 สังคมศึกษาอ22101 Englishจ20203 Chinese for Communication 3ส23101 สังคมศึกษาส23103 ประวัติศาสตร์อ30203 Supplemental English 3อ30205 Supplemental English 5ศ23101 ศิลปะศ32101 นาฏศิลป์I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
3-ครูปัญจารา ซาหิน1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2- ครูวรางคณา มณีนพ3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูสมฤดี แสนเภา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์8-Miss Supattra8-Miss Patharasuda4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ8-Mrs.Duangduen, 9-ครูศราวุธ ภักดี6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร3-ครูวิริยา อุประ
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Biology LaboratoryPhysics Laboratoryห้องสังคมศึกษาEnglish RoomComputer Laboratory 4Computer Laboratory 3Computer Laboratory 5Chemistry Laboratory
09.30 - 10.20
ม.3/1ม.3/2ม.5/1ม.2/2ม.1/2ม.3/3ม.2/5ม.4/3ม.2/4ม.6/1ม.2/1ม.2/3ม.3/4ม.4/1ม.5/3ม.1/1ม.3/5ม.4/2ม.1/3ม.6/2ม.1/4ม.1/5ม.5/2
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท23101 ภาษาไทยค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)ค22101 คณิตศาสตร์ค21101 คณิตศาสตร์ค23101 คณิตศาสตร์ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)ท31101 ภาษาไทยท22101 ภาษาไทยว30204 ฟิสิกส์ 4 (Sci.Phy)อ22101 Englishจ20203 Chinese for Communication 3อ23101 Englishส31101 สังคมศึกษาอ32101 Englishพ21101 สุขศึกษาศ23101 ศิลปะศ31101 ดนตรีง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (Industry)ง21102 Information Technology (C4)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)อ30241 English for Communication
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูปัญจารา ซาหิน1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร3-ครูสมฤดี แสนเภา8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ8-Miss Patharasuda8- Mrs.Patthicha4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-Mrs.Duangduen5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูรัตนชัย จุลราช6- ครูธนา วิไลวงษ์7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูพายัพ ซาหิน7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูวิริยา อุประ8-Mrs.Prathumporn
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Biology LaboratoryPhysics LaboratoryComputer Laboratory 5English Roomห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 3อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 4Chemistry Laboratory
10.20 - 11.10
ม.3/1ม.1/1ม.6/1ม.5/2ม.3/2ม.1/3ม.1/2ม.4/1ม.5/3ม.4/2ม.1/5ม.2/1ม.2/3ม.2/2ม.3/3ม.3/4ม.2/5ม.4/3ม.5/1ม.2/4ม.1/4ม.3/5ม.6/2
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท21101 ภาษาไทยท33101 ภาษาไทยค32101 คณิตศาสตร์ (Math)ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค21101 คณิตศาสตร์ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)ว31105 สารและสมบัติของสาร (Sci.Che)อ21101 Englishส22101 สังคมศึกษาส22101 สังคมศึกษาอ22101 Englishอ23101 Englishส23101 สังคมศึกษาพ22101 สุขศึกษาพ30201 Badminton (Sport)พ30203 Volleyball (Sport)ง22101 การงานอาชีพ (Industry)ง21102 Information Technology (C4)ง23102 การงานอาชีพ (C3)ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูจงกล ศรีสำราญ3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูสมฤดี แสนเภา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา8-Mrs.Duangduen4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี4- ครูสุนทร ขันศรี5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Biology LaboratoryPhysics LaboratoryChemistry Laboratoryห้องสังคมศึกษาEnglish RoomComputer Laboratory 5อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 4Computer Laboratory 3ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
11.10 - 12.00
ม.2/1ม.1/5ม.3/3ม.6/1ม.1/3ม.3/4ม.5/3ม.4/3ม.4/1ม.4/2ม.1/4ม.1/1ม.2/2ม.2/5ม.3/2ม.5/2ม.1/2ม.3/1ม.5/1ม.2/3ม.2/4ม.3/5ม.6/2
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท21101 ภาษาไทยท23101 ภาษาไทยค33101 คณิตศาสตร์ (Math)ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค23101 คณิตศาสตร์ท32101 ภาษาไทยว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)ว31105 สารและสมบัติของสาร (Sci.Che)ส21101 สังคมศึกษาส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)ส22101 สังคมศึกษาอ22101 Englishอ23101 Englishส32101 สังคมศึกษาพ21103 Table Tennis (Sport)พ23103 Volleyball (Sport)พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง22101 การงานอาชีพ (Industry)ง23102 การงานอาชีพ (C3)ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
3-ครูปัญจารา ซาหิน1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์1-ครูประภาพร อุปโคตร3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม8-Miss Supattra8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Computer Laboratory 4Physics LaboratoryBiology LaboratoryChemistry Laboratoryห้องภูมิปัญญาไทยEnglish Roomห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 5ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 3ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
12.00 - 13.00 -X-
13.00 - 13.50
ม.3/3ม.4/1ม.6/2ม.1/1ม.3/5ม.2/1ม.1/2ม.1/3ม.2/4ม.3/1ม.4/2ม.6/1ม.5/1ม.1/5ม.2/5ม.2/2ม.3/2ม.5/3ม.3/4ม.2/3ม.4/3ม.5/2ม.1/4
