Institution name: ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
Comments: ตารางสอน

Table of contents

 

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
0-รองฯ วัชรินทร์
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
0-รองฯ วิทยา
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday --- -x- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
Tuesday --- -x- --- --- --- ---
ม.6/2
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
---
Wednesday --- -x- --- --- --- ---
ม.6/2
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่
---
Thursday --- -x- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- -x- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
1-มาลา
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
--- ---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
-x-
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
---
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
-x- --- ---
ม.1/4
ท20221 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1
Wednesday
Home room
--- --- ---
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
-x-
ม.2/1
ท22102 ภาษาไทย
ม.1/4
ท20221 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/1
ท22102 ภาษาไทย
-x- ---
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.2/1
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
--- -x-
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
1-รัตนา
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
-x- --- --- --- -x-
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
-x- ---
ม.1/3
ท20221 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
-x-
Wednesday
Home room
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/3
ท20221 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1
-x- --- ---
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
-x- ---
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
---
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
--- --- -x- ---
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
1-ลำดวน
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
---
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
--- -x- ---
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
ม.4/2
ท30202 ประวัติวรรณคดี
ม.4/1
ท31102 ภาษาไทย
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
---
ม.4/1
ท30202 ประวัติวรรณคดี
-x-
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
---
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
---
Wednesday
Home room
---
ม.4/3
ท30202 ประวัติวรรณคดี
ม.5/2
ท30206 วรรณกรรมท้องถิ่น
-x-
ม.4/1
ท31102 ภาษาไทย
---
ม.5/1
ท32102 ภาษาไทย
แนะแนว
Thursday
Home room
--- ---
ม.5/3
ท30206 วรรณกรรมท้องถิ่น
-x-
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
ม.6/2
ท30210 วรรณคดีมรดก
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
Friday
Home room
ม.5/1
ท30206 วรรณกรรมท้องถิ่น
--- --- -x-
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
ม.5/1
ท32102 ภาษาไทย
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
1-ศศิรดา
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.1/1
ท21102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
--- -x-
ม.6/1
ท33102 ภาษาไทย
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/1
ท23102 ภาษาไทย
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.1/2
ท20221 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
-x- ---
ม.3/1
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
Wednesday
Home room
---
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
-x-
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
ม.1/1
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/2
ท20221 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.3/1
ท23102 ภาษาไทย
--- --- -x- --- ---
ม.1/1
ท21102 ภาษาไทย
ม.6/1
ท33102 ภาษาไทย
Friday
Home room
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.6/1
ท30210 วรรณคดีมรดก
-x-
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
2-จงกล
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.1/3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
---
ม.1/1
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/2
ค20204 คณิตศาสตร์เพื่มเติม
-x- --- -x- -x-
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.1/3
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
---
ม.1/5
ท20221 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1
-x- --- -x- -x-
Wednesday
Home room
ม.2/2
ค20204 คณิตศาสตร์เพื่มเติม
---
ม.1/4
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
--- -x- --- -x-
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.1/2
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/4
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1/1
ท20221 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1
