Institution name: ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
Comments: Default comments

Table of contents

 

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
0-รองฯวัชรินทร์ ยศตะโคตร
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์ --- -x- --- --- -X- --- --- --- ---
อังคาร --- -x- --- --- -X- --- --- --- ---
พุธ --- -x- --- --- -X- --- --- --- ---
พฤหัสบดี --- -x- --- --- -X- --- --- --- ---
ศุกร์ --- -x- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
0-รองฯวิทยา บุญยืน
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์ --- -x- --- --- -X- --- --- --- ---
อังคาร --- -x- --- --- -X- --- --- --- ---
พุธ --- -x- --- --- -X- --- --- --- ---
พฤหัสบดี --- -x- --- --- -X- --- --- --- ---
ศุกร์ --- -x- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/1
ส22101 สังคมศึกษา
--- --- -X- ---
ม.1/1
ศ21101 ศิลปะ
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/1
ส22101 สังคมศึกษา
--- --- -X-
ม.5/1
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
ม.1/5
ศ21101 ศิลปะ
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.5/3
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
ม.5/2
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
-X- ---
ม.1/4
ศ21101 ศิลปะ
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
--- ---
ม.2/1
ส22101 สังคมศึกษา
-X-
ม.1/2
ศ21101 ศิลปะ
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/3
ศ21101 ศิลปะ
--- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
1-ครูวัลยา แก่นคำ
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
ม.4/2
ท31101 ภาษาไทย
--- -X-
ม.3/2
ท23101 ภาษาไทย
---
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.4/2
ท31101 ภาษาไทย
ม.4/1
ท31101 ภาษาไทย
-X-
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
--- ---
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.3/1
ท23101 ภาษาไทย
ม.4/1
ท31101 ภาษาไทย
-X-
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
---
ม.3/2
ท23101 ภาษาไทย
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/1
ท23101 ภาษาไทย
--- --- -X-
ม.3/2
ท23101 ภาษาไทย
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
เนตรนารี ม.1 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/1
ท23101 ภาษาไทย
---
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
1-ครูมาลา วารินทร์
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
--- --- --- -X- --- ---
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/3
ท22101 ภาษาไทย
--- --- -X-
ม.2/1
ท22101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
---
ม.2/2
ท22101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.2/1
ท22101 ภาษาไทย
ม.2/3
ท22101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ม.2/2
ท22101 ภาษาไทย
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
---
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
--- -X-
ม.2/3
ท22101 ภาษาไทย
---
เนตรนารี ม.1 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/2
ท22101 ภาษาไทย
ม.2/1
ท22101 ภาษาไทย
--- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
---
ม.1/1
ท21101 ภาษาไทย
-X- --- --- ---
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/1
ท21101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.1/5
ท21101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
--- -X-
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
---
ม.1/2
ท21101 ภาษาไทย
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.1/1
ท21101 ภาษาไทย
--- -X-
ม.1/2
ท21101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
--- ---
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.1/5
ท21101 ภาษาไทย
--- -X- --- ---
เนตรนารี ม.2 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/5
ท21101 ภาษาไทย
---
ม.1/2
ท21101 ภาษาไทย
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์ ---
ม.6/2
ท33101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.1/4
ท21101 ภาษาไทย
--- -X-
ม.5/3
ท32101 ภาษาไทย
--- ---
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร --- ---
ม.5/1
ท32101 ภาษาไทย
--- -X-
ม.6/1
ท33101 ภาษาไทย
---
ม.5/3
ท32101 ภาษาไทย
Home Room (กิจกรรม)
พุธ ---
ม.6/1
ท33101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.5/2
ท32101 ภาษาไทย
ม.1/4
ท21101 ภาษาไทย
-X- --- --- ---
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี ---
ม.5/1
ท32101 ภาษาไทย
ม.6/3
ท33101 ภาษาไทย
--- -X-
ม.5/2
ท32101 ภาษาไทย
ม.1/4
ท21101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ลูกเสือ ม.1 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์ ---
ม.6/3
ท33101 ภาษาไทย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.6/2
ท33101 ภาษาไทย
--- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/4
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.2/3
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค22101 คณิตศาสตร์
-X- --- --- -x-
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/4
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.1/3
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
--- -X-
ม.2/4
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
-x-
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/3
ค22101 คณิตศาสตร์
--- --- -X- ---
ม.1/1
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
-x-
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/1
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.1/3
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.1/2
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X- --- ---
เนตรนารี ม.1 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/4
ค22101 คณิตศาสตร์
---
ม.2/3
