Institution name: Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
Comments: Default comments

Table of contents

 

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.1/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8- Mr.Thanongsak
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส20232 หน้าที่พลเมือง 2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Tuesday
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
Wednesday
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21104 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
Thursday
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.1/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8- Mr.Thanongsak
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Tuesday
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
-X-
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ส20232 หน้าที่พลเมือง 2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Wednesday
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
พ21104 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Thursday
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.1/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21104 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
Tuesday
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส20232 หน้าที่พลเมือง 2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
Wednesday
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Thursday
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8- Mr.Thanongsak
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.1/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8- Mr.Thanongsak
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Tuesday
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
พ21104 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Wednesday
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
-X-
ส20232 หน้าที่พลเมือง 2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
Thursday
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.1/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
พ21102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21104 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
Tuesday
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ส20232 หน้าที่พลเมือง 2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Wednesday
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8- Mr.Thanongsak
Thursday
อ21102 English
8- Mrs.Duangduen
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.2/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ศ22102 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Tuesday
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส22104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
อ22102 English
8- Mrs.Prathumporn
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
Wednesday
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ22102 English
8- Mrs.Prathumporn
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส20234 หน้าที่พลเมือง 4
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Thursday
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
อ22102 English
8- Mrs.Prathumporn
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8- Mr.Thanongsak
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ22102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.2/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส20234 หน้าที่พลเมือง 4
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ22102 English
8- Mrs.Prathumporn
-X-
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Tuesday
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ศ22102 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ22102 English
8- Mrs.Prathumporn
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Wednesday
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8- Mr.Thanongsak
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Thursday
อ22102 English
8- Mrs.Prathumporn
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
พ22102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ส22104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.2/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส22104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ22102 English
8- Mrs.Prathumporn
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
Tuesday
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
อ22102 English
8- Mrs.Prathumporn
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Wednesday
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Thursday
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
พ22102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8- Mr.Thanongsak
-X-
ศ22102 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ22102 English
8- Mrs.Prathumporn
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ส20234 หน้าที่พลเมือง 4
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.2/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส22104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Tuesday
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
อ22102 English
8- Miss Supattra
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส20234 หน้าที่พลเมือง 4
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Wednesday
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22102 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ศ22102 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
Thursday
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8- Mr.Thanongsak
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
อ22102 English
8- Miss Supattra
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.2/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22102 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
Tuesday
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ส20234 หน้าที่พลเมือง 4
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ศ22102 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Wednesday
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พ22104 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
Thursday
อ22102 English
8- Miss Supattra
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส22104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
พ22102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8- Mr.Thanongsak
-X-
อ22102 English
8- Miss Supattra
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.3/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
-X-
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ง20222 งานใบตอง
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Tuesday
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
-X-
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8- Mr.Thanongsak
Wednesday
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส20236 หน้าที่พลเมือง 6
4-ครูสุนทร ขันศรี
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Thursday
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ศ23102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.3/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ง20222 งานใบตอง
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Tuesday
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8- Mr.Thanongsak
ศ23102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Wednesday
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Thursday
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
-X-
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
-X-
ส20236 หน้าที่พลเมือง 6
4-ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.3/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
-X-
ส20236 หน้าที่พลเมือง 6
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
Tuesday
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Wednesday
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ศ23102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
Thursday
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8- Mr.Thanongsak
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ง20222 งานใบตอง
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.3/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ศ23102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8- Mr.Thanongsak
Tuesday
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส20236 หน้าที่พลเมือง 6
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Wednesday
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
-X-
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Thursday
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
พ23102 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง20222 งานใบตอง
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
อ23102 English
8- Mrs.Patthicha
ท23102 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.4/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ31102 English
8- Miss Supattra
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส31102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Tuesday
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Wednesday
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส31102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Thursday
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ30202 Supplemental English 2
8- Mrs.Prathumporn
ศ31102 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวรางคณา มณีนพ
อ31102 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.4/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว31106 ดวงดาวและโลกของเรา
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ศ31102 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
จ30202 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2
8- Mr.Thanongsak
ส31102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Tuesday
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ส31102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
พ30202 ฟุตซอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Wednesday
อ31102 English
8- Miss Supattra
ง30251 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Thursday
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
อ31102 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ30202 Supplemental English 2
8- Mrs.Prathumporn
-X-
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.5/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
อ32102 English
8- Mrs.Patthicha
พ30204 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Tuesday
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
อ30204 Supplemental English 4
8- Mrs.Prathumporn
Wednesday
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Thursday
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
อ32102 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.5/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ30204 Supplemental English 4
8- Mrs.Prathumporn
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
อ30222 English Skill Development
8- Mrs.Duangduen
-X-
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Tuesday
จ30204 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 4
8- Mr.Thanongsak
พ30204 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Wednesday
ว32102 การเคลื่อนที่และแรง
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
อ32102 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Thursday
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
อ30222 English Skill Development
8- Mrs.Duangduen
-X-
อ32102 English
8- Mrs.Patthicha
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.6/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
พ30206 ฟุตบอล
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง30224 การถนอมอาหาร
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Tuesday
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Wednesday
อ30206 Supplemental English 6
8- Mrs.Prathumporn
อ33102 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Thursday
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
อ33102 English
8- Miss Supattra
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ศ33102 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.6/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว33102 พลังงาน
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง30205 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Tuesday
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ33102 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Wednesday
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
จ30206 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 6
8- Mr.Thanongsak
ศ33102 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Thursday
ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
อ33102 English
8- Miss Supattra
-X-
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
7-ครูธนกฤต สันทา
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
อ30206 Supplemental English 6
8- Mrs.Prathumporn
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
พ30206 ฟุตบอล
9-ครูนิกร นำสุย, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ง30224 การถนอมอาหาร
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 2/2015 Ver.1 (Begin: November 2nd, 2015)
ม.6/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ33102 English
8- Miss Supattra
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ศ33102 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Tuesday
อ30206 Supplemental English 6
8- Mrs.Prathumporn
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
อ33102 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ง30224 การถนอมอาหาร
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
Wednesday
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Thursday
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
พ30206 ฟุตบอล
9-ครูนิกร นำสุย, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.28.0 on 10/9/15 9:37 AM

back to the top