ม.1/5
ท20221 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1
-x- --- -x-
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.1/1
ท20221 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1
---
ม.1/1
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
--- -x-
ม.1/2
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
2-ดรุณี
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/1
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
-x- --- ---
ม.1/5
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/5
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
--- -x- ---
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
---
Wednesday
Home room
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.1/1
ค21102 คณิตศาสตร์
--- -x-
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
---
แนะแนว
Thursday
Home room
--- --- ---
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.1/1
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
--- ---
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
2-พัชร์ชนีท์
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
-x-
ม.3/3
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
--- --- -x-
ม.3/2
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.3/5
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x-
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.3/2
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
---
ม.3/3
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x-
ม.3/4
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.3/1
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x-
Wednesday
Home room
-x-
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/1
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x-
ม.5/1
ค32102 คณิตศาสตร์
---
แนะแนว
Thursday
Home room
-x- ---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
--- -x- ---
ม.3/4
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.5/1
ค32102 คณิตศาสตร์
Friday
Home room
-x-
ม.3/5
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
--- --- -x-
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
2-พูนชัย
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
-x-
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค20204 คณิตศาสตร์เพื่มเติม
--- -x- ---
ม.2/1
ค20204 คณิตศาสตร์เพื่มเติม
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.2/3
ค20204 คณิตศาสตร์เพื่มเติม
---
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
-x- --- ---
ม.2/5
ค20204 คณิตศาสตร์เพื่มเติม
Wednesday
Home room
-x-
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
--- --- -x-
ม.2/4
ค20204 คณิตศาสตร์เพื่มเติม
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
แนะแนว
Thursday
Home room
-x-
ม.2/5
ค20204 คณิตศาสตร์เพื่มเติม
--- --- -x- --- --- ---
Friday
Home room
-x-
ม.2/3
ค20204 คณิตศาสตร์เพื่มเติม
---
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.2/1
ค20204 คณิตศาสตร์เพื่มเติม
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
2-มณีรัตน์
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
-x-
ม.2/1
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.6/1
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x-
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
-x- -x-
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.5/1
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x-
ม.6/2
ค30226 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.6/1
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x- -x-
Wednesday
Home room
-x-
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.5/1
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x-
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x- -x-
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.6/2
ค30226 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.5/2
ค30224 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.2/1
ค22102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.6/1
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x- -x-
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/1
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.5/2
ค30224 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x-
ม.5/1
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x-
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
2-วรางคณา
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.4/1
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
---
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.5/3
ค32102 คณิตศาตร์
-x- -x-
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
---
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.5/2
ค32102 คณิตศาตร์
ม.4/1
ค31102 คณิตศาสตร์
-x- -x-
Wednesday
Home room
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.6/1