ค22101 คณิตศาสตร์
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
2-ครูดรุณี ภูพันนา
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.1/1
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค21101 คณิตศาสตร์
-X- ---
ม.1/5
ค21101 คณิตศาสตร์
-x-
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/3
ค21101 คณิตศาสตร์
---
ม.1/5
ค21101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.1/4
ค21101 คณิตศาสตร์
--- -x-
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/5
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.6/2
ค30225 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
-X-
ม.1/1
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค21101 คณิตศาสตร์
-x-
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.6/2
ค30225 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.1/2
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.1/4
ค21101 คณิตศาสตร์
---
เนตรนารี ม.1 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/1
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค21101 คณิตศาสตร์
--- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
2-ครูพูนชัย วารินทร์
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/2
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.1/5
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.5/2
ค30223 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
-X-
ม.2/4
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
--- -x-
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/5
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
---
ม.1/4
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ม.5/2
ค30223 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ม.2/3
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
-x-
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/2
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ม.2/3
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.2/4
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ม.1/4
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
--- -x-
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/1
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
--- --- -X- --- ---
ลูกเสือ ม.1 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/1
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
--- --- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/1
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
---
ม.6/1
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
-X-
ม.2/1
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.5/3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
-x-
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/1
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ม.6/3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
-x- -X- --- --- -x-
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
-x-
ม.2/1
ค22101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.6/3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.6/1
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
-x-
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.6/3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
-x- --- -X-
ม.5/1
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ม.2/1
ค22101 คณิตศาสตร์
เนตรนารี ม.2 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.5/3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ม.6/1
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
2-ครูวรางคณา มณีนพ
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.6/3
ค33101 คณิตศาสตร์
--- --- -X- --- --- -x-
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.6/2
ค33101 คณิตศาสตร์
ม.4/2
ค31101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.4/1
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
--- -x-
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.6/3
ค33101 คณิตศาสตร์
---
ม.6/1
ค33101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.6/2
ค33101 คณิตศาสตร์
--- -x-
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.4/1
ค31101 คณิตศาสตร์
ม.6/1
ค33101 คณิตศาสตร์
--- -X- ---
ม.4/1
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
เนตรนารี ม.2 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.4/1
ค31101 คณิตศาสตร์
ม.4/2
ค31101 คณิตศาสตร์
--- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.4/2
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
--- --- -X- ---
ม.3/4
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.4/2
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ม.3/3
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/1
ค23101 คณิตศาสตร์
--- ---
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- ---
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
ม.3/1
ค23101 คณิตศาสตร์
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/4
ค23101 คณิตศาสตร์
---
ม.3/3
ค23101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/1
ค23101 คณิตศาสตร์
---
ลูกเสือ ม.2 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค23101 คณิตศาสตร์
--- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.3/2
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.3/3
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
-X- -x-
ม.2/2
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.5/1
ค32101 คณิตศาสตร์
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.5/2
ค32101 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X- -x-
ม.5/3
ค32101 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.5/1
