Institution name: โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
Comments: กลุ่มงานบริหารวิชาการ

Table of contents

 

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.1/1
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.1
3-ครูปัญจารา, 5-ครูวิชชากร, 8-ครูสุดใจ, 8-ครูประทุมพร, 6-ครูกรกช, 6-ครูธนา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
อังคาร
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา
จ20201 Chinese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ต20201 Vietnamese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
พ21104 เทเบิลเทนนิส
5-ครูชาตรี
พุธ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา
-X-
อ20241 English for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
แนะแนว
พฤหัสบดี
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ
-X-
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา
ชุมนุม
-X-
ศ21101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกรกช
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.1/2
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.1
3-ครูปัญจารา, 5-ครูวิชชากร, 8-ครูสุดใจ, 8-ครูประทุมพร, 6-ครูกรกช, 6-ครูธนา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
อังคาร
อ20241 English for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
พ21104 เทเบิลเทนนิส
5-ครูชาตรี
-X-
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
พุธ
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ
แนะแนว
พฤหัสบดี
ศ21101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกรกช
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
-X-
จ20201 Chinese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
ต20201 Vietnamese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
ชุมนุม
-X-
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.1/3
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.1
3-ครูปัญจารา, 5-ครูวิชชากร, 8-ครูสุดใจ, 8-ครูประทุมพร, 6-ครูกรกช, 6-ครูธนา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
อังคาร
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
-X-
พ21104 เทเบิลเทนนิส
5-ครูชาตรี
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา
พุธ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
-X-
จ20201 Chinese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
แนะแนว
พฤหัสบดี
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
ต20201 Vietnamese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา
-X-
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
อ20241 English for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูจงกล
ศ21101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูธนา
ชุมนุม
-X-
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.1/4
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
อ20241 English for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพูนชัย
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.1
3-ครูปัญจารา, 5-ครูวิชชากร, 8-ครูสุดใจ, 8-ครูประทุมพร, 6-ครูกรกช, 6-ครูธนา
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
อังคาร
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ
-X-
จ20201 Chinese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (จีน)
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา
พุธ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพูนชัย
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
-X-
ศ21101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูธนา
แนะแนว
พฤหัสบดี
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต
-X-
ต20201 Vietnamese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
ชุมนุม
-X-
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
พ21104 เทเบิลเทนนิส
5-ครูชาตรี
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.1/5
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพูนชัย
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.1
3-ครูปัญจารา, 5-ครูวิชชากร, 8-ครูสุดใจ, 8-ครูประทุมพร, 6-ครูกรกช, 6-ครูธนา
พ21104 เทเบิลเทนนิส
5-ครูชาตรี
อังคาร
ศ21101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูธนา
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
-X-
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพูนชัย
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ
พุธ
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา
ง20201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
7-ครูพิชิต
-X-
ต20201 Vietnamese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
แนะแนว
พฤหัสบดี
ว21101 วิทยาศาสตร์
3-ครูปัญจารา
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
พ21101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
-X-
ท21101 ภาษาไทย
1-ครูรัตนา
จ20201 Chinese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
ค21101 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี
ส21103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา
อ20241 English for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ชุมนุม
-X-
ส21101 สังคมศึกษา
4-ครูบัญญัติ
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.2/1
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูดรุณี
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร
-X-
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
อ20243 English for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
อังคาร
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูธีระยุทธ
ต20203 Vietnamese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.2
5-ครูวิชชากร, 3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), 8-ครูสุดใจ, 6-ครูกรกช, 6-ครูธนา
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
พุธ
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
ศ22101 ทัศนศิลป์ศึกษา
6-ครูธนา
จ20203 Chinese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (จีน)
-X-
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
แนะแนว
พฤหัสบดี
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูดรุณี
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ
1-ครูมาลา
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ชุมนุม
-X-
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูธีระยุทธ
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.2/2
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ
-X-
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูธีระยุทธ
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
อังคาร
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูพัชร์ชนีท์
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.2
5-ครูวิชชากร, 3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), 8-ครูสุดใจ, 6-ครูกรกช, 6-ครูธนา
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
พุธ
IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ
1-ครูลำดวน
จ20203 Chinese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูพัชร์ชนีท์
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
แนะแนว
พฤหัสบดี
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูพัชร์ชนีท์
ต20203 Vietnamese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูดรุณี
-X-
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูธีระยุทธ