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท31101 ภาษาไทยค33101 คณิตศาสตร์ (Math)ค21101 คณิตศาสตร์ท23101 ภาษาไทยท22101 ภาษาไทยส21101 สังคมศึกษาจ20201 Chinese for Communication 1ส22101 สังคมศึกษาอ23101 Englishส31101 สังคมศึกษาส30234 หน้าที่พลเมือง 4 (Wisdom)อ30203 Supplemental English 3พ21101 สุขศึกษาพ22103 กระบี่กระบอง (Sport)ศ22101 ศิลปะศ23101 ศิลปะง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)ง22101 การงานอาชีพ (Industry)ง31101 Information Technology (C1)ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (C5)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน1-ครูประภาพร อุปโคตร2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูดรุณี ภูพันนา1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์8-Miss Patharasuda4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูบัญญัติ ผิวงาม8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร6- ครูธนา วิไลวงษ์6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูวิริยา อุประ
Science LaboratoryComputer Laboratory 4ห้องคณิตศาสตร์English Roomห้องสังคมศึกษาห้องภูมิปัญญาไทยComputer Laboratory 3ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 1Computer Laboratory 5Chemistry Laboratory
13.50 - 14.40
ม.3/3ม.1/3ม.3/1ม.4/2ม.2/1ม.2/5ม.5/3ม.2/4ม.3/5ม.6/1ม.6/2ม.4/1ม.1/2ม.1/5ม.2/2ม.3/2ม.1/1ม.5/1ม.3/4ม.2/3ม.4/3ม.5/2ม.1/4
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท21101 ภาษาไทยท23101 ภาษาไทยท31101 ภาษาไทยค22101 คณิตศาสตร์ท22101 ภาษาไทยค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)จ20203 Chinese for Communication 3ส23101 สังคมศึกษาส33101 สังคมศึกษาส33103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)อ30201 Supplemental English 1พ21101 สุขศึกษาพ21103 Table Tennis (Sport)ศ22101 ศิลปะศ23101 ศิลปะกิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)ง22101 การงานอาชีพ (Industry)ง31101 Information Technology (C1)ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (C5)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว8-Miss Patharasuda4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูบัญญัติ ผิวงาม8- Mrs.Patthicha5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย6- ครูธนา วิไลวงษ์6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูวิริยา อุประ
Science LaboratoryComputer Laboratory 4ห้องคณิตศาสตร์English Roomห้องสังคมศึกษาห้องภูมิปัญญาไทยศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)Computer Laboratory 3ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 1Computer Laboratory 5Chemistry Laboratory
14.40 - 15.30
ม.ต้นม.ปลาย
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn8-Miss Supattra7-ครูพายัพ ซาหิน1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร6- ครูรัตนชัย จุลราช2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์7-ครูโยธิน ถาบุตร
15.30 - 16.00
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
08.40 - 09.30
ม.1/5ม.2/1ม.1/3ม.2/5ม.3/4ม.2/4ม.4/3ม.2/2ม.3/5ม.6/1ม.5/3ม.1/2ม.1/1ม.3/3ม.3/2ม.3/1ม.4/2ม.6/2ม.5/1ม.5/2ม.1/4ม.2/3ม.4/1
ท21101 ภาษาไทยค22101 คณิตศาสตร์ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค23101 คณิตศาสตร์ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)ท22101 ภาษาไทยค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมว30204 ฟิสิกส์ 4 (Sci.Phy)ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)ส21101 สังคมศึกษาอ21101 Englishอ23101 Englishส23101 สังคมศึกษาส23103 ประวัติศาสตร์อ31101 Englishอ33101 Englishส30232 หน้าที่พลเมือง 2จ30203 Chinese for Career 3ศ21101 ศิลปะI20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูปัญจารา ซาหิน2- ครูวรางคณา มณีนพ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว3-ครูสมฤดี แสนเภา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์8-Mrs.Duangduen8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-Mrs.Prathumporn8-Miss Supattra4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-Miss Patharasuda6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Biology Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Physics LaboratoryChemistry Laboratoryห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 4English RoomComputer Laboratory 3Computer Laboratory 5
09.30 - 10.20
ม.3/4ม.4/2ม.3/1ม.1/2ม.3/5ม.2/4ม.2/3ม.4/3ม.5/1ม.1/1ม.1/3ม.1/5ม.2/1ม.2/2ม.3/3ม.3/2ม.5/2ม.5/3ม.1/4ม.2/5ม.6/1ม.4/1ม.6/2
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค21101 คณิตศาสตร์ค23101 คณิตศาสตร์ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)ค22101 คณิตศาสตร์ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)ส21101 สังคมศึกษาส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)อ21101 Englishอ22101 Englishจ20203 Chinese for Communication 3ส23101 สังคมศึกษาส23103 ประวัติศาสตร์ส30232 หน้าที่พลเมือง 2พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)ศ21101 ศิลปะศ22101 ศิลปะศ33101 ทัศนศิลป์ง31101 Information Technology (C1)ง30204 คอมพิวเตอร์กราฟิก (C3)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูปัญจารา ซาหิน2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูสมฤดี แสนเภา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูบัญญัติ ผิวงาม8-Mrs.Duangduen8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ8-Miss Patharasuda4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี6- ครูธนา วิไลวงษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Biology LaboratoryChemistry LaboratoryPhysics Laboratoryห้องภูมิปัญญาไทยEnglish RoomComputer Laboratory 4Computer Laboratory 5Computer Laboratory 1Computer Laboratory 3
