Institution name: ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
Comments: จัดทำโดย งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Table of contents

 

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday --- ---
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
-X-
ม.1/1
ท21102 ภาษาไทย
-x- -x-
Tuesday
ม.1/1
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
-X-
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-x- -x-
Wednesday
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X- --- -x- -x-
Thursday
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
-X- ---
ม.1/1
ท21102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
เนตรนารี ม.2 Act.
Friday --- --- --- -X-
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
1-ครูมาลา วารินทร์
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
-X-
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
-x- -x-
Tuesday
ม.2/1
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
-X- --- -x- -x-
Wednesday -x-
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
-X-
ม.2/1
ท22102 ภาษาไทย
-x- -x-
Thursday
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/1
ท22102 ภาษาไทย
--- -X- --- -x-
เนตรนารี ม.1 Act.
Friday
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
--- --- -X-
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
1-ครูวัลยา แก่นคำ
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
--- -X-
ม.3/1
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
Tuesday ---
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
--- -X-
ม.3/1
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
Wednesday -x-
ม.4/1
ท31102 ภาษาไทย
--- -X-
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
Thursday
ม.5/2
ท30206 วรรณกรรมท้องถิ่น
ม.4/1
ท31102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X- --- ---
เนตรนารี ม.1 Act.
Friday
ม.3/1
ท23102 ภาษาไทย
ม.6/2
ท30210 วรรณคดีมรดก
--- -X-
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x-
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
ม.6/1
ท33102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ม.5/1
ท32102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
Tuesday -x-
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
--- -X-
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
Wednesday -x- --- --- -X- ---
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.5/1
ท32102 ภาษาไทย
Thursday -x-
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
-X-
ม.4/2
ท30202 ประวัติวรรณคดี
ม.6/1
ท33102 ภาษาไทย
ลูกเสือ ม.1 Act.
Friday -x-
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
--- -X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
2- ครูพูนชัย วารินทร์
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.5/2
ค30224 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
--- -X-
ม.2/2
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x- -x-
Tuesday
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.2/4
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
--- -X- --- -x- -x-
Wednesday
ม.5/2
ค30224 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.2/4
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x- -x-
Thursday
ม.2/1
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ลูกเสือ ม.1 Act.
Friday
ม.2/2
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/1
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x- -x- -x- -X- -x-
ม.3/2
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
Tuesday -x-
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X- -x-
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.5/1
ค32102 คณิตศาสตร์
Wednesday -x-
ม.3/1
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.5/1
ค32102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X- -x-
ม.3/3
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.3/2
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Thursday -x-
ม.3/3
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
-X- -x-
ม.3/1
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday -x-
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X- -x-
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.1/5
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/4
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-X-
ม.3/4
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x- -x-
Tuesday
ม.1/3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
---
ม.1/5
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-X-
ม.1/1
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x- -x-
Wednesday
ม.1/2
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/3
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
--- -X- --- -x- -x-
Thursday
ม.2/3
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
---
ม.3/4
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X- --- ---
เนตรนารี ม.1 Act.
Friday
ม.1/1
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/4
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
--- -X-
ม.1/2
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
2-ครูดรุณี ภูพันนา
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.1/1
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
-x- -x-
Tuesday ---
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
--- -X-
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
-x- -x-
Wednesday
ม.1/1
ค21102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
-x- -x-
Thursday
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
--- --- -X-
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
---
เนตรนารี ม.1 Act.
Friday
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.1/1
ค21102 คณิตศาสตร์
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.2/1
ค22102 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-x-
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
-X-
ม.6/1
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
-x- -x-
Tuesday
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
-x-
ม.5/1
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
-X-
ม.2/1
ค22102 คณิตศาสตร์
-x- -x-
Wednesday
ม.2/1
ค22102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.6/1
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
-X-
ม.5/1
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
-x- -x-
Thursday
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-x-
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
-X-
ม.6/1
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-x-
เนตรนารี ม.2 Act.
