Institution name: ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
Comments: จัดทำโดย งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Table of contents

 

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.1/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
Tuesday
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ21102 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Wednesday
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Thursday
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.1/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Tuesday
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Wednesday
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
พ21102 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
Thursday
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
พ21103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.1/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ21103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Tuesday
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
Wednesday
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21102 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Thursday
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
-X-
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.1/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
-X-
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ท21102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Tuesday
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ท21102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ21102 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Wednesday
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
Thursday
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
พ21103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ท21102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.1/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
พ21102 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Tuesday
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Wednesday
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พ21103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Thursday
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.2/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส22104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ22102 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Tuesday
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส21204 หน้าที่พลเมือง 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Wednesday
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Thursday
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
ศ22102 ศิลปศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
พ22103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.2/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
Tuesday
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค22102 คณิตศาสตร์
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
-X-
ส21204 หน้าที่พลเมือง 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ส22104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Wednesday
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
พ22102 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ศ22102 ศิลปศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Thursday
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ค22102 คณิตศาสตร์
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
พ22103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ค22102 คณิตศาสตร์
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.2/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส22104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ศ22102 ศิลปศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Tuesday
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส21204 หน้าที่พลเมือง 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Wednesday
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
-X-
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
พ22102 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Thursday
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
พ22103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.2/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
-X-
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส21204 หน้าที่พลเมือง 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Tuesday
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ศ22102 ศิลปศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Wednesday
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส22104 ประวัติศาสตร์
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
Thursday
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ22103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
พ22102 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.3/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ส21206 หน้าที่พลเมือง 6
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Tuesday
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ23103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ศ23102 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช จันตะเสน
Wednesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.3
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Thursday
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.3/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
Tuesday
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ส21206 หน้าที่พลเมือง 6
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Wednesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.3
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
พ23103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Thursday
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ศ23102 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช จันตะเสน
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.3/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ส21206 หน้าที่พลเมือง 6
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ศ23102 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช จันตะเสน
Tuesday
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
พ23103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Wednesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Thursday
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.3/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Tuesday
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส21206 หน้าที่พลเมือง 6
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
Wednesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.3
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ศ23102 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช จันตะเสน
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
Thursday
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ23103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.4/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
Tuesday
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Wednesday
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
i30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Thursday
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ศ31102 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน
ม.ปลาย
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ส30202 หน้าที่พลเมือง 2
6-ครูกรกช จันตะเสน
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.4/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว31106 ดวงดาวและโลกของเรา
3-ครูภาณี มณีชม, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
พ30202 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค30222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Tuesday
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง30261 ช่างเดินสายไฟในอาคาร
7-ครูพายัพ ซาหิน
Wednesday
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
จ30202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ง30261 ช่างเดินสายไฟในอาคาร
7-ครูพายัพ ซาหิน
ค30222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส30202 หน้าที่พลเมือง 2
6-ครูกรกช จันตะเสน
Thursday
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ท30202 ประวัติวรรณคดี
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
i30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.ปลาย
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ศ31102 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.5/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส30203 หน้าที่พลเมือง 3
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Tuesday
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ30202 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค32102 คณิตศาสตร์
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
Wednesday
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค32102 คณิตศาสตร์
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Thursday
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ม.ปลาย
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.5/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค30224 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2- ครูพูนชัย วารินทร์
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Tuesday
ว32102 การเคลื่อนที่และแรง
3-ครูภาณี มณีชม, 3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค32102 คณิตศาสตร์
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Wednesday
ค30224 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ง30241 การถ่ายภาพเบื้องต้น
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Thursday
ท30206 วรรณกรรมท้องถิ่น
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ง30241 การถ่ายภาพเบื้องต้น
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ปลาย
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday
ส30203 หน้าที่พลเมือง 3
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค32102 คณิตศาสตร์
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
พ30202 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.5/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ส30203 หน้าที่พลเมือง 3
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค32102 คณิตศาสตร์
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
Tuesday
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค32102 คณิตศาสตร์
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Wednesday
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
พ30202 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Thursday
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ม.ปลาย
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.6/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ง30202 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Tuesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.6
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส30204 หน้าที่พลเมือง 4
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Wednesday
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Thursday
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ศ33102 ทัศนศิลป์
6-ครูกรกช จันตะเสน
-X-
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ม.ปลาย
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.6/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ส30204 หน้าที่พลเมือง 4
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
7-ครูธนกฤต สันทา
Tuesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.6
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ศ33102 ทัศนศิลป์
6-ครูกรกช จันตะเสน
-X-
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
จ30206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Wednesday
ค30226 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว33102 พลังงาน
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
7-ครูธนกฤต สันทา
Thursday
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค30226 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ง30244 เกษตรทฤษฎีใหม่ 2
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ม.ปลาย
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท30210 วรรณคดีมรดก
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน 2557)
ม.6/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ศ33102 ทัศนศิลป์
6-ครูกรกช จันตะเสน
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Tuesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.6
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
Wednesday
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ส30204 หน้าที่พลเมือง 4
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Thursday
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.ปลาย
นศท./ชมรมอนุรักษ์ Act.
Friday
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ง30202 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 11/4/14 1:01 PM

back to the top