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.4/1
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x-
ม.5/2
ค32102 คณิตศาตร์
--- -x-
แนะแนว
Thursday
Home room
---
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.4/1
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-x-
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.5/3
ค32102 คณิตศาตร์
-x-
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
--- ---
ม.4/1
ค31102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.6/1
ค33102 คณิตศาสตร์
---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
2-วัฒนา
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
---
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.3/1
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.4/2
ค30222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
--- ---
Wednesday
Home room
ม.3/1
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
-x- --- ---
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.3/1
ค23102 คณิตศาสตร์
-x-
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.4/2
ค30222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
-x- ---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
3-จักรกฤษ
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
---
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- -x-
ม.6/2
ว33102 พลังงาน
ม.1/1
ว21102 วิทยาศาสตร์
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.5/2
ว32102 การเคลื่อนที่และแรง
--- -x- --- ---
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์
Wednesday
Home room
---
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- -x-
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.1/1
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- --- -x-
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- --- -x-
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
3-ธีรยุทธ
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.2/1
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- -x- ---
ม.5/1
ว30262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
---
ม.2/1
ว22102 วิทยาศาสตร์
-x- --- ---
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
Wednesday
Home room
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.5/3
ว30262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
-x- --- ---
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
-x- --- ---
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- --- -x-
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
3-บันเทิง
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.4/2
ว31106 ดวงดาวและโลกของเรา
ม.5/3
ว30223 เคมี 3
-x-
ม.5/1
ว30223 เคมี 3
--- ---
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
--- --- -x-
ม.6/1
ว30225 เคมี 5
---
ม.4/1
ว30221 เคมี 1
Wednesday
Home room
ม.4/3
ว30221 เคมี 1
--- --- -x-
ม.5/1
ว30223 เคมี 3
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
สาระเพิ่มเติม ม.3
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.6/1
ว30225 เคมี 5
--- -x-
ม.4/3
ว30221 เคมี 1
---
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.5/3
ว30223 เคมี 3
--- -x-
ม.4/1
ว30221 เคมี 1
---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
3-ประภากร
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3
--- -x-
ม.4/1
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ม.6/1
ว30245 ชีววิทยา 5
---
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
--- --- -x-
ม.4/1
ว30241 ชีววิทยา 1
ม.5/1
ว30243 ชีววิทยา 3
ม.4/3
ว30241 ชีววิทยา 1
Wednesday
Home room
ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3
--- --- -x-
ม.4/3
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ม.4/1
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.4/3
ว30241 ชีววิทยา 1
ม.5/1
ว30243 ชีววิทยา 3
-x-
ม.4/1
ว30241 ชีววิทยา 1
--- ---
Friday
Home room
ม.6/1
ว30245 ชีววิทยา 5
--- -x-
ม.4/3
ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
3-ปัญจารา
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- --- --- -x-
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
---
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
--- --- --- -x-
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.3/1
ว23102 วิทยาศาสตร์
Wednesday
Home room
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
-x- --- ---
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- --- -x- --- ---
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
---
ม.3/1
ว23102 วิทยาศาสตร์
-x- ---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
3-พิพัฒน์
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.6/1
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ม.4/1
ว30201 ฟิสิกส์ 1
-x-
ม.4/3
ว30201 ฟิสิกส์ 1
--- -x-
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