Friday
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
-x-
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
-X-
ม.5/1
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
2-ครูวรางคณา มณีนพ
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.6/1
ค33102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.4/1
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
-X-
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
-x- -x-
Tuesday -x- -x-
ม.4/1
ค31102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
-x- -x-
Wednesday
ม.6/2
ค30226 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
-x-
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.4/1
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-x- -x-
Thursday
ม.4/1
ค31102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.6/2
ค30226 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์
-x-
เนตรนารี ม.2 Act.
Friday
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.6/1
ค33102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.4/2
ค30222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-x-
Tuesday
ม.3/1
ค23102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
-X- --- --- -x-
Wednesday -x- -x- --- -X-
ม.3/1
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.4/2
ค30222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
-x-
Thursday
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
-x-
ลูกเสือ ม.2 Act.
Friday
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.3/1
ค23102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ม.5/1
ว30203 ฟิสิกส์ 3
-X-
ม.4/1
ว30201 ฟิสิกส์ 1
-x-
Tuesday
3-ครูภาณี มณีชม, 3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ม.5/2
ว32102 การเคลื่อนที่และแรง
--- -X-
ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
-x-
Wednesday
ม.5/3
ว30203 ฟิสิกส์ 3
--- -X-
ม.6/1
ว30205 ฟิสิกส์ 5
-x-
Thursday
ม.6/1
ว30205 ฟิสิกส์ 5
--- --- -X-
ม.5/1
ว30203 ฟิสิกส์ 3
ลูกเสือ ม.2 Act.
Friday
ม.4/1
ว30201 ฟิสิกส์ 1
ม.5/3
ว30203 ฟิสิกส์ 3
-X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.4/1
ว30221 เคมี 1
--- -X- --- ---
ม.2/4
ส21204 หน้าที่พลเมือง 4
Tuesday
ม.4/1
ว30221 เคมี 1
--- --- -X-
ม.2/2
ส21204 หน้าที่พลเมือง 4
ม.2/1
ส21204 หน้าที่พลเมือง 4
ม.2/3
ส21204 หน้าที่พลเมือง 4
Wednesday
ม.6/1
ว30225 เคมี 5
--- -X- ---
ม.6/3
ว30225 เคมี 5
Thursday
ม.5/3
ว30223 เคมี 3
ม.5/1
ว30223 เคมี 3
-X- --- ---
ลูกเสือ ม.1 Act.
Friday
ม.5/1
ว30223 เคมี 3
--- -X-
ม.5/3
ว30223 เคมี 3
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
3-ครูภาณี มณีชม, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.4/2
ว31106 ดวงดาวและโลกของเรา
--- -X-
ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
ม.4/1
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
Tuesday
ม.5/1
ว30243 ชีววิทยา 3
--- -X-
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
ม.4/1
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ม.4/1
ว30241 ชีววิทยา 1
Wednesday
ม.6/3
ว30245 ชีววิทยา 5
--- -X- ---
ม.4/1
ว30241 ชีววิทยา 1
Thursday ---
ม.6/1
ว30245 ชีววิทยา 5
--- -X- ---
ม.6/3
ว30245 ชีววิทยา 5
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday
ม.6/1
ว30245 ชีววิทยา 5
--- -X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.3/1
ว23102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
--- -X- --- -x- -x-
Tuesday
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- -X- -x- -x- -x-
Wednesday ---
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X- --- -x- -x-
Thursday
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.3/1
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X- -x- -x-
เนตรนารี ม.3 Act.
Friday
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- -X- ---
ม.1/1
ว21102 วิทยาศาสตร์
Tuesday
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- -X- ---
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์
Wednesday
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
--- --- -X-
ม.1/1
ว21102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์
Thursday ---
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
--- -X- ---
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
เนตรนารี ม.3 Act.
