Institution name: Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
Comments: Default comments

Table of contents

 

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.1/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Tuesday
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
Wednesday
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Thursday
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.1/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
Tuesday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Wednesday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Thursday
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.1/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Tuesday
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Wednesday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
Thursday
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.1/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
Tuesday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Wednesday
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Thursday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.1/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
Tuesday
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ21101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
Wednesday
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
พ21103 เทเบิลเทนนิส
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Thursday
ศ21101 ศิลปะ
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.2/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Tuesday
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Wednesday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Thursday
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.2/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Tuesday
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Wednesday
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Thursday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.2/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Tuesday
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Wednesday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
-X-
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Thursday
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.2/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
Tuesday
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
Wednesday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Thursday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.2/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
พ22101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
พ22103 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Tuesday
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
ศ22101 ศิลปะ
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
Wednesday
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
Thursday
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ส22103 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค22101 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.3/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
-X-
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
Tuesday
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Wednesday
ม.3
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (Act.4)
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Thursday
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.3/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Tuesday
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
4-ครูสุนทร ขันศรี
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Wednesday
ม.3
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (Act.4)
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Thursday
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.3/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Tuesday
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
-X-
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Wednesday
ม.3
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (Act.4)
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
Thursday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.3/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ23101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
Tuesday
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Wednesday
ม.3
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (Act.4)
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท23101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
Thursday
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ต้น
ลูกเสือเนตรนารี (Act.3)
Friday
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
4-ครูสุนทร ขันศรี
พ23103 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
พ23101 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.4/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Tuesday
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Wednesday
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
4-ครูสุนทร ขันศรี
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Thursday
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ (Act.3)
Friday
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.4/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
จ30201 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 1
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Tuesday
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
Wednesday
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ว31105 สารและสมบัติของสาร
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Thursday
ส31101 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
4-ครูสุนทร ขันศรี
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ง30223 งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ (Act.3)
Friday
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.5/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ส32101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Tuesday
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส32101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Wednesday
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Thursday
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ (Act.3)
Friday
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.5/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ง30252 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ส32101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Tuesday
ง30221 อาหารพื้นบ้าน
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ง32101 การออกแบบเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
จ30203 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Wednesday
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Thursday
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ง30281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ (Act.3)
Friday
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ส32101 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.6/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Tuesday
ม.6
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (Act.5)
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
พ30203 เปตอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Wednesday
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Thursday
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
-X-
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ (Act.3)
Friday
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.6/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
Tuesday
ม.6
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (Act.5)
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ง30282 โครงงานอาชีพ 2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
พ30203 เปตอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Wednesday
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
Thursday
จ30205 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 5
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ (Act.3)
Friday
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ง30204 คอมพิวเตอร์กราฟิก
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top

Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2015 Ver.1 (Begin: May 18th, 2015)
ม.6/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พ30203 เปตอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Tuesday
ม.6
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (Act.5)
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Wednesday
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Thursday
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ศ33101 ทัศนศิลป์
6- รองฯกรกช จันตะเสน
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ม.ปลาย
นศท./วิถีพุทธ (Act.3)
Friday
ว30201 ฟิสิกส์ 4
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น, ม.ปลาย
ชุมนุม (Act.2)
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว (Act.1)
Timetable generated with FET 5.27.0 on 5/3/15 2:26 PM

back to the top