--- --- -x-
ม.5/3
ว30203 ฟิสิกส์ 3
--- -x-
Wednesday
Home room
ม.4/1
ว30201 ฟิสิกส์ 1
--- -x-
ม.6/1
ว30205 ฟิสิกส์ 5
---
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.5/3
ว30203 ฟิสิกส์ 3
--- -x-
ม.5/1
ว30203 ฟิสิกส์ 3
---
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.4/3
ว30201 ฟิสิกส์ 1
ม.5/1
ว30203 ฟิสิกส์ 3
-x- --- ---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
4-จิระพงษ์+ปิยะพงษ์
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
-x-
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส30221 กฏหมายน่ารู้
ม.2/1
ส22102 สังคมศึกษา
-x-
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.5/1
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
-x-
ม.5/2
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.5/1
ส32102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
Wednesday
Home room
ม.5/1
ส32102 สังคมศึกษา
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส30221 กฏหมายน่ารู้
ม.2/1
ส22102 สังคมศึกษา
-x-
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.4/2
ส30221 กฏหมายน่ารู้
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
ม.3/3
ง23102 การงานอาชีพ
-x-
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์
Friday
Home room
-x-
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/1
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
-x-
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
4-บัญญัติ
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
---
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/1
ส21102 สังคมศึกษา
-x- --- ---
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
---
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/1
ส21102 สังคมศึกษา
-x- --- ---
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
Wednesday
Home room
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
--- --- -x-
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
สาระเพิ่มเติม ม.3
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
---
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
-x- --- ---
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
---
ม.1/1
ส21102 สังคมศึกษา
---
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
-x-
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
4-สุนทร+ปรเมศวร์
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส30221 กฏหมายน่ารู้
--- -x-
ม.5/2
ส30202 ศาสนาสากล
ม.3/1
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
ม.3/4
ง23102 การงานอาชีพ
-x-
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
Wednesday
Home room
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
ม.5/2
ส30202 ศาสนาสากล
ม.4/2
ส30221 กฏหมายน่ารู้
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
-x- --- ---
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.4/2
ส30221 กฏหมายน่ารู้
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.6/1
ส33102 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
-x-
ม.3/1
ส23102 สังคมศึกษา
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.4/1
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
ม.3/1
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
-x-
ม.6/1
ส33102 สังคมศึกษา
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
4-อัจฉรา+วัชพงษ์
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.2/4
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.4/1
ส31102 สังคมศึกษา
ม.2/1
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.3/3
ส23104 ประวัติศาสตร์
-x-
ม.2/2
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.3/2
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.1/2
ส21104 ประวัติศาสตร์
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.1/1
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.6/2
ส33104 ประวัติศาสตร์
ม.1/4
ส21104 ประวัติศาสตร์
-x-
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
ม.1/5
ศ21102 นาฏศิลป์
Wednesday
Home room
ม.3/5
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.6/2
ส30226 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
ม.1/3
ส21104 ประวัติศาสตร์
-x- ---
ม.6/1
ส33104 ประวัติศาสตร์
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.2/5
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.3/4
ส23104 ประวัติศาสตร์
-x-
ม.2/3
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.4/1
ส31102 สังคมศึกษา
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.3/1
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
ม.3/2
ง23102 การงานอาชีพ
-x-
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
5-ชาตรี
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
-x- -x- ---
ม.1/3
พ21102 บาสเกตบอล
-x- ---
ม.4/3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.6/1
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
-x-
ม.1/4
พ21102 บาสเกตบอล
--- -x- ---
ม.1/2