ค32101 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.2/2
ค22101 คณิตศาสตร์
-X- -x-
ม.3/1
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ม.5/3
ค32101 คณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.5/2
ค32101 คณิตศาสตร์
-X- -x-
ม.3/2
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.2/2
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.3/1
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.6/1
ว30224 เคมี 4
--- -X-
ม.5/1
ว30222 เคมี 2
---
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.4/1
ว31102 เคมีพื้นฐาน
--- --- -X- --- --- ---
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.4/1
ว31102 เคมีพื้นฐาน
--- -X-
ม.4/2
ว31105 สารและสมบัติของสาร
ม.5/1
ว30222 เคมี 2
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/3
ว30222 เคมี 2
--- -X-
ม.6/3
ว30224 เคมี 4
ลูกเสือ ม.1 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/3
ว30222 เคมี 2
--- --- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/4
ว22101 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.2/2
ว22101 วิทยาศาสตร์
-X- ---
ม.2/1
ว22101 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
---
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/4
ว22101 วิทยาศาสตร์
--- -X- ---
ม.2/1
ว22101 วิทยาศาสตร์
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
--- --- --- -X- --- ---
ม.2/2
ว22101 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/3
ว22101 วิทยาศาสตร์
--- -X- --- ---
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.2/3
ว22101 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
--- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
3-ครูปัญจารา ซาหิน
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/1
ว23101 วิทยาศาสตร์
ม.3/2
ว23101 วิทยาศาสตร์
-X- --- --- ---
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/2
ว23101 วิทยาศาสตร์
--- -X- --- --- ---
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.3/4
ว23101 วิทยาศาสตร์
-X- --- --- ---
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/3
ว23101 วิทยาศาสตร์
--- -X- ---
ม.3/1
ว23101 วิทยาศาสตร์
เนตรนารี ม.3 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.3/4
ว23101 วิทยาศาสตร์
ม.3/3
ว23101 วิทยาศาสตร์
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
--- -X-
ม.6/3
ว30204 ฟิสิกส์ 4
ม.4/1
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.6/1
ว30204 ฟิสิกส์ 4
-X- ---
ม.5/1
ว30202 ฟิสิกส์ 2
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.6/1
ว30204 ฟิสิกส์ 4
ม.6/3
ว30204 ฟิสิกส์ 4
-X- --- --- ---
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.4/1
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
-X-
ม.5/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
ลูกเสือ ม.2 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/1
ว30202 ฟิสิกส์ 2
--- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
3-ครูภาณี มณีชม
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.4/1
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
ม.6/3
ว30244 ชีววิทยา 4
-X- ---
ม.6/1
ว30244 ชีววิทยา 4
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/3
ว30242 ชีววิทยา 2
--- -X- ---
ม.4/1
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.6/2
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
--- -X-
ม.5/2
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
ม.6/3
ว30244 ชีววิทยา 4
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.5/1
ว30242 ชีววิทยา 2
-X- --- ---
เนตรนารี ม.3 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.6/1
ว30244 ชีววิทยา 4
--- --- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
3-ครูสมฤดี แสนเภา
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.1/2
ว21101 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.1/1
ว21101 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.1/3
ว21101 วิทยาศาสตร์
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
--- --- --- -X-
ม.1/1
ว21101 วิทยาศาสตร์
---
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
--- --- --- -X-
ม.1/3
ว21101 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.1/5
ว21101 วิทยาศาสตร์
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/2
ว21101 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
---
ม.1/4
ว21101 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X- ---
ม.1/5
ว21101 วิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/4
ว21101 วิทยาศาสตร์
--- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/5
ส21103 ประวัติศาสตร์
--- --- -X-
ม.2/2
ส22103 ประวัติศาสตร์
---
ม.4/2
ส31101 สังคมศึกษา
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/2
ส21103 ประวัติศาสตร์
ม.4/1
ส31101 สังคมศึกษา
ม.1/3
ส21103 ประวัติศาสตร์
-X- --- ---
ม.1/4
ส21103 ประวัติศาสตร์
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/4
ส22103 ประวัติศาสตร์
--- --- -X- --- ---
ม.2/1
ส22103 ประวัติศาสตร์
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.4/2
ส31101 สังคมศึกษา
--- --- -X-
ม.4/1
ส31101 สังคมศึกษา
---
ลูกเสือ ม.1 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/3
ส22103 ประวัติศาสตร์
---
ม.1/1
ส21103 ประวัติศาสตร์
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.5/1
ส32103 ประวัติศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.5/3
ส32103 ประวัติศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ม.1/5
ส21101 สังคมศึกษา
---
ม.3/1
ส23103 ประวัติศาสตร์
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/4
ส21101 สังคมศึกษา
---
ม.3/3
ส23103 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.1/5
ส21101 สังคมศึกษา
---
ม.3/4
ส23103 ประวัติศาสตร์
