Institution name: Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
Comments: Default comments

Table of contents

 

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.1/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
Tuesday
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
-X-
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Wednesday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8- Mr.Thanongsak
Thursday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.1/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Tuesday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Wednesday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Thursday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8- Mr.Thanongsak
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.1/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Tuesday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
Wednesday
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8- Mr.Thanongsak
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Thursday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.1/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
Tuesday
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Wednesday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Thursday
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8- Mr.Thanongsak
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.1/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
-X-
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8- Mr.Thanongsak
Tuesday
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
-X-
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Wednesday
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Thursday
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.2/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Tuesday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Wednesday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส20233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Thursday
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8- Mr.Thanongsak
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.2/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
Tuesday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8- Mr.Thanongsak
Wednesday
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
-X-
ส20233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Thursday
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.2/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8- Mr.Thanongsak
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Tuesday
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ส20233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
Wednesday
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Thursday
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.2/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ22101 English
8- Miss Supattra
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส20233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Tuesday
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
อ22101 English
8- Miss Supattra
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Wednesday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Thursday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8- Mr.Thanongsak
-X-
อ22101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.2/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ส20233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Tuesday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Wednesday
อ22101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Thursday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
อ22101 English
8- Miss Supattra
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
อ22101 English
8- Miss Supattra
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8- Mr.Thanongsak
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.3/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Tuesday
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Wednesday
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส20235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Thursday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ง20221 อาหารไทยสี่ภาค
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8- Mr.Thanongsak
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.3/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส20235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
ง20221 อาหารไทยสี่ภาค
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Tuesday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8- Mr.Thanongsak
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Wednesday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Thursday
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.3/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส20235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
ท23101 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Tuesday
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Wednesday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท23101 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Thursday
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8- Mr.Thanongsak
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ท23101 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ง20221 อาหารไทยสี่ภาค
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.3/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
Tuesday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ส20235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
Wednesday
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8- Mr.Thanongsak
-X-
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Thursday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ง20221 อาหารไทยสี่ภาค
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.4/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
อ31101 English
8- Miss Supattra
-X-
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Tuesday
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ30201 Supplemental English 1
8- Mrs.Prathumporn
-X-
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Wednesday
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
อ31101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Thursday
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.4/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Tuesday
อ31101 English
8- Miss Supattra
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
อ30201 Supplemental English 1
8- Mrs.Prathumporn
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Wednesday
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
จ30201 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 1
8- Mr.Thanongsak
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
Thursday
ง30223 งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ว31105 สารและสมบัติของสาร
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ31101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.5/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
-X-
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Tuesday
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Wednesday
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ32101 English
8- Mrs.Duangduen
Thursday
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
อ30203 Supplemental English 3
8- Mrs.Prathumporn
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
อ32101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.5/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
7-ครูธนกฤต สันทา, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
จ30203 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3
8- Mr.Thanongsak
อ30241 English for Communication
8- Mrs.Patthicha
Tuesday
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Wednesday
อ32101 English
8- Mrs.Duangduen
อ30203 Supplemental English 3
8- Mrs.Prathumporn
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
-X-
อ30241 English for Communication
8- Mrs.Patthicha
ง30281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูพายัพ ซาหิน
Thursday
อ32101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
ง30221 อาหารพื้นบ้าน
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.6/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ง30222 ผลิตภัณฑ์ของชำร่วย
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Tuesday
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Wednesday
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
พ30203 เปตอง
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Thursday
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ33101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ33101 English
8- Miss Supattra
อ30205 Supplemental English 5
8- Mrs.Prathumporn
-X-
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.6/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ30205 Supplemental English 5
8- Mrs.Prathumporn
อ33101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Tuesday
จ30205 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 5
8- Mr.Thanongsak
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ง30204 คอมพิวเตอร์กราฟิก
7-ครูธนกฤต สันทา, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ง30222 ผลิตภัณฑ์ของชำร่วย
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Wednesday
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Thursday
อ33101 English
8- Miss Supattra
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ง30282 โครงงานอาชีพ 2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
พ30203 เปตอง
9-ครูนิกร นำสุย, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.4 (Begin: July 13rd, 2015)
ม.6/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
พ30203 เปตอง
9-ครูนิกร นำสุย, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ง30222 ผลิตภัณฑ์ของชำร่วย
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Tuesday
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ30205 Supplemental English 5
8- Mrs.Prathumporn
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Wednesday
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ33101 English
8- Miss Supattra
-X-
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Thursday
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
อ33101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 7/7/15 3:04 PM

back to the top