Friday
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
--- --- -X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
3-ครูภาณี มณีชม
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
3-ครูภาณี มณีชม, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.4/2
ว31106 ดวงดาวและโลกของเรา
--- -X- --- ---
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
ม.4/1
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
Tuesday
3-ครูภาณี มณีชม, 3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ม.5/2
ว32102 การเคลื่อนที่และแรง
--- -X-
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
ม.4/1
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
---
Wednesday -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Thursday -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Friday -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
3-ครูสมฤดี แสนเภา
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x- -x- -x- -X-
ม.2/1
ว22102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-x- -x-
Tuesday ---
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-x- -x-
Wednesday
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.6/2
ว33102 พลังงาน
-X-
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-x- -x-
Thursday
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- -X-
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday
ม.2/1
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- -X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.2/3
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.2/1
ส22104 ประวัติศาสตร์
--- -X- ---
ม.1/2
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
Tuesday
ม.1/4
ส21104 ประวัติศาสตร์
---
ม.1/1
ส21104 ประวัติศาสตร์
-X- --- ---
ม.2/2
ส22104 ประวัติศาสตร์
Wednesday
ม.4/2
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
---
ม.2/4
ส22104 ประวัติศาสตร์
-X- ---
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์
Thursday
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
--- -X-
ม.1/3
ส21104 ประวัติศาสตร์
---
ลูกเสือ ม.1 Act.
Friday
ม.4/2
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
--- --- -X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x-
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/1
ส22102 สังคมศึกษา
Tuesday -x-
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/1
ส22102 สังคมศึกษา
Wednesday -x-
ม.5/1
ส32102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
-X- ---
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/1
ส22102 สังคมศึกษา
Thursday -x-
ม.5/1
ส32102 สังคมศึกษา
--- -X- ---
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday -x- ---
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.3/2
ส23104 ประวัติศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
---
ม.5/2
ส32104 ประวัติศาสตร์
-X- ---
ม.3/1
ส23104 ประวัติศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Tuesday
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
--- --- -X-
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
ม.6/1
ส33104 ประวัติศาสตร์
ม.6/3
ส33104 ประวัติศาสตร์
Wednesday
ม.5/1
ส32104 ประวัติศาสตร์
--- --- -X-
ม.6/2
ส33104 ประวัติศาสตร์
---
ม.3/3
ส23104 ประวัติศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Thursday
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
--- --- -X-
ม.4/1
ส31102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์
เนตรนารี ม.1 Act.
Friday ---
ม.4/1
ส31102 สังคมศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.3/4
ส23104 ประวัติศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
4-ครูสุนทร ขันศรี
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.5/1
ส30203 หน้าที่พลเมือง 3
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส30203 หน้าที่พลเมือง 3
-X- -x- -x- -x-
Tuesday
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/1
ส23102 สังคมศึกษา
-X- -x- -x- -x-
Wednesday -x-
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
-X- -x- -x- -x-
Thursday
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
---
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
-X-
ม.3/1
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
เนตรนารี ม.3 Act.
Friday
ม.5/2
ส30203 หน้าที่พลเมือง 3
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
--- -X-
ม.3/1
ส23102 สังคมศึกษา
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x- --- --- -X- ---
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
Tuesday -x-
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
--- -X-
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/1
ส21102 สังคมศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Wednesday -x-
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
--- -X- ---
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
ม.6/1
ส33102 สังคมศึกษา
Thursday -x-
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
-X-
ม.1/1
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
เนตรนารี ม.3 Act.