10.20 - 11.10
ม.3/4ม.1/1ม.6/1ม.5/1ม.1/4ม.2/1ม.2/4ม.4/3ม.5/3ม.2/3ม.3/5ม.2/2ม.3/3ม.5/2ม.1/5ม.2/5ม.1/2ม.3/2ม.6/2ม.4/1ม.4/2ม.1/3ม.3/1
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท21101 ภาษาไทยท33101 ภาษาไทยค32101 คณิตศาสตร์ (Math)ค21101 คณิตศาสตร์ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมท22101 ภาษาไทยว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)อ22101 Englishส23101 สังคมศึกษาพ22101 สุขศึกษาพ23101 สุขศึกษาพ30203 Volleyball (Sport)ศ21101 ศิลปะศ22101 ศิลปะง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (Industry)ง31101 Information Technology (C1)ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูจงกล ศรีสำราญ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี6- ครูธนา วิไลวงษ์7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพายัพ ซาหิน7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน3-ครูวิริยา อุประ6- รองฯกรกช จันตะเสน
Science LaboratoryComputer Laboratory 4ห้องคณิตศาสตร์Chemistry LaboratoryBiology LaboratoryEnglish RoomComputer Laboratory 5Computer Laboratory 3ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 1ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนังPhysics Laboratoryศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
11.10 - 12.00
ม.3/1ม.6/1ม.1/1ม.3/5ม.4/3ม.2/3ม.2/5ม.1/4ม.5/3ม.1/2ม.2/1ม.3/4ม.5/1ม.5/2ม.2/4ม.3/3ม.4/1ม.1/5ม.2/2ม.3/2ม.6/2ม.4/2ม.1/3
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมท23101 ภาษาไทยท31101 ภาษาไทยท22101 ภาษาไทยค22101 คณิตศาสตร์ท21101 ภาษาไทยว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)อ21101 Englishจ20203 Chinese for Communication 3อ23101 Englishส32101 สังคมศึกษาอ32101 Englishพ22103 กระบี่กระบอง (Sport)พ23103 Volleyball (Sport)พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)ศ21101 ศิลปะI20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (Industry)ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูจงกล ศรีสำราญ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา8-Mrs.Prathumporn8-Miss Patharasuda8- Mrs.Patthicha4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-Mrs.Duangduen5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพายัพ ซาหิน7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน3-ครูวิริยา อุประ
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Computer Laboratory 4Biology LaboratoryEnglish Roomห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 5Computer Laboratory 3ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนังPhysics Laboratory
12.00 - 13.00 -X-
13.00 - 13.50
ม.3/4ม.4/1ม.1/5ม.2/2ม.3/2ม.3/5ม.4/3ม.5/1ม.1/4ม.2/4ม.2/1ม.4/2ม.5/3ม.6/2ม.2/3ม.6/1ม.1/2ม.3/3ม.2/5ม.1/3ม.3/1ม.5/2ม.1/1
ท23101 ภาษาไทยท31101 ภาษาไทยค21101 คณิตศาสตร์ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค23101 คณิตศาสตร์ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)อ21101 Englishส22101 สังคมศึกษาส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)ส31101 สังคมศึกษาอ32101 Englishจ30205 Chinese for Career 5พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)ง22101 การงานอาชีพ (Industry)ง21102 Information Technology (C4)ง23102 การงานอาชีพ (C3)ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา8-Mrs.Prathumporn4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-Mrs.Duangduen8-Miss Patharasuda5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน3-ครูวิริยา อุประ
Science LaboratoryChemistry LaboratoryEnglish Roomห้องภูมิปัญญาไทยห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 5ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 4Computer Laboratory 3ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนังPhysics Laboratory
13.50 - 14.40
ม.1/2ม.3/2ม.6/2ม.3/5ม.2/1ม.2/4ม.5/1ม.1/5ม.1/4ม.2/3ม.5/3ม.6/1ม.4/2ม.2/2ม.4/3ม.4/1ม.3/3ม.2/5ม.1/3ม.3/1ม.5/2ม.1/1ม.3/4
ท21101 ภาษาไทยท23101 ภาษาไทยท33101 ภาษาไทยว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท22101 ภาษาไทยค22101 คณิตศาสตร์ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)ส21101 สังคมศึกษาจ20201 Chinese for Communication 1ส22101 สังคมศึกษาส32101 สังคมศึกษาส33103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)ส30231 หน้าที่พลเมือง 1พ22103 กระบี่กระบอง (Sport)พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)ศ31101 ดนตรีง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)ง22101 การงานอาชีพ (Industry)ง21102 Information Technology (C4)ง23102 การงานอาชีพ (C3)ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์8-Miss Patharasuda4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูธนา วิไลวงษ์7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน3-ครูวิริยา อุประ6- ครูรัตนชัย จุลราช
Science LaboratoryChemistry LaboratoryEnglish Roomห้องสังคมศึกษาห้องภูมิปัญญาไทยComputer Laboratory 5ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 4Computer Laboratory 3ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนังPhysics Laboratoryศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
14.40 - 15.30
ม.ต้นม.ปลาย
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn8-Miss Supattra7-ครูพายัพ ซาหิน1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร6- ครูรัตนชัย จุลราช2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์7-ครูโยธิน ถาบุตร
