Institution name: ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
Comments: Default comments

Table of contents

 

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.1/1
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ศ21101 ศิลปะ
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ21101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ21102 ปิงปอง
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.1/2
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ศ21101 ศิลปะ
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
พ21102 ปิงปอง
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
พ21101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.1/3
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ศ21101 ศิลปะ
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
พ21102 ปิงปอง
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
พ21101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.1/4
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
พ21101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ21102 ปิงปอง
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ศ21101 ศิลปะ
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.1/5
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พ21101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
พ21102 ปิงปอง
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ศ21101 ศิลปะ
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูสมฤดี แสนเภา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.2/1
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ศ22101 ศิลปะ
6-ครูธนา วิไลวงษ์
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
พ22101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.2/2
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค22101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
พ22101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
-X-
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ศ22101 ศิลปะ
6-ครูธนา วิไลวงษ์
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ค22101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.2/3
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
พ22101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
ศ22101 ศิลปะ
6-ครูธนา วิไลวงษ์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.2/4
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ศ22101 ศิลปะ
6-ครูธนา วิไลวงษ์
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
พ22101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.3/1
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
-X-
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ23101 ศิลปะ
6-ครูกรกช จันตะเสน
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
-X-
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
พ23101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.3/2
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูสุนทร ขันศรี
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ศ23101 ศิลปะ
6-ครูกรกช จันตะเสน
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
พ23101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.3/3
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พ23101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
ศ23101 ศิลปะ
6-ครูกรกช จันตะเสน
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.3/4
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
-X-
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูจงกล ศรีสำราญ
พ23101 สุขศึกษา
5-รองฯสุนทรีรัตน์ ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูสุนทร ขันศรี
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
-X-
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
ศ23101 ศิลปะ
6-ครูกรกช จันตะเสน
ลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร ขันศรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา ซาหิน
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.4/1
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูภาณี มณีชม
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พ31101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูภาณี มณีชม
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6-ครูธนา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.4/2
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
-X-
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ31101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง30223 งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
-X-
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง30203 การผลิตวีดิทัศน์
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ง30223 งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6-ครูธนา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ว31105 สารและสมบัติของสาร
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
-X-
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง30203 การผลิตวีดิทัศน์
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.4/3
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
พ31101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูภาณี มณีชม
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
-X-
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6-ครูธนา วิไลวงษ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ ผิวงาม
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา วารินทร์
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูภาณี มณีชม
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.5/1
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
พ32101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ส32103 ประวัติศาสตร์
0-รองฯวิทยา บุญยืน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูภาณี มณีชม
-X-
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.5/2
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ง30221 อาหารพื้นบ้าน
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ค30223 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ง30221 อาหารพื้นบ้าน
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส32103 ประวัติศาสตร์
0-รองฯวิทยา บุญยืน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ32101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
-X-
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
3-ครูภาณี มณีชม
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ค30223 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูพูนชัย วารินทร์
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
-X-
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ง30281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.5/3
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ส32103 ประวัติศาสตร์
0-รองฯวิทยา บุญยืน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
พ32101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต สุจริต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ค32101 คณิตศาสตร์
2-รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ส32101 สังคมศึกษา
4-รองฯจิระพงษ์ คล้ายถม
-X-
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูภาณี มณีชม
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูกนกรัตน์ วรรณสี
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.6/1
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูภาณี มณีชม
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
-X-
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
พ30203 เปตอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
-X-
ศ33101 ทัศนศิลป์
6-ครูกรกช จันตะเสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
-X-
ส33103 ประวัติศาสตร์
0-รองฯวิทยา บุญยืน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พ33101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูภาณี มณีชม
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.6/2
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
-X-
ง30282 โครงงานอาชีพ 2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
-X-
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ส33103 ประวัติศาสตร์
0-รองฯวิทยา บุญยืน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
3-ครูภาณี มณีชม
ค30225 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูดรุณี ภูพันนา
-X-
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ง30282 โครงงานอาชีพ 2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ ซาหิน
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ค30225 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ศ33101 ทัศนศิลป์
6-ครูกรกช จันตะเสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
-X-
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ พิมจักแสน
พ30203 เปตอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ33101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ม.6/3
08:30-08:40 08:40-09:40 09:40-10:40 10:40-11:40 11:40-12:40 12:40-13:40 13:40-14:40 14:40-15:40
จันทร์
Home Room (กิจกรรม)
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูภาณี มณีชม
-X-
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ศ33101 ทัศนศิลป์
6-ครูกรกช จันตะเสน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
อังคาร
Home Room (กิจกรรม)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ (กิจกรรม)
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
-X-
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ส33103 ประวัติศาสตร์
0-รองฯวิทยา บุญยืน
ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ อุทัยวัฒน์
พุธ
Home Room (กิจกรรม)
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูพิพัฒน์ ขอสุข
ว30224 เคมี 4
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
-X-
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูจารุวรรณ สุวรรณศรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูภาณี มณีชม
พฤหัสบดี
Home Room (กิจกรรม)
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์
พ33101 สุขศึกษา
5-รองฯชาตรี ยาศิริ
-X-
พ30203 เปตอง
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา มณีนพ
นศท./อนุรักษ์ฯ (กิจกรรม)
ศุกร์
Home Room (กิจกรรม)
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา วิไลวงษ์
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
7-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
แนะแนว (กิจกรรม)
ชุมนุม (กิจกรรม)
วิถีพุทธ (กิจกรรม)
Timetable generated with FET 5.21.2 on 5/28/14 5:49 PM

back to the top