Friday -x-
ม.1/1
ส21102 สังคมศึกษา
--- -X-
ม.6/1
ส33102 สังคมศึกษา
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x- -x- -x- -X-
ม.1/5
พ21102 บาสเกตบอล
ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.4/2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Tuesday -x- -x-
ม.5/2
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ม.6/1
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.1/1
พ21102 บาสเกตบอล
ม.1/4
พ21102 บาสเกตบอล
Wednesday -x- -x-
ม.1/3
พ21102 บาสเกตบอล
-X-
ม.1/2
พ21102 บาสเกตบอล
ม.5/1
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Thursday -x- -x- -x- -X- -x- -x-
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday -x- -x-
ม.4/1
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ม.6/2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x-
ม.1/1
พ21103 สุขศึกษา
ม.1/3
พ21103 สุขศึกษา
-X- -x- -x- -x-
Tuesday -x-
ม.3/1
พ23103 สุขศึกษา
ม.3/3
พ23103 สุขศึกษา
-X- -x- -x- -x-
Wednesday -x-
ม.1/5
พ21103 สุขศึกษา
ม.3/2
พ23103 สุขศึกษา
-X- -x- -x- -x-
Thursday -x-
ม.1/4
พ21103 สุขศึกษา
ม.2/3
พ22103 สุขศึกษา
-X-
ม.2/2
พ22103 สุขศึกษา
ม.3/4
พ23103 สุขศึกษา
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday -x-
ม.2/4
พ22103 สุขศึกษา
ม.1/2
พ21103 สุขศึกษา
-X-
ม.2/1
พ22103 สุขศึกษา
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x- -x-
ม.3/3
พ23104 ตะกร้อ
-X-
ม.4/2
พ30202 พลศึกษาเพิ่มเติม
ม.2/1
พ22102 กรีฑา
ม.3/1
พ23104 ตะกร้อ
Tuesday -x- -x-
ม.3/2
พ23104 ตะกร้อ
-X-
ม.3/4
พ23104 ตะกร้อ
ม.5/1
พ30202 แฮนด์บอล
ม.6/1
พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม
Wednesday -x- -x-
ม.2/2
พ22102 กรีฑา
-X-
ม.5/3
พ30202 แฮนด์บอล
ม.6/2
พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม
ม.2/3
พ22102 กรีฑา
Thursday -x- -x- -x- -X- -x- -x-
ลูกเสือ ม.3 Act.
Friday -x-
ม.6/3
พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม
ม.2/4
พ22102 กรีฑา
-X-
ม.5/2
พ30202 แฮนด์บอล
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
6- ครูธนา วิไลวงษ์
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x- -x-
ม.6/2
ส30204 หน้าที่พลเมือง 4
-X- ---
ม.2/3
ศ22102 ศิลปศึกษา
Tuesday -x- -x-
ม.6/1
ส30204 หน้าที่พลเมือง 4
-X- ---
ม.2/4
ศ22102 ศิลปศึกษา
Wednesday -x- -x- --- -X-
ม.6/3
ส30204 หน้าที่พลเมือง 4
ม.2/2
ศ22102 ศิลปศึกษา
Thursday -x- -x-
ม.4/1
ศ31102 ดนตรีศึกษา
-X-
ม.2/1
ศ22102 ศิลปศึกษา
ลูกเสือ ม.3 Act.
Friday -x- -x-
ม.4/2
ศ31102 ดนตรีศึกษา
-X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x-
ม.5/3
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
ม.1/1
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
-X-
ม.1/4
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
ม.1/5
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
ม.1/3
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
Tuesday -x-
ม.1/4
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
-X- ---
ม.1/5
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
Wednesday -x-
ม.1/1
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
-X-
ม.1/3
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
ม.5/2
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
Thursday -x- --- --- -X-
ม.1/2
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday -x-
ม.1/2
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
ม.5/1
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
-X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
6-ครูกรกช จันตะเสน
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x- -x- --- -X-
ม.6/3
ศ33102 ทัศนศิลป์
ม.3/3
ศ23102 ดนตรีศึกษา
Tuesday -x- -x-
ม.6/2
ศ33102 ทัศนศิลป์
-X- ---
ม.3/1
ศ23102 ดนตรีศึกษา
Wednesday -x- -x- --- -X-
ม.3/4
ศ23102 ดนตรีศึกษา
ม.4/2
ส30202 หน้าที่พลเมือง 2
Thursday -x- -x-
ม.6/1
ศ33102 ทัศนศิลป์
-X-
ม.3/2
ศ23102 ดนตรีศึกษา
ลูกเสือ ม.3 Act.
