Institution name: ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
Comments: จัดทำโดย งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Table of contents

 

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.1/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Tuesday
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ21102 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
Wednesday
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
Thursday
ส30242 หน้าที่พลเมือง 32
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
พ21103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.1/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Tuesday
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ส30242 หน้าที่พลเมือง 32
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
พ21102 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Wednesday
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
Thursday
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ21103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.1/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21102 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Tuesday
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
พ21103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Wednesday
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
Thursday
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส30242 หน้าที่พลเมือง 32
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.1/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21102 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Tuesday
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Wednesday
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส30242 หน้าที่พลเมือง 32
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
Thursday
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.1/5
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ21103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Tuesday
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
-X-
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Wednesday
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Thursday
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ศ21102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ส30242 หน้าที่พลเมือง 32
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ21102 บาสเกตบอล
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.2/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
Tuesday
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
พ22103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส20244 หน้าที่พลเมือง 34
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Wednesday
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พ22102 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Thursday
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ศ22102 ศิลปศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.2/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
-X-
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Tuesday
ส20244 หน้าที่พลเมือง 34
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พ22102 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
Wednesday
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ศ22102 ศิลปศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Thursday
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
พ22103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.2/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
Tuesday
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
พ22102 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Wednesday
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
-X-
ศ22102 ศิลปศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Thursday
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
ส20244 หน้าที่พลเมือง 34
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พ22103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.2/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
Tuesday
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
Wednesday
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ส22102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22102 คณิตศาสตร์
2- ครูพูนชัย วารินทร์
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
7-ครูพายัพ ซาหิน
Thursday
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ศ22102 ศิลปศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
พ22103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส20244 หน้าที่พลเมือง 34
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
พ22102 กรีฑา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.3/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
Tuesday
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ23102 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช จันตะเสน
Wednesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.3
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Thursday
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
-X-
ส20246 หน้าที่พลเมือง 36
7-ครูธนกฤต สันทา
พ23103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.3/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ศ23102 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช จันตะเสน
-X-
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
Tuesday
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
Wednesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.3
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
พ23103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ส20246 หน้าที่พลเมือง 36
7-ครูธนกฤต สันทา
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
Thursday
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.3/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
พ23103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
Tuesday
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
Wednesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.3
ศ23102 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช จันตะเสน
-X-
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
Thursday
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส20246 หน้าที่พลเมือง 36
7-ครูธนกฤต สันทา
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.3/4
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
-X-
จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ง23102 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Tuesday
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
พ23104 ตะกร้อ
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
Wednesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ศ23102 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช จันตะเสน
Thursday
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
พ23103 สุขศึกษา
5- รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
-X-
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส20246 หน้าที่พลเมือง 36
7-ครูธนกฤต สันทา
ม.ต้น
ลูกเสือ/เนตรนารี Act.
Friday
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.4/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน
ศ31102 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ส30241 หน้าที่พลเมือง 41
6-ครูกรกช จันตะเสน
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Tuesday
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
-X-
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Wednesday
i30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูธนกฤต สันทา
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
ว30221 เคมี 1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
Thursday
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2- รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ม.ปลาย
นศท./ชมนมอนุรักษ์ Act.
Friday
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
-X-
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.4/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
ส30241 หน้าที่พลเมือง 41
6-ครูกรกช จันตะเสน
ค30222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ31102 ดนตรีศึกษา
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Tuesday
จ30202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ง30261 ช่างเดินสายไฟในอาคาร
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
Wednesday
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
พ30202 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
i30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
7-ครูธนกฤต สันทา
Thursday
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
7-ครูพายัพ ซาหิน
ท30202 ประวัติวรรณคดี
1-ครูวัลยา แก่นคำ
-X-
ง30261 ช่างเดินสายไฟในอาคาร
7-ครูพายัพ ซาหิน
ม.ปลาย
นศท./ชมนมอนุรักษ์ Act.
Friday
ว31106 ดวงดาวและโลกของเรา
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ค30222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.5/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Tuesday
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ส30242 หน้าที่พลเมือง 42
7-ครูธนกฤต สันทา
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Wednesday
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ30202 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
Thursday
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.ปลาย
นศท./ชมนมอนุรักษ์ Act.
Friday
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.5/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ง30241 การถ่ายภาพเบื้องต้น
7-ครูธนกฤต สันทา
ค30224 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ว32102 การเคลื่อนที่และแรง
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Tuesday
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท30206 วรรณกรรมท้องถิ่น
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
พ30202 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Wednesday
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ส30242 หน้าที่พลเมือง 42
7-ครูธนกฤต สันทา
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
-X-
จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Thursday
ง30241 การถ่ายภาพเบื้องต้น
7-ครูธนกฤต สันทา
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ม.ปลาย
นศท./ชมนมอนุรักษ์ Act.
Friday
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ค30224 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูวัลยา แก่นคำ
-X-
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.5/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
พ30202 แฮนด์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Tuesday
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
ส30242 หน้าที่พลเมือง 42
7-ครูธนกฤต สันทา
-X-
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Wednesday
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ง30201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
7- ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Thursday
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ส32102 สังคมศึกษา
4- รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ม.ปลาย
นศท./ชมนมอนุรักษ์ Act.
Friday
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
ค32102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.6/1
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
ส30244 หน้าที่พลเมือง 44
6-ครูกรกช จันตะเสน
Tuesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.6
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ศ33102 ทัศนศิลป์
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Wednesday
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
Thursday
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ม.ปลาย
นศท./ชมนมอนุรักษ์ Act.
Friday
ง30202 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.6/2
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ท30210 วรรณคดีมรดก
1-ครูวัลยา แก่นคำ
ง30244 เกษตรทฤษฎีใหม่ 2
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
7-ครูพายัพ ซาหิน
Tuesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.6
ส30244 หน้าที่พลเมือง 44
6-ครูกรกช จันตะเสน
ศ33102 ทัศนศิลป์
6- ครูธนา วิไลวงษ์
-X-
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
Wednesday
จ30206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
8-ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ค30226 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
Thursday
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ว33102 พลังงาน
3-ครูพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
-X-
ค30226 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ม.ปลาย
นศท./ชมนมอนุรักษ์ Act.
Friday
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2557 ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม 2557)
ม.6/3
08.40 - 09.40 09.40 - 10.40 10.40 - 11.40 11.40 - 12.40 12.40 - 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 15.40
Monday
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
-X-
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
Tuesday
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการ Tutor.6
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูภาณี มณีชม
Wednesday
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ศ33102 ทัศนศิลป์
6- ครูธนา วิไลวงษ์
Thursday
ง33102 โครงงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ง30202 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค33102 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส30244 หน้าที่พลเมือง 44
6-ครูกรกช จันตะเสน
ม.ปลาย
นศท./ชมนมอนุรักษ์ Act.
Friday
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- รองฯชาตรี ยาศิริ
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3- ครูพิพัฒน์ ขอสุข
นักเรียน
แนะแนว
นักเรียน
ชุมนุม
Timetable generated with FET 5.23.3 on 10/26/14 1:18 AM

back to the top