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
อ20243 English for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูดรุณี
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
ชุมนุม
-X-
ศ22101 ทัศนศิลป์ศึกษา
6-ครูธนา
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.2/3
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร
ต20203 Vietnamese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
-X-
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูธีระยุทธ
อังคาร
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.2
5-ครูวิชชากร, 3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), 8-ครูสุดใจ, 6-ครูกรกช, 6-ครูธนา
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพูนชัย
พุธ
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูธีระยุทธ
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
-X-
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร
แนะแนว
พฤหัสบดี
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
อ20243 English for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
จ20203 Chinese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (จีน)
-X-
ศ22101 ทัศนศิลป์ศึกษา
6-ครูธนา
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ
1-ครูรัตนา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูมณีรัตน์
ชุมนุม
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพูนชัย
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.2/4
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
จ20203 Chinese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ต20203 Vietnamese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร
-X-
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพูนชัย
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูพูนชัย
อังคาร
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูธีระยุทธ
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพูนชัย
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.2
5-ครูวิชชากร, 3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), 8-ครูสุดใจ, 6-ครูกรกช, 6-ครูธนา
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
พุธ
IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ
1-ครูมาลา
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูพูนชัย
แนะแนว
พฤหัสบดี
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูธีระยุทธ
ศ22101 ทัศนศิลป์ศึกษา
6-ครูธนา
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร
-X-
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูพูนชัย
ชุมนุม
-X-
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร
อ20243 English for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.2/5
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ศ22101 ทัศนศิลป์ศึกษา
6-ครูธนา
ส22103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอัจฉรา
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูพูนชัย
-X-
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
จ20203 Chinese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
อังคาร
IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ
1-ครูรัตนา
ง22101 การงานอาชีพ
7-ครูพายัพ
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.2
5-ครูวิชชากร, 3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), 8-ครูสุดใจ, 6-ครูกรกช, 6-ครูธนา
พ22104 กระบี่กระบอง
5-ครูวิชชากร
พุธ
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูพูนชัย
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพูนชัย
-X-
พ22101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
ต20203 Vietnamese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
แนะแนว
พฤหัสบดี
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูมาลา
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพูนชัย
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูธีระยุทธ
-X-
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูพูนชัย
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
ว22101 วิทยาศาสตร์
3-ครูธีระยุทธ
อ22101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร
ชุมนุม
-X-
อ20243 English for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ส22101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.3/1
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์
-X-
ง20281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูธนกฤต
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
อังคาร
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
จ20205 Chinese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (จีน)
อ20245 English for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
พุธ
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอรุษยา
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพัชร์ชนีท์
ต20205 Vietnamese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.3
5-ครูชาตรี, 3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), 4-ครูบัญญัติ, 8-ครูสุดใจ
แนะแนว
พฤหัสบดี
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
ศ23101 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพัชร์ชนีท์
ชุมนุม
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
พ23101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.3/2
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ศ23101 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
ต20205 Vietnamese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
-X-
จ20205 Chinese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
อังคาร
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
พ23101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพัชร์ชนีท์
พุธ
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
อ20245 English for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.3
5-ครูชาตรี, 3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), 4-ครูบัญญัติ, 8-ครูสุดใจ
แนะแนว
พฤหัสบดี
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
ง20281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูธนกฤต
-X-
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอรุษยา
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพัชร์ชนีท์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ชุมนุม
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.3/3
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอรุษยา
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
-X-
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพัชร์ชนีท์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
พ23101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
อังคาร
จ20205 Chinese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพัชร์ชนีท์
-X-
ต20205 Vietnamese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
อ20245 English for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
พุธ
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ศ23101 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.3
5-ครูชาตรี, 3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), 4-ครูบัญญัติ, 8-ครูสุดใจ
แนะแนว
พฤหัสบดี
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
ชุมนุม
-X-
