เลขประจำตัว :

Security Code :

มีปัญหาในการใช้ระบบ ติดต่อครูวรวิทย์

 

 

 

 

 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ << โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

จำนวนนักเรียนจำแนกตามห้อง

เป็นการนับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบัน หากข้อมูลจำนวนนักเรียนไม่ตรงตามความเป็นจริง
โปรดแจ้งงานทะเบียน เพื่อดำเนินการติดตามและแก้ไข

ชั้นเรียน ครูที่ปรึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ออก/ย้าย/พักการเรียน
ม. 1/1 กิตติคุณ ,  ภัทรสุดา 5 22 27 0
ม. 1/2 สุนทรีรัตน์ ,  ปัญจารา 13 22 35 0
ม. 1/3 พีระพงศ์ ,  ดวงเดือน 21 14 35 0
ม. 1/4 ธนกฤต ,  วิภาพร 20 14 34 0
ม. 1/5 กนกภรณ์ ,  กรกช 19 15 34 0
ม. 2/1 จิระพงษ์ 9 21 30 0
ม. 2/2 17 14 31 0
ม. 2/3 17 13 30 0
ม. 2/4 14 14 28 1
ม. 2/5 วิชชากร 13 16 29 2
ม. 3/1 16 16 32 1
ม. 3/2 15 19 34 2
ม. 3/3 18 21 39 0
ม. 3/4 18 16 34 1
ม. 3/5 24 12 36 0
ม. 4/1 วรวิทย์ ,  อุมรินทร์ 5 15 20 0
ม. 4/2 16 6 22 1
ม. 4/3 พักตรา ,  สมฤดี 12 23 35 0
ม. 5/1 7 14 21 0
ม. 5/2 11 16 27 0
ม. 5/3 5 14 19 0
ม. 6/1 6 20 26 0
ม. 6/2 18 14 32 0
ม. 6/3 4 18 22 0
* ดาวน์โหลดรายชื่อ excel คลิกที่ชั้นเรียน

 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 78 87 165
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 70 78 148
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 91 84 175
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 239 249 488
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 33 44 77
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 23 44 67
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28 52 80
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 84 140 224
รวมทั้งหมด 323 389 712