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/4
ส21101 สังคมศึกษา
ม.1/5
ส21101 สังคมศึกษา
--- -X- ---
ม.6/3
ส33103 ประวัติศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
---
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/4
ส21101 สังคมศึกษา
ม.6/2
ส33103 ประวัติศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
--- -X-
ม.6/1
ส33103 ประวัติศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
---
เนตรนารี ม.1 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/2
ส32103 ประวัติศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
---
ม.3/2
ส23103 ประวัติศาสตร์
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
4-ครูสุนทร ขันศรี
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
--- ---
ม.3/1
ส23101 สังคมศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X- --- ---
ม.3/3
ส23101 สังคมศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/3
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/1
ส23101 สังคมศึกษา
--- -X- ---
ม.3/4
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23101 สังคมศึกษา
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.3/2
ส23101 สังคมศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
--- -X- -x- -x- -x-
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/2
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/4
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/1
ส23101 สังคมศึกษา
-X-
ม.3/3
ส23101 สังคมศึกษา
---
เนตรนารี ม.3 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/4
ส23101 สังคมศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
--- --- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/1
ส21101 สังคมศึกษา
--- --- -X-
ม.6/1
ส33101 สังคมศึกษา
---
ม.1/2
ส21101 สังคมศึกษา
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.1/2
ส21101 สังคมศึกษา
ม.6/2
ส33101 สังคมศึกษา
-X- ---
ม.6/3
ส33101 สังคมศึกษา
---
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/1
ส21101 สังคมศึกษา
---
ม.1/3
ส21101 สังคมศึกษา
-X-
ม.6/1
ส33101 สังคมศึกษา
---
ม.1/2
ส21101 สังคมศึกษา
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/3
ส21101 สังคมศึกษา
--- --- -X-
ม.6/2
ส33101 สังคมศึกษา
ม.1/1
ส21101 สังคมศึกษา
เนตรนารี ม.3 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.6/3
ส33101 สังคมศึกษา
ม.1/3
ส21101 สังคมศึกษา
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.2/4
ส22101 สังคมศึกษา
--- -X-
ม.2/3
ส22101 สังคมศึกษา
ม.5/2
ส32101 สังคมศึกษา
---
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.2/3
ส22101 สังคมศึกษา
ม.5/1
ส32101 สังคมศึกษา
-X-
ม.5/3
ส32101 สังคมศึกษา
ม.5/2
ส32101 สังคมศึกษา
---
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- ---
ม.5/3
ส32101 สังคมศึกษา
-X-
ม.5/1
ส32101 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22101 สังคมศึกษา
ม.2/4
ส22101 สังคมศึกษา
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.2/2
ส22101 สังคมศึกษา
ม.2/4
ส22101 สังคมศึกษา
-X- ---
ม.2/3
ส22101 สังคมศึกษา
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- ---
ม.2/2
ส22101 สังคมศึกษา
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.4/2
พ30201 แบดมินตัน
-X-
ม.3/4
พ23102 วอลเล่ย์บอล
ม.4/1
พ30201 แบดมินตัน
ม.6/2
พ30203 เปตอง
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.3/2
พ23102 วอลเล่ย์บอล
-X-
ม.2/3
พ22104 กระบี่กระบอง
ม.2/2
พ22104 กระบี่กระบอง
ม.6/3
พ30203 เปตอง
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.3/1
พ23102 วอลเล่ย์บอล
-X-
ม.3/3
พ23102 วอลเล่ย์บอล
ม.5/1
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
ม.5/2
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.5/3
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
-X- ---
ม.6/1
พ30203 เปตอง
ลูกเสือ ม.3 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.2/4
พ22104 กระบี่กระบอง
ม.2/1
พ22104 กระบี่กระบอง
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.1/5
พ21102 ปิงปอง
-X-
ม.5/2
พ32101 สุขศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.1/2
พ21102 ปิงปอง
ม.1/4
พ21102 ปิงปอง
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.1/1
พ21102 ปิงปอง
-X-
ม.4/2
พ31101 สุขศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.6/2
พ33101 สุขศึกษา
ม.6/1
พ33101 สุขศึกษา
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X-
ม.5/3
พ32101 สุขศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ม.4/1
พ31101 สุขศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.1/3
พ21102 ปิงปอง
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.6/3
พ33101 สุขศึกษา
-X- --- ---
นักศึกษาวิชาทหาร (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.5/1
พ32101 สุขศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/3
พ22101 สุขศึกษา
ม.3/3
พ23101 สุขศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.1/3
พ21101 สุขศึกษา
-X- -x- -x- -x-
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.3/4
พ23101 สุขศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.2/1
พ22101 สุขศึกษา
-X- -x- -x- -x-
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/2
พ21101 สุขศึกษา
ม.1/4
พ21101 สุขศึกษา
ม.1/1
พ21101 สุขศึกษา
-X- -x- -x- -x-
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/2
พ22101 สุขศึกษา
ม.3/2
พ23101 สุขศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.1/5
พ21101 สุขศึกษา
-X- -x- -x-
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.3/1
พ23101 สุขศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ม.2/4
พ22101 สุขศึกษา
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
6-ครูกรกช จันตะเสน
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X-
ม.3/3
ศ23101 ศิลปะ
---