ง20281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูธนกฤต
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.3/4
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอรุษยา
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพัชร์ชนีท์
-X-
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร
อังคาร
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ศ23101 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
-X-
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
พ23101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
พุธ
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
อ20245 English for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.3
5-ครูชาตรี, 3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), 4-ครูบัญญัติ, 8-ครูสุดใจ
แนะแนว
พฤหัสบดี
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพัชร์ชนีท์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
-X-
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
ต20205 Vietnamese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
จ20205 Chinese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ชุมนุม
-X-
ง20281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูพายัพ
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.3/5
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพัชร์ชนีท์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
-X-
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
พ23101 สุขศึกษา
5-ครูสุนทรีรัตน์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
อังคาร
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ส23103 ประวัติศาสตร์
4-ครูอรุษยา
-X-
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
พุธ
อ20245 English for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2-ครูพัชร์ชนีท์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน
พ23102 วอลเล่ย์บอล
5-ครูวิชชากร
-X-
สาระเพิ่มเติมเลือก ม.3
5-ครูชาตรี, 3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), 4-ครูบัญญัติ, 8-ครูสุดใจ
แนะแนว
พฤหัสบดี
ต20205 Vietnamese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
จ20205 Chinese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ง20281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูพายัพ
-X-
ศ23101 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ค23101 คณิตศาสตร์
2-ครูจงกล
ส23101 สังคมศึกษา
4-ครูสุนทร
ชุมนุม
-X-
ว23101 วิทยาศาสตร์
3-ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.4/1
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา
ส31201 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4-ครูสุนทร
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ครูพิพัฒน์
อ30201 English for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
-X-
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูชาตรี
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูบุตรญรัตน์
อังคาร
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์
-X-
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูบุตรญรัตน์
ต30201 Vietnamese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
พุธ
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ครูพิพัฒน์
-X-
IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
7-ครูพิชิต
แนะแนว
พฤหัสบดี
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา
ท30201 การเขียน 1
1-ครูลำดวน
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา
ส31201 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4-ครูสุนทร
-X-
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ศุกร์
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6-ครูธนา
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
ชุมนุม
-X-
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา
จ30201 Chinese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (จีน)
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.4/2
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ว31105 สารและสมบัติของสาร
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูชาตรี
-X-
ง30203 การผลิตวีดิทัศน์
7-ครูวรวิทย์
อังคาร
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
ง30223 งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
7-ครูธนกฤต
-X-
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูธนกฤต
ค30221 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา
พุธ
ส31201 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4-ครูสุนทร
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา
ง30223 งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
7-ครูธนกฤต
-X-
IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
7-ครูธนกฤต
แนะแนว
พฤหัสบดี
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
ค30221 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
อ30201 English for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
-X-
พ30201 แบดมินตัน
5-ครูวิชชากร
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช
ศุกร์
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา
ต30201 Vietnamese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
ท30201 การเขียน 1
1-ครูลำดวน
ชุมนุม
-X-
จ30201 Chinese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ส31201 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4-ครูสุนทร
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.4/3
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ส31201 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4-ครูสุนทร
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา
อ30201 English for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
-X-
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ต30201 Vietnamese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา
อังคาร
ว31102 เคมีพื้นฐาน
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
7-ครูพิชิต
-X-
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
ท30201 การเขียน 1
1-ครูลำดวน
พุธ
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ครูพิพัฒน์
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา
ค31101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา
-X-
อ31101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุพัตรา
ศ31101 ดนตรีศึกษา
6-ครูกรกช
แนะแนว
พฤหัสบดี
จ30201 Chinese for Communication 1
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ครูพิพัฒน์
ท31101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2-ครูวรางคณา
-X-
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูบุตรญรัตน์
ส31201 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4-ครูสุนทร
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูชาตรี
ศุกร์
ส31101 สังคมศึกษา
4-ครูอัจฉรา
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
3-ครูบุตรญรัตน์
ชุมนุม
-X-
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
7-ครูวรวิทย์
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.5/1
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ว30261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูธีระยุทธ
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกรกช
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูบุตรญรัตน์
-X-
ต30203 Vietnamese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย
4-ครูอรุษยา
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์
อังคาร
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์
-X-
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูพัชร์ชนีท์
ท30205 การแต่งคำประพันธ์
1-ครูลำดวน
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต
พุธ
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูบุตรญรัตน์
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์
-X-
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูพัชร์ชนีท์
ว30222 เคมี 2
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
แนะแนว
พฤหัสบดี
อ30203 English for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ส30223 อาเซียนศึกษา
4-ครูอรุษยา
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์
-X-
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์
ศุกร์
จ30203 Chinese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ว30222 เคมี 2
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ชุมนุม
-X-
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูวิชชากร
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.5/2
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
อ30241 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุพัตรา
จ30203 Chinese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (จีน)
พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม
5-ครูวิชชากร
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
-X-
ง30281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูวิเศษ
อังคาร
ต30203 Vietnamese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
อ30203 English for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ว30282 ทรัพยากรดินหินแร่ในท้องถิ่น
3-ครูปัญจารา
-X-
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูพัชร์ชนีท์
อ30241 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุพัตรา
พุธ
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกรกช
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ง30281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูวิเศษ
-X-
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูวิชชากร
แนะแนว
พฤหัสบดี
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
3-ครูบุตรญรัตน์
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูพัชร์ชนีท์
-X-
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย
4-ครูอรุษยา
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์
ศุกร์
ท30205 การแต่งคำประพันธ์
1-ครูลำดวน
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ
ส30223 อาเซียนศึกษา
4-ครูอรุษยา
ชุมนุม
-X-
อ30241 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูสุพัตรา
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.5/3
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูบุตรญรัตน์
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูพัชร์ชนีท์
จ30203 Chinese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (จีน)
-X-
ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี
7-ครูพิชิต
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์
อังคาร
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
ส30223 อาเซียนศึกษา
4-ครูอรุษยา
อ30203 English for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
-X-
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์
ศ32101 นาฏศิลป์ศึกษา
6-ครูกรกช
พุธ
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์
ต30203 Vietnamese for Communication 3
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
ท30205 การแต่งคำประพันธ์
1-ครูลำดวน
ท32101 ภาษาไทย
1-ครูลำดวน
-X-
ว30242 ชีววิทยา 2
3-ครูบุตรญรัตน์
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย
4-ครูอรุษยา
แนะแนว
พฤหัสบดี
ว30222 เคมี 2
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ว30261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูธีระยุทธ
ส32101 สังคมศึกษา
4-ครูจิระพงษ์
-X-
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2-ครูมณีรัตน์
ค32101 คณิตศาสตร์
2-ครูพัชร์ชนีท์
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูวิชชากร
ศุกร์
อ32101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูสุดใจ
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูพิพัฒน์
ชุมนุม
-X-
ว30222 เคมี 2
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.6/1
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูพิพัฒน์
ท30209 ภาษากับวัฒนธรรม
1-ครูศศิรดา
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอรุษยา
-X-
อ30205 English for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา
ส33103 ประวัติศาสตร์สากล
4-ครูอรุษยา
อังคาร
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูบุตรญรัตน์
ว30224 เคมี 4
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
-X-
ว30204 ฟิสิกส์ 4
3-ครูพิพัฒน์
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์
พุธ
ศ33101 ทัศนศิลป์ศึกษา
6-ครูธนา
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์
พ30203 เปตอง
5-ครูชาตรี
-X-
ว30263 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูธีระยุทธ
แนะแนว
พฤหัสบดี
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอรุษยา
-X-
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูชาตรี
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ
ว30244 ชีววิทยา 4
3-ครูบุตรญรัตน์
ศุกร์
ว30224 เคมี 4
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
จ30205 Chinese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา
ชุมนุม
-X-
ต30205 Vietnamese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูภัธฑิชา
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
ม.6/2
08:40-09:30 09:30-10:20 10:20-11:10 11:10-12:00 12:00-13:00 13.00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30
จันทร์
ท30211 วรรณกรรมปัจจุบัน
1-ครูลำดวน
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา
-X-
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
ว30283 อาหารและการตรวจสอบ
3-ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี)
อังคาร
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอรุษยา
ท30209 ภาษากับวัฒนธรรม
1-ครูศศิรดา
ศ33101 ทัศนศิลป์ศึกษา
6-ครูธนา
อ33101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร
-X-
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
7-ครูพายัพ
พุธ
ต30205 Vietnamese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (เวียดนาม)
จ30205 Chinese for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (จีน)
ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
3-ครูบุตรญรัตน์
-X-
ศ30222 การปฏิบัติกีตาร์
6-ครูกรกช
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์
แนะแนว
พฤหัสบดี
ส33103 ประวัติศาสตร์สากล
4-ครูอรุษยา
อ30205 English for Communication 5
8-ครูต่างชาติ (Mr.David)
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูศศิรดา
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
5-ครูชาตรี
-X-
ง30281 โครงงานอาชีพ 1
7-ครูธนกฤต
ศุกร์
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2-ครูมณีรัตน์
ค33101 คณิตศาสตร์
2-ครูวรางคณา
ง33101 การงานอาชีพ
7-ครูวิเศษ
ชุมนุม
-X-
พ30203 เปตอง
5-ครูชาตรี
ส33101 สังคมศึกษา
4-ครูอรุษยา
วิถีพุทธ
Timetable generated with FET 5.19.0 on 4/23/13 3:11 PM

back to the top