พ21102 บาสเกตบอล
ม.6/2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
Wednesday
Home room
-x- -x- ---
ม.1/5
พ21102 บาสเกตบอล
-x-
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
สาระเพิ่มเติม ม.3
แนะแนว
Thursday
Home room
-x- -x- --- --- -x-
ม.4/2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.6/1
พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม
ม.6/2
พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม
Friday
Home room
-x- -x- ---
ม.1/1
พ21102 บาสเกตบอล
-x-
ม.4/1
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
5-วิชชากร
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
-x- -x-
ม.3/3
พ23104 ตะกร้อ
ม.3/2
พ23104 ตะกร้อ
-x-
ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
สาระเพิ่มเติม ม.1
ม.2/5
พ22102 กรีฑา
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
-x-
ม.3/5
พ23104 ตะกร้อ
--- -x-
ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
สาระเพิ่มเติม ม.2
ม.2/4
พ22102 กรีฑา
Wednesday
Home room
-x- -x-
ม.2/2
พ22102 กรีฑา
ม.2/3
พ22102 กรีฑา
-x-
ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.5/2
พ30203 แฮนด์บอล
แนะแนว
Thursday
Home room
-x- -x-
ม.4/2
พ30202 พลศึกษาเพิ่มเติม
--- -x-
ม.5/2
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.5/1
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
-x- -x-
ม.3/4
พ23104 ตะกร้อ
ม.2/1
พ22102 กรีฑา
-x-
ม.3/1
พ23104 ตะกร้อ
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
5-สุนทรีรัตน์
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
-x-
ม.2/4
พ22103 สุขศึกษา
ม.3/4
พ23103 สุขศึกษา
ม.1/4
พ21103 สุขศึกษา
-x- --- -x- -x-
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.2/1
พ22103 สุขศึกษา
ม.2/3
พ22103 สุขศึกษา
ม.3/5
พ23103 สุขศึกษา
-x-
ม.1/2
พ21103 สุขศึกษา
-x- -x-
Wednesday
Home room
-x- ---
ม.2/5
พ22103 สุขศึกษา
ม.1/1
พ21103 สุขศึกษา
-x- --- -x-
แนะแนว
Thursday
Home room
-x-
ม.3/3
พ23103 สุขศึกษา
ม.3/1
พ23103 สุขศึกษา
ม.2/2
พ22103 สุขศึกษา
-x- --- -x- ---
Friday
Home room
-x-
ม.3/2
พ23103 สุขศึกษา
ม.1/5
พ21103 สุขศึกษา
ม.1/3
พ21103 สุขศึกษา
-x- ---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
6-กรกช
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
--- ---
ม.3/1
ศ23102 ดนตรีศึกษา
-x-
ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
สาระเพิ่มเติม ม.1
ม.4/3
ศ31102 ดนตรีศึกษา
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.4/2
ศ31102 ดนตรีศึกษา
--- --- -x-
ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
สาระเพิ่มเติม ม.2
ม.5/1
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
Wednesday
Home room
---
ม.3/4
ศ23102 ดนตรีศึกษา
--- -x- --- ---
แนะแนว
Thursday
Home room
--- ---
ม.3/2
ศ23102 ดนตรีศึกษา
-x-
ม.3/5
ศ23102 ดนตรีศึกษา
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
---
ม.3/3
ศ23102 ดนตรีศึกษา
--- -x-
ม.5/3
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
6-ธนา
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
---
ม.6/2
ศ33102 ทัศนศิลป์ศึกษา
ม.2/5
ศ22102 ทัศนศิลป์ศึกษา
-x-
ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
สาระเพิ่มเติม ม.1
---
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.4/1
ศ31102 ดนตรีศึกษา
--- --- -x-
ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
สาระเพิ่มเติม ม.2
ม.6/1
ศ33102 ทัศนศิลป์ศึกษา
Wednesday
Home room
---
ม.2/1
ศ22102 ทัศนศิลป์ศึกษา
--- -x-
ม.2/3
ศ22102 ทัศนศิลป์ศึกษา
แนะแนว
Thursday
Home room
--- ---
ม.5/2
ศ32102 นาฏศิลป์ศึกษา
--- -x-
ม.2/4
ศ22102 ทัศนศิลป์ศึกษา
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
--- ---
ม.2/2
ศ22102 ทัศนศิลป์ศึกษา
-x- ---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
7-ธนกฤต
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.5/2
ง30204 การถ่ายภาพเบื้องต้น
--- --- -x-
ม.6/1
ง33102 โครงงานอาชีพ
ม.3/3
ง20282 โครงงานอาชีพ 2
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
---
ม.3/1
ง20282 โครงงานอาชีพ 2
-x- ---
ม.5/2
ง30281 โครงงานอาชีพ
Wednesday
Home room
ม.5/2
ง30204 การถ่ายภาพเบื้องต้น
---
ม.3/5
ง20282 โครงงานอาชีพ 2
-x- --- ---
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.3/2
ง20282 โครงงานอาชีพ 2
ม.3/3
ง23102 การงานอาชีพ
-x- --- ---
ม.5/2
ง30281 โครงงานอาชีพ
Friday
Home room
ม.3/4
ง20282 โครงงานอาชีพ 2
--- --- -x-
ม.6/2
ง33102 โครงงานอาชีพ
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
7-พายัพ
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
--- ---
ม.3/5
ง23102 การงานอาชีพ
-x- ---
ม.2/3
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
---
ม.2/2
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
-x-
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
Wednesday
Home room
--- --- --- --- -x-
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
แนะแนว
Thursday
Home room
---
ม.4/3
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
ม.2/4
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