15.30 - 16.00
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
08.40 - 09.30
ม.2/1ม.1/3ม.5/1ม.1/4ม.2/3ม.3/2ม.2/2ม.2/5ม.4/3ม.6/1ม.1/1ม.2/4ม.3/1ม.3/3ม.3/5ม.5/3ม.4/1ม.5/2ม.6/2ม.4/2ม.3/4ม.1/5ม.1/2
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท21101 ภาษาไทยค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)ค21101 คณิตศาสตร์ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค23101 คณิตศาสตร์ท22101 ภาษาไทยค22101 คณิตศาสตร์ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)ว30244 ชีววิทยา 4 (Sci.Bio)ส21101 สังคมศึกษาส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)อ23101 Englishส23101 สังคมศึกษาส23101 สังคมศึกษาส32101 สังคมศึกษาอ31101 Englishอ32101 Englishอ33101 Englishจ30201 Chinese for Career 1ศ23101 ศิลปะง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
3-ครูปัญจารา ซาหิน1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูบัญญัติ ผิวงาม8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-Mrs.Prathumporn8-Mrs.Duangduen8-Miss Supattra8-Miss Patharasuda6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูพิชิต สุจริต3-ครูวิริยา อุประ
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Chemistry LaboratoryBiology Laboratoryห้องภูมิปัญญาไทยEnglish RoomComputer Laboratory 4ห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 5Computer Laboratory 3Physics Laboratory
09.30 - 10.20
ม.2/1ม.3/3ม.2/2ม.1/4ม.2/4ม.2/5ม.3/5ม.5/3ม.4/1ม.6/1ม.1/3ม.1/2ม.3/2ม.3/1ม.4/3ม.5/1ม.6/2ม.2/3ม.3/4ม.5/2ม.1/1ม.4/2ม.1/5
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท23101 ภาษาไทยค22101 คณิตศาสตร์ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมท22101 ภาษาไทยค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค32101 คณิตศาสตร์ (Math)ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)ว30244 ชีววิทยา 4 (Sci.Bio)ส21101 สังคมศึกษาอ21101 Englishอ23101 Englishส23101 สังคมศึกษาส31101 สังคมศึกษาอ32101 Englishพ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)ศ22101 ศิลปะศ23101 ศิลปะศ32101 นาฏศิลป์ง21102 Information Technology (C4)ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ (C3)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)
3-ครูปัญจารา ซาหิน1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2- ครูวรางคณา มณีนพ3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์8-Mrs.Prathumporn8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-Mrs.Duangduen5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูธนา วิไลวงษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูวิริยา อุประ
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Physics LaboratoryBiology LaboratoryEnglish Roomห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 5Computer Laboratory 4Computer Laboratory 3Chemistry Laboratory
10.20 - 11.10
ม.3/3ม.3/4ม.4/1ม.1/5ม.2/4ม.5/3ม.5/1ม.2/5ม.2/2ม.6/1ม.4/3ม.6/2ม.1/3ม.3/1ม.1/2ม.2/3ม.2/1ม.1/1ม.4/2ม.5/2ม.1/4ม.3/5ม.3/2
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท23101 ภาษาไทยค31101 คณิตศาสตร์ (Math)ค21101 คณิตศาสตร์ค22101 คณิตศาสตร์ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)ส22101 สังคมศึกษาอ22101 Englishส33101 สังคมศึกษาส30231 หน้าที่พลเมือง 1จ30205 Chinese for Career 5พ21101 สุขศึกษาพ23101 สุขศึกษาศ21101 ศิลปะศ22101 ศิลปะง22101 การงานอาชีพ (Industry)ง21102 Information Technology (C4)ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ (C3)ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Che)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์3-ครูสมฤดี แสนเภา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-Miss Patharasuda5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี6- ครูธนา วิไลวงษ์7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน3-ครูวิริยา อุประ6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Physics LaboratoryBiology LaboratoryEnglish Roomห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 5อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 4Computer Laboratory 3ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนังChemistry Laboratoryศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)
11.10 - 12.00
ม.3/2ม.6/2ม.6/1ม.3/1ม.1/1ม.3/3ม.2/3ม.1/4ม.4/1ม.5/3ม.5/1ม.1/5ม.1/3ม.2/5ม.2/4ม.3/5ม.4/3ม.3/4ม.1/2ม.2/2ม.2/1ม.4/2ม.5/2
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท33101 ภาษาไทยค33101 คณิตศาสตร์ (Math)ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค21101 คณิตศาสตร์ค23101 คณิตศาสตร์ท22101 ภาษาไทยท21101 ภาษาไทยว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)ว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)ส21101 สังคมศึกษาอ21101 Englishส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)อ22101 Englishอ23101 Englishอ31101 Englishพ23101 สุขศึกษาศ21101 ศิลปะกิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง22101 การงานอาชีพ (Industry)ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ (C3)ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง (Leather)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน1-ครูประภาพร อุปโคตร2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูสมฤดี แสนเภา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์8-Mrs.Duangduen4-ครูบัญญัติ ผิวงาม8-Miss Supattra8- Mrs.Patthicha8-Mrs.Prathumporn5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
