Institution name: Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
Comments: Default comments

Table of contents

 

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.1/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Tuesday
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Wednesday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
Thursday
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8- Mr.Thanongsak
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.1/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Tuesday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8- Mr.Thanongsak
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Wednesday
อ21101 English
8- Mrs.Duangduen
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
Thursday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.1/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
Tuesday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8- Mr.Thanongsak
Wednesday
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Thursday
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.1/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8- Mr.Thanongsak
Tuesday
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Wednesday
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Thursday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.1/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
Tuesday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
Wednesday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8- Mr.Thanongsak
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Thursday
อ21101 English
8- Mrs.Patthicha
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.2/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Tuesday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Wednesday
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8- Mr.Thanongsak
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Thursday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.2/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Tuesday
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Wednesday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8- Mr.Thanongsak
Thursday
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.2/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Tuesday
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Wednesday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Thursday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
อ22101 English
8- Mrs.Prathumporn
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8- Mr.Thanongsak
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.2/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ22101 English
8- Miss Supattra
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
Tuesday
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8- Mr.Thanongsak
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Wednesday
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Thursday
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ22101 English
8- Miss Supattra
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.2/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22101 English
8- Miss Supattra
-X-
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Tuesday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ22101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Wednesday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
Thursday
อ22101 English
8- Miss Supattra
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8- Mr.Thanongsak
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.3/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ง20221 อาหารไทยสี่ภาค
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
-X-
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Tuesday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8- Mr.Thanongsak
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Wednesday
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
Thursday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.3/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
Tuesday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ง20221 อาหารไทยสี่ภาค
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
Wednesday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Thursday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8- Mr.Thanongsak
อ23101 English
8- Mrs.Patthicha
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.3/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท23101 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Tuesday
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Wednesday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23101 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8- Mr.Thanongsak
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
Thursday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ท23101 ภาษาไทย
9-ครูศิริพร ไพเขียว, 1-ครูมาลา วารินทร์
ง20221 อาหารไทยสี่ภาค
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.3/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8- Mr.Thanongsak
-X-
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Tuesday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ง20221 อาหารไทยสี่ภาค
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Wednesday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Thursday
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
-X-
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.4/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Tuesday
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Wednesday
อ31101 English
8- Miss Supattra
อ30201 Supplemental English 1
8- Mrs.Prathumporn
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Thursday
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
อ31101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.4/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
อ31101 English
8- Miss Supattra
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
จ30201 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 1
8- Mr.Thanongsak
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Tuesday
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Wednesday
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Thursday
ว31105 สารและสมบัติของสาร
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
อ31101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
อ30201 Supplemental English 1
8- Mrs.Prathumporn
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง30223 งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.5/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
อ30203 Supplemental English 3
8- Mrs.Prathumporn
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Tuesday
ส32101 สังคมศึกษา
7-ครูธนกฤต สันทา
อ32101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Wednesday
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Thursday
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
อ32101 English
8- Mrs.Duangduen
ส32101 สังคมศึกษา
7-ครูธนกฤต สันทา
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.5/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ30203 Supplemental English 3
8- Mrs.Prathumporn
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส32101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ง30221 อาหารพื้นบ้าน
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Tuesday
อ32101 English
8- Mrs.Duangduen
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Wednesday
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
จ30203 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3
8- Mr.Thanongsak
-X-
อ32101 English
8- Mrs.Duangduen
ส32101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Thursday
ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
7-ครูธนกฤต สันทา, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
-X-
อ30241 English for Communication
8- Mrs.Patthicha
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
อ30241 English for Communication
8- Mrs.Patthicha
ง30281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.6/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ30205 Supplemental English 5
8- Mrs.Prathumporn
-X-
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง30222 ผลิตภัณฑ์ของชำร่วย
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
Tuesday
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
6- ครูธนา วิไลวงษ์
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Wednesday
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
พ30203 เปตอง
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Thursday
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ33101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
อ33101 English
8- Miss Supattra
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.6/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ง30204 คอมพิวเตอร์กราฟิก
7-ครูธนกฤต สันทา, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
พ30203 เปตอง
9-ครูนิกร นำสุย, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Tuesday
อ33101 English
8- Miss Supattra
จ30205 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 5
8- Mr.Thanongsak
-X-
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
Wednesday
ง30282 โครงงานอาชีพ 2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อ33101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Thursday
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
อ30205 Supplemental English 5
8- Mrs.Prathumporn
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ง30222 ผลิตภัณฑ์ของชำร่วย
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.3 (Begin: June 2nd, 2015)
ม.6/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Tuesday
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ30203 เปตอง
9-ครูนิกร นำสุย, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Wednesday
อ30205 Supplemental English 5
8- Mrs.Prathumporn
อ33101 English
8- Miss Supattra
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Thursday
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง30222 ผลิตภัณฑ์ของชำร่วย
7-ครูวัลญา เพ็ญธิสาร
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ33101 English
8- Miss Supattra
-X-
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/26/15 1:54 PM

back to the top