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X-
ม.6/3
ศ33101 ทัศนศิลป์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.3/1
ศ23101 ศิลปะ
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X-
ม.3/2
ศ23101 ศิลปะ
---
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.6/1
ศ33101 ทัศนศิลป์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ม.3/4
ศ23101 ศิลปะ
ลูกเสือ ม.3 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.6/2
ศ33101 ทัศนศิลป์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
6-ครูธนา วิไลวงษ์
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X-
ม.4/1
ศ31101 ดนตรีศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ม.2/3
ศ22101 ศิลปะ
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X- ---
ม.2/4
ศ22101 ศิลปะ
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X-
ม.2/1
ศ22101 ศิลปะ
ม.4/2
ศ31101 ดนตรีศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X-
ม.2/2
ศ22101 ศิลปะ
ลูกเสือ ม.3 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
7-ครูธนกฤต สันทา
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.6/2
ง30282 โครงงานอาชีพ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X- ---
ม.4/2
ง30223 งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
---
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/2
ง30221 อาหารพื้นบ้าน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
--- -X- ---
ม.4/2
ง30203 การผลิตวีดิทัศน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.4/2
ง30223 งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X- ---
ม.6/2
ง30282 โครงงานอาชีพ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
---
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- --- --- -X- ---
ม.5/2
ง30221 อาหารพื้นบ้าน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ลูกเสือ ม.1 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- ---
ม.4/2
ง30203 การผลิตวีดิทัศน์
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
7-ครูพายัพ ซาหิน
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.2/1
ง22101 การงานอาชีพ
-X-
ม.6/2
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
---
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.2/2
ง22101 การงานอาชีพ
-X- --- --- ---
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X-
ม.2/3
ง22101 การงานอาชีพ
ม.6/2
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X-
ม.2/4
ง22101 การงานอาชีพ
ลูกเสือ ม.3 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.5/2
ง30281 โครงงานอาชีพ 1
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
7-ครูพิชิต สุจริต
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- --- --- -X-
ม.1/3
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
---
ม.2/1
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- ---
ม.2/3
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ม.1/2
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.1/4
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.5/2
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- --- --- -X-
ม.2/4
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
---
ม.1/1
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.4/2
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.2/2
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ม.1/5
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.5/1
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ลูกเสือ ม.2 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.4/1
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.5/3
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.4/1
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.3/1
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
---
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- --- --- -X-
ม.3/2
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
---
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.3/3
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X- ---
ม.3/4
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- ---
ม.6/2
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.4/2
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.6/1
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.6/3
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x- --- -X-
ม.1/4
ง21101 การงานอาชีพ
ม.5/2
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x- -x-
ม.6/3
ง33101 การงานอาชีพ
-X- ---
ม.6/1
ง33101 การงานอาชีพ
ม.6/2
ง33101 การงานอาชีพ
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.1/2
ง21101 การงานอาชีพ
-X- --- --- ---
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.1/1
ง21101 การงานอาชีพ
-X-
ม.1/3
ง21101 การงานอาชีพ
ลูกเสือ ม.2 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.1/5
ง21101 การงานอาชีพ
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/4
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/4
อ23101 ภาษาอังกฤษ
ม.5/1
อ32101 ภาษาอังกฤษ
-X- --- ---
ม.1/5
อ21101 ภาษาอังกฤษ
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.1/4
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.5/3
อ32101 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.3/4
อ23101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ23101 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1
อ21101 ภาษาอังกฤษ
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/1
อ32101 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/5
อ21101 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
ม.5/3
อ32101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ23101 ภาษาอังกฤษ
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/5
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.1/4
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/4
อ23101 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/1
อ21101 ภาษาอังกฤษ
---
เนตรนารี ม.1 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/3
อ23101 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1
อ21101 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/2
อ32101 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/3
อ22101 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/2
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/4
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.5/3
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.1/1
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/4
อ22101 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.2/2
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/3
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/3
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/2
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/4
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.5/1
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ม.1/5
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.2/3
อ22101 ภาษาอังกฤษ
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/4
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ32101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/3
อ22101 ภาษาอังกฤษ
-X- --- ---
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.6/2
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.1/4
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
8-ครูภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/2
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3
อ21101 ภาษาอังกฤษ
--- -X- ---
ม.3/2
อ23101 ภาษาอังกฤษ
ม.6/3
อ33101 ภาษาอังกฤษ
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/1
อ23101 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/2
อ21101 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.6/2
อ33101 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/3
อ21101 ภาษาอังกฤษ
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
-x-
ม.6/3
อ33101 ภาษาอังกฤษ
ม.4/2
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
-X-
ม.3/1
อ23101 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.6/1
อ33101 ภาษาอังกฤษ
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.6/1
อ33101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/1
อ23101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/2
อ23101 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
ม.6/2
อ33101 ภาษาอังกฤษ
เนตรนารี ม.2 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.1/2
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/2
อ23101 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
8-ครูสอนภาษาจีน
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.5/2
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.5/1
อ32101 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/2
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- ---
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
---
ม.1/1
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.5/3
อ32101 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.6/2
อ33101 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/1
อ32101 ภาษาอังกฤษ
---
ม.4/2
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
-X-
ม.1/5
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.5/3
อ32101 ภาษาอังกฤษ
ม.4/1
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/2
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.4/2
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ม.2/1
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.6/2
อ33101 ภาษาอังกฤษ
เนตรนารี ม.2 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
--- ---
ม.1/4
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์ --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
อังคาร --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
พุธ --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
พฤหัสบดี --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
ศุกร์ --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.3/2
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.5/2
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.3/4
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ม.4/2
อ31101 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/2
อ22101 ภาษาอังกฤษ
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/2
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/1
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X- --- --- ---
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.2/1
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/2
อ22101 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.4/1
อ31101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.4/1
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.5/2
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.2/1
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.4/2
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ม.2/1
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
เนตรนารี ม.3 (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ม.4/2
อ31101 ภาษาอังกฤษ
---
ม.4/1
อ31101 ภาษาอังกฤษ
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 8/15/14 2:41 PM

back to the top