Science LaboratoryComputer Laboratory 4ห้องคณิตศาสตร์Chemistry LaboratoryPhysics LaboratoryBiology Laboratoryห้องสังคมศึกษาห้องภูมิปัญญาไทยComputer Laboratory 5English Roomศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 3ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
12.00 - 13.00 -X-
13.00 - 13.50
ม.1/2ม.3/1ม.5/1ม.6/1ม.1/3ม.2/1ม.3/5ม.2/3ม.4/1ม.1/5ม.1/1ม.2/2ม.3/4ม.5/2ม.6/2ม.4/2ม.5/3ม.2/4ม.3/2ม.4/3ม.2/5ม.1/4ม.3/3
ท21101 ภาษาไทยท23101 ภาษาไทยท32101 ภาษาไทยค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)ค21101 คณิตศาสตร์ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค23101 คณิตศาสตร์ค22101 คณิตศาสตร์ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)ส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)อ21101 Englishส22101 สังคมศึกษาส23101 สังคมศึกษาส32103 ประวัติศาสตร์ส33101 สังคมศึกษาอ30201 Supplemental English 1อ30203 Supplemental English 3พ22101 สุขศึกษาพ23101 สุขศึกษาศ31101 ดนตรีกิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูบัญญัติ ผิวงาม8-Mrs.Duangduen4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8- Mrs.Patthicha8-Mrs.Prathumporn, 9-ครูรชต เขตเจริญ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน6- ครูธนา วิไลวงษ์7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพิชิต สุจริต6- รองฯกรกช จันตะเสน
ห้องคณิตศาสตร์Biology Laboratoryห้องภูมิปัญญาไทยEnglish RoomComputer Laboratory 4ห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 5ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)Computer Laboratory 3ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)
13.50 - 14.40
ม.ต้นม.ปลาย
Boy Scout & Girl Guide (Act.3)กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)วิถีพุทธ/Buddhist way (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.1 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.1 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.2 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.2 (Act.3)กิจกรรมลูกเสือ ม.3 (Act.3)กิจกรรมเนตรนารี ม.3 (Act.3)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม7-ครูธนกฤต สันทา1-ครูประภาพร อุปโคตร8- Mrs.Patthicha5- รองฯชาตรี ยาศิริ3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูสมฤดี แสนเภา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูพิชิต สุจริต6- ครูธนา วิไลวงษ์7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน7-ครูพายัพ ซาหิน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา8-Miss Patharasuda2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์8-Mrs.Prathumporn1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว4- ครูสุนทร ขันศรี3-ครูปัญจารา ซาหิน4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์8-Miss Supattra6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา8-Mrs.Duangduen3-ครูวิริยา อุประ4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย1-ครูวิภาพร ประวิเศษ6- ครูรัตนชัย จุลราช2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์7-ครูโยธิน ถาบุตร9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร9-ครูอินธุอร สงกาผัน9-ครูรชต เขตเจริญ9-ครูศราวุธ ภักดี9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย9-ครูศศิธร ยืนนาน9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน
14.40 - 15.30
ม.ต้นม.ปลาย
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn8-Miss Supattra7-ครูพายัพ ซาหิน1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร6- ครูรัตนชัย จุลราช2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์7-ครูโยธิน ถาบุตร
15.30 - 16.00
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
T
h
u
r
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
08.40 - 09.30
ม.2/2ม.2/1ม.1/2ม.1/5ม.3/4ม.4/3ม.2/4ม.3/3ม.5/1ม.5/2ม.5/3ม.1/4ม.1/1ม.2/3ม.3/2ม.3/1ม.3/5ม.4/1ม.6/1ม.4/2ม.1/3ม.6/2ม.2/5
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ค22101 คณิตศาสตร์ค21101 คณิตศาสตร์ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค23101 คณิตศาสตร์ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)ท22101 ภาษาไทยค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Sci.Che)ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)ส21101 สังคมศึกษาอ21101 Englishส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)อ23101 Englishส23101 สังคมศึกษาส23103 ประวัติศาสตร์อ31101 Englishอ33101 Englishจ30201 Chinese for Career 1ศ21101 ศิลปะศ33101 ทัศนศิลป์I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)
3-ครูปัญจารา ซาหิน2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2- ครูวรางคณา มณีนพ1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว3-ครูสมฤดี แสนเภา3-ครูวิริยา อุประ3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์8-Mrs.Duangduen4-ครูบัญญัติ ผิวงาม8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-Mrs.Prathumporn8-Miss Supattra8-Miss Patharasuda6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูพิชิต สุจริต
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Physics LaboratoryChemistry LaboratoryBiology Laboratoryห้องสังคมศึกษาห้องภูมิปัญญาไทยComputer Laboratory 4English RoomComputer Laboratory 5Computer Laboratory 3
09.30 - 10.20
ม.3/2ม.1/5ม.4/2ม.4/1ม.1/1ม.1/4ม.3/5ม.4/3ม.2/5ม.3/4ม.5/1ม.5/2ม.6/1ม.2/2ม.2/4ม.3/1ม.6/2ม.5/3ม.2/3ม.1/3ม.2/1ม.1/2ม.3/3
