งานสารสนเทศ

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

งานสารสนเทศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์งานสารสนเทศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ 1) เพื่อเผยแพร่สารสนเทศของโรงเรียนไปยังผู้ที่สนใจ 2) เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประักอบการตัดสินใจ ผู้ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ 1) นางพัชร์ชนีท์  ยี่สุ่นแซม 2) นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต  

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | No Comments