-x-
ม.2/1
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.4/1
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
ม.2/5
ง20242 งานเขียนแบบเบื้องต้น
--- -x-
ม.4/2
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
7-พิชิต
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.3/1
ง23102 การงานอาชีพ
ม.2/3
ง22102 Information and Communication Technology
-x-
ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
สาระเพิ่มเติม ม.1
-x-
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.6/1
ง30202 Mathematic for Computer
--- -x-
ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
สาระเพิ่มเติม ม.2
-x-
Wednesday
Home room
--- ---
ม.2/4
ง22102 Information and Communication Technology
-x-
ม.2/2
ง22102 Information and Communication Technology
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.2/1
ง22102 Information and Communication Technology
--- --- -x-
ม.2/5
ง22102 Information and Communication Technology
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.6/2
ง30202 Mathematic for Computer
ม.3/2
ง23102 การงานอาชีพ
-x- ---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
7-วรวิทย์
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
---
ม.5/1
ง30201 C Programming
--- -x- ---
ม.5/3
ง30201 C Programming
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
---
ม.3/4
ง23102 การงานอาชีพ
-x-
ม.1/1
ง21102 Information and Communication Technology
---
Wednesday
Home room
ม.1/3
ง21102 Information and Communication Technology
--- --- -x-
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
สาระเพิ่มเติม ม.3
แนะแนว
Thursday
Home room
--- ---
ม.1/4
ง21102 Information and Communication Technology
-x-
ม.1/5
ง21102 Information and Communication Technology
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.5/2
ง30201 C Programming
ม.1/2
ง21102 Information and Communication Technology
-x- ---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
7-วิเศษ
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.3/1
ง23102 การงานอาชีพ
ม.3/5
ง23102 การงานอาชีพ
-x- --- ---
ม.6/2
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
---
ม.3/4
ง23102 การงานอาชีพ
-x-
ม.6/2
ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ
---
Wednesday
Home room
--- --- --- --- -x-
ม.6/2
ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่
แนะแนว
Thursday
Home room
--- ---
ม.3/3
ง23102 การงานอาชีพ
-x- --- ---
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.4/1
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต
---
ม.3/2
ง23102 การงานอาชีพ
-x- ---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
8-Mr.Buiquang Hung
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday ---
ม.3/4
ต20206 Vietnam for Communication 6
ม.3/5
ต20206 Vietnam for Communication 6
ม.6/2
ต30206 Vietnam for Communication 6
--- -x- ---
ม.5/2
ต30204 Vietnam for Communication 4
ม.4/2
ต30202 Vietnam for Communication 2
Tuesday --- ---
ม.1/4
ต20202 Vietnam for Communication 2
ม.5/3
ต30204 Vietnam for Communication 4
--- -x- --- ---
ม.3/2
ต20206 Vietnam for Communication 6
Wednesday ---
ม.2/5
ต20204 Vietnam for Communication 4
ม.5/1
ต30204 Vietnam for Communication 4
ม.6/1
ต30206 Vietnam for Communication 6
--- -x-
ม.1/2
ต20202 Vietnam for Communication 2
ม.2/1
ต20204 Vietnam for Communication 4
---
Thursday ---
ม.2/2
ต20204 Vietnam for Communication 4
ม.3/1
ต20206 Vietnam for Communication 6
---
ม.2/3
ต20204 Vietnam for Communication 4
-x-
ม.3/3
ต20206 Vietnam for Communication 6
ม.4/3
ต30202 Vietnam for Communication 2
ม.4/1
ต30202 Vietnam for Communication 2
Friday ---
ม.1/5
ต20202 Vietnam for Communication 2
ม.1/3
ต20202 Vietnam for Communication 2
ม.2/4
ต20204 Vietnam for Communication 4
--- -x-
ม.1/1
ต20202 Vietnam for Communication 2
--- ---
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
8-Mr.David Rigley
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday --- --- --- --- --- -x- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -x- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -x- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -x- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -x- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
8-Mr.Zai Shangqui
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday ---
ม.6/2
จ30206 Chinese for Communication 6
ม.1/5
จ20202 Chinese for Communication 2
ม.5/2
จ30204 Chinese for Communication 4
--- -x-
ม.2/1
จ20204 Chinese for Communication 4
ม.4/1
จ30202 Chinese for Communication 2
ม.3/4
จ20206 Chinese for Communication 6
Tuesday --- ---
ม.3/3
จ20206 Chinese for Communication 6
ม.2/4
จ20204 Chinese for Communication 4
ม.1/2
จ20202 Chinese for Communication 2
-x-
ม.1/4
จ20202 Chinese for Communication 2
---
ม.1/1