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท21101 ภาษาไทยท31101 ภาษาไทยค31101 คณิตศาสตร์ (Math)ค21101 คณิตศาสตร์ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมท23101 ภาษาไทยค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1ท22101 ภาษาไทยค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมว30202 ฟิสิกส์ 2 (Sci.Phy)ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Sci.Che)ว30244 ชีววิทยา 4 (Sci.Bio)ส22103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)อ22101 Englishอ23101 Englishส33101 สังคมศึกษาส30232 หน้าที่พลเมือง 2พ22101 สุขศึกษาศ21101 ศิลปะศ22101 ศิลปะง21102 Information Technology (C4)ง23102 การงานอาชีพ (C3)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูจงกล ศรีสำราญ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว3-ครูสมฤดี แสนเภา3-ครูวิริยา อุประ3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูบัญญัติ ผิวงาม8-Miss Supattra8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี6- ครูธนา วิไลวงษ์7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Physics LaboratoryChemistry LaboratoryBiology Laboratoryห้องภูมิปัญญาไทยEnglish Roomห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 5Computer Laboratory 4Computer Laboratory 3
10.20 - 11.10
ม.3/2ม.3/1ม.5/2ม.4/1ม.5/1ม.2/4ม.2/5ม.5/3ม.1/1ม.1/4ม.1/5ม.2/3ม.2/2ม.3/4ม.4/3ม.6/2ม.4/2ม.6/1ม.2/1ม.3/5ม.1/2ม.3/3ม.1/3
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท23101 ภาษาไทยท32101 ภาษาไทยค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1ค32101 คณิตศาสตร์ (Math)ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)ส21101 สังคมศึกษาอ21101 Englishจ20201 Chinese for Communication 1ส22101 สังคมศึกษาอ22101 Englishส23101 สังคมศึกษาอ30201 Supplemental English 1ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 (Wisdom)พ30201 Badminton (Sport)พ30205 Petanque (Sport)ศ22101 ศิลปะง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)ง21102 Information Technology (C4)ง23102 การงานอาชีพ (C3)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์8-Mrs.Prathumporn8-Miss Patharasuda4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ4- ครูสุนทร ขันศรี8- Mrs.Patthicha4-ครูบัญญัติ ผิวงาม5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร6- ครูธนา วิไลวงษ์7-ครูโยธิน ถาบุตร7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูวิริยา อุประ
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Biology LaboratoryChemistry Laboratoryห้องสังคมศึกษาEnglish RoomComputer Laboratory 5ห้องภูมิปัญญาไทยศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)Computer Laboratory 4Computer Laboratory 3Physics Laboratory
11.10 - 12.00
ม.3/4ม.3/3ม.6/1ม.1/5ม.1/2ม.3/1ม.2/5ม.2/4ม.5/3ม.1/3ม.2/1ม.2/2ม.2/3ม.3/2ม.5/1ม.4/3ม.4/2ม.4/1ม.6/2ม.1/4ม.5/2ม.3/5ม.1/1
ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท23101 ภาษาไทยค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Math)ค21101 คณิตศาสตร์ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค23101 คณิตศาสตร์ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)ค22101 คณิตศาสตร์ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)อ21101 Englishส22101 สังคมศึกษาส22101 สังคมศึกษาอ22101 Englishส23101 สังคมศึกษาส32103 ประวัติศาสตร์อ31101 Englishพ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)พ30201 Badminton (Sport)พ30205 Petanque (Sport)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี (C3)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข, 9-ครูอินธุอร สงกาผัน1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูปัญจารา ซาหิน2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา8-Mrs.Duangduen4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-Mrs.Prathumporn5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร3-ครูวิริยา อุประ
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Biology LaboratoryChemistry Laboratoryห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 4English RoomComputer Laboratory 5ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)Computer Laboratory 3ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)Physics Laboratory
12.00 - 13.00 -X-
13.00 - 13.50
ม.2/3ม.1/3ม.3/4ม.5/1ม.3/3ม.4/1ม.4/3ม.6/1ม.1/2ม.1/5ม.2/5ม.5/3ม.1/4ม.2/1ม.3/5ม.1/1ม.3/1ม.2/4ม.2/2ม.4/2ม.3/2ม.6/2ม.5/2
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท21101 ภาษาไทยท23101 ภาษาไทยค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)ค23101 คณิตศาสตร์ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)ว30224 เคมี 4 (Sci.Che)ส21101 สังคมศึกษาอ21101 Englishส22101 สังคมศึกษาส32103 ประวัติศาสตร์พ21103 Table Tennis (Sport)พ22101 สุขศึกษาพ23103 Volleyball (Sport)ศ21101 ศิลปะศ23101 ศิลปะกิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง22101 การงานอาชีพ (Industry)ง31101 Information Technology (C1)ง23102 การงานอาชีพ (C3)ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)อ30241 English for Communication
3-ครูปัญจารา ซาหิน1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์8-Mrs.Duangduen4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน8-Mrs.Prathumporn
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Physics LaboratoryBiology LaboratoryChemistry LaboratoryEnglish RoomComputer Laboratory 4Computer Laboratory 5ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 1Computer Laboratory 3ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