Friday -x- -x- --- -X-
ม.4/1
ส30202 หน้าที่พลเมือง 2
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x- -x- -x- -X- ---
ม.5/1
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Tuesday -x-
ม.1/2
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X- ---
ม.5/3
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Wednesday -x-
ม.1/4
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X- ---
ม.1/1
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Thursday -x-
ม.1/3
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.1/5
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Friday -x- --- --- -X- ---
แนะแนว
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ชุมนุม
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
7-ครูธนกฤต สันทา
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x- -x-
ม.3/1
ส21206 หน้าที่พลเมือง 6
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ม.3/3
ส21206 หน้าที่พลเมือง 6
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.6/2
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
Tuesday -x- -x- --- -X- ---
ม.3/4
ส21206 หน้าที่พลเมือง 6
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.3/2
ส21206 หน้าที่พลเมือง 6
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Wednesday -x- -x-
ม.4/1
i30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ม.5/2
ง30241 การถ่ายภาพเบื้องต้น
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.6/2
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
Thursday -x- -x- --- -X-
ม.5/2
ง30241 การถ่ายภาพเบื้องต้น
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.4/2
i30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ลูกเสือ ม.1 Act.
Friday -x- -x- --- -X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
7-ครูพายัพ ซาหิน
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x- -x-
ม.4/2
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
-X- ---
ม.6/1
ง33102 โครงงานอาชีพ
ม.2/2
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
Tuesday -x- -x-
ม.6/3
ง33102 โครงงานอาชีพ
-X- ---
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟในอาคาร
Wednesday -x- -x-
ม.2/1
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
-X-
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟในอาคาร
ม.2/3
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
ม.2/4
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
Thursday -x- -x- --- -X- ---
ม.4/1
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
ลูกเสือ ม.3 Act.
Friday -x- -x-
ม.6/2
ง33102 โครงงานอาชีพ
-X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
7-ครูพิชิต สุจริต
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x-
ม.2/2
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ม.2/4
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.6/1
ง30202 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Tuesday -x-
ม.2/1
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ม.2/3
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.1/2
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Wednesday -x- --- --- -X- --- ---
ม.1/3
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Thursday -x-
ม.1/1
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X- --- ---
ลูกเสือ ม.2 Act.
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Friday -x-
ม.1/5
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.1/4
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ม.6/3
ง30202 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
แนะแนว
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ชุมนุม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday -x- -x- --- -X- ---
ม.3/4
ง23102 การงานอาชีพ
Tuesday -x- -x- --- -X- ---
ม.3/3
ง23102 การงานอาชีพ
Wednesday -x-
ม.5/2
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
-X- ---
ม.3/1
ง23102 การงานอาชีพ
Thursday -x-
ม.5/2
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
-X-
ม.6/2
ง30244 เกษตรทฤษฎีใหม่ 2
ลูกเสือ ม.2 Act.
Friday -x-
ม.3/2
ง23102 การงานอาชีพ
-X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/1
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-x- -x-
Tuesday
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/1
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- -X-
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-x- -x-
Wednesday -x- ---
ม.3/1
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-x- -x-
Thursday
ม.3/1
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- -X- --- ---
เนตรนารี ม.2 Act.
Friday
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/1
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- -X- --- -x- -x-
Tuesday
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-x- -x-
Wednesday
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-x- -x-
Thursday
ม.1/1
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
เนตรนารี ม.1 Act.
Friday
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/1
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.2/4
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
ม.3/1
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
--- -X- ---
ม.5/2
จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Tuesday ---
ม.3/3
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
--- -X-
ม.3/2
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
ม.6/2
จ30206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Wednesday
ม.2/2
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X- ---
ม.2/1
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
ม.1/2
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Thursday
ม.1/4
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ม.2/3
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
ม.1/1
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
-X- --- ---
เนตรนารี ม.2 Act.
Friday
ม.3/4
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
---
ม.1/5
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
-X-
ม.1/3
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- -X- --- -x- -x-
Tuesday
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X-
ม.5/1
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-x- -x-
Wednesday
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X-
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-x- -x-
Thursday
ม.5/1
อ32102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X- ---
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ม.6/2
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X- -x- -x- -x-
Tuesday
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.4/1
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X- -x- -x- -x-
Wednesday
ม.4/1
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/1
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- -X- -x- -x- -x-
Thursday
ม.6/2
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.2/1
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
เนตรนารี ม.3 Act.
Friday
ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
แนะแนว
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top