Institution name: Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
Comments: Default comments

Table of contents

 

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.1/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Tuesday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Wednesday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
Thursday
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.1/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Tuesday
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
Wednesday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Thursday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.1/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Tuesday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Wednesday
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
Thursday
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.1/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
Tuesday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Wednesday
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Thursday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
-X-
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.1/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
-X-
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
Tuesday
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Wednesday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
Thursday
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
-X-
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.2/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
Tuesday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
Wednesday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Thursday
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.2/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
Tuesday
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Wednesday
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Thursday
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.2/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Tuesday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
Wednesday
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Thursday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.2/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Tuesday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Wednesday
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Thursday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.2/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Tuesday
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Wednesday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Thursday
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.3/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Tuesday
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Wednesday
ม.3
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
Thursday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.3/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Tuesday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
Wednesday
ม.3
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Thursday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.3/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Tuesday
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
Wednesday
ม.3
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
Thursday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.3/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Tuesday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Wednesday
ม.3
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
Thursday
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
7-ครูธนกฤต สันทา
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.4/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Tuesday
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Wednesday
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย, 9-ครูศิริพร ไพเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Thursday
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.4/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
จ30201 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
Tuesday
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ง30223 งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Wednesday
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Thursday
ว31105 สารและสมบัติของสาร
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
6- รองฯกรกช จันตะเสน
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.5/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Tuesday
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Wednesday
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Thursday
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.5/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
7-ครูธนกฤต สันทา, 9- ครูยุทธนา พลศรีดา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Tuesday
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ง30221 อาหารพื้นบ้าน
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Wednesday
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง30281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต, 9-ครูปภารดา บุญแสง
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Thursday
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส32101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
จ30203 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ส32101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.6/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Tuesday
ม.6
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Wednesday
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
พ30203 เปตอง
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ, 9-ครูนิกร นำสุย
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
Thursday
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.6/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Tuesday
ม.6
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ
จ30205 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 5
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
-X-
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Wednesday
ง30204 คอมพิวเตอร์กราฟิก
7-ครูธนกฤต สันทา, 9-ครูณัฐศิริ บุญดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
Thursday
ง30282 โครงงานอาชีพ 2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
พ30203 เปตอง
9-ครูนิกร นำสุย, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.2 (Begin: May 18th, 2015)
ม.6/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Tuesday
ม.6
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
6- ครูธนา วิไลวงษ์
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Wednesday
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Thursday
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ
Friday
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
พ30203 เปตอง
9-ครูนิกร นำสุย, 5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/17/15 2:38 PM

back to the top