13.50 - 14.40
ม.2/3ม.5/1ม.1/4ม.5/3ม.4/1ม.4/3ม.6/1ม.1/2ม.2/4ม.2/5ม.3/5ม.3/3ม.5/2ม.1/3ม.3/4ม.1/1ม.3/1ม.1/5ม.2/1ม.2/2ม.4/2ม.3/2ม.6/2
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท32101 ภาษาไทยท21101 ภาษาไทยค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน (Sci.Bio)ว30224 เคมี 4 (Sci.Che)จ20201 Chinese for Communication 1ส22101 สังคมศึกษาอ22101 Englishอ23101 Englishส23101 สังคมศึกษาส32101 สังคมศึกษาพ21103 Table Tennis (Sport)พ23103 Volleyball (Sport)ศ21101 ศิลปะศ23101 ศิลปะกิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)กิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)ง22101 การงานอาชีพ (Industry)ง31101 Information Technology (C1)ง23102 การงานอาชีพ (C3)ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง (Leather)
3-ครูปัญจารา ซาหิน1-ครูประภาพร อุปโคตร1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา8-Miss Patharasuda4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม8-Miss Supattra8- Mrs.Patthicha4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
Science LaboratoryComputer Laboratory 4ห้องคณิตศาสตร์Physics LaboratoryBiology LaboratoryChemistry LaboratoryEnglish RoomComputer Laboratory 5ห้องสังคมศึกษาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 1Computer Laboratory 3ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
14.40 - 15.30
ม.ต้นม.ปลาย
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn8-Miss Supattra7-ครูพายัพ ซาหิน1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร6- ครูรัตนชัย จุลราช2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์7-ครูโยธิน ถาบุตร
15.30 - 16.00
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
F
r
i
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room (Act.6)
08.40 - 09.30
ม.1/1ม.6/2ม.1/3ม.2/2ม.3/2ม.2/4ม.2/3ม.2/5ม.5/1ม.1/5ม.1/4ม.2/1ม.3/5ม.3/1ม.3/3ม.4/1ม.4/2ม.5/2ม.6/1ม.5/3ม.3/4ม.4/3ม.1/2
ท21101 ภาษาไทยค33101 คณิตศาสตร์ (Math)ค21101 คณิตศาสตร์ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค23101 คณิตศาสตร์ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Bio)ท22101 ภาษาไทยค22101 คณิตศาสตร์ว30222 เคมี 2 (Sci.Che)ส21101 สังคมศึกษาส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)อ22101 Englishอ23101 Englishส23101 สังคมศึกษาส23103 ประวัติศาสตร์ส31101 สังคมศึกษาอ31101 Englishจ30203 Chinese for Career 3อ30205 Supplemental English 5ศ32101 นาฏศิลป์ง23102 การงานอาชีพ (C3)I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (C5)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3-ครูปัญจารา ซาหิน1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูบัญญัติ ผิวงาม8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ8- Mrs.Patthicha4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-Mrs.Prathumporn8-Miss Patharasuda8-Mrs.Duangduen, 9-ครูศราวุธ ภักดี6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร3-ครูวิริยา อุประ
ห้องคณิตศาสตร์Biology LaboratoryChemistry Laboratoryห้องภูมิปัญญาไทยEnglish RoomComputer Laboratory 4ห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 3Computer Laboratory 5Physics Laboratory
09.30 - 10.20
ม.4/2ม.2/2ม.3/2ม.2/3ม.2/5ม.3/1ม.3/5ม.2/1ม.4/1ม.5/1ม.1/3ม.1/4ม.1/1ม.3/3ม.4/3ม.6/1ม.5/2ม.5/3ม.2/4ม.6/2ม.1/5ม.3/4ม.1/2
ค31101 คณิตศาสตร์ (Math)ค22101 คณิตศาสตร์ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค23101 คณิตศาสตร์ว23101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท22101 ภาษาไทยว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)ว30242 ชีววิทยา 2 (Sci.Bio)ส21101 สังคมศึกษาอ21101 Englishจ20201 Chinese for Communication 1อ23101 Englishส31101 สังคมศึกษาอ33101 Englishพ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (C5)พ30203 Volleyball (Sport)ศ22101 ศิลปะง33101 การงานอาชีพ (Industry)ง21102 Information Technology (C4)ง23102 การงานอาชีพ (C3)ว21101 วิทยาศาสตร์ (Sci.Phy)
2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์8-Mrs.Prathumporn8-Miss Patharasuda8- Mrs.Patthicha, 9-ครูศราวุธ ภักดี4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-Miss Supattra5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย6- ครูธนา วิไลวงษ์7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูวิริยา อุประ
ห้องคณิตศาสตร์Science LaboratoryChemistry LaboratoryBiology LaboratoryEnglish Roomห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 5อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 4Computer Laboratory 3Physics Laboratory
10.20 - 11.10
ม.2/2ม.3/2ม.5/2ม.3/4ม.5/3ม.4/3ม.4/1ม.6/2ม.1/4ม.1/2ม.1/3ม.2/5ม.2/3ม.5/1ม.2/1ม.3/5ม.2/4ม.3/3ม.1/1ม.3/1ม.6/1ม.1/5ม.4/2
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท23101 ภาษาไทยค32101 คณิตศาสตร์ (Math)ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมท32101 ภาษาไทยว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)ว31102 เคมีพื้นฐาน (Sci.Che)ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (Sci.Bio)ส21101 สังคมศึกษาส21103 ประวัติศาสตร์ (Wisdom)อ21101 Englishส22101 สังคมศึกษาอ22101 Englishส32101 สังคมศึกษาพ22103 กระบี่กระบอง (Sport)พ23101 สุขศึกษาศ22101 ศิลปะศ23101 ศิลปะง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (C3)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)ง33101 การงานอาชีพ (Industry)ง21102 Information Technology (C4)ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