จ20202 Chinese for Communication 2
Wednesday ---
ม.6/1
จ30206 Chinese for Communication 6
ม.3/1
จ20206 Chinese for Communication 6
ม.2/3
จ20204 Chinese for Communication 4
--- -x-
ม.1/3
จ20202 Chinese for Communication 2
ม.4/3
จ30202 Chinese for Communication 2
---
Thursday ---
ม.5/1
จ30204 Chinese for Communication 4
ม.2/2
จ20204 Chinese for Communication 4
--- --- -x- ---
ม.3/2
จ20206 Chinese for Communication 6
ม.4/2
จ30202 Chinese for Communication 2
Friday ---
ม.2/5
จ20204 Chinese for Communication 4
---
ม.5/3
จ30204 Chinese for Communication 4
ม.3/5
จ20206 Chinese for Communication 6
-x- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
8-ดวงเดือน+รัชชานนท์
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.3/1
ง23102 การงานอาชีพ
ม.3/5
ง23102 การงานอาชีพ
-x-
ม.3/3
อ23102 English
---
ม.1/4
อ21102 English
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.3/5
อ23102 English
ม.1/1
อ21102 English
--- -x-
ม.1/5
อ21102 English
ม.3/3
อ23102 English
ม.3/4
อ23102 English
Wednesday
Home room
ม.3/4
อ23102 English
---
ม.1/5
อ21102 English
ม.1/4
อ21102 English
-x- ---
ม.1/1
อ21102 English
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.3/3
อ23102 English
---
ม.3/5
อ23102 English
ม.1/1
อ21102 English
-x-
ม.3/4
อ23102 English
ม.4/2
อ30221 English language Practice 1
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.4/2
อ30221 English language Practice 1
ม.1/5
อ21102 English
ม.1/4
อ21102 English
--- -x-
ม.3/5
อ23102 English
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
8-ประทุมพร
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.2/5
อ22102 English
--- --- --- -x- ---
ม.2/4
อ22102 English
ม.5/2
อ30222 English language Practice 2
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.2/5
อ22102 English
--- --- -x- --- ---
ม.2/3
อ22102 English
Wednesday
Home room
ม.2/3
อ22102 English
--- --- --- -x-
ม.2/5
อ22102 English
ม.2/4
อ22102 English
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.5/2
อ30222 English language Practice 2
---
ม.6/2
อ33102 English
--- -x-
ม.1/4
ศ21102 นาฏศิลป์
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
--- ---
ม.6/2
อ33102 English
ม.2/3
อ22102 English
-x-
ม.2/4
อ22102 English
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
8-ภัธฑิชา
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.3/2
อ23102 English
ม.1/3
อ21102 English
---
ม.1/2
อ21102 English
-x- --- --- -x-
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.3/1
อ23102 English
ม.3/2
อ23102 English
ม.1/3
อ21102 English
-x- ---
ม.6/1
อ33102 English
-x-
Wednesday
Home room
ม.1/1
ศ21102 นาฏศิลป์
ม.3/1
อ23102 English
ม.1/2
อ21102 English
-x- --- ---
แนะแนว
Thursday
Home room
---
ม.1/2
ศ21102 นาฏศิลป์
--- -x-
ม.6/1
อ33102 English
ม.3/1
อ23102 English
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.1/3
อ21102 English
ม.1/2
อ21102 English
--- --- -x-
ม.3/2
อ23102 English
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
8-สุดใจ
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.5/1
อ32102 English
--- --- -x-
ม.5/2
อ32102 English
ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
สาระเพิ่มเติม ม.1
---
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
--- --- -x-
ม.5/1
อ32102 English
ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
สาระเพิ่มเติม ม.2
---
Wednesday
Home room
ม.4/2
ท30222 Communication and Presentation IS2
--- -x- ---
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
สาระเพิ่มเติม ม.3
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.4/1
ท30222 Communication and Presentation IS2
--- -x-
ม.5/2
อ32102 English
---
ม.5/3
อ32102 English
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
---
ม.4/3
ท30222 Communication and Presentation IS2
-x-
ม.5/3
อ32102 English
---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top

ตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2556 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2556)
8-สุพัตรา
08:30-08:40 08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
Monday
Home room
ม.2/2
อ22102 English
--- --- -x-
ม.6/2
อ30223 English Language Practice 3
--- ---
ม.2/1
อ22102 English
Tuesday
Home room
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.2/2
อ22102 English
--- -x-
ม.4/3
อ31102 English
--- ---
ม.2/1
อ22102 English
Wednesday
Home room
ม.2/1
อ22102 English
--- --- -x-
ม.4/2
อ31102 English
ม.4/1
อ31102 English
---
แนะแนว
Thursday
Home room
ม.1/3
ศ21102 นาฏศิลป์
ม.4/3
อ31102 English
-x-
ม.6/2
อ30223 English Language Practice 3
--- ---
ลูกเสือเนตรนารี
Friday
Home room
ม.2/2
อ22102 English
ม.4/1
อ31102 English
--- -x-
ม.4/2
อ31102 English
---
ชุมนุม
กิจกรรมวิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.20.2 on 11/21/13 12:21 PM

back to the top