Institution name: ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
Comments: Default comments

Table of contents

 

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.1/1
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ศ21101 ศิลปะ
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ21101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ21102 ปิงปอง
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.1/2
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ศ21101 ศิลปะ
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
พ21102 ปิงปอง
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.1/3
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ศ21101 ศิลปะ
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
พ21102 ปิงปอง
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
พ21101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.1/4
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
พ21101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ21102 ปิงปอง
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ศ21101 ศิลปะ
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.1/5
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พ21101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
พ21102 ปิงปอง
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ศ21101 ศิลปะ
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.2/1
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ศ22101 ศิลปะ
6-ครูธนา วิไลวงษ์
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
พ22101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส22101 สังคมศึกษา
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.2/2
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค22101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พ22101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ศ22101 ศิลปะ
6-ครูธนา วิไลวงษ์
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ค22101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.2/3
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
พ22101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ศ22101 ศิลปะ
6-ครูธนา วิไลวงษ์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.2/4
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ศ22101 ศิลปะ
6-ครูธนา วิไลวงษ์
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
พ22101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.3/1
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ23101 ศิลปะ
6-ครูกรกช จันตะเสน
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
พ23101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.3/2
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ศ23101 ศิลปะ
6-ครูกรกช จันตะเสน
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
พ23101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.3/3
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ23101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
ศ23101 ศิลปะ
6-ครูกรกช จันตะเสน
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.3/4
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
-X-
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ23101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ศ23101 ศิลปะ
6-ครูกรกช จันตะเสน
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.4/1
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูภาณี มณีชม
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พ31101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6-ครูธนา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูภาณี มณีชม
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.4/2
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ31101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง30223 งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง30203 การผลิตวีดิทัศน์
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ง30223 งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6-ครูธนา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ว31105 สารและสมบัติของสาร
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
-X-
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง30203 การผลิตวีดิทัศน์
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.5/1
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
-X-
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
พ32101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูภาณี มณีชม
-X-
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.5/2
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ค30223 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ง30221 อาหารพื้นบ้าน
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ค30223 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
พ32101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
3-ครูภาณี มณีชม
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ง30221 อาหารพื้นบ้าน
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ง30281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.5/3
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
พ32101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูภาณี มณีชม
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
-X-
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ส32103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.6/1
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูภาณี มณีชม
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ศ33101 ทัศนศิลป์
6-ครูกรกช จันตะเสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
พ30203 เปตอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ33101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูภาณี มณีชม
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.6/2
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ง30282 โครงงานอาชีพ 2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
3-ครูภาณี มณีชม
ค30225 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง30282 โครงงานอาชีพ 2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค30225 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ศ33101 ทัศนศิลป์
6-ครูกรกช จันตะเสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
พ30203 เปตอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ33101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ม.6/3
08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-15:40
จันทร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูภาณี มณีชม
-X-
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ศ33101 ทัศนศิลป์
6-ครูกรกช จันตะเสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
Home Room (กิจกรรม)
อังคาร
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
-X-
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
Home Room (กิจกรรม)
พุธ
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
พ30203 เปตอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูภาณี มณีชม
Home Room (กิจกรรม)
พฤหัสบดี
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ส33103 ประวัติศาสตร์
4-ครูมาริษา เศียรกระโทก
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ33101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
ศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรม)
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูอธิวัฒน์ วงษาไชย
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Home Room (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 7/17/14 10:02 PM

back to the top