3-ครูปัญจารา ซาหิน1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว1-ครูประภาพร อุปโคตร3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูสมฤดี แสนเภา4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์4-ครูบัญญัติ ผิวงาม8-Mrs.Duangduen4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม8-Miss Supattra, 9-ครูรชต เขตเจริญ4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูสิรวดี แสงเพ็ชร5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย6- ครูธนา วิไลวงษ์6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูพายัพ ซาหิน, 9-ครูนฤนาถ ไชยมาตร7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
Science Laboratoryห้องคณิตศาสตร์Physics LaboratoryChemistry LaboratoryBiology Laboratoryห้องภูมิปัญญาไทยEnglish RoomComputer Laboratory 5ห้องสังคมศึกษาComputer Laboratory 3ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมComputer Laboratory 4ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
11.10 - 12.00
ม.2/2ม.5/2ม.1/5ม.3/5ม.2/3ม.5/3ม.4/3ม.6/1ม.6/2ม.1/2ม.2/1ม.2/5ม.3/4ม.5/1ม.4/1ม.1/4ม.1/1ม.3/2ม.3/3ม.1/3ม.2/4ม.3/1ม.4/2
ว22101 วิทยาศาสตร์ (Sci)ท32101 ภาษาไทยค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมค23101 คณิตศาสตร์ค22101 คณิตศาสตร์ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Math)ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Sci.Phy)ว30224 เคมี 4 (Sci.Che)ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (Sci.Bio)อ21101 Englishส22101 สังคมศึกษาอ22101 Englishอ23101 Englishอ32101 Englishส30231 หน้าที่พลเมือง 1พ21101 สุขศึกษาพ21103 Table Tennis (Sport)พ23103 Volleyball (Sport)ศ23101 ศิลปะกิจกรรมศาสตร์พระราชา (King Campus)I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (C3)ง20241 เกษตรพอเพียง 1 (King Campus)ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง (Leather)
3-ครูปัญจารา ซาหิน1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูสมฤดี แสนเภา8-Mrs.Prathumporn4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน8-Miss Supattra8- Mrs.Patthicha8-Mrs.Duangduen4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูวันวิสาข์ พวงพลอย5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูศุภรัตน์ ช่างสงวน6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร, 9-ครูศศิธร ยืนนาน
Science LaboratoryComputer Laboratory 4ห้องคณิตศาสตร์Physics LaboratoryChemistry LaboratoryBiology Laboratoryห้องสังคมศึกษาEnglish RoomComputer Laboratory 5ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (N)Computer Laboratory 3ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (S)ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง
12.00 - 13.00 -X-
13.00 - 13.50
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)กิจกรรมชุมนุม/Activity (Act.2)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสมฤดี แสนเภา4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูธนา วิไลวงษ์6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี6- รองฯกรกช จันตะเสน7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูพายัพ ซาหิน7-ครูพิชิต สุจริต8- Mrs.Patthicha8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn8-Miss Supattra7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร3-ครูวิริยา อุประ8-Miss Patharasuda4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร
13.50 - 14.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)กิจกรรมแนะแนว/Guidance (Act.1)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูสมฤดี แสนเภา4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- ครูธนา วิไลวงษ์6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี6- รองฯกรกช จันตะเสน7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูพายัพ ซาหิน7-ครูพิชิต สุจริต8- Mrs.Patthicha8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn8-Miss Supattra7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร3-ครูวิริยา อุประ4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย8-Miss Patharasuda1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์6- ครูรัตนชัย จุลราช7-ครูโยธิน ถาบุตร
14.40 - 15.30
ม.ต้นม.ปลาย
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Act.4)กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Act.4)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ1-ครูประภาพร อุปโคตร2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว2- ครูวรางคณา มณีนพ2-ครูจงกล ศรีสำราญ2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา3-ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูวิริยา อุประ3-ครูสมฤดี แสนเภา4-ครูบัญญัติ ผิวงาม4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย4- ครูสุนทร ขันศรี4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์5- รองฯชาตรี ยาศิริ5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย6- รองฯกรกช จันตะเสน6- ครูธนา วิไลวงษ์6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต7-ครูพิชิต สุจริต7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร8- Mrs.Patthicha8-Miss Patharasuda8-Mrs.Duangduen8-Mrs.Prathumporn8-Miss Supattra7-ครูพายัพ ซาหิน1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร6- ครูรัตนชัย จุลราช2-ครูวงศกร นาเมืองรักษ์7-ครูโยธิน ถาบุตร
15.30 - 16.00
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (Act.5)
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM